הקפאת הליכים בעמותה

הרקע לבקשה וטענות הצדדים 1. ביום 24.04.12 עתר המבקש (להלן: "הרשם") בבקשה לפירוק העמותה וכן בבקשה דחופה למינוי מפרק זמני מפעיל למשיבה 1 (להלן: "העמותה"). בבקשתו טען הרשם לקיומן של שתי עילות פירוק: פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה לפי סעיף 49(1) לחוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן: "החוק"); ומן הצדק והיושר לפרק את העמותה לפי סעיף 49(5) לחוק. 2. הרשם ציין כי העמותה הוקמה ביום 23.11.98 כשמטרותיה הרשומות הן: הקמת מוסדות דת יהודיים בכללם בתי כנסת, בתי מדרש, גני ילדים ובתי תמחוי; תמיכה במשפחות נזקקות; הכנת תשמישי קדושה וחלוקתן; ומתן הלוואות לנזקקים ללא ריבית. ביום 29.10.08 במסגרת האסיפה הכללית שינתה העמותה את מטרותיה ל"קיום רשת הומניטרית בתחומי הרווחה וחינוך לנזקקים". היקף מחזור הפעילות של העמותה לשנת 2010 עמד על למעלה מ-40 מיליון שקלים, כשמתוכם תמיכה ממשלתית בסך של כ-2 מיליון שקלים ותמיכה מעיריית ירושלים של כרבע מיליון שקלים. 3. לטענת הרשם, מראשית שנה זו מתנהלת כנגד העמותה חקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל בחשד לביצוע עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ופעולות שלא בהתאם למטרות העמותה תוך הטעיית התורמים לעמותה והגופים הממשלתיים שתקצבו חלק מפעילותה, כאמור. כך, למשל, עלה מהתלונה שהוגשה למשטרה על ידי תורמי העמותה כי העמותה מפרסמת בין היתר באתר האינטרנט שלה כי היא מספקת כ-400,000 ארוחות לנזקקים מידי חודש בחודשו, היינו כ-15,000 מנות ביום, ב-60 נקודות חלוקה ברחבי הארץ, כשבפועל העמותה פועלת בשלושה מקומות בלבד והיא מחלקת רק כ-4,000-3,000 מנות ביום בלבד. במכתב שנשלח לרשם על ידי רפ"ק דיוויד נודלמן ראש צוות החקירה במשטרה עלה כי נמצאו ממצאים חמורים המצביעים על כך שהעמותה מציגה נפח פעילות גדול מזה שהיא מקיימת בפועל. כן נמצא כי שני שליש מהכנסות העמותה נובעות מפעילות עסקית של מכירת בשר ומזון לעמותות שונות ללא בקרה וללא קריטריונים ברורים, וכי מר מימון אביטן, קשיש בן 88, ששימש לכאורה כחבר וועדת הביקורת של העמותה חתם על מסמכים במרמה ותוך הטעייה, כשלדברי מר אביטן, הוא עשה כן לבקשת יו"ר וועד העמותה מר אברהם ישראל, ומבלי שידע על מה הוא חותם. הרשם הוסיף כי דו"ח בדיקה של רואה חשבון שמונה על ידו במקביל לחקירת המשטרה העלה ממצאים המאמתים והמבססים את ממצאי חקירת המשטרה. בין היתר עלה כי העמותה רשמה בדוחות הכספיים שלה הכנסות בסדר גודל של מיליוני שקלים שנקתבלו מעמותות ומגורמים שונים בישראל כהכנסות מחו"ל כדי להסתיר את הכנסות העמותה ממכירת מזון. 4. הרשם הוסיף כי במסגרת החקירה נעצר יו"ר הוועד מר ישראל שהינו הרוח החיה בעמותה שעל פיו ישק דבר. הוא שוחרר למעצר בית למשך 30 יום ונאסרה עליו הכניסה למשרדי העמותה ויצרית קשר עם מי מעובדיה. נכסי העמותה וחשבונות הבנק שלה הוקפאו בצו בית משפט השלום בראשון-לציון לפי בקשת המשטרה. מר ישראל הינו אחד מתוך שני מורשי החתימה של העמותה, לצד אחותו, הגב' שרה קרן, המשמשת כגזברית העמותה. בהמשך וכפועל יוצא מכך, ביום 15.04.12 ביטל הרשם את "אישור הניהול התקין" לשנת 2012 שניתן לעמותה. גם "וועידת התביעות" שהינו גוף ציבורי שמטרתו העברת כספים לניצולי שואה ופועל לרווחתם, ובין היתר תקצב את העמותה בסך של כ-600,000 $ לשנה, ערכה חקירה בקשר עם העמותה וחשפה ליקויים קשים, הטעייה ומרמה וכפועל יוצא מכך היא הפסיקה את תמיכתה בעמותה. 5. עוד נטען כי לרשם גם הוגשו תלונות על ידי חברים באורגנים השונים של העמותה בהן נטען כי שתי אסיפות כלליות שלא מן המניין שהתקיימו בחודש דצמבר 2011 התקיימו שלא כדין וכפועל יוצא מכך ההחלטות שנתקבלו במהלכן, לרבות הדחת בעלי תפקידים בעמותה ומינוי אחרים תחתיהם, בטלות. העמותה גם לא העבירה את הפרוטוקולים של אסיפות אלו לידי הרשם. עוד נטען במסגרת התלונות כי קיים חשש כבד לאי סדרים בניהול העמותה ופעילותה הכספית וחשד להתנהלות בניגוד לדין ממניעים אישיים פסולים. 6. לאור האמור נטען כי קיימות עילות פירוק לעמותה לפי סעיפים 49(1) ו-49(5) לחוק, כאמור. מה גם, שבנסיבות אלו העמותה אינה יכולה להמשיך ולפעול לקידום מטרותיה ויש למנות מפרק זמני אשר יבחן את אפשרות הפעלת העמותה לקידום מטרותיה האמיתיות ושימוש נכון בעשרות מיליוני השקלים שנתרמים לה מידי שנה. 7. בבקשתו ציין הרשם כי בנסיבות האמורות אין מנוס מהגשת הבקשה ללא משלוח התראה בהתאם להוראות סעיף 50(ב) לחוק. הוא הוסיף כי בנסיבות העניין, לא קיימת אפשרות שהעמותה תתקן את הליקויים שנתגלו, הן בשל חומרתם והן בשל העובדה שבעל התפקיד העיקרי בעמותה אינו יכול לבצע פעילות בעמותה או להתחייב בשמה. 8. הבקשה כמו גם הבקשה למינוי מפרק זמני הוגשו במעמד צד אחד ובו ביום ניתן צו הממנה את עו"ד חגי אולמן כמפרק הזמני של העמותה (להלן: "המפרק"). 9. ביום 3.05.12 הגישה העמותה בקשה לביטול ההחלטה על מינוי המפרק במסגרתה טענה כי לא היו מקום למינוי הן בשל אי משלוח התראה עובר להגשת בקשת הפירוק כנדרש בסעיף 50(ב) לחוק, והן בשל אי מיצוי הליכים אחרים שהרשם יכול היה וחייב היה לנקוט בהם עובר להגשת בקשת הפירוק. העמותה גם טענה כי לבקשת הפירוק שהגיש הרשם אין בסיס עובדתי ותשתית ראייתית מספקת ולמעשה לא קיימת עילה בחוק המצדיקה מינוי מפרק זמני במקרה זה. עוד עתרה העמותה ביום 9.05.12 בבקשה להגבלת סמכויות המפרק הזמני עד לדיון במעמד שני הצדדים, במסגרתה טענה כי המפרק פועל בניגוד גמור לצו המינוי ופועל בשיטתיות להרס העמותה תוך ביצוע פעולות בלתי הפיכות, כפיטורי עובדים, חלקם ותיקים בעלי ידע וניסיון וכסירוב להפקיד הכנסות של העמותה בחשבונות הבנק שלה. המפרק גם פועל למכירת נכסיה ועצירת פעילותה. 10. עוד עובר לדיון שהתקיים במעמד שני הצדדים, הגיש המפרק דו"ח פעולות ראשון במסגרתו פרט גם את ממצאיו. לדבריו, כשהגיע למשרדי העמותה מצא את עובדיה חסרי אונים, "כעדר ללא רועה", כשהפעילות מתנהלת על דרך האינרציה, באי ודאות רבה וללא ניהול כלשהו. כל זאת ללא התאמת הפעילות לאמצעים הכספיים השוטפים שבידי העמותה. בדיקתו העלתה כי דוחותיה הכספיים של העמותה אינם משקפים את מצבה האמיתי וכי קיים פער גדול מאוד בין היקף הפעילות המוצגת על ידי העמותה לבין היקף פעילותה בפועל. פעילות העמותה הינה גירעונית כשהגירעון עומד על סך של כ-948,000 ₪ לחודש, ובנסיבות אלו, ובהעדר תרומות, העמותה אינה יכולה להמשיך בפעילותה אף לא לפרק זמן קצר. שאיפתו של המפרק היא לקיום ושימור פעילות העמותה התואמת את מטרותיה ושניתן לקיימה, גם אם בצמצום לעת הזו בהתאם למקורות שבידי העמותה. בדו"ח פרט המפרק את פעילות העמותה כיום הכוללת: ניהול בתי תמחוי וחלוקת מזון לנזקקים; ניהול בית ספר וגני ילדים הכוללים בסך הכל 380 תלמידים; ניהול מרפאות שיניים בהן ניתן לקבל טיפול בחינם בהתאם לאישור משרד הרווחה; ניהול קורסים להכשרה מקצועית; וניהול כולל אברכים. העמותה העסיקה עובר למינויו 94 עובדים ובבעלותה 8 נכסי מקרקעין ותשעה כלי רכב. לאחר לימוד ראשוני אודות מצבה של העמותה, המפרק פעל לצמצום ברכישת המזון, פיטר 15 עובדים, הפסיק את תמיכת העמותה בכולל ואת פעילות מרפאת השיניים. פעילות הקורסים להכשרה מקצועית כמו גם פעילות גני הילדים ובית הספר נותרו על כנם לעת הזו. בכך, הוא הקטין את הגרעון החודשי עד לכדי 400,000 ₪. במסגרת הדו"ח ביקש המפרק לממש נכסים של העמותה, למנות מנכ"ל לעמותה בעלות של 15,000 ₪ לחודש, ולאשר את היקף ההתקשרות עליו הצביע עם רו"ח מטעמו. 11. ביום 17.05.12 התקיים דיון במעמד שני הצדדים, המפרק, הכנ"ר ועו"ד אלן עושרת אשר ייצג חלק מעובדי העמותה. במסגרת הדיון חזרו ב"כ העמותה על טענתם כי יש לבטל את צו הפירוק הזמני ולבטל את מינוי המפרק. לטענתם, לא נתקיימו התנאים הנדרשים בחוק כתנאי להגשת בקשת פירוק מטעם הרשם. כך, למשל, הרשם לא פנה לעמותה לאחר קבלת התלונות כנגדה על מנת לשמוע את גרסתה ולא הציע דרכים לתיקון הליקויים. הרשם גם לא פעל בדרכים אחרות הקיימות לרשותו בטרם הפעיל את סמכותו לדרוש את פירוק העמותה שהוא הצעד האחרון שעליו לנקוט לאחר שמיצה את כל הדרכים האחרות. כך, למשל, הוא יכול היה לפעול לכינוס אסיפה כללית, למנות מלווה לעמותה, לדרוש פעילות לפי תכנית הבראה ועוד. 12. ב"כ העמותה ציינו כי סעיף 50(ב) לחוק קובע במפורש כי "לא תוגש בקשת פירוק כאמור בסעיף 49(1), (2) או (5) אלא לאחר שהתרה הרשם בעמותה בכתב לתקן את המעוות והעמותה לא עשתה זאת תוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה". ברם, במקרה זה לא נשלחה התראה ודי בכך כדי למנוע את הפירוק. לדבריהם, אין מדובר בדרישה טכנית, כי אם בקביעה קוגנטית הכרחית של המחוקק כי נקיטת דרך פירוק עמותה, היא המפלט האחרון. את טענותיהם בעניין זה סמכו ב"כ העמותה בין היתר על פסק הדין בעניין פש"ר 122/01 רשם העמותות נ' מואססת אלאפרד אלמוקדסה ללאע'ת'ה ואלתנמיה (12.08.01), במסגרתו נדחתה בקשת פירוק של עמותה שנתגלו בה ליקויים חמורים, ובין היתר עלה כי היא משמשת להעברת כספים למשפחות חברי ארגון הטרור, חמאס, ומנהלה הורשע בפלילים בשל התנהלות זו. הסיבה לדחיית בקשת הפירוק שם הייתה העובדה שהרשם לא שלח התראה עובר להגשת בקשת הפירוק. הם הוסיפו כי בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק, הרשם חייב לערוך בעצמו בירור מוקדם אודות חשש לקיומן של עילות הפירוק, דבר שלא נעשה במקרה זה. 13. עוד נטען, כי נקיטת צעד הפירוק במקרה זה אינה מידתית וניתן היה להשיג את אותן מטרות בגינן נתבקש הפירוק בדרכים אחרות פוגעניות פחות. לא ייגרם נזק כלשהו אם העמותה תמשיך לפעול עד למועד שנקבע לדיון בבקשתו העיקרית של הרשם לפירוק קבוע של העמותה. גם לא קיים חשש להברחת נכסים בשל צו הקפאת נכסים שהוציאה המשטרה כאמור, מה גם שלו העמותה הייתה חפצה להבריח את נכסיה, עמד לרשותה זמן רב לעשות כן. 14. ב"כ העמותה גם ציינו כי לא הוכחה אף לא אחת מהעובדות שציין הרשם כבסיס לקיומן של עילות הפירוק בבקשתו, וטענות העמותה כנגד האשמות שהוטחו כנגדה טרם נשמעו. מדובר בחשדות בעלמא שחלקן כבר התבררו כלא נכונות או כלא מדוייקות, ואין כל הצדקה לפגוע באותם הנזקקים שנהנו עד היום מהשירותים שסיפקה להם העמותה. אכן, מעצרו של מר ישראל יו"ר וועד העמותה הקשה על פעילותה, אך אין ממש בטענות על חוסר יכולת תפקוד של העמותה. הם הצביעו על קיומם של שני חברי וועד מלבד מר ישראל, וככל שיש לרשם טענות כנגדם הוא יכול לפעול להחלפתם מבלי לעתור לפירוק. ישנם גם בעלי זכות חתימה בעמותה מלבד מר ישראל. לדבריהם, העמותה יכולה לתפקד והטענה כי היא עמדה בפני קריסה טרם מינוי המפרק הזמני היא מופרכת לחלוטין. דווקא מינוי המפרק גרם לצמצום פעילותה של העמותה והפסקת התרומות אליה. 15. על כל אלו נטען כי צו פירוק זמני כשמו כן הוא, היינו סעד זמני ועל בית המשפט להשתכנע בקיום סיכויי הצלחה לקבלת הסעד העיקרי, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הצו. במקרה זה, סיכויי ההצלחה אינם גבוהים ולו בשל אי משלוח מכתב התראה בהתאם להוראות החוק, וקיומה של העמותה ללא מפרק זמני עד הדיון בבקשה העיקרית לא יגרום נזק כלשהו. לעומת זאת, מינוי מפרק זמני לעמותה יביא לחיסולה עוד בטרם תידון הבקשה העיקרית. אדרבה, מטרת מינוי מפרק זמני היא שמירה על מצב קיים ומניעת קריסה, בעוד שבמקרה זה המפרק פיטר חלק מעובדי העמותה ועתה הוא מבקש למכור את נכסיה. 16. על כל אלו נטען כי במסגרת דיון זה בבקשת העמותה לביטול צו הפירוק הזמני, הדיון מתחיל מראשיתו כאילו לא מונה מפרק זמני ואין בית המשפט יכול להיזקק לממצאים העולים מהדו"ח שהגיש המפרק, שכן הדיון צריך להתקיים אך לאור החומר שהיה קיים במועד הגשת הבקשה המקורית. מטעם זה ב"כ העמותה גם התנגד למתן זכות דיבור למפרק במסגרת הדיון. 17. מנגד טענה ב"כ הרשם כי אין ממש בטענה אודות אי משלוח התראה עובר להגשת בקשת הפירוק. היא הצביעה על מכתב מיום 21.12.11 בו התריע הרשם על ליקויים שונים בעמותה, ועל מכתבו של הרשם מיום 15.4.12 לעמותה, במסגרתו הודיע לה כי נוכח מעצרם של בעלי תפקידים וחששות ממשיים לביצוע מעשים פליליים בעמותה, הוחלט לבטל את אישור הניהול התקין שניתן לעמותה לשנת 2012. העמותה לא הגיבה על מכתב זה וגם לא לטענות שהועלו כנגדה במהלך הדיון בבית המשפט במסגרת ההליך הפלילי כנגד מר ישראל. 18. בנוסף טענה ב"כ הרשם כי קיימים מקרים בהם נדרש מינוי מפרק זמני באופן מידי כשלא ניתן לשלוח התראה, אם מחשש להברחת נכסים ואם מטעם אחר. מקרה זה הוא אחד ממקרים אלו, בהם אין באי משלוח התראה כדי למנוע את הגשת הבקשה לפירוק זמני. במקרה זה, הצורך הדחוף נדרש לשם המשך ביצוע הפעילויות החוקיות של העמותה ההולמות את מטרותיה ואת מצבה הכלכלי. העמותה נשלטה בפועל על ידי אדם אחד - מר ישראל, שנתון עתה במעצר בית ולאור חקירת המשטרה והפסקת זרם התרומות לעמותה היא נמצאת בגרעון כלכלי. 19. ב"כ הרשם שבה על הטענות שהועלו בבקשתה המקורית וטענה כי לאור העובדה שלעמותה אין מוסדות בפועל, מורשה החתימה שלה מנוע מלעסוק בענייניה, נכסיה וחשבון הבנק שלה הוקפאו, וכפי שעולה מדו"ח המפרק העמותה נמצאת כרגע במצב של "אנייה ללא קברניט", יש להורות על מינוי מפרק זמני שיפעל להפעלתה לקידום מטרותיה האמיתיות. היא הדגישה כי העמותה התקיימה מכספי ציבור, ויש צורך לדאוג שהכסף שנמסר לה יגיע ליעד לשמו הוא נמסר. באשר לטענות בדבר אי בדיקה של התלונות, היא ציינה כי דו"ח המשטרה על אף היותו דו"ח ראשוני, מהווה תשתית ראייתית לביסוס התלונות, וכך גם דו"ח הבדיקה של רואה החשבון שמינה הרשם ודו"ח וועידת התביעות. 20. המפרק שב במסגרת הדיון על עיקרי הדו"ח שהגיש תוך שהוא מדגיש את פעילותה הגירעונית ואת העובדה כי העמותה נמצאת כיום במצב שאין מי שמנהל אותה. לדבריו, הוא פועל לצמצום הפעילות באופן שניתן יהיה להמשיך לקיימה במסגרת התקציבית של העמותה, כשבד בבד הוא פועל לכך שהמדינה תמשיך את תמיכתה בעמותה, לכל הפחות בכל הנוגע לגני הילדים ולבתי הספר על מנת שניתן יהיה להמשיך את פעילותם. לדבריו, על מנת להמשיך פעילות זו קיים הכרח למכור חלק מנכסיה של העמותה והציוד שלה. הוא גם הלין על טענות ב"כ העמותה, עו"ד בוגט כנגדו במסגרת הבקשה שהגיש להגבלת סמכויותיו. לדבריו, אין כל ממש בטענות כאילו הוא פועל להרס העמותה ולא ניתן לעבור על סדר היום על האשמות אלו כנגדו. 21. ב"כ הכנ"ר הצטרפה בדיון לעמדתו של הרשם ולטענות המפרק. דיון והכרעה 22. התכלית במינוי מפרק זמני כבכל סעד זמני אחר, היא להבטיח שמירה על מצב קיים. במקרה של בקשה למינוי מפרק זמני לתאגיד, מטרת המינוי היא הגנה על מבקשי הפירוק מפני שינוי לרעה של מצבם, שינוי היכול להיגרם הן באמצעות הברחת נכסים והן על ידי המשך הניהול הכושל על ידי נושאי המשרה או בעלי השליטה שדרדרו את התאגיד למצב שהביא לצורך בהגשת בקשת הפירוק (צפורה כהן, פירוק חברות, תש"ס-2000, בעמ' 233). כבכל בקשה למתן סעד זמני, השיקולים העיקריים אותם שוקל בית המשפט בהכרעתו אם להיעתר לבקשה הינם: סיכויי ההליך, מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובצדק, והתקיימות התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות הנוגעות לסעד הזמני המבוקש. סעיף 300(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג - 1983, החל במקרה של פירוק עמותה לפי הוראת סעיף 54 לחוק, קובע כי "בית המשפט רשאי לאחר שהוגשה בקשת הפירוק ולפני שניתן צו פירוק למנות את הכונס הרשמי או אדם מתאים אחר להיות מפרק זמני". במסגרת שיקול הדעת של בית המשפט, עליו להשתכנע כי קיימות עילות לכאוריות ראויות, המבוססות על ראיות לכאורה, המצדיקות את מתן הסעד העיקרי המבוקש, היינו פירוק העמותה, וכי קיימות ראיות המצביעות כי לאור הנסיבות הקיימות ולאור הסכנות הצפויות מהמשך ניהולה על ידי מנהליה הנוכחיים עד שתתברר הבקשה העיקרית, הכרחי להפקיע את ניהולה של העמותה מידי מנהליה ולהעביר את השליטה בה לידי מפרק זמני, טרם הכרעה בבקשה העיקרית לפירוק העמותה (ת"א (מחוזי-ת"א) 2624/99‏ רשם העמותות נ' ארגון השוטרים הבינלאומי (סניף ישראל), פורסם במאגרים [1.01.01]).‏ 23. במקרה זה, כאמור, טענת העמותה היא כי סיכויי הרשם שבקשתו לפירוק העמותה תתקבל קלושים, הן בשל אי הבאת ראיות מספיקות לקיומה של עילת פירוק והן בשל אי התקיימות התנאי הקבוע בסעיף 50(ב) לחוק, היינו משלוח התראה אודות הליקויים ומתן זמן סביר לעמותה לתקנם עובר להגשת בקשת הפירוק. כבר עתה ייאמר כי באשר לקיומן של עילות פירוק, נחה דעתי כי קיימות ראיות מספיקות בשלב זה כדי להוכיח קיומן של עילות פירוק. 24. דו"ח המפרק מצביע על מצבה הכלכלי של העמותה ועל ניהול ענייניה במצבה הנוכחי תוך גירעון חודשי מצטבר של מאות אלפי שקלים. עם זאת, בניגוד לטענות ב"כ העמותה, הדעת נותנת כי מצב דברים זה אינו פועל יוצא ממינוי המפרק אלא תוצאה של החקירה שניהלה המשטרה כנגד העמותה והעומדים בראשה, כמו גם חשדות שהעלו חלק מהתורמים כנגד פעילויותיה של העמותה, חשדות שהביאו ככל הנראה להפסקת חלק מהתרומות לעמותה כמו גם העברת כספי המדינה אליה. ואולם, לא זו בלבד שמצב דברים זה, שאינו מצביע על העדר יכולת של העמותה לפרוע את חובותיה כיום, אינו מהווה כשלעצמו עילת פירוק, אלא שבצדק נטען כי בבקשת הפירוק שהגיש הרשם נטען לשתי עילות פירוק אחרות, פעילות העמותה בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה ושמן הצדק והיושר לפרקהּ, ויש אפוא, לבחון קיומן של עילות פירוק אלו. בעניין זה די ברור כי בשלב זה די במכתב מיום 22.04.12 של רפ"ק דיוויד נודלמן ראש צוות החקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה ובדו"ח הבדיקה של משרד רו"ח וקסלר, קודנצ'יק, אנוך ושות' מיום 23.04.12 כדי להצביע על סיכוייו של הרשם שבקשתו לפירוק העמותה תתקבל בסופו של יום. מהדוחות עולה כי פעולות העמותה ודרכי פעילותה אינן עולות תמיד בקנה אחד עם הוראות החוק כמו גם עם מטרותיה של העמותה. דוחותיה אינם תואמים את מצבה האמיתי, והנתונים שהוצגו בהם אינם משקפים את המציאות. מהדוחות מצטיירת התמונה כי העמותה הציגה בדוחותיה רכישת מזון בהיקף של 33 מיליון שקלים בשנה כשבפועל היא סיפקה מזון במסגרת בתי התמחוי שלה בהיקפים הקטנים באחוזים בודדים מהמזון הנרכש. זאת, כך לפי הנטען, כשלמעשה העמותה עוסקת בממכר מזון ובשר, פעילות שאינה מופיעה בספרי חשבונותיה, כשהיא מעלימה הכנסות אלו באופן שהיא רושמת אותן כהכנסות מתרומות מחו"ל. די ברור גם כי אם החשדות הנבדקות כיום על ידי המשטרה יתאמתו בסופו של יום, יש רגליים מוצקות לסברה כי מן היושר ומן הצדק לפרק את העמותה. אכן, כדי להורות על פירוק עמותה אין די בחשדות ויש צורך בביסוסם, גם לא ניתן לדחות בהינף יד את הטענות כי מעשיו של יו"ר העמותה, ככל שאלו יוכחו, אינם בהכרח דבקים בפעילות העמותה כולה, אם כי יש להביא בחשבון את הדומיננטיות של פעילותו כפי שעולה מדו"ח המפרק אל מול פעילות שאר נושאי המשרה בעמותה. ואולם, לעניינים אלו, דיין שעתן. בשלב זה כאשר מדובר בסעד זמני, שהוא מעצם טבעו סעד דחוף שהדיון בו צריך להיות קצר מהיר וענייני, אין צורך להכריע באופן סופי בשאלת קיומן של עילות פירוק ולדון בכל הטענות שמקומן יאה לבחינה בעת הדיון בבקשה העיקרית, ודי בקיומן של ראיות לכאורה, באופן שיש בהן לשכנע את בית המשפט כי אין מדובר בטענות סרק, וכי ישנה נחיצות מיידית במינוי בעל תפקיד כדי להתחקות אחר הנעשה בעמותה. 25. ובאשר לטענה כי בקשת הפירוק תדחה בסופו של יום ולוּ בשל אי קיום הדרישה שבסעיף 50(ב) לחוק למשלוח התראה. אכן, במקרה זה לא נשלחה התראה לעמותה בטרם הגשת בקשת הפירוק. לא זו בלבד שאין במכתבה של הגב' אביבה שביט מנהלת מחלקת תלונות וחקירות ברשות התאגידים מיום 21.12.11 בו ציינה הגב' שביט כי עולה חשש כי נסיבות כינוס האסיפה הכללית המתוכננת ליום 22.12.11 אינה עולה על דרישות הדין, כדי לקיים את דרישת ההתראה הקבועה בחוק. ולא זו בלבד שאין לראות במכתבו של עו"ד שלומי בילבסקי מנהל חטיבת ניהול תקין ברשות התאגידים מיום 15.04.12 אודות ביטול אישור הניהול התקין לשנת 2012 שניתן לעמותה כהתראה לפי סעיף 50(ב) (מה גם שבקשת הפירוק הוגשה בחלוף עשרה ימים בלבד מבלי שניתן לעמותה זמן סביר לתקן את הליקויים). אלא שהרשם הודה במפורש בבקשתו כי לא שלח התראה לעמותה בטרם הגיש את בקשת הפירוק. טענתו הייתה כי בנסיבות העניין לא ניתן היה לשלוח התראה ומשכך אין באי מתן ההתראה כדי למנוע את מתן צו הפירוק. 26. סעיף 50(ב) לחוק קובע כאמור כי: "לא תוגש בקשת פירוק כאמור בסעיף 49(1), (2) או (5) אלא לאחר שהתרה הרשם בעמותה בכתב לתקן את המעוות והעמותה לא עשתה זאת תוך זמן סביר לאחר קבלת ההתראה". הוראות סעיף זה משקפות את עמדת המחוקק כי אין לנקוט בסנקציה החריפה והדרסטית של פירוק עמותה כאשר קיים פתרון אחר, פוגעני פחות מפירוק. עמדה זו באה לידי ביטוי גם בפסיקת בתי המשפט, בייחוד באותם מקרים בהם עילת הפירוק אינה נעוצה בהיות העמותה חדלת פירעון (פש"ר (מחוזי-ת"א) 2624/99 בעניין ארגון השוטרים; בש"א (מחוזי-י-ם) 5519/07 רפאל גוטוירט נ' עו"ד אבנר כהן, המפרק הזמני של עמותת רמת איתרי, פורסם במאגרים [11.07.11]). כאשר מדובר בעמותה שהינה מעצם שמה וטבעה תאגיד, שבמובדל מחברה פרטית, לא נועד להשאת רווחי חבריה אלא להגשמת תכלית ציבורית-חברתית מסוימת, קיימת במיוחד שאיפה לקיומה של העמותה לאחר תיקון הליקויים בה תוך הימנעות מפירוקה ומפגיעה מתבקשת בחברי העמותה ובנהנים משירותיה. 27. עם זאת, אי מילויו של תנאי משלוח התראה בשלב זה, אינו מונע מינוי מפרק זמני המבוסס על קיומה של אחת מעילות הפירוק המפורטות בסעיף 49 לחוק. מטרת מינויו של מפרק זמני לעמותה, אינה רק לקדם את פירוק העמותה. המטרה היא גם למנוע את המשך פעילותה הבלתי חוקית מצד אחד, וקידום מטרותיה החוקיות של העמותה, מצד שני, מקום בו העמותה אינה יכולה לעשות כן בכוחות עצמה. לשון אחר, מינוי מפרק זמני המבוסס על עילת פירוק יכול לדור בכפיפה אחת עם ההוראה המנדטורית המחייבת משלוח התראה לעמותה עובר לפירוקה, ובלבד שבסופו של יום תינתן לעמותה הזדמנות סבירה לתקן את אורחותיה. אכן, נוכח ההוראה המחייבת ליתן לעמותה התראה לפני הגשת בקשה לפירוקה, הכלל הוא כי מינוי מפרק זמני עובר למתן ההתראה לא יעשה בנקל ובמחי יד אלא רק במצבים נדירים ביותר. ברם, ישנם מצבים בהם מינוי בעל תפקיד ובכלל זה מפרק זמני הינו מחויב המציאות בה אי החוקיות ומחדלי העמותה הם כאלו שההתערבות נצרכת באופן מיידי. זאת, למשל, כאשר יוכח בראיות מהימנות כי המנהלים פועלים משיקולים זרים ללא ריסון תוך פגיעה משמעותית בפעילות הארגון, או כאשר תוכח אי חוקיות משמעותית בפעולות המנהלים או העמותה. כזה הוא המקרה שלפנינו. 27. אכן, בצדק טענו ב"כ העמותה כי החשש מפני העלמת נכסיה של העמותה אינו קיים ולוּ בשל צו תפיסת הנכסים שניתן כנגד העמותה על ידי בית משפט השלום בראשון לציון לבקשת המשטרה. ברם, באותה מידה פועל יוצא מצו תפיסת הנכסים והקפאת חשבונות העמותה הוא העדר יכולת לנהל את העמותה. בנסיבות העניין קיים חשש כי דווקא המשך ניהול העמותה על ידי נושאי המשרה כיום עלול להביא לחיסולה של העמותה עוד עובר לדיון בבקשה לפירוקה, זאת בשל הגירעון החודשי המצטבר כפי שעולה מדו"ח המפרק. ייתכן ודווקא המפרק יוכל להתגבר על מגבלה זו ולקבל את אישור המשטרה לעשיית שימוש בחשבונות העמותה להמשך ניהול ענייניה ולוּ בצורה חלקית. בניהולו של המפרק גם קיים סיכוי כי תקצוב המדינה לחלק מפעילויות העמותה יימשך. זאת ועוד, התרשמותו של המפרק היא כאמור, כי עם הסתלקות מר ישראל מניהול העמותה, העמותה פועלת אך בכוח האינרציה ואין מי שינהלה. גם הרושם שנתקבל הוא, כי העמותה התנהלה על פיו של מר ישראל כששאר חברי הוועד והאסיפה הכללית חסו בצילו. בנסיבות אלו, קיים חשש של ממש שאם ניהול העמותה לא יופקע מידי נושאי המשרה ויועבר לידי המפרק, צפויה פעילות העמותה להתחסל עוד טרם הדיון בבקשה העיקרית (ראו (פש"ר (מחוזי-ת"א) 2624/99 בעניין ארגון השוטרים). בכך ייפגע האינטרס החברתי של הציבור הנהנה מאותו חלק של פעילות העמותה העולה בקנה אחד עם מטרותיה המתקיימות כיום גם לשיטתו של הרשם וכן יפגע אינטרס עובדיה אשר העמותה היא מקור פרנסתם. 28. בד בבד יש לזכור כי החשד אודות ניהול העמותה בניגוד לחוק ו/או לתקנון העמותה מיוחס בעיקרו ליו"ר העמותה, אשר מנוע ממילא בצו בית משפט מלעסוק בענייני העמותה. אם כי קיימים חשדות גם כלפי נושאי משרה אחרים בעמותה וניהול העמותה על ידם טעון דרישה וחקירה. 29. בשים לב לכל האמור, ולנוכח העובדה שהעמותה נמצאת בשלב קריטי, אני מותיר את צו מינוי המפרק על כנו. המפרק יחקור את מצב מוסדות העמותה ואת מסוגלותם וכשרותם לנהל את העמותה באופן עצמאי וידווח על ממצאיו לבית המשפט תוך 14 יום. לעת הזאת, לא נראה כי יש לאשר למפרק מכירת נכסים קבועים של העמותה ודבר זה יישקל בהמשך במידת הצורך. כמו כן, אני נעתר לבקשת המפרק שרפ"ק נודלמן יעביר לבית המשפט את ממצאי חקירת המשטרה תוך 14 יום. 30. ולבסוף, נוכח העובדה שייצוג העמותה בבית המשפט על ידי עו"ד בוגט לוט בערפל, שכן עו"ד בוגט לא המציא ייפוי כוח חתום כדין על ידי העמותה או מוסדותיה לייצגה בהליכים לפני בית המשפט, אני מורה כי למרות שמינוי המפרק יישאר בתוקפו, שהעמותה תוכל לייפות את כוחו של עו"ד בוגט או כל עו"ד אחר לייצגה בהליכי המשפט, ובלבד שההחלטה לייפות מייצג תתקבל במוסדות המוסמכים של העמותה על פי תקנונה. היה וסמכות מעין זו מסורה לפי התקנון והחלטות העמותה ליו"ר העמותה, נוכח העובדה שמר ישראל מנוע מלמלא את תפקידו לעת הזאת, סמכות זו תוענק למליאת וועד העמותה במקומו. הקפאת הליכיםעמותות