הקפאת הליכים מעריב

מונחת בפני בקשת הקפאה שהגישו החברות המחזיקות ומפעילות את העיתון "מעריב" (להלן: "קבוצת מעריב"). הבקשה מגוללת משבר קשה ועמוק אליו קלעה קבוצת מעריב. כמו גם מבהירה הבהר היטב כי מצבו של העיתון והגורמים המפעילים אותו התדרדר במהירות וזאת במספר חזיתות הן ביחסים מול העובדים והן ובעיקר במצב הפיננסי וביכולת להמשיך ולפעול באורח שוטף. אם היה ספק שנותר לאחר קריאת הבקשה עצמה, הרי שעות ספורות לאחר מכן הגיעה בקשה דחופה נוספת וממנה עלה כי הבנקים שהם הנושים המובטחים של מעריב ביקשו לבצע קיזוז באורח שהיה מרוקן מיד ולחלוטין את חשבונות הבנק המשמשים את הפעילות השוטפת. מצב דברים זה מחייב באורח ברור החלטה מהירה שאיננה יכולה לחכות לקביעת דיון במעמד הצדדים. עיינתי עיין היטב בבקשה ושקלתי את הדברים. אין ספק כי ענין לנו במשבר עמוק, קשה ומורכב אשר הביא את החברה למצבה הנוכחי. זאת עד כדי כך כי עולה תהיה האם תיקונים וייעול שניתן לעשות בהקפאת הליכים עשויים אכן להבריא את הקבוצה ולהביאה למצב רווחי או שמא מדובר במשבר עמוק ויסודי עוד יותר אשר מטיל צל כבד על יכולת הקבוצה לערוך הבראה אמיתית. זאת ועוד, ישנה יותר מבעייתיות גרידא בחלק נכבד מן המהלך העיסקי אשר עומד ככל הנראה מאחורי בקשת ההקפאה בעיתויה הנוכחי. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח החששות שציינתי קודם לכן, המשבר בו נתונה לא רק הקבוצה אלא גם הגורמים שמחזיקים בה. כמו גם הטענות של צדדים כאלה ואחרים למהלכים שלא כדין שיתכן ונעשו באורח שתרם להתדרדרות הקבוצה ומצבה העגום דהיום. על רקע זה בעייתי במיוחד הוא האופן שבו נראה כי החברה ראשית כבר נשאה ונתנה, סיכמה ולמעשה כמעט השלימה עסקת רכש עם קונה ספציפי ורק לאחר מכן היא פונה לבית המשפט וזאת כמו היה בית המשפט של חדלות פרעון "עט" שכל תפקידו אינו אלא לרשום אישור פורמלי למהלך ושמא אף להשתיק או לדחוק טענות של גורמים שיתכן ויתנגדו לו. אבהיר, כי מחד גיסא, במצבים מסויימים די היה באמור לעיל בכדי לדחות בקשת הקפאה חרף כל הצער הכרוך בכך. מאידך גיסא, קיימים גם טעמים אחרים אשר מושכים לכיוון של מתן הקפאת הליכים ולו לזמן קצר יחסית של מספר שבועות בכדי לבצע בדיקה מעמיקה ואובייקטיבית של הקבוצה שמא בכל זאת ניתן להבריאה או למצער לבדוק, בדוק היטב, האם אכן הרכש המוצע הינו תקין, ואכן לא ניתן למצוא דרך הבראה או עסקת רכש טובים יותר, לקבוצה וגם לעובדים. בשיקולים אלה אני מונה את העובדה כי בזו הפעם אין עסקינן בחברת החזקות או בגוף ערטילאי אחר חסר תוכן כלכלי עצמאי אשר שאלת אישור הסדר או שליחתו לפירוק אינה אלא שאלת כדאיות כספית גרידא עבור מחזיקי אגרות חוב ונושים אחרים. ענין לנו בגוף תקשורת בעל היסטוריה ארוכה של פעילות שמעסיק מאות רבות של עובדים, אם לא יותר מכך, ואם לא די בכך בכדי ליתן לקבוצת מעריב "ערך סגולי" שאינו מתמצה אך ורק בשאלת גובה הדיבידנד הרי שהדברים מתחדדים עוד יותר נוכח העובדה כי מדובר בגוף תקשורתי משמעותית בנוף הישראלי אשר אינו משופע בגופי תקשורת עצמאיים, וזאת בלשון המעטה. במצב כזה "הערך הסגולי" שבקיום העיתון נובע לא רק מערכו לשעצמו ומהרצון לשמור על מטה לחמם של לפחות חלק מעובדיו אלא גם בשל תרומתו לחופש הביטוי לחברה ולדמוקרטיה בישראל. נוכח האמור לעיל מצאתי כפי שהערתי קודם לכן כי חרף הבעייתיות הקשה בבקשה ובמהלך העיסקי שמאחוריה יש מקום ליתן צו הקפאת הליכים זמני שיאפשר את בדיקת מצב הקבוצה והיתכנות להבראתה. זאת, כאשר על הנאמנים שימונו להפעיל שיקול דעת עצמאי ובאורח ברור וחד משמעי הם אינם מחוייבים למתווה המכר ודאי שלא לזהות הרוכש נשוא הבקשה. דבר זה מתאפשר בין היתר גם נוכח ההבהרה כי העיתון מסוגל להמשיך ולפעול לתקופת מה בתזרים חיובי, היה ותינתן הקפאת הליכים. בהמשך להחלטתי הקודמת ביום חמישי האחרון ולהסרת ספק אעיר כי צו הקפאת ההליכים כולל איסור מוחלט, חד משמעי, ואינו משתמע לשתי פנים על ביצוע כל סעד עצמי שהוא בידי הבנקים או מן הנושים האחרים. איסור זה כולל ביצוע פעולות קיזוז, עכבון וכל צעד דומה אחר ואין נפקא מינא כיצד הוא נקרא באורח רשמי ואיזה כותרת יוכתר. תרופותם של הבנקים, אם וככל שיש להם השגות על המהלך, הינו בבקשת הגנה הולמת לבית המשפט ובשולי הדברים יוער כי אף טעם זה הינו נימוק כבד משקל להעדפת הקפאת הליכים על פירוק, במקרה הנוכחי. משהגענו לכאן לא נותר אלא להתייחס לזהות בעלי התפקיד. בבקשה המקורית ביקשה קבוצת מעריב את מינויים של עו"ד פורר ועו"ד שלמה נס. זאת, שהיא מדגישה את ההיכרות של הראשון ומשרדו עם עסקי החברה. לאחר ששקלתי את הדברים ביקשתי וקיבלתי הבהרות מבעלי התפקיד המוצעים ואף עיינתי בתגובת כונס הנכסים הרשמי. מצאתי כי חרף מלוא הצער שבדבר לא ניתן למנות את עו"ד פורר בלא לפגוע כהוא זה ביושרתו של עו"ד פורר הרי אין מחלוקת כי קיים קשר הדוק בין משרדו לבין הקבוצה ואף המבקשות עצמן בהגינותן הודו בכך. אכן אינני מתעלמת מהעובדה כי בקשר כזה ישנו גם יתרון אולם בנסיבות המקרה דומה כי השיקולים של מראית פני הצדק גוברים. דבר זה נכון במיוחד בנסיבות המקרה ולא רק בשל הסכסוך החריף בין ההנהלה לעובדים. שיקול מראית פני הצדק מתחזק עוד יותר נוכח התמיהה שעולה מהתנהלות החברה טרם בקשת ההקפאה כפי שתיארתי קודם לכן. כמו גם, משום שבמקרה הנוכחי יתכן מאוד ויהיה צורך לבצע חקירות אובייקטיביות של התנהלות הקבוצה ובעלי השליטה בה טרם קריסתה. אי לכך בחרתי לקבל את הצעתו של כונס הנכסים הרשמי למנות את עו"ד ירון ארבל. זאת, בין היתר נוכח הנסיון הרב שצבר בתיק הפירוק של בנק צפון אמריקה ובהליכי ההבראה של קרנות הפנסיה ההסתדרותיות. זאת, בכפוף לסייג נשוא סעיף 3 סיפא לתגובת הכנ"ר. כמו כן, נוכח העובדה כי מינויו של עו"ד נס התבקש אמנם בידי המבקשות אולם הוא הצהיר כי אין לו כל קשר לא לקבוצה, לא לבעלי השליטה בה ולא לתשלובת IDB בכלל ובכפוף לכך אין מניעה מאישור מינויו כנאמן נוסף ביחד עם עו"ד ארבל. להסרת ספק אעיר כבר עתה, שני הנאמנים המוצעים יתחלקו בשכר הטרחה שיפסק בהתאם לתקנות ועל פי כל דין, והמינוי כפוף לכך. כמו כן, אני מורה לשני בעלי התפקיד לעבוד בתיאום שוטף ומלא עם כונס הנכסים הרשמי. זאת, בין היתר אך לא רק, בשל האינטרס הציבורי כבד המשקל שיש בתיק ההקפאה הנוכחי. אי לכך, אני מחליטה כדלקמן: 1. ניתן בזה צו הקפאת הליכים לקבוצת מעריב עד ליום 23.10.2012, שאז יתקיים דיון במעמד הצדדים, לרבות ב"כ הכנ"ר (בכפוף לאמור בהמשך החלטתי), בשעה 9:15. הבקשה יחד עם החלטה זו תועבר לב"כ הכנ"ר תוך 24 שעות. 2. אני ממנה כנאמנים את עו"ד ירון ארבל ועו"ד שלמה נס, אישית. הנאמנים יפקידו התחייבות אישית בסך 200,000 ₪, כל אחד. 3. סמכויותיהם של הנאמנים תהיינה כפי שתפורטנה להלן. 4. לחתום בשם הנהלת קבוצת מעריב, וכל חתימה בשמה לרבות חתימה על שיקים, שטרות, התחייבויות וחוזים מכל סוג, תבוצע בחתימה של הנאמנים ו/או על פי הנחיותיהם. 5. לחתום על כל הוצאה כספית או מסמך אחר, לאחר קבלת הוראות מבית המשפט לחתום בשמם. 6. לנהל חשבון בנק חדש שייפתח על ידי הנאמנים על שם קבוצת מעריב (להלן: "חשבון הבנק החדש"). חשבון זה ייוחד לגביית כספים המגיעים למבקשות מחייבים, וייועד למימון הפעילות השוטפת, פרעון חובות וביצוע תוכנית ההסדר, והכל בתקופת הקפאת ההליכים ובפיקוח בית המשפט. חשבון הבנק החדש יהיה בפיקוחם של הנאמנים וכל פעולה בו תחייב את חתימתם. 7. הנאמנים יגבשו תוכנית הבראה למבקשות והסדר נושים להצגה בפני הנושים באסיפות אשר תכונסנה, בהתאם להוראות בית המשפט. 8. הנאמנים יפעילו את המבקשות תוך הסתייעות בהנהלת קבוצת מעריב ופיקוח עליה, תוך עריכת בדיקה מעמיקה של כל נתוני התפעול, התמחור והכספים. 9. הנאמנים יהיה מופקדים על הניהול השוטף, לרבות על הניהול הפיננסי, של המבקשות ועל ביצוע הרה ארגון, ככל שדרוש למבקשות. 10. הנאמנים יהיה מופקדים על תזרים המזומנים של המבקשות, לרבות אישור התשלומים השוטפים וטיפול בגביית התקבולים, ניהול ספרי המבקשות וכל הדרוש לשמירת פעילות המבקשות כ"עסק חי". 11. אם יזקקו הנאמנים לשרותיהם של אנשי מקצוע אחרים, יפנו בבקשה למתן הוראות לבית המשפט. תוך שהם מציינים את היקף העבודה והשכר הנדרש. יתכן כי שכ"ט הנאמנים יכלול, בנסיבות מסויימות, גם שכ"ט אנשי מקצוע אחרים. 12. בתקופת הקפאת ההליכים ולצורך הניהול השוטף מושעות סמכויות הדירקטוריון והנאמנים יבצע תפקידיו. 13. מבוטלים בזה צווי העיקול שהוטלו על נכסי קבוצת מעריב או כספים המגיעים לה מצדדים שלישיים. 14. הנאמנים לא יטלו אשראים חדשים ללא קבלת היתר, לא יגדילו את הגרעון, וידאגו לפעול במסגרת תזרים מזומנים חיובי. היה ויווכחו כי אין באפשרותם לעמוד בתנאי זה יודיעו על כך מיידית לבית המשפט. 15. הנאמנים יגישו דו"ח ראשון תוך 21 יום מהיום, אלא אם יודיעו קודם לכן, בבקשה מנומקת, שאין באפשרותו לעשות כן. 16. הנאמנים יגישו, כאמור, בתוך 21 יום דו"ח על פעילותם, ומצב קבוצת מעריב, לרבות הצעת הסדר ערוכה כדבעי, ההצעה תכלול את תרומתם של בעלי הענין להסדר. עם הגשת ההסדר ומילוי יתר התנאים שבהחלטתי, אשקול בשנית יש מקום לקצר תקופת משך הצו, או להשאירו כפי שקבעתי לעיל. 17. פעולות אחרות, שלא נזכרו בהחלטה זו כפופות להגשת בקשות מתאימות וקבלת הוראות מבית המשפט. דבר מתן הצו יפורסם בשני עיתונים יומיים נפוצים, אחד מהם כלכלי.הקפאת הליכים