הקפאת הליכים פניציה

צו הקפאת הליכים לאחר עיון, בחינה ואיזון ועל יסוד הנימוקים המפורטים בבקשה, ובפרט משנוכחתי כי מתן הצו ישרת את עיקר האינטרסים של מכלול הגורמים המעורבים וכן הכרחי על מנת למנוע נזק בלתי הפיך לתנור ההתכה המפורט בבקשה, וכי בנסיבות הבקשה ראוי ונכון לתת הזדמנות לניסיון ההבראה של החברה אני מורה כדלקמן: בהתאם לסמכותי לפי סעיף 350(ב) לחוק החברות, אני מורה על הקפאת ההליכים כנגד החברה, פניציה אמריקה - ישראל (זכוכית שטוחה) בע"מ (ח"פ 51-141995-4), לתקופה של 30 ימים ו/או עד להחלטה שיפוטית אחרת. במסגרת תקופה זו לא ניתן יהיה להמשיך או לפתוח בכל הליך משפטי כנגד החברה, אלא ברשות בית המשפט. בהתאם לתקנה 46, דבר מתן צו הקפאת ההליכים יפורסם על ידי החברה, ללא כל דיחוי, בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, האחד יומי והשני כלכלי. אני ממנה את רו"ח חן ברדיצ'ב, כנאמן לחברה לתקופת הקפאת ההליכים ונותן לו את סמכויות ניהול החברה בתקופת הקפאת ההליכים. שכרו של הנאמן ייקבע על פי תקנות הפירוק, תוך שמובהר בזאת כי העניין יישקל לגופו, על ידי ביהמ"ש, ככל שתבוא התנגדות כזו או אחרת מטעם מי מבעלי העניין. 4. אני מורה לנאמן להמשיך להפעיל את עסקי החברה במהלך העסקים הרגיל, עד לתום תקופת ההקפאה ובהתאם להוראות בית המשפט כפי שתינתנה מעת לעת, והכל תוך גביית חובות באופן שוטף וביצוע תשלומים אך ורק בגין מוצרים ושירותים שיסופקו לחברה לצורך פעילותה השוטפת בתקופת הקפאת ההליכים, ולצורך גיבושו של הסדר נושים. לצורך האמור - אני מורה כי במהלך תקופת ההקפאה תהא לנאמן סמכות לנהל את עסקי החברה לפי שיקול דעתו, תוך הסתייעות בהנהלתה, ובכלל זה להתקשר לפי הצורך בהסכמים עם ספקים, קבלני משנה ונותני שירותים, לגבות כספים מחייבים, להתקשר עם לקוחות, להעסיק אנשי מקצוע ולשלם להם שכ"ט, לפטר ו/או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום חלק מעובדי החברה אשר אינם נדרשים לצורך הפעלת החברה באופן יעיל בתקופת ההקפאה, הכל כמפורט להלן, ועל מנת לשמר את החברה כ"עסק חי". 5. מתיר לנאמן לפעול להעמדת כספים ו/או אשראים לחברה ע"י גורם שלישי לצורך המשך הפעלת עסקי החברה במהלך העסקים הרגיל בתקופת ההקפאה וכספים או אשראים אלה יחשבו כחוב בעל עדיפות ראשונה בהחזר, יקדמו לכל שאר חובות החברה וישולמו מתוך נכסי החברה בעדיפות ראשונה על פני כל חוב אחר שלה, כאילו החברה מצויה בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק, וכי הכספים שיועמדו כאמור יהיו במעמד השווה למעמד הוצאות כינוס ו/או פירוק, הכל לפי העניין, ובהתאם לתוכנית מימון שתוגש לאישור בית המשפט. במסגרת זו מתיר לנאמן לקבל מבעלת השליטה Guardian Industries Corp. מימון בסך בש"ח של עד 7 מיליון דולר, לצורך הפעלת החברה בתקופת הקפאת ההליכים, אשר יקבל, כאמור, מעמד מועדף הזהה למעמדן של הוצאות פירוק, כמפורט בנספח 7 לבקשה. 6. אני מורה לנאמן לפתוח חשבון בנק חדש על שם החברה (להלן: "חשבון הנאמנות") שייוחד לצורך גביית כספים מחייבים ותקבולים המגיעים לחברה מפעילותה השוטפת, ולשם ביצוע תשלומים בגין הפעילות השוטפת בתקופת ההקפאה, בפיקוח בית המשפט. כל פעולה בחשבון הנאמנות תהיה בפיקוח הנאמן ותחייב את חתימתו או חתימת מי שהוסמך לכך על ידו, בכפוף לאישור בית המשפט. ומאידך, תופסק כל פעילות בחשבונות הבנק הקיימים של החברה. הנאמן ידאג להודיע דבר הפסקת כל פעילות בחשבונות הבנק הקיימים של החברה, לאלתר. 7. כל פעולה בשם החברה, לרבות חתימה על שיקים, שטרות, חוזים והתחייבויות מכל סוג שהוא תחייב את חתימת הנאמן או מי שהוסמך לכך על ידו. הסמכת אחר לחתום בשם החברה בתקופת ההקפאה, כפופה לאישור בית המשפט, מראש. 8. אני מתיר לנאמן לשכור את שירותיהם של עורכי דין, כלכלנים ושמאים, לצורך מתן סיוע במילוי תפקידו, באישור הכונ"ר ו/או בית המשפט, לפי העניין ועל פי דין. 9. אני מורה כי במהלך התקופה הקצובה בת ה-30 יום החל ממועד מתן צו הקפאת ההליכים לא תיפרע כל ערבות בנקאית שהוציא תאגיד בנקאי לטובת נושה של החברה, אלא באישור בית המשפט. 10. אני מורה כי בתקופת ההקפאה לא יבוצע כל סעד עצמי מכל מין וסוג שהוא, על ידי מי מנושי החברה, לרבות תפיסת נכסים, קיזוז, המחאת חוב, עיקול או עיכבון על תקבולים מלקוחות החברה, אלא באישור בית המשפט. 11. אני מורה לנאמן לגבש עיקרי תוכנית הבראה מפורטת לחברה, וכן לגבש עיקרי הצעה להסדר נושים עד ערב הדיון שיקבע להלן. כן עד המועד הנ"ל יציג הנאמן את עמדות הנושים המובטחים ויוגש דו"ח ראשון באשר לפעולות שבוצעו מאז מתן צו זה. 12. מימוש נכסים בעלי ערך של למעלה מ-50,000 ₪ וכל פעולה שלא הוזכרה לעיל, יצריכו פניה לקבלת אישור מראש של ביהמ"ש. 13. הנאמן ימציא לכונ"ר, החל מהיום, העתק מכל בקשה שיגיש לבית המשפט וידאג לשתפו ולצרפו כצד בכל הליך. הכונ"ר יתבקש להגיב לכל בקשה במסגרת תיק זה במהירות המתבקשת, כדי שניתן יהיה לקדם כראוי את ענייני ההקפאה, ההבראה והסדר הנושים. 14. בתקופת ההקפאה תפעל החברה בתזרים מזומנים חיובי ולא תיכנס לגירעונות, וכל אשראי חדש שיינתן לחברה בתקופת ההקפאה, בכפוף לאישור בית המשפט, יקבל מעמד מועדף בהוצאות הפירוק. 15. ספקים חיוניים של אנרגיה וחומרי גלם ימשיכו את אספקותיהם לחברה בתקופת הקפאת ההליכים, בהתאם לתנאי הסחר הנוכחיים, ובלבד שהנאמן ידאג להבטיח את התשלום המגיע להם לאספקה השוטפת על ידי הבטחת הכסף מראש בקופת הנאמנות. 16. הנאמן יחתום על התחייבות עצמית על סך של 200,000 ₪ אשר תומצא לתיק בית המשפט בתוך 24 שעות, שאם לא כך, יהא הצו בטל ומבוטל. 17. קובע דיון בפני השופט המטפל, כב' השופט ע. עילבוני, לאחר תיאום עימו, ליום 21.08.12 שעה 12:00. הקפאת הליכים