הקפאת הליכים קבוצת לב אופיר

בישיבת יום 17.5.12 הייתה התנגדות של חלק מהנושים לבקשה להקפאת הליכים. דחיתי את מתן ההחלטה, בין השאר כדי לקבל את תצהירי בעלי השליטה. בינתיים, ביום 20.5.12, התקבלה הודעה בדבר הסכמה בין ב"כ הנושה סנרג'י כבלים בע"מ לבין המנהל המיוחד רו"ח קמיל. הסכמה זו של הנושה, שהייתה פה למתנגדים להקפאה, היא כי "על מנת להפיג חששות שעלו במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט, מוסכם על הצדדים כי בית המשפט הנכבד, לפי שיקול דעתו, ימנה בעל תפקיד נוסף שסמכויותיו תהיינה בדיקה וחקירה של נסיבות קריסת החברה והתנהלותה בשבועות שלפני הגשת בקשת הקפאת ההליכים לרבות נושא משיכת המלאים עובר לקריסה". אין חולקין כי ראוי לאפשר הקפאת הליכים לחברות המעסיקות יחד יותר מ-200 עובדים. אמנם נטען כי חברת הבת, אור 87 אופיר שי (1991) בע"מ, סולוונטית, שעל כן אין צורך בהקפאת הליכים נגדה. עם זאת סבורני, בנסיבות העניין, שכאשר חברת הבת מוחזקת בשליטה מלאה של חברת האם, קבוצת לב אופיר בע"מ (להלן: "החברה"), שנמצאת בחדלות פירעון, יש מקום שגם הליכים נגדה יוקפאו עד להחלטה אחרת בעניינו של כל הליך והליך, אם יש כאלו. משהגיעו המנהל המיוחד וב"כ סינרג'י להסכמה כפי שהובאה לעיל, ולא שמעתי התנגדות מנושים אחרים אני מאריך את הקפאת ההליכים למשך 60 יום. אני ממנה נאמנים את רו"ח חיים קמיל ואת רו"ח עליזה שרון. סמכויותיו של רו"ח קמיל תהיינה להפעיל את החברות באופן שוטף וסמכויותיה של רו"ח שרון תהיינה בדיקה וחקירה של נסיבות קריסת החברה, לרבות בדיקה וחקירה של חברת הבת, התנהלות החברות במשך תקופה, כפי שתמצא לנכון, עד לקריסה ונושא משיכת סחורות בשלושת החודשים האחרונים שלפני הקריסה. לצורך זה מועד הקריסה יחשב כמועד הגשת הבקשה להקפאת הליכים. שני הנאמנים יפעלו יחד באשר למכירת החברות או עסקיהן. הנאמנים יפרסמו, בהקדם האפשרי, הצעה לרכישת החברות או עסקיהן, וכן יזמינו את הציבור להגיש תביעות חוב לצורך הצבעה באסיפות נושים שישקלו הצעה להסדר. הקפאת הליכים