הקצאת קרקע בית עלמין

לפני בקשה לביטול צו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד ביום 27.06.12 (להלן: "הבקשה"). 1. רקע: (א) לנוכח מצוקת מקום בבתי קברות ברחבי העיר כפר סבא, פעלו המבקשות החל משנות התשעים להקמת בית עלמין חדש. ביום 29.02.2004 פורסמה תכנית מתאר מקומית כס/444 להקמת בית העלמין החדש "פרדס חיים" (להלן: "בית העלמין") החלה על שטח של כ-150 דונם בגוש 7534 חלקה 40 וחלקי חלקות 30,35,36,41,42,43,50,54 ובגוש 7601 חלקי חלקות 137 ובגוש 3735 חלקי חלקות 2,29 (להלן: "התב"ע"). (ב) כיום והחל משנת 2009, מתבצעת הקבורה במתחם בית העלמין על ידי שני גופים - האחד - "חברה קדישא", עמותה ציבורית, המעניקה שירותי קבורה אורתודוקסיים ולה רישיון קבורה בעיר מאז שנת 1906 (להלן: "חברה קדישא" או "המבקשת 3"). השני - "מנוחה נכונה", עמותה הפועלת ללא מטרות רווח ועוסקת בקבורה לפי רצון הנפטר או בני משפחתו, מכוח רישיון שהוענק לה ע"י השר לענייני דתות בהתאם לחוק הזכות לקבורה אזרחית חלופית, תשנ"ו- 1996 (להלן: "חוק קבורה אזרחית") (להלן: "מנוחה נכונה" או "המשיבה"). הרישיון ניתן מחדש מדי שנה, וניתן למנוחה נכונה לראשונה ביום 06.01.2009. (ג) כעולה מכתב התביעה, במשך כעשר שנים, החל מקבלת הרישיון, לא פעלו עיריית כפר סבא (להלן: "העירייה") והוועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא (להלן: "הוועדה")(להלן יחד: "המבקשות 1-2") כדי לאפשר למנוחה נכונה לממש בפועל את זכותה לקבור בבית העלמין בכפר סבא. בשל כך, בשנת 2007 הגישה מנוחה נכונה עתירה מנהלית נגד העירייה (עת"מ (מינהלי ת"א) 2113/07) ולנוכח התערבות בית המשפט נחתם ביום 3.3.09 הסכם בין מנוחה נכונה לעירייה. בהסכם נקבע בין היתר, כי יוקצו למנוחה נכונה 2,000 מ"ר בגוש 7534 חלקה 36, כי שטחים נוספים יימסרו מעת לעת על פי דרישה של מנוחה נכונה ועל פי הצרכים שיהיו לקבורה אזרחית בבית הקברות. עוד הוסכם כי מנוחה נכונה מקבלת על עצמה להתחלק עם החברה קדישא או כל חברה אחרת בשימוש ובקבורה בבית העלמין לפי ההסכם שנכרת בין העירייה לחברה קדישא ולפי החלוקה למתחמי קבורה. נקבע כי המקרקעין יוחכרו למנוחה נכונה לתקופה של 99 שנים בכפוף למילוי התחייבויות מנוחה נכונה לפי ההסכם וביניהם - התחייבות לשלם את פיצויי ההפקעה לבעלי המקרקעין כתנאי לקבלת החזקה במתחם לידיה, התחייבות לפתח את בית העלמין ותשלום דמי השתתפות בדמי פיתוח בסך של 130,000 ₪ עבור כל דונם. כמו כן, נקבע בהסכם תנאי מתלה לפי נדרש אישור שר הפנים לתוקפו (להלן: "ההסכם") (נספח "ב" לכתב התביעה). (ד) ביום 19.03.12 התקבל אישור שר הפנים. בטרם מתן האישור הבהיר משרד הפנים במפורש במכתב מיום 12.12.11 כי אישור שר הפנים ניתן רק עבור השטח המוגדר בהסכם. כל שטח עתידי שיועבר למנוחה נכונה יהיה טעון אישור מתאים נוסף. (ה) כעולה מכתב התביעה החל משנת 2010 מבקשת מנוחה נכונה להקצות לה 10 דונם נוספים ונערכו, לצורך דיון בעניין זה, מספר פגישות בין נציגיה לנציגי העירייה. לטענת מנוחה נכונה ביום 09.1.12 התקיימה ישיבה ובה הוסכם על הקצאת 22 דונם נוספים לקבורה שיתחלקו באופן שווה בין מנוחה נכונה לחברה קדישא. ואולם בשונה מכך, ביום 20.12.12 התקיימה ישיבה נוספת ובה נמסרה לה הצעה חדשה שעמדה על שטח של כ -3,500 מ"ר בלבד. מנוחה נכונה הודיעה כי היא מתנגדת להקצאה זו וכי היא עומדת על זכויותיה על פי ההסכם לקבל שטח על פי דרישתה ללא הגבלה. (ו) כעולה מכתב התביעה שלחה ביום 02.05.12 העירייה דרישה לחברה קדישא ולמנוחה נכונה למסור לה מידע אודות שמות וכתובות המגורים של הנקברים בשנת 2011. בעוד שחברה קדישא הגישה מסמך מפורט בעניין המעיד כי 93% מהנקברים על ידם היו תושבי כפר סבא, מנוחה נכונה נמנעה מלהמציא המידע הנדרש וביום 12.06.12 הוציאה העירייה מכתב למנוחה נכונה שלפיו בכוונתה לפעול על פי התכנית המוצעת על ידי העירייה. (ז) ביום 25.6.12 הגישה מנוחה נכונה תביעה זו נגד המבקשות 1-2 בלבד, ובה התבקשו צווי עשה שלפיהם יורה בית המשפט למבקשות 1-2 להפקיע שטחים ולעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי להקצות לה שטחים בהתאם לדרישתה (נספח "יח'" לתביעה) ולאפשר לה לקבור במקרקעין שיופקעו מיד עם הפקעתם. לחילופין בקשה מנוחה נכונה כי יוקצו לה שטחים כפי שימצא בית המשפט לנכון באופן שוויוני לשטחים שיוקצו לחברה קדישא. עם הגשת התביעה הגישה מנוחה נכונה גם בקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד שלפיו לא יקצו המבקשות 1-2 כל קרקע לחברה קדישא אלא אם יקצו במקביל שטח זהה בגודל ובצורה למנוחה נכונה וכן צו שלפיו המבקשות 1-2 לא יעשו כל פעולה שיהיה בה כדי למנוע הקצאת קרקע שוויונית בעתיד. (ח) ביום 27.06.12 התקיים לפני דיון בצו המניעה כשלדיון התייצב ב"כ מנוחה נכונה בלבד. במעמד זה ניתן צו מניעה זמני כמבוקש. (ט) ביום 28.06.12 הגישו המבקשות 1-2 בקשה לביטול הצו הזמני. (י) ביום 15.07.12 התקיים דיון במסגרתו צורפה להליך החברה קדישא ונקבע שהעירייה תקיים דיון בשאלת ההקצאה ותודיע על כך לצדדים שיהיו רשאים לפנות לבית המשפט בבקשות בהתאם. (יא) ביום 16.07.12 הגישה החברה קדישא בקשה לביטול צו המניעה. (יב) ביום 2.09.12 הוגשה בקשה לסילוק על הסף שנדחתה בהחלטה מיום 24.2.12. (יג) ביום 3.4.13 הוגש כתב תביעה שכנגד על ידי המבקשות 1-2 וביום 18.4.13 הגישה החברה קדישא תביעה נפרדת נגד מנוחה נכונה (ת.א 32789-04-13). (יד) ביום 24.3.13 הגישה החברה קדישא בקשה דחופה למתן החלטה בבקשה לביטול צו מניעה, הוגשו תשובות ותשובות לתשובות , וביום 11.7.13 נחקרו לפני מר נחום ליכטיק, יו"ר מנוחה נכונה (להלן: "מר ליכטיק") והגב' איילה זיו, מנהלת מחלקת הנכסים בעיריית כפר סבא (להלן: " הגברת זיו"). לאחר הדיון הגישו ב"כ הצדדים סיכומים והגיעה העת ליתן החלטה. 2. טענות הצדדים טענות המבקשות 1-2 (א) קיימת מצוקה אמיתית במקומות קבורה בכל בתי העלמין בכפר סבא וקיים ניגוד אינטרסים עמוק בין מנוחה נכונה וחברה קדישא אשר מונע הגעה למתווה מוסכם או אפילו מתווה זמני בהיעדר החלטה שיפוטית. (ב) המבקשות 1-2 מסכימות להסרתו המיידית של צו המניעה, הן בשל הנסיבות בו התקבל הן משום שגם אם הקצאת החלקות תהיה בניגוד לרצונן של מי מהעמותות ניתן יהיה ל"תקן" זאת בהקצאות קרקעות עתידיות. (ג) עיריית כפר סבא אמורה לדאוג קודם לרווחת תושביה בהקצאת קרקעותיה על אחת כמה וכמה שהעירייה השקיעה למעלה משבעה מיליון ש"ח מכספי הציבור ויש לפעול להמשך קידום הקבורה בבית העלמין לטובת תושבי העיר. (ד) מנוחה נכונה מתעלמת בבקשותיה מהצורך האמיתי לקבורה אזרחית בקרב תושבי העיר כפר סבא, מתעלמת מהערות משרד הפנים, מתעלמת מהחלטות מליאת מועצת העיר וכל זאת תוך אי מתן גילוי נאות אודות מספר הנקברים בשטחה שאינם תושבי העיר, כמו גם תוך אי עמידה במילוי חובותיה על פי ההסכם וביניהם הסדר תשלום פיצויי ההפקעה. (ה) התשתית העובדתית שלא נסתרה על ידי מנוחה נכונה היא שציבור תושבי העיר כפר סבא מעדיף כיום קבורה אורתודוקסית. בשל כך אין לקבל טענה בדבר אי שוויון והפליה אלא, קיימות נסיבות שונות המשקפות את הפעילות השונה של העמותות ויש להתייחס אליהן בהתאם. (ו) על פי הוראת תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) התשל"ו- 1976 ועל פי החלטת ממשלה מיום 21.5.02 המצב החוקי מחייב להקצות שטח של 10% לקבורה אזרחית. עיריית כפר סבא לא רק שלא הפלתה את מנוחה נכונה לרעה אלא אף הקצתה לה שטח הכפול מהמצב הנהוג בארץ, כך שבהקצאה הראשונה ניתנו למנוחה נכונה 2 דונם ולחברה קדישא 8 דונם. (ז) בטרם ההקצאה החדשה פנתה העירייה לעמותות בבקשה שיספקו לה מידע אודות מספר הנקברים בשנת 2011 כדי לקבל החלטה מושכלת על בסיס נתונים עובדתיים. מנוחה נכונה סירבה לספק את המידע ובהתאם למידע שהיה מונח לפניה קיבלה מועצת העיר החלטה שלפיה ההקצאה תמשיך להתבסס על יחס של 1-4 בין קבורה אורתודוקסית לאזרחית מתוך מתן עדיפות לתושבי העיר. (ח) מנוחה נכונה דורשת היום קבלת זכויות שמעולם לא ניתנו לה. התובעת לא הצביעה על זכות הקיימת לה להקצאה שוויונית ביחס לחברה קדישא. כל שהוקצה למנוחה נכונה עד היום הם 2 דונם בלבד על פי הסכם ובכפוף לאישור משרד הפנים. גם היום שנה לאחר הגשת הבקשה לצו מניעה לא הציגה מנוחה נכונה כל ראיה כדי לסתור את מנגנון החלוקה שנקבע על בסיס המידע שסיפקה החברה קדישא. (ט) מנוחה נכונה מנסה להפעיל לחץ פסול על העירייה העומד בניגוד לחוק ולהחלטות מועצת העיר. יתרה מכך מנוחה נכונה מפירה את הוראות ההסכם, לא מקפידה לשמור קרקעות לתושבי העיר, קוברת באופן מרווח ובזבזני, פולשת לשטחים שאינם שלה - מנוחה נכונה מחזיקה היום בשטח בגודל של 2.5 דונם נוספים ל 2- דונם שקיבלה בחלוקה הראשונה. בנוסף, מנוחה נכונה לא הגיעה להסדר תשלומים עם בעלי הקרקע המופקעת. (י) אין לבקשה לצו מניעה זמני כל יסוד בדין ויתרה מכך התנהלות מנוחה נכונה אינה מהווה התנהלות בתום לב. (יא) מבחינת מאזן הנוחות - כל עוד קיים צו המניעה נמנע מהעירייה לקדם החלטות מליאת מועצת העיר, דבר היוצר מחסור חמור בחלקות קבורה. קיימים שטחים להקצאות עתידיות, רוב שטחו של בית העלמין עדיין לא נוצל. טענות חברה קדישא (א) החברה קדישא לא התייצבה לדיון מאחר שלא ידעה על עצם קיום הדיון. ההחלטה על מועד הדיון לא הומצאה לחברה קדישא וכל שהומצאה לה ביום 26.6.12 אחר הצהריים היו הבקשה לצו מניעה זמני והתביעה בלבד. רק ביום 04.07.12 העביר ב"כ מנוחה נכונה לחברה קדישא את פרוטוקול הדיון וזימון ליום 15.07.12. הפגם באי הזמנת חברה קדישא לדיון על ידי מנוחה נכונה מהווה כשלעצמו עילה לביטול צו המניעה ואין רלוונטיות לשאלה האם החלטה לגופה היתה מוצדקת. (ב) לחברה קדישא טענות הגנה סבירות לגופו של ענין וגם מן הטעם הזה יש לבטל את צו המניעה. (ג) תביעת מנוחה נכונה אינה מגלה זכות לכאורה לטובת מנוחה נכונה. זכותה של מנוחה נכונה היא זכות חוזית העולה מההסכם ולפיו השטחים היחידים המגיעים למנוחה נכונה הם 2 דונם שניתנו לה זה מכבר. (ד) החברה קדישא היא אשר יזמה את התב"ע ואת הקמת בית העלמין. הוראות התב"ע הן הבסיס המשפטי לתכנון בית העלמין ולהסכמים שנכרתו בין העירייה למנוחה נכונה, ובין העירייה לחברה קדישא וביניהם התניית ביצוע התכנית בשלבים בהתאם לצרכי הקבורה של תושבי העיר כפר סבא, המשך שימוש החקלאים בשטחים ואי הגדרת מועדים פרטניים לביצוע ההפקעות לנוכח חוסר יכולת לחזות את קצב התמותה העירוני. (ה) החלטת הממשלה שקבעה את ההקצאה של 10% משטחי בתי עלמין לקבורה אזרחית נוגעת למקרקעין המוקצים על פי החלטות מועצת ממ"י בלבד- כשאין זה המקרה בענייננו. בענייננו מדובר במקרה בו הוועדה המקומית תפקיע את המקרקעין ותקצה אותם לחברה קדישא. חברה קדישא הסכימה כי יוקצה בבית העלמין שטח למנוחה נכונה בהתאם להחלטת הממשלה. (ו) אין כל הסכם ומעולם לא היה קיים כל הסכם בין הצדדים בדבר חלוקה שוויונית של קרקעות ולו מן הטעם הפשוט שלפיו הביקוש לקבורה אצל חברה קדישא אינו זהה כלל לביקוש הקבורה באמצעות מנוחה נכונה. לטענת החברה קדישא עד היום הוקצה עשרה דונם לקבורה בבית העלמין - 8 דונם לחברה קדישא ו-2 דונם למנוחה נכונה. בשטחה של החברה קדישא נקברו 2,000 קברים, ואילו בשטחה של מנוחה נכונה נקברו 150 קברים. יתרה מכך, החברה קדישא מבצעת את הקבורה בצפיפות גבוהה ביותר ביחס לאופן הקבורה של מנוחה נכונה. כך שהחברה קדישא קוברת 350 קברים ב- 1 דונם ואילו מנוחה נכונה קוברת 150 קברים ב - 1 דונם. (ז) כוונת הצדדים כולם בהסכמים היתה לקבוע מתחמי קבורה נפרדים עבור חברה קדישא ומנוחה נכונה ולהקצות שטחי קרקע לקבורה בשלבים על פי צורך בלבד. החלוקה המבוקשת על ידי מנוחה נכונה נוגדת את הוראות ההסכמים, את התב"ע, תגרום לערבוב בין מתחמי הקבורה ותגרום לבזבוז עצום של שטחי קבורה שכן יוקצו למנוחה נכונה שטחי קבורה שאינם דרושים לה, בעוד שיהיה בכך כדי לגרום לחסר עבור החברה קדישא. (ח) אם יישאר צו המניעה על כנו ייגרם נזק מידי לתושבי ואזרחי כפר סבא בכך שימנע מהם להגיע לקבורה לנוכח גמר המלאי של שטחי הקבורה שהוקצו לחברה קדישא. מאידך גיסא אם יבוטל הצו לא ייגרם כל נזק למנוחה נכונה שטרם סיימה לנצל את שטחיה ושקצב הקבורה שלה נמוך משמעותית. טענות מנוחה נכונה: (א) מנוחה נכונה ביצעה המצאה כדין של התובענה, של הבקשה לצו מניעה ושל ההחלטה בדבר קיום מועד הדיון בצו המניעה למבקשות כולן. צו המניעה אינו מונע הקצאת קרקע לצורכי קבורה. כל שהוא מונע הוא חלוקה לא שיוונית של קרקע בין מנוחה לנכונה לחברה קדישא. מנוחה נכונה אינה מתנגדת, גם לאחר מתן צו המניעה כי העירייה תחלק לחברה קדישא קרקע בכל שטח וצורה שתמצא לנכון ובלבד שבמקביל תקצה למנוחה נכונה קרקע תואמת. לא בכדי הציעה מנוחה נכונה כי עד לסיום ההליכים המקדמיים תחלק העירייה כשני דונם נוספים לה ולחברה קדישא ולחלופין כי השטח החדש המיועד להפקעה בבית העלמין יחולק לשני חלקים שווים. (ב) התנהלות העיריה עולה כדי הפרת הסכם והפליה חמורה לרעה של מנוחה נכונה. (ג) הקצאת השטח המתוכנן על ידי העירייה של 3.5 דונם של קרקע בעייתי וקשה מאד לתפעול לנוכח באר מים הקיימת בשטח והדרך החקלאית החוצה את החלקה האזרחית. הקצאת שטח זה תביא לגוויעת החלקה האזרחית. (ד) בקשת כתובות הנפטרים נעשתה בדיעבד וכדי להכשיר לכאורה את התנהלות העיריה בהקצאת הקרקעות. בקשה זו נשלחה כחודשיים וחצי לאחר שהעירייה כבר הודיעה למנוחה נכונה כי בכוונתה למסור לה 3.5 דונם בלבד. טענת העירייה שלפיה בשל העובדה שמנוחה נכונה קוברת כמות רבה של נפטרים שאינם תושבי כפר סבא, לא יופקעו לטובתה שטחים בגודל זהה לשל החברה קדישא, לא יכולה להתקבל. אין בידי העירייה דרך חוקית למנוע מכל אדם להיקבר בכל מקום והיא גם לא הצביעה על כל החלטת מועצה בה נתקבלה החלטה לפיה אסור למנוחה נכונה לקבור נפטר שאינו תושב כפר סבא. (ה) בנוסף לכך העירייה מציבה למנוחה נכונה תנאי נוסף למסירת שטח בפועל שלפיו עליה להתקשר בהסכם עם בעלי הקרקע המופקעת. ואולם בעלי הקרקע המופקעת אינם מוכנים להתקשר עם מנוחה נכונה. (ו) למנוחה נכונה עילת תביעה איתנה והעירייה אינה רשאית לפעול כפי שהיא מבקשת, זאת הן לנוכח סעיפי ההסכם המחייבים את העירייה להקצות למנוחה נכונה קרקע לפי דרישתה הן לנוכח העובדה שהעירייה אינה רשאית להפלות לרעה את מנוחה נכונה. (ז) צו המניעה אינו גורם לנזק, אינו מונע הקצאת קרקע לחברה קדישא אינו מסכל את רצון העירייה להקצות למנוחה נכונה שטח של 3.5 ולחברה קדישא שטח של למעלה מ-14 דונם שכן בשלב ראשון יכולה העירייה גם תחת הצו הזמני להקצות חלקים שווים לכל אחד משני הגופים ובהמשך, ואם תדחה התביעה ליתן לחברה קדישא את יתרת החלק המגיע לה. בנוסף, העירייה כבר הציע אפשרות של חלוקה שווה בין הגופים כך שלא ניתן לקבל טענת העירייה שיש בכך משום גרימת נזק. (ח) גם החברה קדישא לא הסבירה כיצד יש בצו כדי לפגוע בה, שהרי אין בצו כדי למנוע מהעירייה מלהקצות לה שטחים. בנוסף החברה קדישא הסכימה להצעת בית המשפט מיום 2.6.13 לפיה מנוחה נכונה תקבל 2 דונם ואין מניעה כי היא עצמה תוכל להפעיל שטח בסדר גודל כזה. (ט) בעוד שהמבקשות לא ייפגעו ממתן צו המניעה, ביטולו יוביל לסגירת החלקה האזרחית בתוך זמן קצר: ללא צו מניעה תאפשר העירייה לחברה קדישא לקבל בפועל את השטח אך תמנע זאת ממנוחה נכונה, גודל השטח שמייעדת העיריה למנוחה נכונה אינו מספק ומעלה גם קשים כלכליים בתחזוקתו. לאור ניסיון העבר נראה שאם יבוטל הצו וחברה קדישא תקבל הקצאת שטח לשנים רבות קדימה לא יהיה כל אינטרס לעירייה לפעול לטובת מנוחה נכונה בלבד ולטובת הקצאת שטחים עבורה. (י) קיים אינטרס ציבורי בקיום קבורה אזרחית לכל דורש. מנוחה נכונה פועלת במטרה להגשים אינטרס ציבורי של אספקת שירות חיוני ומיוחד לציבור שלם שאינו חפץ בקבורה דתית. אם יש צורך להאמין בגוף מסוים הרי שיש להעדיף את מנוחה נכונה על פני חברה קדישא על בסיס של העדפה מתקנת. כל מה שמבקשת מנוחה נכונה היא שהעירייה תפסיק להפלותה ותקיים את ההסכם. 3. דיון והכרעה: לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים אני סבורה שדין הבקשה להתקבל. (א) המסגרת הנורמטיבית לבחינת בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד היא תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"). בבואו לבחון בקשה לביטול פסק דין או החלטה שניתנו במעמד צד אחד על פי תקנה 201 לתקנות, שוקל בית המשפט שני סוגים של שיקולים: האחד - הסיבה למחדלו של המבקש, השני - סיכויי ההצלחה של הגנתו או תביעתו של מבקש הביטול (ראו למשל רע"א 10436/07 ציון נ' בנק הפועלים בע"מ, ( 28.4.2008); רע"א 5904/10 אנדרסון מדיקל בע"מ נ' אוניפארם בע"מ ( 14.12.2010)). ככלל, שאלת סיכויי ההצלחה בהליך, נושאת משקל רב יותר, מן ההצדק למחדלו של המבקש (רע"א 4163/13 בלאגנאק אינבסטמנט לימיטד נ' בנק מזרחי טפחות ( 18.06.13 )). (ב) בנוסף לכך, ההחלטה שביטולה מתבקש בעניננו היא החלטה בבקשה לצו מניעה זמני שניתן במעמד צד אחד. בעניין זה קובעת תקנה 244 (ב) לתקנות כי בעל דין שנפגע מהצו רשאי להגיש בקשה לביטולו, כשבמקרה זה, ייערך דיון במתן הצו הזמני מחדש ומלכתחילה כאילו טרם ניתן הצו הזמני (אורי גורן סדר דין אזרחי פרק לד (2010)). (ג) דיון כאמור בצו המניעה יוביל לתקנה 362 לתקנות הקובעת את השיקולים העיקריים שעל בית המשפט לשקול בהכרעתו אם להיעתר למתן סעד זמני והם: סיכויי ההליך, מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובצדק. כך על המבקש להראות קיומה של זכות לכאורה. עליו להוכיח עילת תביעה של ממש המתבססת על זכות הקנויה לו לכאורה. על בית המשפט לבדוק, אם התובענה, שבגינה מתבקש הסעד הזמני, אינה לכאורה מחוסרת יסוד וסיכויים. כמו כן על בית המשפט לבדוק את מידת הנזק העלול להיגרם לכל אחד מבעלי הדין אם יינתן הצו אם לאו ועליו להשוות את הנזקים זה לזה. זאת ועוד על בית המשפט לבחון גם אם הבקשה הוגשה בתום לב והאם מתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש. (ד) ולענייננו. מנוחה נכונה הגישה ביום 25.06.12 בקשה לסעד זמני שלפיו לא יקצו המבקשות 1-2 כל קרקע לחברה קדישא אלא אם כן יקצו במקביל שטח זהה בגודל ובצורה למנוחה נכונה וכן צו שלפיו המבקשות 1-2 לא יעשו כל פעולה שיהיה בה כדי למנוע הקצאת קרקע שוויונית בעתיד. הצדדים זומנו לדיון במעמד הצדדים ליום 27.06.12 אולם לדיון התייצבה מנוחה נכונה בלבד שטענה כי ביצעה מסירה כדין למבקשות 1-2. המבקשות כולן טוענות כי לא בוצעה להן מסירה כדין וכי לא ידעו על קיום הדיון זאת למרות אישורי המסירה החתומים על ידי נציגיהן ושצורפו על ידי המשיבה (נספח "א" לתשובת מנוחה נכונה מיום 12.07.12) נושא התביעה והבקשה לצו מניעה נוגע במהות עשייתן של המשיבה והמבקשת 3 וחשוב ביותר גם למבקשות 1-2 ולכן סבורה אני שאין להכריע בבקשה זו רק על סמך מחדל ההתייצבות של המבקשות, ככל שהיה מחדל, ולא ניתן להימנע מדיון בטענות המהותיות שעולות לגופן והדורשות הכרעה שיפוטית. (ה) מהבקשה לצו מניעה עולה שמטרתו העיקרית היא מניעת חלוקת לא שוויונית של שטחים למנוחה נכונה ולחברה קדישא. מנוחה נכונה טוענת שכל חלוקה אחרת, שלא תחלק את הקרקע באופן שווה, תביא ל"ניוון החלקה האזרחית וגוויעתה" (עמ' 2 לבקשה). כבר עתה אבהיר שאני סבורה שלא הוכחו, ברמת ההוכחה הנדרשת בשלב זה, טעמים למתן צו מניעה במשמעותו האמורה: מנוחה נכונה לא הראתה מה מקור זכותה לחלוקה קרקע שוויונית, לא הוכיחה את הצורך שלה בכך ואת הפגיעה לכאורה שתיגרם לה מכך. מנוחה נכונה טוענת שעל פי ההסכם עמה מחויבת העירייה למסור לה שטחים על פי בקשתה ללא כל מגבלה, ומבססת טענתה זו בעיקר על סעיף 13 להסכם הקובע כדלקמן: "הוועדה המקומית מתחייבת לפעול על פי הסמכויות המוקנות לה על פי הדין, ועל פי התב"ע להפקיע את הזכויות בבית הקברות ו/או באזור הקבורה בשלבים ובחלקים שונים וכפי שמנוחה נכונה תודיע לה בכתב מעת לעת, ולפי הצרכים שיתגבשו לקבורה אזרחית בבית הקברות, והכל מעת לעת וכפוף לשלבים הקבועים בתב"ע, ובכוון התקדמות הצמיחה של מתחם מנוחה נכונה מדרום לצפון, בצמוד לקצה המזרחי של בית העלמין" (ו) באמור לעיל אין כדי לתמוך את טענות מנוחה נכונה. עיון בהסכם מעלה כי ההיפך הוא הנכון - נקבע כי הקצאת המקרקעין תהיה על פי צורך ולא על פי מפתח שנקבע מראש ולבטח שלא נקבע שהחלוקה תהיה שוויונית. מלשון הסעיף עולה שמדובר בסעיף כללי שמטרתו להבהיר כי השטח למתחמי הקבורה יגדל מעת לעת על פי דרישה. הדרישה תיבחן על בסיס התנאים שנקבעו בתב"ע ועל פי הצורך כאמור. ברי שכדי לבחון את הצורך המשתנה על מנוחה נכונה לספק למבקשות 1-2 מידע אודות נתוני הקבורה המתבצעים בשטחיה. מידע זה סירבה ולמעשה עודה מסרבת מנוחה נכונה לספק. ודוק אין הכוונה בהכרח למידע הנוגע למספר תושבי החוץ (דהיינו, כאלה שאינם תושבי כפר סבא) שנקברו בקבורה האזרחית אלא מדובר במידע כללי העונה על הצורך לבחון את מספר הנקברים, מספר רוכשי הקברים לעתיד, צפיפות הקברים, ועוד. יו"ר מנוחה נכונה עצמו, בחקירתו, לא מסר כל מידע כשנשאל אודותיו וטען כי אינו יודע, אינו זוכר ולחילופין אינו עוסק בזה (פרוטוקול מיום 11.07.13 עמ' 28 שורות 23-30, עמ' 29 שורות 1-22, עמ' 30 שורות 1-5). מנוחה נכונה טוענת גם להסכמה שבעל פה, שלא הוכחה ואין בה כל רציונל, גם לנוכח הצורך הברור באישור משרד הפנים בכל הקצאה (כפי שיפורט להלן), וגם ועל אחת כמה וכמה, בהתבסס על הנתונים שהוגשו על ידי החברה קדישא ושלא נסתרו על ידי מנוחה נכונה, שלפיהם לחברה קדישא יש צורך העולה באופן משמעותי על צרכי מנוחה נכונה. (ז) יתרה מכך. יש לקרוא את הנ"ל בתוך ההקשר של כלל ההסכם על יתר סעיפיו וביניהם סעיף התנאי המהותי שלפיו נדרש אישור משרד הפנים כתנאי לתוקפו של ההסכם ולהקצאת שטחים. כאמור הבהיר משרד הפנים כי ההקצאה המאושרת על ידו היא ההקצאה המוגדרת במפורש בהסכם זה והעומדת על 2 דונם בלבד. כל הקצאה אחרת דורשת אישור חדש ופרטני של משרד הפנים. מנוחה נכונה אינה יכולה לבסס דרישתה על סעיפים בודדים המנותקים מההקשר הכללי ויש לקרוא את ההסכם במלואו יחד עם התב"ע, עם הוראות משרד הפנים ועם ההסכם שבין חברה קדישא והעירייה. כל זאת לא נעשה על ידי מנוחה נכונה בבואה לבסס טענתה ודרישתה. (ח) זאת ועוד. לא ניתן לקבל את הטענה כי כל בקשה של מנוחה נכונה בדבר הקצאת שטחים דינה להתקבל על ידי העירייה שכן על העירייה לבצע את בדיקותיה ולקבל את החלטותיה תוך הפעלת שקול דעת על בסיס מלוא המידע המתבקש וקיום דיון על בסיס מלוא הנתונים הקיימים. כאשר מונחים לפני העירייה פרטי חברה קדישא בלבד ללא נתוני מנוחה נכונה, אשר לא סופקו מטעמיה של מנוחה נכונה, אל לה כי תלין בעניין זה ולמעשה יש לקבוע כי מנוחה נכונה לא הוכיחה לכאורה את הצורך הנטען בשטחים נוספים לקבורה. אין די בטענה בעלמא שמועלית כי "השטח צפוף ובכל מקום יש מצבה או סימון כשמור" (עדות מר ליכטיק, פרוטוקול מיום 11.07.13 עמ' 30 שורות 9,10). (ט) באשר לטענת העירייה שלפיה יש לשמור מקום בבית העלמין לתושבי העיר ומנוחה נכונה אינה פועלת בהתאם לעקרון זה, אני סבורה כי דין טענת העירייה להידחות ואף נציגי העירייה עצמם מודעים לכך כפי שעולה מתמליל ישיבותיהם ("מב/4" עמ' 110). יתרה מכך תקנות הזכות לקבורה אזרחית (רישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת נוהל קבורה) תשנ"ט 1998 קובעות בסעיף 1 כי זכאי להיקבר בבית עלמין אזרחי חלופי כל אדם אשר נפטר באזור בו מצוי בית העלמין וכל אדם שהתגורר באזור בסמוך לפני פטירתו. ולכן, בעוד שאני סבורה כי תנאי ראוי ונכון להקצאת קרקע לקבורה הוא צורך שעולה מנתוני קבורה עדכניים בדבר מספר הנקברים בפועל, מספר הקברים הנשמרים לעתיד ואופן הקבורה וכו', אין כל רלוונטיות והעירייה אינה רשאית להציב כתנאי להקצאת מקרקעין, קבורה של תושבי כפר סבא בלבד, כעולה מלשון התקנות באופן ברור הגובר על כל חוק עזר עירוני לו טוענת העירייה. (י) באשר למאזן הנוחות. העירייה טוענת כי שטח בית העלמין גדול וכי בכל מקרה לא יהיה על הקצאה בשיעור כזה או אחר למי מהצדדים, כדי לפגוע באופן מהותי ובלתי ניתן לשינוי בעתיד בזכויות ובהקצאות עתידיות. ודוק מדובר בתב"ע לבית עלמין בשטח של 150 דונם. מתוכה נוצלו עד כה כ - 10 דונם שחולקו בהקצאה ראשונה ועוד כ-2.5 דונם שלטענת העירייה פלשה להם מנוחה נכונה (ושמנוחה נכונה לא הכחישה כי שילמה בגינם). כלומר, לכל היותר נעשה שימוש עד היום בכ - 12.5 דונם מתוך 150 דונם!!! (יא) עוד טוענת העירייה כי קיימת מצוקה אמיתית של מקומות קבורה בעיר ככל שהדבר נוגע לקבורה הדתית המבוצעת על ידי חברה קדישא, וכי נדרשת הכרעה שיפוטית לעניין הקצאת הקרקעות לנוכח ניגודי אינטרסים מהותיים בין הצדדים. טענה זו מעלה תמיהה בנוגע להתנהלות הצדדים בכלל והתנהלות מנוחה נכונה בפרט ובנוגע לתום ליבם והאינטרסים המניעים אותם. הצדדים עומדים כל אחד על טענותיו הוא מבלי כל ניסיון התגמשות לטובת מציאת פתרון זמני כולל כדי לפתור את מצוקת תושבי העיר והאזור. מנוחה נכונה טוענת לקיום אינטרס ציבורי ראשון במעלה בשימור הקבורה האזרחית ובכך שללא הקצאת שטחים ייסתם הגולל על החלקה האזרחית אולם אינה מוכנה לקבל כל הצעה ומתנה כל פתרון בהקצאה שווה בלבד, וזאת כאמור מבלי שהוכיחה כלל את מקור דרישתה וזכותה להקצאה שוויונית. (יב) לנוכח האמור לעיל אני סבורה כי יש לבטל את צו המניעה שניתן ביום 27.06.12. אין זה צודק וראוי להותירו בנסיבות העניין כאשר הסעדים המבוקשים דורשים חלוקה שוויונית בלבד, כאשר לא הוכחו יסודות דרישה זו, ושעה שיש בהמשך קיומו של הצו כדי להקפיא את יכולת העירייה להקצות שטחים באופן יחסי על פי צורך, ובכך נוצר נזק לא מידתי כלפי תושבי העיר כפר סבא והאזור. (יג) לנוכח בקשת העירייה למתן הכרעה שיפוטית באשר לשאלת החלוקה עד להכרעה סופית ומתן פסק דין, לנוכח כל האמור לעיל ובפרט לנוכח העובדה שמנוחה נכונה לא הוכיחה את זכותה לחלוקה שוויונית ולא הציגה כל מסמך המעיד על הצורך בקרקע נוספת לקבורה, אני קובעת שהקצאת הקרקעות תעשה, בכל הנוגע למפתח ההקצאה, באופן שנקבע בהחלטת מועצת העיר 05.09.12 שלפיה "להמשיך במפתח ההקצאה עליו הוחלט בעבר, קרי 1 ל- 4, בין קבורה אזרחית לאורתודוכסית..." באשר לסיפת ההחלטה - המעניקה עדיפות מובהקת לתושבי העיר- העדיפות תחול אך ורק בקבורה על ידי חברה קדישא בלבד וזאת עד לכל החלטה אחרת בעניין. (יד) לפני סיום. המבקשות 1-2 טענו שמשרד הפנים הוא צד נחוץ להליך. איני סבורה שיש צורך לצרף את משרד הפנים להליך זה אולם ברור שכל החלטה שניתנת במסגרת הליך זה כפופה לאישור משרד הפנים ואין בה כדי להחליף את שיקול דעתו בכל עניין המצוי במסגרת סמכותו ושיקול דעתו על פי כל דין. 4. סוף דבר לנוכח האמור לעיל אני מקבלת את הבקשה וקובעת כי עד להכרעה אחרת, תבצע העירייה הקצאת קרקעות ביחס של 1 ל- 4 בין קבורה אזרחית לקבורה אורתודוקסית. הצדדים יזומנו ליום 03.11.13 שעה 13:30. בשלב זה אין צו להוצאות. בתי עלמין / בתי קברותהקצאת קרקעות