הרחבת חזית כתב תשובה

1. בפניי בקשה למחיקת כתב התשובה שהוגש מטעם המשיבים ולחלופין מחיקת סעיפים מכתב התשובה המהווים הרחבת חזית. 2. הרקע לבקשה ראשיתו של ההליך בבקשה לביצוע שטר שהגישו המשיבים ללשכת ההוצאה לפועל בפתח תקווה. המבקש הגיש התנגדות לביצוע שטר' במסגרתה ביקש כי הדיון יועבר לבית הדין לעבודה שהוא המוסמך לדון בתובענה שבין הצדדים. התובעים (המשיבים כאן) הגישו "כתב תשובה להתנגדות לביצוע שטר" וכן הסכימו להעברת הדיוןלבית הדין לעבודה. התיק הועבר לבית הדין לעבודה. כאן הגיש המבקש בקשה, היא הבקשה שבפני, למחיקת כתב התשובה ולחלופין למחיקת סעיפים, המהווים לטענתו הרחבת חזית. 3. להלן נימוקי הבקשה א. התנגדות לביצוע שטר המוגשת ללשכת ההוצאה לפועל, דינה כבקשת רשות להתגונן בסדר דין מקוצר. משכך לא קמה לצד שכנגד הזכות להגיש כתב תשובה ותצהירים, אלא ברשות בית המשפט. ב. עילת התביעה היא שיטרית בלבד. כל טענה שאינה מתייחסת לעילה השיטרית הינה בבחינת הרחבת חזית אסורה. ג. נטען שיש למחוק מכתב התשובה כל טענה המייחסת למבקש עבירות פליליות, גניבת עין ועוד. 4. להלן טענות המשיבים א. תביעת המשיבים בעילה השיטרית אינה מפקיעה את זכותם לתבוע את המבקש גם בעילות אחרות. ב. הבקשה דנן לוקה בשיהוי ניכר שכן הוגשה כ-6 חודשים לאחר הגשת כתב התשובה. ג. בית הדין אינו כפוף לסדרי הדין ולדיני ראיות והוא רשאי לפעול לצורך פסיקה צודקת. ד. בכתב התשובה נכללות ראיות שיש בהן להצביע על פעולות פסולות שביצע המבקש. ה. אין להיעתר לבקשה למחיקת כתב התשובה אך בשל פגם טכני. ו. אין מדובר בהרחבת חזית אלא במענה לטענות הנתבע כפי שעלו בהתנגדות לביצוע שטר. 5. דיון והכרעה: עם הגשת ההתנגדות לביצוע שטר, מעכב ראש ההוצאה לפועל את הליכי ביצוע השטר ומעביר את הבקשה לביצוע ואת ההתנגדות לבית המשפט המוסמך לדון בתובענה על פי השטר (תקנה 108(א) לתקנות ההוצאה לפועל). לאחר שהועברה הבקשה לביצוע וההתנגדות לבית המשפט המוסמך, הופכת בקשת הביצוע לכתב תביעה בסדר דין מקוצר וההתנגדות הופכת לבקשת רשות להתגונן (תקנה 108(ב) לתקנות ההוצאה לפועל). בהעדר הליך של סדר דין מקוצר בבית הדין לעבודה, הופכת הבקשה לביצוע שטר, לכתב תביעה. 6. בתקנות בית הדין לעבודה אין הליך של כתב תשובה. לכן, היה על המשיבים לפנות בבקשה להגשת כתב תשובה. 7. עיון בכתב התשובה מעלה כי מרבית הנטען בו מתייחס לפן החוזי ולהתקשרות בין הצדדים. 8. בכתב התשובה יש משום הרחבת חזית מעבר לעילה השטרית. לא ניתן להרחיב את היריעה בדרך של כתב תשובה. ניתן לעשות כן על ידי תיקון כתב התביעה ובכך יתאפשר למבקש להתגונן מפני הטענות המועלות נגדו. 9. לאור האמור לעיל אני קובעת כי כתב התשובה נמשך מהתיק ובית הדין יתעלם ממנו. ניתנת למשיבים כאן ארכה להגשת בקשה לתיקון כתב התביעה, באופן שתוגש תוך 20 יום מהיום. 10. הוצאות המשפט יקבעו בעת מתן החלטה בבקשה לתיקון כתב התביעה או בישיבת קד"מ הבאה. 11. התיק יובע לעיוני ביום 15/4/07. כתב תשובהמסמכיםהרחבת חזית אסורה