הרחבת חזית תצהירים

1. בהחלטתי מיום 13.05.13, התרתי לתובעת להגיש תצהיר עדות ראשית משלים מטעם מנהלה, מר רחמים יקוטי וכן להגיש תצהירי עדות ראשית נוספים. ביום 23.06.13, הגישה התובעת תצהיר מתוקן משלים מטעם מר יקוטי וכן חמישה תצהירים נוספים מטעם המהנדס יצחק גרוס, אם הבית הגב' אינה נאימרק, האחות גב' יאבורסקי ליודמילה ושני הטכנאים אייל בן יוסף ואהרון נפשי. 2. בבקשה זו, מבקשת הנתבעת להורות על הוצאות התצהירים של מנהל התובעת מר יקוטי, האחות הגב' יאבורסקי, אם הבית הגב' נאימרק ושל המהנדס גרוס, מתיק בית המשפט, בטענה כי התובעת עשתה מקצה שיפורים נרחב ומקיף בעדויותיה, כולל טענות חדשות והרחבות חזית וצירפה מסמכים וראיות חדשות, שלא צורפו לכתבי הטענות שלה ולא גולו בגילוי המסמכים מטעמה, כפי שיפורט להלן. הצד השלישי מצטרף לבקשה. 3. על ההלכה בדבר שינוי חזית חזר כב' השופט רובינשטיין ברע"א 2874/08 עיריית הרצליה נ' אברהם יצחק בע"מ (15/5/08) : "אכן, הכלל הוא, כפי שציין בית משפט זה מפי השופטת חיות בע"א 6799/02 יולזרי נ' בנק המזרחי, פ"ד נח(2) 145, 151: "שבעל דין אינו רשאי לחרוג מגדר המחלוקת כפי שהוצבה בכתבי הטענות, אלא אם כן נענה בית המשפט לבקשתו לתקן את כתבי טענותיו, או אם הצד שכנגד נתן לכך את הסכמתו במפורש או מכללא" (ראו גם האסמכתאות דשם). הגבול בין יריעת מחלוקת מפורטת יותר או פחות הוא גמיש, כמובן; וכל עוד באותה יריעת מחלוקת עצמה עסקינן, באותו סכום נתבע ובאותם יסודות של סיפור המעשה, ניתן לנתבע להתמודד עם פירוט פלוני או אלמוני, גם בעדויות עצמן או בתצהירי העדויות, תוך שבית המשפט עושה מלאכתו לשמור על הגינות כלפי כולי עלמא. כדברי המלומד קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי, הלכה ומעשה, מה' 15 תשס"ז-2007, כרך א' 526: "כאשר הטענות והעדויות שהיו בפני בית המשפט לא חרגו מהנטען במפורש, וכל שנטען נועד אך ורק לאמת את העילה שנטענה במפורש, הרי עצם הזכרתן של עובדות נוספות כלשהן - אין בהן כדי ליצור 'שינוי חזית'" (ראו גם האסמכתאות דשם). וכבר ציין הנשיא שמגר בע"א 311/83 פינקלשטיין נ' פלבסקי, פ"ד לט(1) 496, 503:"בית המשפט צריך להכריע בשאלה שהיא באמת במחלוקת בין בעלי הדין, אך לפעמים הוא מנוע מעשות כן, מאחר שהנושא האמור אינו מוצג לפניו בכתבי הטענות ואינו מועלה גם תוך כדי הדיון, אולם אם בעלי הדין פורשים לפני בית המשפט, למעשה, את המחלוקת האמיתית שהתעוררה לפניהם, כפי שאכן אירע כאן, אין לראות את כתבי הטענות המקוריים כמעין סד, הכובל את בית המשפט והמונע פנייתו של בית המשפט אל החומר והטיעונים, אשר הובאו בפניו במסגרת ההליכים". ראו גם קשת שם,529". באותה פרשה פסק בית המשפט העליון, בהתייחסו לטענה בדבר שינוי חזית בתצהיר לעומת כתב תביעה, כי אין בפניו "'שינוי חזית' או 'הרחבת חזית' מובהקים המחריגים את הנטען בתצהירים מגדרי המחלוקת למחוזות חדשים; המחלוקת היסודית היא כפי שהוצבה בכתבי הטענות". בפסיקה הודגש עוד כי: "אין ספק כי לא ניתן ואף לא מבוקש לפרט בכתב התביעה את כל העובדות הקשורות לעילה המבוקשת, כל שכן את הרקע המסועף אשר הוביל לאותה טענה. פירוט זה שמור לשלב ההוכחות ואכן זהו המקרה בענייננו. העובדות שמתוכן עלו העילות לכתב התביעה אכן פורטו בו. בנוסף, לכתב התביעה צורפו נספחים אשר תומכים ומבארים עובדות אלה, כמו הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים בשנת 1995 והסכם הפשרה שנחתם עם מר נקש בשנת 1998. הטענות שהועלו בתצהירו של מר הרצוג, אין בהן כדי להוסיף עילות חדשות. כל שיש בטענות אלה, אשר כאמור תוארו בפירוט רב, הוא תיאור הרקע העובדתי שקדם לטענות שהועלו בכתב התביעה" (ת.א (מחוזי ת"א) 2423/01 גאון דוד נ' צור שמואל (02/08/2006)). ראו גם דברים שנאמרו ב- בש"א (י-ם) 12835/08 ידיעות תקשורת בע"מ נ' סנ"צ ששון ששון ואח' (15/01/2009): "אין חובה, ואף אין צורך, לפרט בכתב תביעה את כל הטענות הראייתיות שבידי בעל דין. אין מדובר על כן בשינוי חזית. יש גם ממש בטענת התובע, כי לנוכח הנטען בכתב ההגנה, ממילא קיימת יריעת מחלוקת בשאלה" וגם: "על התובע לפרט את טענותיו בכתב התביעה בתמצית, הרי בתצהיר העדות הראשית, על המצהיר לפרט באופן מפורט וממצה את כל טענותיו ואת כל הנסיבות האופפות את המקרה. על כן, בכתב התביעה התובע אינו צריך לפרט את הניסיונות שעשה על מנת לקבל את כספו בחזרה, שכן עובדות אלו אינן מהוות חלק מעילת התביעה, בעוד שבתצהיר העדות הראשית, מותר גם מותר להתייחס לעניין זה." (ת.א (נצרת) 4162-10/11 מואיד עדוי נ' שלמה פורת (11/02/2013)). ומן הכלל אל הפרט, אבחן להלן את טענות הנתבעת לגבי כל סעיף בנפרד. 4. תצהיר יקוטי: א. סעיף 7 לתצהיר- טענות המבקשת: במסגרת הסעיף הועלו טענות חדשות שלא בא זכרן בכתב התביעה ולא בתצהיר המקורי לגבי היקף ומשמעות ותוכן התחייבויות הנתבעת כלפי התובעת. טענות המשיבה: הסעיף רק מפרט ומצטט את הסכם השירות מיום 16.12.94 שהוזכר בכתב התביעה. גם שאלון המבקשת ומענה מנהל המבקשת המצורפים לתגובה עוסקים בהסכם השירות. זאת ועוד, המבקשת אינה מכחישה כי ההסכם המשיך להתקיים עובר לשדרוג ובמהלכו. בנוסף, ההסכם מאוזכר בכתב ההגנה והינו חלק מהפלוגתאות הקיימת בסוגיה. דיון: אין בטענות שהועלו בסעיף בכדי להוסיף עילות חדשות. האמור בסעיף הוא פירוט והרחבה למה שכבר הוזכר בכתבי הטענות. גם אם יש הוספה של עובדות חדשות, נפסק זה מכבר כי עצם הזכרתן של עובדות נוספות המתייחסות לאותה עילה, אין בה כדי להוות שינוי חזית (ראה ע"א 108/54 משה סגיס ואח' פ"ד י' 588). ב. סעיף 8.1 לתצהיר- טענות המבקשת: בסעיף הועלו לראשונה טענות בדבר רעשים במעלית וסימנים של איבוד שמן משנת 2008. טענות אלו לא הועלו לא בכתב התביעה וגם לא בתצהיר המקורי והן בגדר הרחבת חזית אסורה. טענות המשיבה: סעיף 14 לכתב התביעה מדבר על "פיסטון" שלא טופל כראוי וגרם לנזילות שמן במעלית. גם סעיף 6 , פסקה 9 לכתב ההגנה מעלה את עניין איבוד השמן. דיון: אכן כטענת המשיבה, הטענות הוזכרו כבר בכתבי הטענות ואין בהם משום הוספת עילה חדשה אלא לכל היותר תיאור מפורט יותר לטענות וכתגובה לנטען בכתב ההגנה. ג. סעיף 9 לתצהיר- טענות המבקשת: הועלתה לראשונה טענה בדבר הצעת מחיר שהתובעת קיבלה מהנתבעת ביום 15.02.09 וצורפה כנספח ג'. טענות אלו והמסמך הועלו כעת כמענה לטענת הנתבעת שהועלתה בתצהיר מר שלמה אורבך מטעם הנתבעת, כך שמדובר למעשה בתצהיר תשובה מטעם התובעת בבחינת היפוך סדר הבאת הראיות. המסמך גם לא נכלל בגילוי מסמכים מטעם התובעת. לעניין זה אסרה הפסיקה על התובע לעשות מקצה שיפורים לאחר שכבר נחשף לראיות הנתבעת. טענות המשיבה: כל המסמכים לרבות ההצעה צורפו לכתב התביעה וגם לתצהיר מנהל המבקשת עצמו כנספח ג/1 כאשר מסמך זה הינו לב ליבו של העניין עליו מתנהל ההליך כאשר סעיף 8 לכתב התביעה מפרט עניין המלצת הנתבעת בדבר הצורך בשדרוג שאינו מוכחש. דיון: לעניין זה נפסק כי: "ההלכה הפסוקה היא כי במקרים מסוימים ניתן להסתפק בתיאור כללי של מסמכים מבלי להטיל על בעל הדין שחויב לגלות את מסמכיו לגלות כל מסמך בנפרד.... אמנם, יש משום טעם רע בטענתם של המשיבים כי מפאת טעות לא נכללו המסמכים הללו בתצהיר גילוי המסמכים אך יחד עם זאת יש לבחון באילו מסמכים מדובר. אין מדובר במסמכים אשר צירופם או אי צירופם ישפיע על גורלה של התביעה. אין מדובר על מסמכים מהותיים אשר עליהם תקום או תיפול התביעה. יתרה מזאת, מדובר במסמכים אשר רובם המכריע נכתב על ידי המבקש וחלקם האחר הועבר לידיו בשלב כלשהו של ההליכים המקדמיים. דומני כי יש ממש בטענת המשיבים כי צירוף המסמכים האמורים אינו מפתיע את המבקש היות שמסמכים אלה מוכרים לו היטב." (ההדגשות הוספו-ע.ו.). (ת.א. 2423/01 "גאון דוד" דלעיל). המסמך צורף כנספח לתצהיר מנהל המבקשת ונערך על ידה, כך שאין לומר כי המסמך הפתיע אותה או שאינו מוכר לה. על כן אין בצירופו או בפירוט תוכנו ובתיאור הרקע העובדתי סביבו, משום שינוי או הרחבת חזית אסורה. ד. סעיף 10 לתצהיר- טענות המבקשת: התייחסות לראשונה להעסקת קבלן שיפוצים בבניין וצורף כנספח ד' חשבונית מס של הקבלן. טענה זו ומסמך זה לא נכללו בכתב התביעה או בתצהיר ואף לא בגילו המסמכים. טענות המשיבה: בין המבקשת למשיבה פלוגתא בעניין הקומה הנוספת כאשר המבקשת עצמה ביקשה כי יוזמן נציג העירייה וימציא תיק העירייה והועדה המקומית המתייחס לעבודות שבוצעו ובית המשפט נעתר לבקשה. מדובר בפלוגתא מהותית הזוכה להתייחסות בתצהיר המשלים של יקוטי בנוגע לעבודות שבוצעו והמחיר ששולם בכדי להראות האם בקומה נוספת עסקינן כטענת המבקשת או בתחנת שירות למעלית בלבד כטענת המשיבה. סעיפים 7-10 ו-19 לכתב ההגנה עצמו עוסקים בטענה בדבר הקמת קומה נוספת. גם שלאון המבקשת עצמה ומענה המשיבה, מתייחסים לנושא. דיון: איני סבורה כי מדובר בהרחבת חזית אסורה שכן הפלוגתא ביחס לבניית הקומה השניה הועלתה מיד בתחילת ההליך, שכן צוינה בכתב ההגנה. ה. סעיף 10-11 לתצהיר- טענות המבקשת: חל שינוי חזית משמעותי בגרסת התובעת. בעוד שתצהיר הקודם ובכתב התביעה הועמדה החלטת התובעת החלטה עצמאית לשדרוג ולשיפוץ הבניין, הרי עתה נטען לראשונה כי החלטת השדרוג הינה בהמלצת הנתבעת. טענות המשיבה: בין אם המדובר בעבודה שהינה תולדה של המלצתה ובין אם לאו, הסוגיה שבמחלוקת הינה העבודה שבוצעה. כשלעצמה הטענה אינה נכונה שכן בסעיף 8 לכתב התביעה נאמר במפורש שהשדרוג היה בהמלצת הנתבעת. דיון: אכן כטענת המשיבה, סעיף 8 לכתב התביעה מתייחס לטענה. אין בנאמר משום הרחבת חזית אסורה אלא לכל היותר פירוט והרחבה למה שנטען כבר בכתב התביעה. ו. סעיף 11 לתצהיר- טענות המבקשת: נטען לראשונה כי הצורך בשדרוג המערכת ההידראולית תבע בניית תחנת שירות נוספת למעלית בגג. בכך מנסה מנהל המשיבה להפוך היוצרות ולהציג את שיקולי המעלית כשיקולים שהובילו להחלטת התובעת להוספת קומה בבניין אך בפועל אין צורך טכני בכך שכן מדובר במעלית הידראולית שכל מערכת ההנעה שלה נמצאת בקומת הקרקע. טענות המשיבה: מדובר בפלוגתא קיימת. הנטען בתצהירים המשלימים עניינו התייחסות לטענת ההגנה בדבר כוונת המשיבה לבנות קומה נוספת. דיון: אין המדובר בהרחבת חזית אסורה שכן הטענה באה בתגובה לטענות הנתבעת בכתב הגנתה. ז. סעיף 12 לתצהיר- טענות המבקשת: הטענה והמסמך שצורף כנספח ד'1 לתצהיר המשלים אין להם זכר בכתב התביעה או בתצהיר הקודם ומהווים הרחבת חזית אסורה. טענות המשיבה: סעיף 12 לתצהיר הינו מכתב דרישה מיום 6.09.09 על פיו ביקשה המבקשת כי ישולם לה עבור השדרוג סך של 34,950 ₪ שהם 50% מעובדות השדרוג וסעיף 18 לכתב התביעה עניינו התכתובת בין הצדדים שמכתב זה חלק הימנה. כתב התביעה מפרט את הסכומים ששולמו למבקשת בהתאם לדרישות תשלום שאחת מהן הינה המכתב מיום 6.09.09 ואין בנמצא מחלוקת בדבר התשלומים עצמם ומשכך הטענה לא ברורה. דיון: המסמך שצורף נערך ע"י המבקשת עצמה כאשר תוכנו אף אינו מוכחש על ידה ומשכך אין בו בכדי להפתיע אותה. מה גם שאין בטענות שהועלו בכדי להוסיף עילה חדשה כלשהי. ח. סעיף 20-21 לתצהיר- טענות המבקשת: טענות חדשות המהוות הרחבת חזית. טענות המשיבה: סעיף 20 הינו מכתב מיום 4.01.10 ששלח מנהל המשיבה למבקשת וסעיף 18 לכתב התביעה הכוללת נספחי התביעה כלל מכתב זה. הטענה בדבר התמשכותו הבלתי סבירה של הליך השדרוג נטענה בכתב התביעה (סעיפים 1, 8-10, 13 ו-14א') סעיפים 20 ו-21 לתצהיר המשלים הינם הפירוט המתבקש בתצהיר עדות לנאמר באופן כללי בכתב טענות. דיון: מדובר בהרחבה ובפירוט למה שנטען בכתב התביעה. נפסק כאמור דלעיל, כי אין חובה לפרט בכתב התביעה את כל העובדות האופפות את העילה ו/או לפרוש את כל היריעה הראייתית בשלב זה. ט. סעיף 32-27 לתצהיר- טענות המבקשת: הטענות שהועלו וכל המסמכים שצורפו שם הינם טענות ומסמכים חדשים המהווים הרחבת חזית פסולה. טענות המשיבה: הטענה כללית וסתמית ללא פירוט ספציפי וממוקד מהן הטענות החדשות. הנספחים הינם התכתבות בין הצדדים וסעיפים 13 ו-14א' לכתב התביעה נטען כי נשלחו מכתבים בין הצדדים וסעיף 18 הינו נספחי התביעה שצירף המכתבים האמורים. דיון: נפסק כי: "לגופו של עניין המדובר בבקשה כללית ואינה מפורטת, הנתבעת אשר טוענת לשינוי חזית עליה להיכבד ולפרט התייחסותה לכל סעיף בתצהיר התובע תוך השוואתו לטענות התובע בתביעתו המתוקנת, דבר אשר נמנעת הנתבעת מלעשותו, לכן גם מנימוק זה דין הבקשה להידחות." (ת.א (מחוזי נצרת) 1243/04 אביטן מרדכי נ' בן דוד צילה (11/12/2005)). על כן, בהיעדר פירוט, טענות המבקשת נדחות. י. סעיף 34 לתצהיר- טענות המבקשת: נטען לראשונה כי התובעת המתינה לקבלת אישור משרד העבודה מאת הנתבעת. אין מדובר בהשלמת פרטים אלא בטענה חדשה והרחבת חזית אסורה. טענות המשיבה: אין התייחסות לטענה. דיון: בהיעדר תגובה מטעם המשיבה לטענה, אני מקבלת את הטענה להרחבת חזית אסורה ומורה על מחיקת הסעיף מתוך התצהיר. יא. סעיף 35 לתצהיר- טענות המבקשת: נכללה התייחסות חדשה לתסקיר בדיקת המעלית שצורף כנספח כ"ה לתצהיר. הדבר לא הועלה ולא נזכר בכתב התביעה או בתצהיר הקודם. טענות המשיבה: כתב התביעה ייחס תקלות ובעיות במעלית. כתב ההגנה מתייחס לטענות ומסתמך על תסקירים ביחס למעלית. התסקיר שצורף בא להתמודד עם טענות ההגנה ברוח החלטת בית המשפט. מדובר בפלוגתא קיימת ולשם כך הוגשו התסקירים הסותרים. דיון: לנוכח הנטען בכתב ההגנה, קיימת יריעת מחלוקת בין הצדדים בשאלה זו ועל כן טענות המשיבה במסגרת הסעיף מהוות תגובה לנטען בכתב ההגנה ואין בהם משום הרחבה או שינוי חזית אסורה. יב. סעיף 41-40 לתצהיר- טענות המבקשת: מדובר בטענות חדשות. טענות המשיבה: טענה לקונית וכללית. הסעיפים הינם המשך ישיר לתיאור דרך ההתנהלות של המבקשת בנוגע למצב המעלית. כתב התביעה טעם בדבר המסע המפרך שעברה המשיבה על פני שנתיים וסעיפים אלו בתצהיר הינם פירוט עובדתי מתחייב לטיעון כללי שהועלה בכתב התביעה. גם סעיף 8 לכתב ההגנה עסק בעניין הדלתות וכך גם סעיף 11. כך המדובר בפלוגתא ובטענות המועלות כנגד המפורט בכתב ההגנה. דיון: בהיעדר פירוט, הטענות נדחות. יג. סעיף 46 לתצהיר- טענות המבקשת: טענה חדשה ומפתיעה בדבר חוסר זמינותו של מנהל הנתבעת ושהותו חדשות לבקרים בחו"ל מבלי להשאיר צוות מקצועי. כך לגבי הישארות בית האבות ללא מעלית. הטענה בדבר הנחת הציוד בחצר לתקופה ארוכה ללא שימוש הועלתה ע"י הנתבעת וכעת מאומצת ע"י התובעת שמוסיפה לה נימוק חדש לפיו הנתבעת לא שילמה למנופאי. התובעת גם מעולם לא העלתה את הטענה שהיא נאלצה לרכוש מעלון ידני. טענות המשיבה: סעיף 14 לכתב התביעה מפרט ומתייחס לשירות הלקוי ולהיעדר צוות מקצועי מתאים. ביתה אבות ללא מעלית מוזכר בכתב התביעה. הנחת הציוד בחצר מוזכר בסעיף 14 ה' לכתב התביעה. גם הטענה בדבר הצורך לרכישת מעלון ידני הוזכרה בסעיף 9 לכתב התביעה סיפא שתואר כמערכת מדרגות תוך שהכוונה למתקן זה. דיון: מלבד הטענה בדבר חוסר זמינותו של מנהל הנתבעת ושהותו בחו"ל לתקופות ארוכות, יתר הטענות זכו לאזכור בצורה זו או אחרת בכתב התביעה ועל כן אין לראות בפירוט וההרחבה של הטענות שנטענו בתמצית בכתב התביעה, משום הרחבת חזית. גם בהוספת העובדה החדשה בדבר חוסר זמינותו של מנהל הנתבעת אין משום הוספת עילה חדשה או פריצת מסגרת "סיפור המעשה" שנותרה בעינה. יד. סעיף 49-48 לתצהיר- טענות המבקשת: הטענות והתסקירים שצורפו, חדשים ולא הועלו עד כה. טענות המשיבה: הטענה כללית ולא ממוקדת. הסעיפים עניינם מצבה הכולל של המעלית המומחש באמצעות תסקירים. עניינים אלו מאוזכרים בסעיפים 14 ו-18 לכתב התביעה. המבקשת בהגנתה הסתמכה על התסקירים הנוחים לה ועל מנת להתמודד עם טענות הגנה שיצרו פלוגתא, הציגה המשיבה את כל התסקירים בכדי להציג בפני בית המשפט התמונה המלאה. דיון: אין במסמכים שצורפו בכדי להפתיע את המבקשת וכל שיש בהם הוא תגובה לנטען בכתב ההגנה ונמצא במחלוקת בין הצדדים. טו. סעיף 51 לתצהיר- טענות המבקשת: הטענות לפיהן כל השבתה של המעלית מונעת מהקשישים לנוע והטענה שאינם יכולים לעשות שימוש במדרגות, וכן הטענה לפיה יקוטי נעזר בני משפחתו ואחרים בכדי להעלות את הקשישים לחדריהם, הינן טענות חדשות ומהוות הרחבת חזית אסורה. טענות המשיבה: כתב התביעה הדגיש ופירט את הבעיה שנוצרה ביחס לעובדה שמדובר בבית אבות על כל המשתמע מכך ביחס לנגישות הקשישים וראה סעיפים 9, 14 ו-16 לתביעה. כתב התביעה מעצם טבעו כללי ותצהיר עדות ראשית יוצק תוכן ראייתי ומפורט לטענות שיצרו את חזית המחלוקת. היעזרות באחרים פורטה בסעיפים 10 ו-14 לכתב התביעה עת נטענו הנזקים שנגרמו לתובעת. דיון: מלבד הטענה להיעזרות בבני משפחה בכדי לעזור לקשישים לעלות ולרדת מחדריהם, שאר הטענות אוזכרו בכתב התביעה כנטען ע"י המשיבה, הגם בתמצית וללא פירוט, אך כאמור אין חובה לעשות כן במסגרת כתב התביעה. עם זאת, אין בטענה בדבר עזרת בני המשפחה בכדי להוסיף עילה, חדשה שכן המשיבה אינה תובעת בגין ראש נזק זה. יתרה מזו, הטענה להעסקת עובד מיוחד בכדי לעזור לקשישים לרדת ולעלות לחדריהם, נטענה במפורש בסעיף 14 ח' לכתב התביעה. טז. סעיף 52 לתצהיר- טענות המבקשת: הטענות הפרטניות המתייחסות לדיירים ומפרטים סכומים ונזקים וכן מכתבי דיירים שצורפו, הינן טענות חדשות. הנתבעת מתנגדת לצירוף המכתבים שלא כדין שלא באמצעות עורכיהם. טענות המשיבה: המסמכים שצורפו ע/2-ע/7 הינם מסמכים רשמיים של משרד הרווחה המפרטים העלויות של הדיירים והתשלום ששולם למשיבה מדי חודש עבורם. המסמך מוגש באמצעות מר יקוטי שהוא מנהל המשיבה ויודע מידיעה אישית את ענייניה הכספיים. מדובר במסמכים לגיטימיים להוכחת נזק. כתב התביעה נקב בסכום הנזק והתצהיר מעצם הוויתו מגיש את הראיות המוכיחות את הנזק. ביחס למכתבי הדיירים, פורט בתצהיר כי המכתבים לא הוגשו בתצהיר בשל גילם המופלג והסיכון בחשיפתם לחקירה נגדית ומכל מקום העיד מר יקוטי דבר אמירותיהם מעצם ידיעתו כמנהל המשיבה. דיון: המסמכים שצורפו ע/2-ע/7 והטענות בדבר העלויות של הדיירים והתשלומים בגינם, מהווים חלק מפרישת היריעה הראייתית להוכחת הנזק שמעצם טבעו נטען בתמצית וללא בפירוט במסגרת כתב התביעה ואין בהם בכדי להפתיע את הצד השני. שונה הוא המצב באשר למכתבי הדיירים שהוגשו שלא באמצעות עורכיהם, ועל כן אני מורה על הוצאתם מנספחי התצהיר. יז. סעיף 54-53 לתצהיר- טענות המבקשת: כל הטענות, למעט סעיף 54.1 וכל המסמכים שצורפו ופירוט הדיירים שנגרם בגינם אובדן הכנסה לתובעת, הינן טענות ומסמכים חדשים. טענות המשיבה: טענות כלליות. כתב התביעה טען לנזקים והתצהיר בא לצקת ראיות ותוכן על מנת לפרט ממה מורכב הנזק. דיון: הטענות מהוות הרחבה ופירוט לנזקים הנטענים בכתב התביעה ואין בהם משום הוספת עילות חדשות. יח. סעיף 56 לתצהיר- טענות המבקשת: מתנגדת לניסיון מנהל התובעת להגניב עדות תשובה לתצהיר עדותו של מנהל הנתבעת. ניסיון פסול בהיעדר נוהל או פרוצדורה או הוראה בחוק המתירה זאת. טענות המשיבה: בית המשפט כאשר התיר הגשת תצהירים משלימים, קבע בין יתר טעמיו כי אין התייחסות בתצהיר המשיבה המקורי לטענות ההגנה ומשכך מוצדק להתיר לה לעשות כן. תצהיר המבקשת הינו חזרה על טענות כתב ההגנה ומשכך, התייחסות מר יקוטי בתצהיר המשלים הינו ביחס לנטען בכתב ההגנה בהתאם להחלטת בית המשפט. זאת ועוד, מששונתה דרך ניהול הליך ההוכחות מקיום חקירות ראשיות להגשת תצהירים, חל שינוי בהליך עצמו מצם העובדה שבעת ההתייצבות לדיון, יודעת התובעת מהן עדויות הנתבעת ומצב זה מרוקן מתוכן טענת המבקשת ביחס להתייחסות בתצהירים המשלימים לתצהירי המבקשת. דיון: בעניין זה מקובלת עליי עמדת המבקשת. הסעיף מהווה תשובה מפורשת לנטען בתצהיר המבקשת. ההיתר שניתן למשיבה ענייננו הגשת תצהיר משלים ולא תצהיר תשובה לנטען בתצהיר המבקשת. דבר המעניק למשיבה יתרון דיוני ומאפשר לה לערוך מקצה שיפורים שלא כדין. על כן אני מורה על מחיקת הסעיף. 5. תצהירי הגב' יאבורסקי ליודמילה והגב' אינה נאימרק: טענות המבקשת: על פי סעיף 3 לתצהיר הגב' יאבורסקי, היא עבדה אצל התובעת בין השנים 2006-2011 כאחות אך לא ניתן כל הסבר מדוע לא הוגש תצהיר מטעמה במהלך לוח הזמנים הרגיל שבו היה על התובעת להגיש את תצהיריה ומעבר לכך, האמור בתצהירה מהווה הרחבת חזית. כך למשל הטענה לחוסר יכולת הקשישים להעלות לחדריהם או לרדת מהם במצב בו המעלית היתה מושבתת וכן הטענות לגבי מספרם ותלונותיהם, הינן טענות שעד כה לא הועלו ע"י התובעת. לגבי הגב' נאימרק, מדובר בעובדת וותיקה של התובעת שניתן בקלות להעידה גם במסגרת לוח הזמנים המקורי להגשת תצהירים וגם כאן מדובר בניסיון להגניב טענות חדשות. טענות המשיבה: במסגרת הבקשה שהגישה המשיבה למתן היתר להגשת תצהירים משלימים ונוספים, פורטו בהרחבה הטעמים בגינם לא הוגשו תצהירים מטעם יקוטי והעדים. המבקשת הגיבה באמצעות בא כוחה ובית המשפט לאחר שבחן טענות הצדדים, קיבל את הבקשה ומשכך, הנימוק ביחס להיעדר הסבר לאי הגשת תצהירים עד כה אינו רלבנטי וביחס לטענה בעניין הקושי לנייד את הקשישים לקומה השנייה, מופנה ביהמ"ש שוב לכתב התביעה ותצהיר הגב' ליודמילה הינו הוכחה של הנטען שם. דיון: משהתרתי למשיבה להגיש תצהירים של עדים נוספים, אין מקום להעלות שוב את הטענה בדבר האיחור בהגשת התצהירים. הטענות שהועלו במסגרת תצהיר הגב' יאבורסקי, מהוות הרחבה לטענות שכבר הועלו בכתב התביעה כפי שפורט דלעיל. לגבי העדה הגב' נאימרק, המבקשת אינה מפרטת את הטענה ועל כן דינה להידחות. 6. תצהירי המהנדס גרוס: טענות המבקשת: לא ברור מדוע לא הוגש תצהירו, כמי שמעיד על עצמו שנתן שירותי תכנון הנדסי לתובעת, ביחד עם תצהיר יקוטי המקורי וגם בתצהירו קיימות תשובות לטענות שהועלו בתצהיר הנתבעת. טענות המשיבה: טענת ההגנה עליה חזרה המבקשת הינה כוונת המשיבה לבנות קומה נוספת ומשכך, הוגש תצהיר המהנדס המתכנן של תחנת השירות ששלל את גרסת המבקשת ויתרה מזו, משהוגש תיק העירייה , יש מן ההכרח בהעדת הגורם המקצועי האמון על יצירת אותו תיק. דיון: הטענות לקוניות ואינן מפורטות דיין. כך או כך, הטענה ביחס לבנייה קומה נוספת, נדונה לעיל ונדחתה. 7. הואיל והבקשה התקבלה בחלקה, אין צו להוצאות. אני מאריכה את המועד להגשת תצהירים משלימים מטעם הנתבעת וצד ג' עד ליום 3.9.13. מסמכיםהרחבת חזית אסורה