הריסת מבנים פיצוץ

בפני בקשת המבקשים יוחנן שוחטים וחברת טבסקו החזקות בע"מ (להלן :"המבקשים") שהוגשה כנגד עיריית נתניה (להלן :"המשיבה ") למתן צו מניעה זמני לעיכוב ביצוע צו הריסה שהוצא ע"י רשא עיריית נתניה מכח סמכותה הקבועה בחוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 ביום 3.10.11 להריסת מבנה מסוכן בגוש 8270 חלקה 62 ברחוב כיכר העצמאות 5 נתניה בו ארע פיצוץ גז שגרם לנזקים חמורים בבניין. בבקשתם עתרו המבקשים לאסור על המשיבה " לבצע פעולות הריסה כלשהן בין בעצמה ובין באמצעות קבלנים מטעמה, זאת בהתייחס רק לקומה המסחרית, בקומת הקרקע באגף המערבי של המבנה ברחוב העצמאות 5 נתניה, תת חלקות 2,1 ו- 6 חלקה 62 בגוש 8270 " (להלן :"צו המניעה הזמני"). המשיבה בתגובתה לבקשת המבקשים, תגובה שהוגשה בכתב, עפ"י החלטת בית המשפט, התנגדה לבקשת המבקשים הכל מהטעמים המפורטים בתגובתה, וכך גם מהטעם שאין לבית משפט לעניינים מקומיים בנתניה סמכות עניינית לדון בבקשת המבקשים. בית המשפט הורה על קיום הדיון במעמד הצדדים , שהינם כאמור המבקשים ובא כוחם, המשיבה ובא כוחה ולדיון זה אכן התייצבו הצדדים וכך גם התייצב לדיון עו"ד יונתן דוידוביץ כמייצג את עצמו ואחר בשם יהודה דורון אשר הגישו בקשה לצירופם כמשיבים נוספים לבקשת המבקשים. בפתח הדיון העלתה ב"כ המשיבה טענתה בדבר חוסר סמכותו העניינית של בית משפט לעניינים מקומיים לדון בבקשת המבקשים למתן צו המניעה הזמני בציינה שאין סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מקומיים לדון בבקשת המבקשים למתן צו המניעה הזמני שכן צו ההריסה נשוא הדיון הוצא ע"י המשיבה מכוח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך- 1960 כשתכליתו הינה מניעת סכנה והגנה על הציבור ומשכך בקשת המבקשים כנגד המשיבה הינה במישור השילטוני כמי שממלאת את תפקידה הציבורי עפ"י דין ותקיפתה של החלטה זו נתונה לסמכותו העניינית הבלעדית של בית משפט לעניינים מנהליים לפי סעיף 5 (1) וסעיף 8(א) לתוספת ראשונה לחוק בתי המשפט לענינים מינהליים, תש"ס- 2000. עו"ד דוידוביץ, המייצג את עצמו והאחר - יהודה דורון אשר ביקשו, כאמור, לצרפם כמשיבים נוספים לבקשת המבקשים שהוגשה כנגד המשיבה - הצטרף בטיעוניו לטיעוני ב"כ עיריית נתניה, היא המשיבה, בהדגישו שאין סמכות עניינית לבית משפט לעניינים מקומיים לדון בבקשת המבקשים שהוגשה כנגד המשיבה, סמכות עניינית הנתונה לבית משפט לעניינים מנהליים בלבד, שכן טרוניית המבקשים הינה על החלטת הרשות, עיריית נתניה, להרוס מבנה מסוכן, ומשכך בקשתם הינה במישור השילטוני כלפי עיריית נתניה כמי שממלאת תפקידה הציבורי עפ"י דין. ב"כ המבקשים ציין "היתה לנו התלבטות קשה מאוד לעניין הסמכות העניינית של בית משפט לעניינים מקומיים לדון בבקשה למתן צו מניעה זמני..." יחד עם זאת טען, ש"לבית משפט לעניינים מקומיים הסמכות העניינית לדון בעתירה לסעד הזמני" . ב"כ המבקשים הוסיף בטיעוניו שהריסתו של המבנה מתבקשת בשל היותו חשוד כמסוכן וצו ההריסה הוצא מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960, אולם לטעמו הסמכות העניינית לדון בעתירת המבקשים לצו המניעה הזמני נתונה לבית המשפט לעניינים מקומיים. לאחר ששקלתי בזהירות יתירה טיעוני הצדדים קובעת אני כי אין לבית משפט לעניינים מקומיים סמכות עניינית לדון בבקשת המבקשים למתן צו המניעה הזמני האוסר על המשיבה לבצע את הריסת המבנה נשוא צו ההריסה שהוצא ע"י המשיבה מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 . סמכותו העניינית של בית משפט לעניינים מקומיים היא לדון באישומים, בעבירות הקשורות מטבען לסדר הציבורי ברשות המקומית זאת עפ"י סעיף 55 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984. סעיף 55 לחוק בתי המשפט מסמיך את בית המשפט לעניינים מקומיים לדון, בין היתר, בעבירות לפי פקודת העיריות ולפי תקנות, צווים וחוקי עזר על פיהם. כאשר נקבעת סמכות בית משפט לדון בעבירות הרי שמוסמך בית משפט לעניינים מקומיים לדון בכתבי אישום המוגשים בעקבות ביצוען של אותן עבירות. צו ההריסה למבנה נשוא בקשת המבקשים הוצא מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 , ואין הוא בבחינת סנקציה פלילית. תכליתו היחידה של צו ההריסה שהוצא מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 היא הסרת סכנה והגנה על הציבור. השגות על חוקיותו של צו הריסה שהוצא ע"י המשיבה , מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 מקומן בבית משפט לעניינים מנהליים שלו הסמכות העניינית לדון בהן. בקשת המבקשים כנגד המשיבה היא במישור השלטוני כמי שממלאת תפקידה הציבורי עפ"י דין. המבקשים באים בטרוניה על החלטת העירייה, היא המשיבה, להרוס מבנה מסוכן אותו הורתה המשיבה להרוס מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 להסרת סכנה והגנה על הציבור ותקיפתה של החלטה זו נתונה לסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים עפ"י סעיף 5(1) וסעיף 8(א) לתוספת הראשונה לחוק בתי המשפט לענינים מינהליים, תש"ס - 2000 (ראה ב"ש (רח') 2358/02 אבו חגאג נ' ראש עיריית לוד , פ"מ ס"ב (3) 22 - הדגשה שלי - א.ט. ). לסיכום, בקשת המבקשים למתן צו מניעה זמני שהוגשה במסגרת בב"נ 52650-11-11 כנגד המשיבה נדחית מהטעם שאין סמכות עניינית לבית המשפט לעניינים מקומיים נתניה לדון בעתירתם. ההחלטה מיום 4.12.11 בדבר עיכוב ביצוע צו ההריסה שהוצא מכח חוק העזר לנתניה (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ך - 1960 - מבוטלת, הליכי ההריסה ימשכו. אני מחייבת המבקשים, ביחד ולחוד, לשלם למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ . סכום זה יישא ריבית והפרשי הצמדה מיום מתן ההחלטה ועד התשלום המלא בפועל.הריסת מבנהמבנה