הרמת מסך סטטוטורית

נתיב מיוחד של הרמת מסך סטטוטורית יצר המחוקק במסגרת הוראת סעיף 8(ג) ל חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) תשנ"ג-1992 בשילוב עם הוראת סעיף 119א(א) ל פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] . הרמת מסך זו תאפשר את גביית החוב מבעל שליטה בתאגיד שהפסיק את פעילותו בלא ששילם חוב ארנונה סופי בגין נכס שאינו למגורים, זאת ככל שהלה קיבל לידיו נכסים שהיו לתאגיד בעת התפרקותו ללא תמורה מלאה (ראו לדוגמה: עת"מ 26026-05-12 כהן נ' עיריית חיפה (26.7.12)). התפיסה הגלומה בהוראות אלה: אם בעל שליטה, שיכול היה לדאוג לתשלום חוב הארנונה, קיבל את נכסי התאגיד בעת הפסקת פ עילותו בלא לדאוג לסילוק החוב , ראוי שהוא יחוב אישית בארנונה. ככל שיימצא כי לתאגיד היו נכסים בעת הפסקת פעילותו, הרי שנטל ההוכחה על בעל השליטה להוכיח כי לא הועברו לו (ראו: סעיף 119א(א)(3) לפקודת מס הכנסה. למחלוקת בשאלה האם חזקה שעל בעל השליטה לסותרה היא גם שהיו נכסים לתאגיד בעת הפסקת פעילותו ראו: עת"מ 46762-10-13 זורין נ' עיריית חיפה (9.7.14)) . נתיב נוסף לרשות המקומית בייחוס חבות לבעל השליטה מכוח העקרונות הכלליים שבדין לייחוס חובות באופן אישי לבעלי עמדה בתאגידים, ובראשם : הרמת המסך ה"רגילה" שבסעיף 6 לחוק החברות, התשנ"ט-1999. הרמת המסך הרגילה, נזכיר: אם בעל מניות עשה במודע שימוש באישיות המשפטית של החברה "באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה", או "באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה" (שם).הימוריםהרמת מסך