תאונת דרכים בצומת המרכבה בחולון - נזקי רכוש לרכב

פסק דין תביעה בסך 2,100 ₪ בגין יתרת נזקי הרכוש שנגרמו למכוניתו של התובע, לטענתו, בתאונת דרכים מיום 11/6/06 בצומת המרכבה בחולון. אין מחלוקת שמכוניתו של הנתבע 1, שהיה לה ביטוח חבות כלפי צד ג' אצל הנתבעת 2, היא שפגעה מאחור במכוניתו של התובע בתאונה הנ"ל. בעקבות התאונה פנה התובע באמצעות סוכן הביטוח שלו אל הנתבעת 2, צירף חוות דעת שמאי המעידה הן על נזק ישיר והן על ירידת ערך ודרש פיצוי הכולל את עלות התיקון לפי חוות הדעת, שכר השמאי וירידת הערך לפי חוות הדעת. הנתבעת 2 הפחיתה חלק מירידת הערך, וכן חלק מעלות התיקון, הכל כמפורט בחוות דעת השמאי מטעם התובע ובסך הכל הפחיתה 1,585 ₪ מהסכום שדרש התובע כאמור. בכתב ההגנה נטען כי הפחתות אלה נעשו "בהתאם לבדיקת חוות הדעת של התובע על ידי שמאי מטעם הנתבעת 2" (ר' סעיפים 4א' ו-4ב' לכתב ההגנה). חוות דעת נגדית מטעם מי מהנתבעים לא הוגשה עד רגע הדיון ועד בכלל. התביעה כוללת את הסכומים שהופחתו כאמור וכן פיצוי על זמן ועוגמת נפש וכן מה שתואר כ"הוצאות נוספות של סוכן ביטוח שטיפל בתביעה". התובע טוען שהופחתו ממנו 1,750 ₪ אולם חישוב ארתמטי פשוט מלמד שההפחתה היתה רק 1,585 ₪ שכן שולמו 9,711 ₪ מתוך דרישה של 11,296 ₪. את הרכיבים הנוספים הכלולים בתביעה העמיד התובע על 350 ₪. בפתח הדיון הודיעה הנתבעת 2 כי אף שהיא עומדת על הטענות שבכתב הגנתה, היא מוכנה לפצות התובע בגובה מלוא הסכומים שהפחיתה מסכום הדרישה ששלח לה. אין כל יסוד לאף אחד מטענות ההגנה. אין הכחשה של החבות, אין חוות דעת נגדית ואין כל טענה קונקרטית כנגד חוות הדעת מטעם התובע. לא היה כנראה שום בסיס לאותה הפחתה של 1,585 ₪ שביצעה הנתבעת 2 מהסכום שדרש ממנה התובע, כאשר עדיין יכלה לפצותו בגובה נזקיו ללא פיצוי על עוגמת נפש, הוצאות וטירחה. הנתבעת 2 בחרה להחמיץ את ההזדמנות תוך שהיא מסתתרת מאחורי בדיקה עלומה של חוות הדעת שהגיש התובע על ידי גורם שזהותו אינה ידועה ותוכן בדיקתו לא הובא לידיעת בית המשפט, חזקה על הנתבעת 2 שהיא יודעת מדוע ושהיא יודעת שלא היה בטענות שמאחוריהן הסתתרה עת ניסתה להפחית מהפיצוי המגיע לתובע ולא כלום. אף שאין מדובר ביחסי מבוטח-מבטח אלא ביחסים שבין מבטח לצד שלישי, אני סבור שעל מבטח חלה לא רק חובת תום לב שחלה בכל הדין האזרחי בישראל אלא אף חובה מוגברת. מבטח בדומה לבנק אינו רק תאגיד עיסקי אף כי זו מהות קיומו מלכתחילה. מבטח הוא גם סוג של סוכן חברתי הממלא תפקיד ציבורי, פועל על פי רישיון שניתן מכח חוק ומחוייב בנורמות גבוהות במיוחד של תום לב כלפי כל קשת התובעים הצפויה, בין שמדובר במבוטחיו של המבטח ובין שמדובר בצדדים שלישיים שנפגעו על ידי מי שהמבטח הנפיק לו פוליסה לביטוח חבותו כלפי צדדים שלישיים. הפחתה מנזקים הנתמכים כולם בחוות דעת שמאי ללא חוות דעת נגדית ובדיעבד גם מתברר שללא כל בסיס שהנתבעת בעצמה חושבת שהיא יכולה אפילו לנסות להגן עליו בפני בית משפט היא הפרה גסה של חובותיו של מבטח תוך ניצול כוחו העודף בעליל ביחס לכוחו של מי שהפנה אליו את הדרישה. מדובר בתופעה שיש להבהיר לא רק במילים אלא גם במעשים כי בית המשפט רואה אותה לא רק בעין לא יפה אלא אף בחומרה. אני סבור לכן שרכיב של הוצאות ועוגמת נפש (כאשר ההוצאות אינן כוללות את הוצאות התביעה אלא את עלות התהליך שקדם להגשתה) המסתכם בסכום כולל של 350 ₪ הוא רכיב לא רק סביר אלא אף צנוע ועל כן יש לקבל רכיב זה של התביעה במלואו. התוצאה היא כי אני מחייב את הנתבעת 2, יחד ולחוד עם הנתבע 1, לשלם לתובע סך של 1,585 ₪ שהופחת מדרישתו שלא כדין, בתוספת סך של 350 ₪ בגין עוגמת נפש וטירחה קודם להגשת התביעה. שני סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (4/10/06). כמו כן ולאור החומרה בה אני רואה את התנהלות הנתבעת 2 בפרשה, אני מחייב הנתבעת 2 יחד ולחוד עם הנתבע 1 לשלם לתובע הוצאות המשפט בסך כולל של 1,000 ₪. חיוב זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל במלואם לידי התובע עד יום 28/12/06 ועד בכלל, רשאי התובע לפתוח בהליכי הוצל"פ. משפט תעבורהרכבתאונת דרכיםנזקי רכושצומתנזק לרכב