התנאים למתן סיוע משפטי

לפני ערעור על החלטת המשיבה מיום 21.10.2009, אשר דחתה את בקשת המערער להעניק לו סיוע משפטי בהגשת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אי תשלום מענק לימודים לשנת 2008-2009, בשל חוסר סיכוי משפטי (להלן:"ההחלטה"). בכתב הערעור לא פירט המערער את טיעוניו לערעור. יחד עם זאת, מהמסמכים שצורפו לכתב הערעור ומתגובת המשיבה, עולה, כי למערער טענה, לפיה, הוא זכאי לסיוע משפטי, שכן קיימת לו עילת תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי, בגין הפסקת תשלום גמלת הבטחת הכנסה החל מחודש אפריל 2008 ועד לחודש פברואר 2009. כעולה ממכתבו של המוסד לביטוח לאומי מיום 6.10.2008, בקשת המערער לגמלת הבטחת הכנסה לחודשים 08/08-09/08 נדחתה מכוח סעיף 2(א)(2)(ב) לחוק הבטחת הכנסה התשמ"ב- 1982 (הקובע כי על היה המערער לבצע את התכנית האישית שנקבעה עבורו- עותק התשובה צורף כנספח ב' לתגובת המשיבה). על החלטה זו ביקש המערער להגיש תביעה ולשם כך פנה למשיבה לסיוע משפטי. המשיבה טוענת, כי דחתה את בקשת המערער לסיוע בשל חוסר סיכוי משפטי לתביעה. המשיבה מטעימה, כי התנאים לתשלום מענק לימודים קבועים בסעיף 74(א)(ב) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה- 1995, וקובעים, בין היתר, כי על מנת שהמערער יהא זכאי למענק לימודים, עליו להיות זכאי לגמלת הבטחת הכנסה. סעיף 74 (ב1) קובע, כי- "המוסד ישלם את מענק הלימודים לפני שנת לימודים פלונית, אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש יולי שבתכוף אותה שנת לימודים, או בתחילת שנת הלימודים- אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנה...". המשיבה טוענת, כי על פי המסמכים שצירף המערער, לא שולמה לו גמלת הבטחת הכנסה מחודש 4/08 עד לחודש 1/09 (או לכל הפחות, כפי שטוען המערער, ללא כל אסמכתא ובניגוד למסמכים שהומצאו ללשכת המשיבה, עד לחודש 09/08 (כולל)). היינו, המערער לא היה זכאי לגמלה בחודשים 7-8/08 - הם החודשים הרלוונטיים לבדיקה על פי החוק- ומשכך, המערער לא עונה על התנאים המזכים במענק לימודים על פי הקבוע בחוק וצדק המוסד לביטוח לאומי בדחותו את בקשת המערער למענק לימודים. לאור זאת, טוענת המשיבה, כי ההחלטה לדחות את בקשת המערער למתן סיוע משפטי הייתה סבירה וכדין. על פי סעיף 4 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, ראש לשכת הסיוע המשפטי רשאי לדחות בקשת שירות משפטי אם היה סבור ש"עניינו של המבקש... אין לו בסיס סביר מבחינת הדין העובדות או הראיות". מבחינת טענות המשיבה ועיון במסמכים שצורפו, עולה, כי אין מקום להתערבות בהחלטת המשיבה שכן היא סבירה ועולה בקנה אחד עם הראיות שהציג המערער ועם הוראות הדין. מאחר שהמערער לא היה זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בחודשים הרלוונטיים על פי החוק, כך על פי אישור המוסד לביטוח לאומי (צורף כנספח א' לתגובת המשיבה), אזי גם לא היה זכאי למענק לימודים מטעם המוסד לביטוח לאומי. לפיכך לא קיים סיכוי סביר לתביעתו כנגד המוסד לביטוח לאומי. לאור האמור, הערעור נדחה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. סיוע משפטי