התנגדות לביצוע פסק דין

בענין : התנגדות לביצוע שטר ובקשה להארכת מועד 1. התובע הגיש לביצוע שלושה שטרות על סך 4,000 ש"ח כל אחד ו - 4 שטרות על סך 2,300 ש"ח כל אחד שנמשכו מחשבון על שם הנתבע - מוסך התיאומים , המשוכים לפקודת אביו של הנתבע אסלם עתמה (להלן: "אסלם") , שמועדי פרעונם מיום 30/8/08 עד 30/12/08. כל השטרות הנ"ל הופקדו לניכיון בחשבונו של אסלם אצל התובע ואחד מהם חולל בציון אכ"מ. 2. הנתבע הגיש התנגדות במועד, אולם בשל טעות של בא כוחו נרשם בכותרת ההתנגדות "התנגדות לביצוע פסק דין (טענת פרעתי)" במקום "התנגדות לביצוע שטר". רק לאחר החלטת רשם ההוצאה לפועל מיום 27/10/10, הוגשה ביום 28/10/10 התנגדות שהועברה לבית המשפט. לאחר ששקלתי טענות הצדדים בכל הנוגע לבקשה להארכת המועד הגעתי לכלל מסקנה כי מדובר בטעות המצדיקה חיוב בהוצאות, כפי שכבר נקבע בהחלטת כב' רשם ההוצאה לפועל ואינה מצדיקה הימנעות מבחינת טענות ההגנה לגופן. על כן מוארך המועד להגשת ההתנגדות עד למועד הגשתה בפועל. 3. לשלמות התמונה יצוין כי סמכותו של רשם להאריך מועדים לפי סעיף 90 לחוק בתי המשפט, אינה מחייבת את המבקש להצביע על קיומו של טעם מיוחד. 4. לגופו של עניין, טוען הנתבע בפשטות כי השטרות שהוגשו לביצוע בתיק זה הוחלפו בשטרות אחרים שהופקדו בחשבון ביום 25/8/08 ופרטיהם צוינו במסגרת ההתנגדות. אין מחלוקת כי מועדי הפרעון של השטרות החלופיים דומים למועדי הפרעון של השטרות המקוריים וכי סכומי השטרות החלופיים זהים לסכומי השטרות המקוריים. 5. ביום 22/3/11 התקיים דיון בהתנגדות במסגרתו נחקר הנתבע על האמור בתצהירו. הנתבע סיפר כי כאילו קנה את המוסך מאביו ולכן משך את השטרות לפקודת אביו שהופקדו בחשבונו של אביו אצל התובע (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 25-27). הנתבע לא זכר עם מי ישב בסניף הבנק של התובע ביום 25/8/08 כאשר ביקש להחליף את השטרות ולא ידע להסביר מדוע לא הביא את אביו , שהיה עימו באותו מעמד , לעדות. עוד יצוין כי במסגרת הדיון שהתקיים בפני ביום 22.3.11 , התקבל הרושם לפיו התצהיר של אסלם צורף להתנגדות לביצוע פסק דין אך לא נשלח לב"כ התובע, שכן אותה התנגדות לביצוע פסק דין התקבלה אצל ב"כ התובע ביום 6/5/10 ללא כל מצורפים. 6. יש ממש בטענות התובע לפיהן טענת ההגנה שהעלה הנתבע לוקה בהעדר פירוט. כמו-כן יש טעם לפגם בכך שב"כ הנתבע לא טרח לוודא כי ב"כ התובע יקבל מבעוד מועד את תצהירו של אסלם, כך שניתן יהיה לבקש לחקור את אסלם במסגרת הדיון בהתנגדות על האמור בתצהירו. למרבה הצער בחר ב"כ הנתבע להאשים בסיכומיו את המזכירות כאשר בפועל הפגם רובץ אך ורק לפתחו שלו, שכן לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת לכך שההתנגדות המתוקנת אותה הגיש לתיק ההוצאה לפועל ביום 28/10/10 והועברה לתיק בית המשפט, הוגשה ללא תצהירו של אסלם וללא המסמך המהותי נ/1 , אשר הוגש רק במסגרת הדיון. 7. אם אין בכך די, הנתבע לא שילם את ההוצאות שנפסקו לחובתו בהחלטת רשם ההוצל"פ מיום 27/10/10 ואף לא שילם את ההוצאות שנפסקו בהחלטתי מיום 22/3/11 ותשלומן נקבע כתנאי לקבלת המסמך נ/1 כראיה במסגרת ההליך שבפניי. בנוסף, ב"כ הנתבע לא צירף העתק מנ/1 לסיכומיו , חרף האמור לעניין זה בסעיף 4 של החלטתי מיום 22/3/11. 8. חרף כל המחדלים הדיונים הנ"ל, לא ניתן לומר כי קרסה כליל גרסתו של הנתבע לפיה השטרות שהוגשו לביצוע בתיק זה הוחלפו בשטרות אחרים. גרסה זו נתמכת בזהות הסכומים ובדימיון במועדי הפרעון . השוו - ע"א 11036-09-10 נגרית עלי וסלמאן בע"מ ואח' נ' בנק מרכנתיל, טרם פורסם סעיפים מ"ג - מ"ו לפסק הדין. יחד עם זאת, חוסר הפירוט של הגרסה, הימנעות מהצגת מסמכים בדבר פרעונם של השיקים החלופיים ואי צירוף תצהיר של אביו של הנתבע להתנגדות , מצדיקים במשקלם המצטבר התניית קבלת ההתנגדות בהפקדה. סכום ההפקדה נקבע על הצד הנמוך בהתחשב בטענות הנתבע לגבי מצבו הכלכלי הקשה, שגרם לכך שלא שילם את ההוצאות בהן חוייב עד כה. 9. אשר על כן, אני מורה על קבלת ההתנגדות בכפוף להפקדת הסך של 5,000 ש"ח בקופת בית המשפט, לא יאוחר מיום 1/7/11. 10. מובהר בזאת כי אם הנתבע לא יפקיד את הסכום שנקבע במועד שנקבע, יביא הדבר לדחיית ההתנגדות וחיוב הנתבע בהוצאות ההליכים שבפניי, בנוסף להוצאות בהן חוייב בהחלטתי מיום 22/3/11. ביצוע פסק דין