התנגדות לביצוע שטר 30 יום

בפני התנגדות לביצוע שטר חוב על סך 35,000 ₪. בתצהירו, טען המבקש כי משך שנים לווה כספים מאת המשיב, סכום ההלוואה בכל פעם עמד על סך של 900$, והוא השיב את סכום ההלוואה כעבור חודש בתוספת ריבית של 100$. המשיב נהג לרשום את ההסכמה שבינו למבקש על פתקי נייר ועם החזר ההלוואה בצירוף הריבית, קרע המשיב את הפתק (כך בלשון המבקש), התנהלות זו כאמור נמשכה שנים. עוד טען המבקש כי לא נותר חייב כספים למשיב, בגין הלוואה כלשהי. בחקירתו , משהוצג לו השטר המקורי שהוגש לביצוע, טען המבקש כי הוא לא חתם על השטר, ואינו זוכר כי אי פעם חתם על שטר בסכום כזה, ולתומו סבר כי המשיב תבע אותו בהסתמך על אחד מהפתקים עליהם נהגו לחתום. למעשה טוען המבקש לזיוף חתימתו על גבי השטר שהוגש לביצוע. בהתאם להוראות סעיף 23(א) לפקודת השטרות (נוסח חדש) חתימה מזויפת אינה מחייבת את מי שהחתימה נחזית כשלו. העדר חתימה, או זיופה, מונעת איפוא כל חבות שטרית. מכאן כי הנטל להוכיח את חתימת המבקש היא על המשיב ואם אכן יסתבר, כי חתימת המבקש זויפה הרי שלא ניתן יהא להיפרע ממנו בגין השטר. לפיכך בהתאם להוראות תקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן - "התקנות") הריני לקבל את ההתנגדות. טענה זו לא באה בתצהיר המבקש, אולם מאחר והמבקש אינו מיוצג (גם המשיב) והטענה באה בפני עת חקירתו, לא סותרת את הנטען בתצהירו ומגלה הגנה אפשרית בטענת זיוף חתימה, מצאתי ליתן למבקש להעלות טענה זו בתצהיר משלים שיוגש במסגרת ההליך אליו תנותב התביעה. תצהיר המבקש ישמש כתב הגנה. כמו כן הרני מתירה למבקש לפרט בתצהיר המשלים שיוגש מטעמו את טענת הזיוף. נוכח סכום התביעה היא תידון בסדר דין מהיר והצדדים יפעלו כדלקמן: התובע (המשיב) יגיש תצהיר מטעמו יחד עם רשימת מסמכים והעתקי המסמכים בהתאם לתקנה 214ב1(1), תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. תוך 30 יום מקבלת תצהיר התובע, יגיש הנתבע (המבקש) רשימת מסמכים לתמיכה בתצהירו, שהפך לכתב הגנה, ויצרף לרשימה את כל המסמכים המפורטים בה, בהתאם לתקנה 214ב1(2). תוך 30 יום מהגשת מסמכי הנתבע כאמור לעיל, יגישו הצדדים בד בבד תצהירי עדות ראשית מטעמם, בהתאם לקבוע בתקנה 214ט. אם לא יוגש תצהיר מטעם התובע, תוך המועדים שנקבעו לעיל, תמחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש. עם העברת התביעה מלשכת ההוצאה לפועל לבית המשפט עשוי להיווצר הפרש אגרה, אותו על התובע לשלם תוך 30 יום מקבלת דרישת הגזברות, שאם לא כן תימחק התביעה, וייסגר תיק ההוצל"פ כנגד המבקש. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר