התנגדות לביצוע שטר הליכים

1. בפני בקשה לביטול הליכים אשר ננקטו בתיק ההוצאה לפועל שהוא ראשית פתיחת ההליכים בין הצדדים בתובענה זו. המבקשים איחרו בהגשת ההתנגדות לביצוע שטר בתיק ההוצאה לפועל ולפיכך, ננקטו נגדם הליכים בחלוף תקופת האזהרה. המבקשים הגישו בקשה לעיכוב הליכים וזו הותנתה בהפקדת סך של 15,000 ₪. הפיקדון הופקד וההליכים עוכבו. לימים נדונה בקשתם של המבקשים להארכת מועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר וביום 12.10.11 הוארך המועד וניתנה אף רשות להתגונן. במעמד קדם המשפט השני בתיק לא התייצב ב"כ המשיבה ולפיכך, ניתן פסק דין הדוחה את התביעה. כתוצאה מכך נסגר תיק ההוצאה לפועל והפיקדון שהופקד הוחזר למבקשים. שוב נדרש בית המשפט לתביעה זו כאשר הוגשה בקשה לבטול פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות ופסק הדין בוטל. תיק ההוצאה לפועל נפתח מחדש והפעם נקט ב"כ המשיבה הליכים בתיק בהעדר הוראה לעיכוב הליכים. עוד יש לומר כי בקשה לעיכוב הליכים הוגשה על ידי המבקשים גם בתיק ההוצאה לפועל ובקשתו התקבלה אך בכפוף להפקדת הפיקדון בשנית. על החלטה זו לא הוגש ערעור. ב"כ המבקשים עותר עתה לבטול ההליכים בתיק ההוצאה לפועל בטענה כי הפיקדון הופקד לצורך עיכוב הליכים עד למועד הדיון בבקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר. עתה לאחר שהמועד להגשת ההתנגדות הוארך, אין מקום להפקדת הפיקדון ולנקיטת הליכי הוצאה לפועל. ב"כ המשיבה התנגד לבקשה ודורש כי הפיקדון יופקד לצורך עיכוב הליכי ההוצאה לפועל. 2. נבחן תחילה את טיבו של ההליך המשפטי בתיק זה. המצב המשפטי כאשר מוגשת התנגדות לביצוע שטר במועד הוא ברור וקבוע בחוק. תקנה 108 לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי ההליכים בתיק ההוצאה לפועל יעוכבו ככל שהוגשה התנגדות במועד אך כל ההליכים שננקטו עד לאותו מועד יוותרו על כנם אלא אם יורה בית המשפט אחרת. חוק ההוצאה לפועל מאפשר ביצוע שטר בהוצאה לפועל מאחר ויש לראות בו כפסק דין לביצוע על תנאי כאשר התנאי הוא אי הגשת התנגדות לביצועו. לא הוגשה התנגדות במועד - הופך השטר לפסק דין סופי. הוגשה התנגדות במועד, הופכת הבקשה לביצוע כתב תביעה וההתנגדות בקשת רשות להתגונן. השטר מאבד את מעמדו כפסק דין והופך למסמך חוזי. כאשר ניתנת רשות להתגונן, הופכת ההתנגדות לכתב הגנה ובית המשפט דן בו עד למתן פסק דין מטעמו. תיק ההוצאה לפועל אינו רלוונטי עוד להליכים בין הצדדים ויש לראות בו כאילו אינו קיים כלל שכן אין עוד פסק דין לביצוע. מאותו מועד, חוסה עניינם של הצדדים תחת הוראות תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") וכל הליך שננקט בלשכת ההוצאה לפועל טרם הגשת ההתנגדות - הופך לסעד זמני. ראה רע"א 7815/09 אופיר יונתן דוד נ. אקסלנס נשואה שרותי בורסה בע"מ. בפסק הדין הנ"ל נדון גורלו של צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר ניתן כנגד המערער אף שם כאשר ההתנגדות לביצוע הוגשה באיחור וההליך ננקט לאחר חלוף תקופת האזהרה. וכך נאמר שם: "הסעד ניתן מתחילה בהתאם לחוק ההוצאה לפועל, אולם הבקשה לביטולו הוגשה לפני ערכאה הנשלטת על-ידי תקנות סדר הדין האזרחי. בסופו של יום, כך דומה, על בקשה זו להידון בכפוף לתקנות סדר הדין האזרחי ובהתאם להוראות המצויות בהן, כדי להחיל על הנתבע את מכלול ההגנות שמקנות לו התקנות". דהיינו, כל הליך שננקט בתיק ההוצאה לפועל לפני הגשת ההתנגדות - נותר על כנו ותקף ורואים בו סעד זמני הנותר בעינו עד למתן פסק דין או החלטה אחרת על ידי בית המשפט. גורלו של כל הליך כזה אף נדון לפי התקנות ולא על פי הוראות חוק ההוצאה לפועל כך אף כאשר מוארך המועד להגשת ההתנגדות לביצוע שטר. החייב בתיק ההוצאה לפועל זכאי לעיכוב הליכים כאילו הגיש ההתנגדות במועד ובמועד זה הופך השטר למסמך חוזי בלבד. ההחלטה בדבר עיכוב הליכים עד לדיון בבקשה להארכת מועד הינו סעד זמני שנתן בית המשפט ותוקפו עד להחלטה בבקשה. דהיינו, עם מתן ההחלטה לפיה הוארך המועד וניתנה רשות להגן אין עוד צורך בה והיא בטלה מאליה. עיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל נובע עתה מההחלטה בדבר הארכת המועד להגשת ההתנגדות ועל אחת כמה וכמה כאשר ניתנה גם רשות להגן. לפיכך, הנני סבורה כי אין מקום להורות למבקשים להשיב את העירבון לקופת בית המשפט כתנאי לעיכוב הליכים בתיק ההוצאה לפועל. תנאי זה אינו במקומו שכן אין הוא נלווה לעיכוב ההליכים לו זכאים המבקשים עתה. לא זאת אף זאת, לטעמי היו זכאים המבקשים לעתור להשבת העירבון לידיהם מיד כאשר הוארך המועד וניתנה להם רשות להתגונן לו היו עותרים לכך. הנני להעיר עוד כי צודק ב"כ המבקשים בטענתו כי רשם ההוצאה לפועל לא היה מוסמך כלל וכלל לדון בבקשה לעיכוב הליכים וביטולם ועל כן אין לראות בהחלטתו כפי שניתנה לאחרונה כמונעת מהמבקשים לעתור גם לבית המשפט לעיכוב ו/או ביטול ההליכים. 3. עם זאת, אין המבקשים זכאים לבטול הליכים שהיו תקפים בתיק ההוצאה לפועל עת ניתנה ההחלטה בדבר הארכת המועד ומתן רשות להתגונן שכן אלו הליכים התקפים כסעדים זמניים בתיק התובענה. סוף דבר הוא, כי ההליכים בתיק ההוצאה לפועל יעוכבו ללא תנאי ויבוטלו רק ההליכים שננקטו לאחרונה לאחר פתיחתו של תיק ההוצאה לפועל ולא היו תקפים בעת סגירתו. המשיבה תשלם למבקשים הוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר