התנגדות לביצוע שטר העדר כיסוי

בפני התנגדות לביצוע שטר ובקשה לביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ אשר ניתן על פי צד אחד טרם המצאת אזהרה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. עסקינן בשטר שהינו המחאה ע"ס 280,000 ₪ אותם משך הנתבע לפקודת התובע , וזאת כנטען על ידי שני הצדדים, מחמת חובו של הנתבע כלפי התובע בשל אי אספקת מכשיר לחיתוך אבן אותו התחייב הנתבע לספק לתובע כנגד תשלום אותו שילם התובע לנתבע. לוז טענת ההגנה של הנתבע הינה פרעתי אליבא דהנתבע הוא פרע את סכום השטר לאחר הוצאת השטר בתשלומים שונים כמפורט בתצהירו. פשיטא , כי ככל שתוכח טענת הפירעון תעמוד לנתבע הגנה מפני התביעה על פי השטר ודי בכך כדי לקבל את התנגדותו לביצוע שטר וכך אני מורה. באשר לסוגיית צו עיכוב היציאה מן הארץ, המבחנים אותם יש לבחון כאשר עסקינן בשאלה כגון דא, הינה ראשית, האם הצביע התובע על קיומה של זכות לכאורה למתן הסעד המבוקש בתביעה העיקרית, דומה שבסוגיה זו אין כל מחלוקת שאכן עלה בידי התובע להצביע על זכות לכאורה כאמור, בהיותו אוחז בשטר המקים חזקה לזכות לקבלת התמורה. כמו כן, די בכך שהשטר סורב על ידי הבנק הנמשך מחמת העדר כיסוי בכדי להצביע על הכבדה. הטעם לעיכוב יציאת הנתבע מהארץ הינו לשם הבטחת ביצוע פסק הדין, שכן בנסיבות דנן נוכחות הנתבע בארץ אינה נדרשת לשם בירור התביעה שהרי אין מחלוקת שהאזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל הומצאה לנתבע והוא אף התנגד לביצוע שטר כאמור, וככל שלא יתייצב לדיון שייקבע בתביעה יינתן כנגדו פסק דין מחמת העדר התייצבות. הטעם לדרישה שהנתבע יהיה נוכח בארץ לשם ביצוע פסק הדין הינו לשם חקירה אודות נכסיו, שכן חקירה זו נדרשת בכדי להתחקות אודות נכסיו ובכך להביא לביצוע פסק הדין. השוו: ר"ע 451/85עדי נגד פלטו שרוןנ, בש"א (מחוזי ירושלים) 1332/79 שפלטר נגד שובל , ר"ע 715/86 פרייזר נגד פרידמן. נמצא איפוא, שבכדי לבצע את פסק הדין יש להבטיח את נוכחות הנתבע בארץ. לאמור, יש להוסיף נסיבה נוספת , היא שלכאורה דומה שמרכז חייו של הנתבע בשנים האחרונות הינו בחו"ל. יחד עם זאת, הנתבע מקיים קשרים הדוקים עם ישראל ואף לא מוכחש שהוא אזרח ישראלי. עיון בפירוט כניסותיו ויציאותיו של הנתבע בארץ מעלה, כי בשנת 2007 שהה הנתבע בישראל כ - 5 חודשים ואת יתר השנה שהה בחו"ל. בשנת 2008 שהה הנתבע כחודשיים וייתר התקופה שהה בחו"ל. בשנת 2009 שהה הנתבע בישראל כ- 3 חודשים ובשנת 2010 שהה הנתבע בישראל כחודש. פרקי הזמן האמורים מלמדים על כך, שאכן לכאורה בשנים האחרונות מרכז חייו של הנתבע הינו בחו"ל לטענתו באיטליה. לאמור יש להוסיף את טענת התובע לפיה הטעם להסטת מרכז חיי הנתבע לחו"ל הינו רצונו להימנע מפירעון השטר אשר ניתן בחודש מאי 2008. ראוי לציין, כי הכלל הוא שאין מעכבים יציאתו של תושב זר מן הארץ ולעניין זה ראוי להבהיר שהיות בעל דין אזרח ישראלי, אינה שוללת את היותו תושב זר אשר מרכז חייו בחו"ל. יחד עם האמור, במקרה דנן לא התבררה די צורכה סוגיית מרכז החיים ומחמת הדחיפות שרואה הנתבע במתן אפשרות ליציאתו את הארץ, לא יהיה סיפק לבררה די הצורך. דומני, כי בנסיבות העניין נראה שאכן בשנים האחרונות הואיל והנתבע מבלה את רוב עיתותיו בחו"ל, הרי שמרכז חייו אכן הינו בחו"ל . יחד עם זאת, יתכן כי המוטיבציה של הנתבע להסיט את מרכז חייו לחו"ל הינה אכן ניסיון להתחמק מפירעון החוב נשוא התביעה. על רקע כל האמור, ובהתחשב בדחיפות הנטענת של יציאת הנתבע את הארץ, הנני מורה כי צו עיכוב היציאה מן הארץ יבוטל, ככל שהנתבע יפקיד בקופת בית המשפט סך 75,000 ₪ או ימציא ערבות בנקאית אוטונומית על הסך האמור וכן ימציא ערבות של ערב צד ג' להנחת דעת בית המשפט. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר