התנגדות לביצוע שטר התקבלה

בפניי בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות, והתנגדות לביצוע שטר. המבקש פנה למשיבה והזמין 38 מודעות פרסום. לאחר פרסום מספר פרסומים, ביקש המבקש מהמשיבה להפסיק ביצוע הפרסום. נערכה התחשבנות בין הצדדים, וכתוצאה מכך סבר המבקש כי הינו ביתרת זכות אצל המשיבה, ועל כן נתן הוראות ביטול לשטר נשוא הבקשה. נימוקי המבקש: 1. בסמוך לקבלת הבקשה, נשלחה לעו"ד כדריה משה, ומהפקס עולה בבירור כי האזהרה נשלחה אליו ביום 19.11.06, ומכאן סבר עו"ד משה כי האזהרה התקבלה לידיו באותו יום. 2. המבקש לא זוכר מתי התקבלה האזהרה, וכי מאוד ייתכן שהתקבלה ביום 19.11.06 ולא ביום 15.11.06 כפי שנרשם במחשב ההוצל"פ. 3. ב"כ המשיבה נתבקש במספר הזדמנויות להעביר לעו"ד משה העתק מהבקשה לביצוע, אישור מסירה וכל מסמך אחר, אך בקשותיו של עו"ד משה לא נענו. 4. יש לראות נסיבות אי קבלת הבקשה כטעם מיוחד להארכת המועד להגשת ההתנגדות. 5. ביום 7.12.06 נסע המבקש ללשכת ההוצל"פ בכפר סבא לצלם את התיק והמסמכים שבו, מאחר וב"כ המשיבה סירב להעבירם לעו"ד משה. 6. בחלוף 20 יום מיום 19.11.06, ביום ראשון , בתאריך 10.12.06, הוכנה ההתנגדות ובאותו יום הגיש אותה ללשכת ההוצל"פ, אך לשכת ההוצל"פ אמרו לו כי היא מוגשת באיחור, הואיל והאזהרה נמסרה לו על פי נתוניהם ביום 15/11/06. 7. לטענתו, לאחר שביטל את הפרסום, התחשבן עם רמי, נציגה של המשיבה, והודיע לו כי הזיכוי המגיע לו הוא 5,410 ₪, על אף שמגיע לו 7,220 ₪, הוא האמין שהמשיבה תחזיר לו את הצ'ק, ולאחר שלא עשתה זאת, נתן הוראת ביטול. נימוקי המשיבה: 8. המבקש איחר בהגשת בקשתו, ומשלא הוגש תצהיר מעו"ד משה, יש לראות בכל העובדות הקשורות בהגשת ההתנגדות וקבלת האזהרה בפקס, כעדויות שמיעה שאין להם משקל. 9. המבקש הוא אשר הפר את ההסכם, וככזה עליו לשלם את כל הסכום, ואם יש לו טענות כנגד המשיבה, הוא מוזמן להגיש תביעה. 10. המשיבה מכחישה כי היא הסכימה לזכות אותו ב-5,410 ₪. 11. ביום 27/6/07, התקיים דיון בבקשה ולאחר שנחקר המבקש, סיכמו הצדדים את טענותיהם. דיון: כאמור, בפני בקשת המבקש להאריך המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר. המבקש הגיש התנגדות יחידה שהוגשה באיחור, והועברה יחד עם הבקשה להארכת מועד לדיון בפני בית משפט זה. תקנה 106 א' לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי התנגדות לביצוע שטר תוגש תוך 20 יום מיום המצאת האזהרה , באם לא הוגשה ההתנגדות בתוך המועד האמור, דרושים "טעמים מיוחדים" שיירשמו על מנת להאריכו , תקנה 128 לתקנות ההוצאה לפועל , תשמ"ח - 1979. נראה כי הטעמים המיוחדים האמורים בתקנה 128 לתקנות ההוצאה לפועל, זהים לטעמים המיוחדים שמדובר בהם בתקנה 528 תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. אין די בכך שהמבקש יביא בבקשתו תירוץ או נימוק סתם, ועל נימוקיו להיות בעלי משקל וחשיבות מיוחדים, שאם לא כן אין הם מהווים "טעם מיוחד". לעניין סיכויי ההצלחה, ההלכה היא כי טענת הגנה טובה יכולה לסייע לבעל הדין לזכות בהארכת מועד, כשלצידה קיימת סיבה כלשהי לאיחור ( המ' 370/75 ג'ורג' נאסר נ' בית הדין של העדה פ"ד כט (2) 449). הסיבה לאיחור צריכה לנבוע מנסיבות חיצוניות ולא מנסיבות הנעוצות בבעל הדין עצמו. בבש"א 56/86 (לא פורסם) קבע רשם בית המשפט העליון: " ניתן להאריך מועד של טעם מיוחד כאשר הנסיבות שבעטיין חל האיחור, הן חיצוניות ואינן בשליטתו של בעל הדין... לפי אותו עיקרון טעמים הנעוצים בבעל הדין עצמו לא הוכחו כמצדיקים הארכת מועד כגון התרשלות של בעלי הדין" אם נבחן את טענות המבקש עצמו, אין בהן לבסס "טעם מיוחד". בתצהיר שצורף לבקשה בסעיפים 7 ו-8 מצהיר המבקש כאמור: " אינני זוכר בדיוק מתי התקבלה האזהרה במשרדי, אך זכור לי כי בסמוך לקבלתה שלחתי בפקס את המסמכים לעו"ד כדריה, ומאוד ייתכן כי אכן קיבלתי את האזהרה ביום 19/11/06, ולא ביום 15/11/06 כפי שנרשם במחשבי ההוצל"פ, לאחר מכן בכל אחד מהתאריכים הנ"ל, דהיינו : 21.11.06 , 26.11.06 , 28.11.06 , ו - 30.11.06 שלח משרד עו"ד כדריה פקס לבא כוח המשיבה בהם התבקש ...." מהאמור לעיל עולה, כי על אף שידע המבקש כי האזהרה לא התקבלה לידיו ביום 19.11.06, אלא התקבלה לידיו לפני כן, כפי שהוא מצהיר, בחר להמתין עם ההתנגדות עד אשר תישלח הבקשה לביצוע שטר וצרופותיה לעו"ד משה. לא ברור לבית המשפט מדוע המבקש אשר פנה לקבל שירותיו של עו"ד, כפי שהצהיר, ואשר חזקה עליו שיודע שיש להגיש התנגדות לביצוע שטר תוך 20 יום מיום קבלת האזהרה, לא הגיש בקשה להארכת מועד, ומדוע בחר להמתין עם התנגדותו עד שתם המועד להגשת התנגדות. זאת ועוד, מדוע המבקש בסופו של יום, לא צירף תצהיר של עו"ד משה לאימות הטענות המועלות על ידיו בבקשתו. יוצא כי המבקש מטיל את האשם על גבי המשיבה ומזכירות ההוצל"פ, אשר לא נאותה ליידע אותו כי על פי רישומיה האזהרה נמסרה לו ביום 15/11/06. התמונה הנכונה היא, כי המבקש קיבל את האזהרה ביום 15.11.06, ישב בחיבוק ידיים, ורק ביום 19.11.06 נזכר לשלוח האזהרה לעו"ד משה כדריה לטיפולו, ולאחר מכן שוב המתין וישב בחיבוק ידיים עד לקבלת העתק מהבקשה לביצוע, מבלי שיזדרז ויגיש בקשה למתן אורכה. חשוב לציין כי המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר תם ביום 5.12.06, ונסיעתו של המבקש ללשכה לצלם תיק ההוצל"פ ביום 7.12.06, הייתה כבר באיחור. לסיכום, המבקש לא הרים את הנטל, ולא הוכיח כי קיים טעם מיוחד המצדיק הארכת המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר, ועל כן אני דוחה את בקשתו יחד עם ההתנגדות לביצוע שטר, ומחייבת אותו בהוצאות בקשה זו בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. אני מורה על ביטול עיכוב הליכי הוצל"פ בתיק מספר 5-0973006-17. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר