התנגדות לביצוע שטר חוזה שכירות

בפני החלטה בבקשות להארכת מועד והתנגדות לביצוע שטר חוב שהוגשו על ידי המבקש שהינו עושה שטר חוב שניתן לטובת המשיב להבטחת התחייבויות על פי חוזה שכירות שהוגש וסומן מש/1. הסכם מיום 28/8/08. המבקשת 2 הגישה התנגדות ובקשה להארכת מועד להגשתה , בתוקף היותה ערבה לשטר החוב שניתן להבטחת התחייבויות המבקש 1 על פי חוזה שכירות. המבקשים הגישו בקשה לאיחוד דיון בהתנגדויות שהוגשו מטעמם, והדיון אוחד . המבקשים נחקרו על תצהירים, ובאי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. המבקש הגיש התנגדות ובקשה להארכת מועד ביום 26/10/10 . המבקש טוען בתצהירו כי לא קיבל את התביעה לביצוע שטר וכי הדבר נודע לו על ידי המבקשת שהינה ערבה בשטר לנוכח עיקול הבנק אצלה. המבקש טען תחילה בחקירתו כי לא קיבל אזהרה בתיק הוצל"פ שנפתח לביצוע השטר, אולם שינה גרסתו בהמשך חקירה והודה כי קיבל מהמשיב עצמו את האזהרה מיום 17/8/10, שהוגשה לבית המשפט יחד עם תצהירו של המשיב שהינו אף עו"ד במקצועו, וסומנה מש/6. כאמור, למניין 20 ימים לצורך הגשת התנגדות לביצוע שטר נמנה החל מתום פגרת הקיץ של בית המשפט קרי מיום 1/9/10, כך שהמועד חלף טרם שהוגשה ההתנגדות. המבקש אינו מפרט בבקשתו כל טעם המסביר מדוע לא הוגשה התנגדותו במועד. המבקש טוען בתצהירו כי התביעה הוגשה בעקבות שיק שחזר בחודש פברואר , וכי שיק זה נפרע במזומן כעבור ימים מספר. המבקש אינו מפרט מהו סכום השיק שחזר, למי ניתן שיק זה, מתי פרע את התשלום בגין אותו שיק במזומן, טענותיו של המבקש בעניין זה הינן כלליות וסתמיות. כמו כן טוען המבקש בתצהירו כי המשיב הפר את חוזה השכירות כאשר נמנע מתיקון ליקויים מהותיים בדירה, עד שהפכו את השהייה בדירה לבלתי נסבלת. המבקש טוען כי הליקויים הינם נזילה קשה מהגג , וכן מזגן שנשרף כתוצאה מכך. הלכה היא כי לצורך הארכת מועד להגשת התנגדות יש להראות על פי תקנה 528 לתקסד"א טעם מיוחד מקום בו המועד נקבע בחיקוק כפי נסיבות מקרה זה . על פי הפסיקה פורש טעם מיוחד כטעם שאינו בשליטתו של בעל דין ולא עקב מחדלו או רשלנותו של הנתבע. במקרה זה המבקש לא פירט כאמור כל טעם , כל שכן טעם מיוחד במובנו הדווקני לפיו מסביר הוא מדוע לא הוגשה ההתנגדות במועד. על פי הפסיקה הוכר כטעם מיוחד להארכת מועד גם מקרים בהם מכלול נסיבות של המקרה מעלה הגנה בפני התביעה המצדיקה הארכת מועד , מקום בו לא יגרם לתובע נזק עקב פגיעה באינטרס הצפייה של התובע לסיום ההליכים. כמו כן נקבע בפסיקה כי סדרי הדין אינם מיטת סדום וכי במקרים מתאימים יאפשר בית המשפט הארכת מועד על מנת ליתן לנתבע את יומו בבית המשפט. בקשת הביצוע שהוגשה לבית המשפט הינה על סך 39,109.63 ₪. במסגרת סעיף ו לבקשת הביצוע שעם הגשת בקשת ההתנגדות הופך לתביעה בסדר דין מקוצר לא פירט המשיב את עילת התביעה אלה השאיר התביעה כתביעה שטרית על סמך שטר החוב בלבד. המשיב ציין בסיכומיו פרש בפני בית המשפט הסכומים שלטענתו זכאי הוא לקבל מהשוכר על פי חוזה שכירות ובגינם לטענתו הגיש את בקשת הביצוע. כפי שעלה מהחקירה הנגדית של המבקש, המבקש הודה בחקירתו כי לא שילם את דמי השכירות החל מחודש מאי 10 ועד תום תקופת השכירות ועד בכלל. לבית המשפט הוגשו העתק שיקים שנמסרו על ידי המבקש למשיב כתשלום דמי שכירות בגין תקופת האופציה , שסומנו מש/5, תשלום עבור חודש מאי 2010 , מש/4 תשלום בגין חודש יוני 10. בא כוח המשיב טען בסיכומיו כי יש לחייב את המבקש בהתאם לסעיף 3 ב' לחוזה השכירות, בתשלומי שכירות המגיעים לגבי התקופה שמחודש מאי ואילך ובכלל זה בגין השיקים שנמסרו בגין חודש מאי עד כולל חודש אוגוסט 2010 סך הכולל ארבעה תשלומים בסכום כולל של 14,000 ₪ וכן פיצוי מוסכם על פי סעיף 32 לחוזה על סך של 5000 ₪, כמו גם תשלום בגין יתרת התקופה ועד היום לנוכח הודאתו של המבקש כי הינו מוסיף להחזיק במושכר גם כיום וזאת בהתאם לסעיף 6 לחוזה השכירות. המבקש הודה בחקירתו כי לא שילם את תשלום דמי שכירות בגין חודש דצמבר 09 במועדו לטענתו לאחר ששיק שמסר בגין חודש זה, חזר שילם התשלום במזומן. המבקש הודה אף בסעיף 1 לתצהירו התומך בבקשה להארכת מועד והתנגדות כי שיק נוסף שמסר למשיב בגין חודש פברואר 2010, אף הוא לא נפרע, ולטענתו שילם סכום השיק במזומן כעבור מספר ימים. הינה כי כן, המבקש הודה בחקירתו ובתצהירו כי הפר את חוזה השכירות באשר לא שילם במועד שיקים שנמסרו על ידו כתשלום על חשבון דמי שכירות בגין תקופת האופציה במועדם. המבקש אומנם טוען בתצהירו וכן בחקירתו כי שילם את התשלומים הללו במזומן מספר ימים לאחר קבלת הודעה מהמשכיר על חזרת השיקים, אולם טענתו בעניין זה נטענת באופן בלתי מפורט אינו מציין מתי חזרו השיקים, מתי שילם במזומן סכום השיקים, מהם הסכומים שחזרו, לידי מי שילם, לא צורף כל אסמכתא בכתב כגון קבלה בדבר התשלום והמועד בו בוצע התשלום. טענת המבקש במסגרת חקירתו היום לפיה שוחח עם רעיתו של המשיב וזו נתנה הסכמתה להאריך המועד לתשלומים הללו הינה טענה עובדתית מהותית שלא פורטה בתצהיר שניתן עלי יד המבקש ומהווה הרחבת חזית פסולה, אשר המשיב התנגד לה במסגרת הדיון, ועל כן אין להתירה. בנסיבות אלה, בהם כעולה מסעיף 3 ב לחוזה שכירות, חוללו על ידי המבקש ולא כובדו אחד השיקים שניתנו כתשלום בגין דמי שכירות זכאי היה המשיב להעמיד בהתאם להוראת סעיף האמור את כל יתרת דמי השכירות (כול השיקים )לפירעון מיידי וזאת חרף זמן הנקוב באותם השיקים. המבקש טוען בתצהירו כי המשיב הפר כלפיו את חוזה השכירות באשר לא תיקן ליקויים מהותיים כגון נזילה קשה מגג המושכר. טענה זו אף היא נטענה באופן כללי וסתמי ללא פירוט עובדתי מתי פנה המבקש למשכיר והודיע לו על קיומה של נזילה קשה בגלל המבנה, ומה נעשה בעקבות כך על ידי המשכיר אם נעשה. המבקש הודה בחקירתו כי לא פנה בכתב אל המשכיר בעניין זה, ואף טענתו לפיה פנה לרעתו של המשיב בעל פה , לא נטענה כי שהיה צריך להעשות במסגרת התצהיר. המבקש אף לא נתן כל הסבר הכיצד נזילה כה קשה כפי טענתו השוללת שימוש ושהייה סבירים במושכר חרף זאת המשיך להחזיק במושכר וממשיך להחזיק בו גם כיום על אף שניתן כנגדו פסק דין לפינוי אותו אינו מכבד. יתרה מזו, המבקש אינו מציין בבקשתו כל טענת קיזוז כנגד החוב הכספי וממילא על פי סעיף 29 לחוזה שכירות מנוע המבקש מלעלות טענת קיזוז בגין נזקים שלכאורה טענתו סבל עקב הפרה הנטענת מצד המשיב של חוזה שכירות, ככל שלמבקש סעד עליו לפנות בעניין זה לבית המשפט בתביעה מתאימה ולא כחלק מטענת הגנה בתביעה שטרית. בנסיבות העניין, המבקש הודה כאמור כי לא שילם דמי שכירות בגין החודשים מאי עד אוגוסט 2010, היינו דמי שכירות על סך של 3750 ₪ לחודש כאמור בסעיף 3 לחוזה השכירות, כך שהמבקש חב על פי האמור לעיל דמי שכירות בסך של 14,000 ₪. כמו כן, המבקש בגין הפרת החוזה חב בפיצוי מוסכם על סך של 5000 ₪ כאמור בסעיף 32. על כן, אני סבור כי למבקש לא עומדת הגנה ולו לכאורה לגבי הסכום על סך של 19,000 ₪, ועל כן זכאי התובע לקבל פסק דין בגין סכום זה. לנוכח עובדה זו לא מצאתי כי בקשת המבקש מגלה הגנה ולו לכאורה לגבי הסכום האמור. לגבי יתרת הסכום אשר הוגש כנגד המבקש ביצוע השטר אזי שהסכומים הנוספים בגין דמי שימוש ראויים עבור השימוש במושכר לגבי התקופה שלאחר 31/8/10 מדובר בעילה שנוצרה והתגבשה לאחר 31/8/10, הואיל ובקשת הביצוע הוגשה 11/2/10 אזי, נכון לאותו מועד טרם התגבש זכאותו של המשיב נכון לאותו מועד לקבל סכומים האמורים , ועל כן לעניין זה בלבד אני סבור כי יש ליתן למבקש רשות להתגונן לגבי הסכום העולה על 19,000 ₪ בכפוף לביצוע הפקדה בסך 18,000 ₪ אשר תבוצע תוך 30 ימים מהיום. בהעדר ביצוע הפקדה כאמור, תדחה התנגדותו של המבקש אף לעניין סכום זה. אני מחייב את המבקש/ת בהוצאות לנוכח דחייה של הבקשה בסך של 2,000 ₪ ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ככל שהמבקש לא יבצע הפקדה כאמור אפסוק שכ"ט והוצאות לגבי יתרת סכום התביעה. אשר למבקשת 2, המבקשת טוענת בתצהירה כי נודע לה על קיומו של תיק הוצל"פ מעיקול שקיבלה בחשבון הבנק. לבית המשפט הוגשה אזהרה שביצע המשיב באמצעות חברת חקירות לפיו בוצע אזהרה בדרך של הדבקה לאחר שלושה ביקורים במועדים שונים שבוצעו בכתובת מגוריה של המבקשת. אישור המסירה התצהיר התומך בה ודוח החקירה הוגשו וסומנו מש/8. על פי אישור מסירה של האזהרה, האזהרה הודבקה בכתובת המבקשת ביום 9/6/10. על פי דין המצאת אזהרה בדרך של הדבקה מהווה מסירה כדין של האזהרה, ועל כן נדרשת המבקשת להארכת המועד לצורך דיון בהתנגדותה. המבקשת טוענת בין היתר בהתנגדותה כי שטר החוב אשר עליו חתמה כערבה ניתן על ידה כבטחון לחוזה שכירות לגבי שנת ה שכירות מיום 1/9/08 ועד 31/8/09, וכי לא ידעה ולא הבינה כי שטר החוב הינו לכל תקופת השכירות לרבות האופציה הקבועה בו. לטענת המבקשת כפי שפורט בתצהיר משלים שהונח בתיק בית המשפט נדרשה המבקשת על ידי השוכר מר אברהם פוגל לחתום על חוזה שכירות מאוחר ונוסף וכן על כתב ערבות נוסף וכי סירבה לעשות כן. אף שלא ניתנה החלטה על ידי בית המשפט המתירה הגשת התצהיר המשלים, אני סבור כי הואיל ותצהיר זה היה מונח בתיק בית המשפט, ומכל מקום היה למשיב האפשרות ללמוד על הטענות המועלות בו זה מכבר, ולנוכח העובדה כי בית המשפט לא ימנע מבעל דין מלקבל יומו בבית המשפט, אני מתיר קבלת התצהיר המשלים כחלק מתצהיר ההתנגדות. על פי חוזה שכירות מש/1 עליו חתומים הצדדים ובכלל זה המבקשת עצמה נקבעה תקופת שכירות לשנה אחת המסתיימת ביום 31/8/09 וכן כלולה בו אופציה להארכת שכירות על ידי המבקש , לתקופה של שנה נוספת, המבקשת אישר ה בחקירתו כי חתמה על חוזה שכירות וכן על כתב ערבות הנלווה לחוזה שכירות וכן על שטר החוב . עיון בכתב הערבות עצמו מלמד כי המבקשת ערבה לכל התחייבויות השוכר ללא יוצא מהכלל בהתאם לחוזה שכירות, כולל לתקופת אופציה או הארכה עם תהיינה. בגוף כתב הערבות עליו חתמה המבקשת צוין בצורה ברורה שאינה משתמעת לשתי פנים , כי המבקשת ערבה להתחייבויות השוכר גם בתקפות האופציה. הלכה היא, כי אדם החותם על מסמך חזקה כי קרא הוא רשאי היה לקרוא ולהבין תוכנו של המסמך עליו חתם, ולא מצאתי בנסיבות העניין כל טענה או טעם המצדיק חריגה מחזקה זו. אשר לטענת בא כוח המבקשת בסיכומיו לפיה לא פנה המשיב תחילה אל המבקש אלה פנה אל המבקשת הרי שעל פי סעיף 8 לחוק הערבות הדרישה לפנייה מוקדמת די בה עם פנה המשיב ופתח תיק הוצל"פ כנגד שני החייבים גם יחד וכאשר המבקש לא פרע החוב אזי שבכך מילא המשיב חובתו לפנות תחילה אל החייב העיקרי. כל שכן בנסיבות מקרה דנא בהם המשיב הציג לבית המשפט ואף הגיש את המסמך שסומן מש/7 פנייה שפנה אל המבקש אשר נשלח לכתובתו של המבקש במושכר עצמו. המבקשת טוענת בתצהירה כי פנה אליה המבקש על מנת לחתום על חוזה שכירות מאוחר ונוסף ובכלל זה על שטר חוב חדש , כפי שעלה מחקירתה המבקשת טוענת כי למדה על עובדות אלה מהמבקש עצמו , אולם לא הוצג לפניה ולא צורף לבקשתה חוזה שכירות מורחב לחוזה שכירות מש/1, טענתה בדבר קיומו של הסכם שכירות מאוחר ככל שקיימת כזו, הינה נטענת בעלמא שלא מידיעתה האישית, ובלא שנסמכה על מסמך מהותי כמתחייב על פי תקנה 75 לתקסד"א. מכל מקום המבקשת לא טענה ולא הציגה כל מסמך המעיד כי הערבות עליה חתמה במסגרת חוזה שכירות או שטר החוב שנחתם על ידיה פקעו או הופטרה מהם המבקשת על ידי המשיב, ועל כן התחייבותה על פי הערבות ועל פי שטר חוב בעינם עומדים. על כן, בנסיבות המפורטות לעיל, אני סבור כי יש ליתן אף כנגד המבקשת פסק דין חלקי בגין 19,000 ₪ אותו תהיה חבה המבקשת יחד עם המבקש יחד ולחוד, כמו גם לחייב בהוצאות בסך של 2000 ₪ אותם תחוב יחד עם המבקש יחד ולחוד. לעניין יתרת סכום התביעה השטרית תינתן למבקשת הארכת מועד רשות להתגונן מאותם טעמים בגינם ניתן למבקש 1 רשות להתגונן, וזאת בכפוף לביצוע הפקדת יתרת סכום החוב בתיק הוצל"פ על סך 18,000 ₪ אשר יופקדו תוך 30 ימים מהיום. בהעדר הפקדה תדחה ההתנגדות ותחוייב בהוצאות נוספות בהתאם. מובהר כי ההפקדה שעל המבקשת לבצע הינה יחד ולחוד עם סכום ההפקדה שהוטל על המבקש בהחלטה זו. המשיב יהיה רשאי לפעול בהליכי הוצל"פ עד לסך של 19,000 ₪ ולבצע הגדלת קרן חוב בתיק בסך של 2000 ₪ בגין החיוב בהוצאות, כאשר יהיה רשאי לפעול בסה"כ עד לסך של 21,000 ₪. המשיב יגיש הודעה לתיק תוך 30 ימים מהיום האם בוצעה ההפקדה אם לאו, בהתאם תינתן החלטה להמשך ההליכים. חוזה שכירותחוזהשכירותשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר