התנגדות לביצוע שטר טופס 19

1. בפני בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר בתיק הוצל"פ 0333562-09-5 (להלן: "השטר" ו"תיק ההוצאה לפועל"). 2. המבקשת (להלן: "החייבת") השכירה מאת המשיב (להלן: "הזוכה") נכס, והעבירה לידו מספר המחאות על חשבון דמי השכירות העתידיים. המחאות אלו בוטלו על ידי החייבת, כאשר לשיטתה, הזוכה הפר את הסכם השכירות בכך שלא תיקן את הליקויים שהיו במושכר. 3. הזוכה הגיש שלושה שטרות לביצוע בהוצאה לפועל, במסגרת שלושה תיקים נפרדים, ובתוכם את השטר נשוא החלטה זו. לטענת הזוכה ועל פי רישומי ההוצאה לפועל האזהרות בכל התיקים הומצאו יחדיו ביום 9.12.09. 4. בשניים מתוך שלושת תיקי ההוצאה לפועל הגישה החייבת התנגדות לביצוע שטר במועד, והתנגדויות אלו התקבלו לאחר שנקבע כי קיימת לחייבת הגנה לכאורה. בתיק ההוצאה לפועל נשוא בקשה זו ההתנגדות הוגשה ביום 30.12.09, ועל כן טען הזוכה כי היא הוגשה באיחור. 5. בטרם הוגשה הבקשה להארכת מועד, פנתה החייבת לרשם ההוצאה לפועל וביקשה כי יקבע שהאזהרה בתיק זה, הומצאה לה רק ביום 11.12.09 ולא ביום 9.12.09, וכפועל יוצא מכך היא הגישה את ההתנגדות במועד. רשם ההוצאה לפועל דחה את הבקשה, מן הנימוקים שפורטו בהחלטתו, וקבעו כי האזהרה בתיק ההוצאה לפועל הומצאה עם האזהרות בשני תיקי ההוצאה לפועל הנוספים וזאת ביום 9.12.09. נוכח קביעה זו, הרי שההתנגדות לביצוע השטר נשוא בקשה זו, הוגשה באיחור. 6. על כן ביקשה הזוכה להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר, וזו הבקשה שבפני. נימוקי הבקשה: 7. המבקש טוען כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים את הארכת המועד במקרה זה. לדבריו, הבקשה הוגשה באיחור בן יום אחד בלבד. איחור זה נבע משגגה, שכן שלושת השטרות עוסקים כולם באותה עיסקה ובאותה מסכת עובדתית, ובשני התיקים האחרים הרי הוגשה הבקשה במועד. יתר על כן העובדה היא שבשני התיקים הנוספים ניתנה רשות להתגונן והמחלוקת עומדת בפני בירור, הינה גם כן טעם מיוחד להארכת המועד. נימוקי ההתנגדות להארכת המועד: 8. ההתנגדות הוגשה באיחור, וטענות נציג החייבת בדבר מועד קבלת האזהרה נדחו על ידי כב' הרשם ומשכך אין להאריך את המועד. עוד טוען הזוכה כי החייבת באופן שיטתי מאחרת בהגשת בקשות והודעות לבית המשפט, דבר שיש בו כדי להעיד על זלזול בוטה במועדים. דיון והכרעה: 9. התנגדות לביצוע שטר יש להגיש ללשכת ההוצל"פ תוך 20 ימים מיום המצאת האזהרה לידיה, כאמור בתקנה 106(א) לתקנות ההוצל"פ: "התנגדות לפי סעיף 81א(ג) לחוק תוגש תוך עשרים יום מיום שהומצאה האזהרה; ההתנגדות תהא ערוכה לפי טופס 19 שבתוספת הראשונה והיא תוגש ללשכה שבה הוגשה הבקשה לביצוע, ותפרט את שמם ומענם של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל, את נימוקי ההתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך דינו של המתנגד, או שהוא יטען לעצמו, ואת מענו להמצאת המסמכים". 10. תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 קובעת: "מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו". הוראה זו נקבעה בכדי שיהיה כללים ומועדים ברורים לניהולו של הליך, סכסוכים יגיעו לקיצם ומערכת בתי המשפט תוכל להפנות את משאביה לבעלי דין נוספים. 11. רק לאחרונה שב בית המשפט העליון ונדרש לסוגיה של מה הם אותם טעמים מיוחדים המצדיקים הגשת ערעור באיחור, ומניתוחו ניתן ללמוד אף על אותם טעמים מיוחדים המצדיקים הארכת מועד להגשת בקשה: "מכיוון שעניין לנו באיזון קונקרטי בכל מקרה ומקרה לפי נסיבותיו על פי מכלול השיקולים קשה מאוד לקבוע כללים הידועים מראש למקרים בהם תינתן הארכת מועד ולמקרים בהם תידחה הבקשה. אולם ניתן להצביע בין היתר על השיקולים הבאים שיש להביא בכלל חשבון: הסיבה לעיכוב בהגשת ההליך, משך האיחור, קיומו של הליך תלוי ועומד, מהות ההליך, הסתמכות בעל דין שכנגד וסיכוייו הלכאוריים של ההליך הערעורי לגביו מתבקשת הארכת המועד. (ראו בש"א 482/08 פיכמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פס' 4 (לא פורסם, 28.1.2008); בש"א 1364/10 פלונית נ' פלוני, פס' 3 (טרם פורסם, 21.4.2010)). ככלל נקבע, כי טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד הינו קיומן של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל דין (רע"א 10436/07 ציון נ' בנק הפועלים בע"מ, פס' 10 (לא פורסם, 28.4.2008)), ואילו מקום בו טעמי האיחור נעוצים בבעלי הדין עצמם או בבאי כוחם, לא יהיה בדרך כלל צידוק להארכת המועד שהוחמץ (רע"א 10436/07 הראל נ' בנק הפועלים (לא פורסם, 28.4.2008)).יודגש כי אין המדובר ברשימת שיקולים ממצה. שאלת קיומם של טעמים מיוחדים להארכת מועד תיבחן תמיד על פי מכלול נסיבות העניין." 12. בעניינו האיחור אמנם נעוץ במחדל של החייבת , אך מדובר באיחור בן יום אחד בלבד. נוסף לכך קיים בעניינם של הצדדים הליך תלוי ועומד וזאת ביחס לשני השטרות, בהם כן ניתנה רשות להתגונן. יתר על כן נוכח העובדה שניתנה רשות להתגונן, ונוכח התרשמותי כי אכן יש לחייבת טענות הגנה לכאורה, הרי שסיכוי הבקשה להתקבל הינם גבוהים. על כן הצטברותם של טעמים אלו מהווה טעם מיוחד להארכת המועד להגשת הבקשה להתנגדות לביצוע שטר. 13. יחד עם זאת, נוכח האיחור בהגשת הבקשה, והעובדה שגם הבקשה להארכת המועד הוגשה לאחר המועדים שנקצבו על ידי, הרי שהחייבת תישא בשכ"ט בא כוח הזוכה בסך 2,500 ₪. 14. הזוכה תגיב לבקשת הרשות להתגונן בתוך 14 יום. מומלץ לצדדים להגיע להסדר דיוני אשר יאפשר בירור מהיר של המחלוקת היסודית ביניהם, לגופא. מסמכיםשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר