התנגדות לביצוע שטר מועדים

1. בפני בקשה להארכת מועדים להגשת התנגדות לביצוע שטר והתנגדות לביצוע שטר. 2. ביום 31/1/12 הגיש המשיב נגד המבקש בקשה לביצוע שטר בטחון על סך 179,217 ₪ לזמן פרעון 30/6/10, במסגרת תיק הוצאה לפועל בירושלים מס' 03-08902-12-3. האזהרה למבקש נמסרה ביום 17/4/12 וההתנגדות הוגשה ביום 6/6/12. 3. לטענת המבקש, הינו הבעלים של חברת סושימן בע"מ שהוקמה לצורך הפעלת מסעדת סושי בירושלים. לצורך כך, שכר המבקש נכס ברח' שמאי 13 בירושלים שהיה מיועד להפעלת המסעדה. 4. המשיב הינו מנהל ומיופה הכוח מטעם מסעדת פלמחי שותפות רשומה מס' 54-0007611-3 וחברת מאיר זקן מסעדות בע"מ, ח.פ. 51-128208-9. 5. ביום 25/12/08 נחתם הסכם שכירות בין חברת מסעדת פלמחי שותפות רשומה וכן, חברת מאיר זקן מסעדות בע"מ בעלות הזכויות במושכר לבין חברת סושימן בע"מ לתקופת שכירות מיום 16/12/08 ועד ליום 15/12/09 עם תקופות אופציה (להלן:"הסכם השכירות"). 6. עובר לחתימה על הסכם השכירות הנ"ל, חתמה החברה שבבעלותו עם חברת מלקי בע"מ לפיו תמורת סך של 100,000 ₪ דמי פינוי תמכור את כל הציוד בנכס. 7. לאחר מספר חודשים כאשר נתברר למבקש, כי העסק אינו מצליח כלכלית החליט זה האחרון למכור את זכויותיו בחברה ובמסעדה לצד ג', תוך העברת חוזה השכירות על שמם. 8. לאחר מאמצים מצד המבקש ביום 25/8/09 נחתם זכרון דברים עם צד ג', יבגניה קראונט ולירון אפטרק, לפיו תמורת סך של 200,000 ₪ בתוספת מע"מ הפעילות תועבר לידיהם. במועד החתימה ביום 28/8/09 דרש המשיב, כי הצדדים השלישיים ישירות אליו סך של 30,000 ₪, זאת, על חשבון התמורה. 9. לטענת המבקש, המשיב הסכים לכך שהסכם השכירות יעבור לצד ג'. דא עקא, כי צד ג' לא שילם את התמורה שהתחייב לה כלפי המשיב ואף הוגשה תביעה נגד המשיב במסגרת תיק 10893/09 בבית משפט השלום בירושלים. 10. ביום 10/9/12 התקיים דיון במעמד הצדדים. דיון ומסקנות: 11. המועד להגשת התנגדות בבקשה לביצוע שטר קבוע בחיקוק ( תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979). לפיכך, חלה על בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות תקנה 528 סיפא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, המאפשרת הארכת מועד שנקבע בחיקוק, רק מ"טעמים מיוחדים שיירשמו". בבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר נקטה הפסיקה גישה מקלה, זאת, הואיל ומדובר בבעל דין שטרם קיבל את יומו בבית המשפט. בית משפט יטה להיענות לבקשות הארכת מועדים רק כאשר האיחור נגרם בעטיין של נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל הדין. עוד נפסק, כי טעותו של בעל דין או בא כוחו אינם מונעים לחלוטין הארכת מועד ובלבד שבעל דין אינו מסתפק בבקשה סתמית אלא מבאר בתצהירו כיצד קרתה התקלה. 12. דא עקא, כי במקרה דנן לא פורטו כלל נסיבות הטעות לא בתצהירו של המבקש ואף לא בדיון שהתקיים בפניי. 13. אף באשר לסיכויי ההגנה סבורני, כי הם אינם עולים אף כדי הגנה בדוחק, זאת, נוכח הוראות סעיף 14 ו' להסכם השכירות הקובעות, כי השוכר לא יוכל להעביר את זכויותיו במסעדה אלא "ברשות בכתב של המשכיר ומראש..". לא מצאתי כל אסמכתא בכתב או בעל פה המעידה על הסכמת המשיב להסכם השכירות שערכה חברת סושימן עם הצדדים השלישיים. בעניין זה הוצגו במהלך הדיון אף החלטות בית המשפט השלום בירושלים בת"א 10893-09 והחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בה"פ 37594-07-12. 14. כמו כן, בדיון שהתקיים בפני לא נחלקו הצדדים בגין אי תשלום דמי שכירות לחודשים מאי, יוני ויולי 2009 בסך כולל של 55,440 ₪ נומינלי. נוכח האמור, הנני דוחה את התנגדות המבקש באשר לחיובים הנ"ל. 15. באשר ליתרת החיובים הואיל וסבורני, כי הגנתו קלושה ביותר ונוכח מחדלו באי הגשת ההתנגדות במועד ועל מנת שלא לחסום לחלוטין את המבקש מלהוכיח טענותיו הנני מתנה מתן רשות להתגונן בהפקדת ערובה בסך 25,000 ₪ אשר תופקד תוך 21 יום מהיום. ככל שתופקד הערובה הוצאות ההליך הנ"ל יישקלו בתום ההליך. ככל שלא תופקד הערובה- ההתנגדות תדחה במלואה והמבקש יחוייב בהוצאות ההליך בסך 5,000 ₪. שטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר