התנגדות לביצוע שטר סדר דין מהיר

האם תובענה שנפתחה בבקשה בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שטר שסכומו מתחת ל- 50,000 ₪ ושההתנגדות לביצועו נתקבלה, ראוייה לדיון ב"סדר דין מהיר" לפי פרק ט"ז1 לתקנות סדר דין האזרחי, תשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות"). ביום 12.5.99 הגישה התובעת בקשה לביצוע שני שטרות, כל אחד מהם ע"ס 10,000 ₪, זמן פירעונם 15.12.94 ו- 15.1.95 בלשכת ההוצאה לפועל בתל-אביב כשבעת פתיחת התיק סכום השטרות (בתוספת הפרשים) עמד על 34,603.70₪. הנתבע התנגד לביצוע השטרות, ההתנגדות הועברה לבית משפט זה, וביום 19.2.03 נשמעה התנגדותו לפני כב' הרשם א' פוני. משלא הגיש ב"כ התובעת את סיכומיו, ההתנגדות נתקבלה. בהתאם לנוהל הקיים בבית משפט זה, ביום 13.11.03 החליטה היחידה המשפטית (המחלקה לניתוב תיקים - המנ"ת) כי לנוכח העובדה שסכום השטרות נופל מ-50,000 ₪ התובענה תתנהל בסדר דין מהיר. בהתאם לכך נקבע כי על הצדדים לפעול בהתאם לאמור בתקנה 214ב'1 לתקנות, ולצרף לכתבי הטענות מטעמם את כל המסמכים שיש לצרפם לפי תקנה 214ג' ולאמת את האמור בהם בתצהיר. החלטה זו לא ערבה לחיכה של התובעת בטוענה כי אין לאלצה להתדיין בסדר דין מהיר הואיל ולטעמה אין לפרק ט"ז1 לתקנות תחולה במקרה זה, בו מדובר, כאמור בתובענה שהחלה בהתנגדות לביצוע שטר. לעומתה, הנתבע לא ראה מניעה שגם תובענה זו תידון בסדר דין מהיר. בקליפת האגוז, טענתה של התובעת היא שהתקנות הדנות בסדר דין מהיר פוגעות בזכויותיה הדיוניות והראייתיות. לטעמה, אילוצה להתדיין בסדר דין מהיר יהפוך את נטל הראייה המוטל על שכמו של הנתבע בתביעה השטרית העומדת כנגדו, לשכמה שלה. כמו כן, נטען כי החלת התקנות במקרה זה, תשבש את נוהלי וסדרי הגשת כתבי הטענות. נראה כי בין אם יש בתקנות כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דין זה או אחר כטענת התובעת (ואיני סבור כן, כלהלן), ובין אם לאו, מצוות התקנות היא שגם תובענות (מתחת לסכום של 50,000 ₪) שנפתחו על ידי הגשת בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצל"פ ושההתנגדות להן נתקבלה, תידונה בסדר דין מהיר. לפי לשונה של תקנה 214ב' לתקנות, הוראות פרק ט"ז1 יחולו על כל תובענה בבית משפט השלום שנפתחה בהגשת "כתב תביעה". לפי תקנה 108(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"מ-1979, משהועבר לבית המשפט כתב התנגדות לביצוע שטר, יהא דינה של בקשת ביצוע השטר כ"כתב תביעה" לפי סדר דין מקוצר. לפי תקנה 214ב'1 לתקנות (סד"א), תובענה שנדונה בסדר דין מקוצר, אשר ניתנה בה רשות להתגונן, תידון אף היא כתובענה בסדר דין מהיר. צירופן של תקנות אלו מלמד אפוא, שבקשת ביצוע שטר דינה כ"כתב תביעה" והיא תידון (אם היא מתחת לתקרת ה-50,000 ₪) כתובענה בסדר דין מהיר. אך למעלה מכך ובהתייחס לטענה שהחלת התקנות במקרה זה, תפגע בזכויותיה של התובעת, אין דעתי כדעתה - דעה אשר נפרשה בהרחבה במסגרת בש"א (ירושלים) 6419/02 מוריה נ' עו"ד מנשה הס (תקדין - שלום 2002(3), 446), ולפיה אין התקנות האמורות פוגעות בזכות כלשהי של המתדיין לפיהן. כבר אמרתי (בהחלטה האמורה בעניין מוריה), שהתקנות (כולל אלו המופיעות בפרק ט"ז1 העוסקות בסדר דין מהיר) דנות בסדר דין ולא בדיני הראיות ואין בהן כדי לפגוע בצורה כלשהי בנטל השכנוע ובחובת הראיה החלים על מי מבעלי הדין. נטל השכנוע מוטל מאז ומתמיד על "המוציא מחבירו" (י ' קדמי על הראיות, חלק שלישי, עמ' 1275) והוא נשאר כעת כפי שהיה (השווה רע"א 6283/93 ד. דני חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף, פ"ד מח(1) 639, 643). אף טענת "הודאה והדחה" תישמע בתובענה המתנהלת בסדר דין מהיר. לאמור, אף אם תידון תובענה שעילתה "שטרית", בסדר דין מהיר, אין בכך כדי להפוך את נטלי הראייה הקיימים על בעלי הדין, בה בשעה שכיום אבד הקלח על התפיסה שדוגל בה ב"כ התובעת בבקשתו, לפיה יש לאפשר לבעל דין להפתיע את יריבו בחשיפת מסמכים במועדים הנוחים לו. מה גם, אף אם תתברר התביעה בסדר הדין "הרגיל", יהיה על התובעת לחשוף את ראיותיה בהליכי הגילוי המוקדמים לפי פרק ט' לתקנות, ממילא. וממה נפשך, אם האוחז בשטר יבחר להידבק בעילה השטרית בו החל את תביעתו, הרי הוא חשף את המסמכים (השטר) שברשותו בין כה וכה. מנגד, אם יהיה ברצונו לילך שבי אחרי הנתבע ולחדור מבעד המעטה השטרי ולהיכנס אל עבר עיסקת היסוד, יתכן שבלאו הכי יאלץ להגיש כתב תביעה חדש בהיות עילת התביעה מבוססת על "תביעה אחרת" (ע"א 702/86 איטונג בטרום בע"מ נ' בן הרוש, פ"ד מד(1) 160). התשובה לשאלה בפתחת הינה, אפוא, חיובית. בשולי הדברים אעיר כי בשלב הזה, וודאי עוד עובר לגילוי גרסת התובעת ותגובתה לגרסת הנתבע, שלא נמצא ממש בטענה כי תובענה זו אינה ראוייה להידון בסדר דין מהיר מפאת הקושי המצוי בה ויש לכן להעבירה למסלול דיון רגיל לפי תקנה 214י"ב לתקנות. הוצאות בקשה זו תידונה בסוף ההליך ואין צריך לומר כי על הצדדים לפעול לפי החלטת היחידה המשפטית באופן שהתובעת תעשה כן עד ליום 1.2.04 והנתבע עד ליום 1.3.04. המנ"ת תעקוב אחר ביצוע החלטה זו. סדר דין מהירשטרביצוע שטרהתנגדות לביצוע שטר