התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב דוגמא

1. זוהי בקשה להארכת המועד להגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב ולהלן עיקר טענות המבקש בתצהירו: (א) המבקש מעולם לא קיבל אזהרה של ההוצאה לפועל, ונודע לו על התביעה רק לאחר שקיבל הודעה על הטלת הגבלות. (ב) בתביעה לא מצוין מקור החוב בסך 18,201 ₪ וממה מורכב החוב ובגין איזה מד מים, כן לא מצויינת תקופת הצריכה. (ג) לגופה של התביעה, המבקש אינו חייב למשיבה והוא משלם את הצריכה שלו. 2. הצדדים זומנו בפני לשמיעת ההתנגדות ולהלן חלק מעדותו הרלוונטיות לענייננו: למבקש המצהיר הוצג אישור מסירה מש/1 של האזהרה ונשאל לפשר חתימת המקבלת שהיא אשתו בשם עריפה וטען "לא אני לא קיבלתי". ראה עמ' 1 לפרוטוקול ש' 14. בחקירה חוזרת שאל מצהיר אם יש לו מושג כיצד אשתו חותמת וזה טען שאשתו אינה יודעת לכתוב, ועוד טען "...אשתי סיימה כיתה ד' והיא לא כותבת וזה לא כתב היד שלה". ראה עמ' 2 לפרוטוקול ש' 9. 3. הצדדים סיכמו את טענותיהם בפני וכל צד תמך בגרסתו, מחד גיסא טוען המבקש שהוא כלל לא קיבל אזהרה ולעניין אי הגשת תצהיר מטעם אשתו של המבקש טוען האחרון, כי לא סרוק אישור כזה בתיק ההוצאה לפועל, אחרת היה מגיש תצהיר של אשתו. מאידך גיסא, מבקשת המשיבה לדחות את הבקשה בטענה שהמבקש לא הצביע על טעם מיוחד להאריך לו את המועד. 4. אכן המבקש לא צירף תצהיר של אשתו, אלא שמקובלת עלי טענתו שאישור המסירה אינו סרוק בתיק ההוצאה לפועל ולאחר שהוא מוקלד, מוחזר המקור לזוכה, ושזו הסיבה לאי צירוף תצהיר מטעם אשתו אלא שבית המשפט לא מתבקש לאשר צירוף תצהיר של אשתו של המבקש, לכן אני קובע בהעדר ראייה לסתור שהמבקש קיבל את האזהרה ביום 11.03.2012 כאמור ב-מש/1. ועתה יש לבחון את הבקשה להארכת מועד הטעונה טעם מיוחד כדרישת תקנה 528 לתקסד"א. המבקש טוען לסיכויי הגנה, לחוסר פירוט בתביעה ולתשלום כל החיובים שבהם הוא חייב. לאור הפסיקה המתפתחת של בית המשפט העליון, יש לראות בסיכויי ההליך כטעם מיוחד. ר' פסק דינו של השופט גו'בראן בעניין בש"מ 6229/11 שפרה דין נ' המועצה המקומית (פסק דין מיום 10.11.2012 - ), וכך קבעה: "המונח טעם מיוחד הקובע בתקנות הוא מונח גמיש המאפשר לבית המשפט לצקת לתוכו שלל של שיקולים, בהם שיקולים הנוגעים לאינטרסים של המבקש (דוגמא אם סיכויי ההליך נוטים במובהק לטובתו, ושיקולים מערכתיים כדוגמת החשיבות הציבורית שבבירור הסוגייה המשפטית בהליך). ר' גם 1406/12 פלוני נ' פלוני, פסק דין של בית המשפט העליון מפי כבוד השופט דנציגר מיום 20.03.2012 ( 114/2), שבו הוכר סיכוי ההליך כטעם מיוחד ובלבד אם האיחור בהגשת הבקשה אינו נובע מרשלנות, והנה בפסק דין מיום 16.08.2012 ( 308/12), רע"א 7092/11 איוב מ.ט.ח ביצוע פרוייקטים נ. קרן הסיטי בע"מ , פסק דין של השופטת נאור מסתפק בית המשפט העליון בסיכויים לכאוריים של ההליך ולא בסיכוי מובהק כמו בפסיקה הקודמת. מהם סיכויי ההליך כאן? די בעיון בכתב התביעה כדי להיווכח שהתביעה לקוייה וחסרת פירוט. נספח א' שעליו נסמכת התביעה אינו חתום בידי המשיבה כשהנושא הוא "קובץ נכסים" גודל ויתרה 18,201 ₪. המילים מים וביוב כלל אינם מוזכרים בנספח זה. התביעה כפי שהיא אינה יכולה להתברר בהליך של תביעה על סכום קצוב, וכי בעובדה זו כדי להביא את בית המשפט למצוא שיש להעביר את התביעה לפיס תביעה רגילה. העבודה הזו מביאה לסיכויים גבוהים של ההליך להצליח. כך שיש מקום להאריך את המועד בגלל סיכויי ההליך המובהקים, אשר מהווים טעם מיוחד להארכת המועד. 5. אשר על כן, אני מאריך את המועד למבקש להגשת התנגדותו וכבר מיוזמתי מורה על מחיקת הכותרת "תביעה על סכום קצוב" ועל העברת התביעה לדיון בהליך של סדר דין מהיר. התובעת תתאים את תביעתה להליך של סק דין מהיר בתוך 30 יום ממועד קבלת העתק החלטה זו. לא מצאתי לנכון לחייב בהוצאות. המזכירות תפתח תיק של סדר דין מהיר ותמציא העתק החלטה זו לצדדים. תביעה על סכום קצוב