התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב פגרה

בענין : בקשה לדחיית ההתנגדות 1. ביום 13.7.11 הגישה התובעת לביצוע תביעה על סכום קצוב נגד הנתבע פרמינגר פרלה ירוחם . על פי החומר שלפני ניתן לומר כי לא מדובר בנתבע אלא בנתבעים ירוחם ופרלה פרמינגר שהם הוריו של הנתבע 2 , נחום פרמינגר . אינדיקציה ברורה לענין זה מצאתי בנספח ב' לתגובת הנתבעים שהינו מכתב של התובעת מיום 14.12.10 הממוען ל "פרמינגר פרלה ו/או יר " 2. התביעה הוגשה בגין יתרת חוב בגין פוליסת ביטוח מבנה דירה המסתיימת בספרות 310 ונערכה לדירה ברח' וולפסון 4 בחיפה , שהינה דירתם של ירוחם ופרלה . שם המבוטח על פי הפוליסה שצורפה לתביעה " פרמינגר פרלה ירוחם ו/או פרמינגר נחום " . 3. בס' 6 לכתב התביעה נטען כי " התובעת פנתה לנתבע בפניות חוזרות ונשנות לפרוע את החוב נשוא כתב תביעה זה , אולם כל פניות הנתבע לא הועילו והנתבע לא פרע את החוב ו/או כל חלק ממנו " . דא עקא , עיון בנספח ב' לכתב התביעה יחד עם ס' 8 של הבקשה לדחיית ההתנגדות מלמד כי אין מחלוקת שהנתבעים העבירו המחאה המשוכה מחשבונו של הנבתע 2 לפקודת התובעת ע"ס 790.48 ₪. סכום ההמחאה פוצל ע"י התובעת כך שהסך של 611.21 ₪ הועבר לכיסוי מלוא החוב בגין פוליסה אחרת שמסתיימת בספרות 510 ( להלן "הפוליסה האחרת") והיתרה הופחתה מיתרת החוב בגין הפוליסה נשוא התביעה . 4. יודגש כי לא מצאתי בבקשה לדחיית ההתנגדות כל מענה לטענתו המקדמית של הנתבע 2 לפיה התובעת כשלה באי קיום הוראת ס' 81א1 לחוק ההוצל"פ בכל הנוגע לחובת התובעת לצרף לתביעה על סכום קצוב את תשובת הנתבע למכתב ההתראה . יצויין כי לא מדובר בטענה בעלמא , שכן להתנגדות צורף מכתב התשובה מיום 25.5.11 ואישור בדבר קבלתו אצל ב"כ התובעת ביום 31.5.11 . 5. די בכך כדי לדחות את הבקשה לדחיית ההתנגדות ולחייב את התובעת בהוצאות הנתבעים . למעשה , נקבע בפסיקה כי אי הקפדה על משלוח התראה לכתובת הנכונה עלולה להביא למחיקת התביעה . ת"ת ( שלום ת"א ) 16675-09-11 בנק דיסקונט נ' חלפון , מאגר דטה חוק ומשפט . 6. לשלמות התמונה אבחן את שלושת הטענות שהעלתה התובעת . 7. הטענה הראשונה הינה כי ההתנגדות הוגשה באיחור שכן האזהרה הומצאה בהדבקה בביקור השני בביתה של הנתבעת . אין ממש בטענה זו כפי שיפורט להלן . ראשית , לא ברור כיצד הנתבע על פי כתב התביעה הפך בשלב הבקשה לדחיית ההתנגדות לנתבעת . שנית , על פי החומר שלפני ישנה מחלוקת עובדתית בשאלה האם פקיד המסירה יכול היה להדביק את האזהרה על דלת ביתם של פרלה וירוחם כאשר פרלה סירבה לפתוח את הדלת , לאור טענת נחום לפיה מדובר בבית עם אינטרקום , שאינו מאפשר כניסה לאורחים לא מורשים. ברי כי לא ניתן להכריע במחלוקת זו מבלי לשמוע את עדותם של הנוגעים בדבר . שלישית , כב' רשמת ההוצל"פ הורתה על עיכוב הליכים ולכן יש להניח כי קבעה על פי נתוני תיק ההוצל"פ כי ההתנגדות מוגשת במועד . קביעה זו נהנית מחזקת התקינות של הרשות המינהלית שלא נסתרה . כך בפרט , כאשר השנה היתה פגרה בלשכות ההוצל"פ במחצית השניה של חודש אוגוסט ולכן גם אם בוצעה מסירה כדין של האזהרה ביום 15.8.11 , ההתנגדות שהוגשה ביום 27.9.11 הוגשה במועד . 8. הטענה השניה הינה כי טענת הנתבעים היא טענת פרעתי שהסמכות להכריע בה נתונה לרשמת ההוצל"פ ולכן יש להחזיר את התיק לרשמת ההוצל"פ . גם בטענה זו אין ממש . קו הגבול על ציר הזמן בין טענת פרעון המתבררת במסגרת התנגדות בבית המשפט לבין טענת פרעון המתבררת בלשכת ההוצל"פ במסגרת טענת "פרעתי" עובר במועד בו נמסר לנתבע העתק מבקשת הביצוע והאזהרה . כל טענת פרעון שגובשה לפני מועד זה מתבררת במסגרת התנגדות . כל טענת פרעון שגובשה לאחר מועד זה מתבררת במסגרת טענת פרעתי . דוד בר אופיר , הוצאה לפועל הליכים והלכות , מהדורה שישית , ע' 202 . במקרה שלפנינו טוענים הנתבעים כי פרעו את החוב בהתאם למכתבי הדרישה שקיבלו מהתובעת עבור שתי הפוליסות ביום 1.2.11 . אין ספק כי מועד זה קדם למועד המצאת האזהרה המופיע בתיק ההוצל"פ לטענת התובעת ( משום מה העמוד הפותח של תיק ההוצל"פ לא קיים בתיק בית המשפט - נ.ז. ) לפיכך צדקו הנתבעים כאשר העלו טענה זו במסגרת התנגדות לביצוע תביעה . 9. הטענה השלישית הינה כי החוב של הנתבעת בגין שתי הפוליסות הינו 1106 ₪ ולכן הסכום ששילמה הנתבעת מכסה רק חלק מהחוב , כאשר התביעה הוגשה בגין היתרה . במענה לטענה זו מצרפים הנתבעים לתגובה מכתבי דרישה מחודש 12.10 בסך כולל של 790 ₪ , על פיו נשלחה המחאה ע"ס 790 ₪ לתובעת . יש קושי מסויים בטענת הנתבעים שכן אחד ממכתבי הדרישה מתייחס לפוליסה המסתיימת בספרות 010 , שאינה אחת משתי הפוליסות המוזכרות בבקשה לדחיית ההתנגדות . דא עקא , אין די בקושי זה כדי להביא לדחיית ההתנגדות כאשר התביעה הוגשה מבלי לצרף את תשובת הנתבעים למכתב ההתראה וכאשר התביעה התייחסה רק לפוליסה אחת . 10. על כן , אני דוחה את הבקשה לדחיית ההתנגדות ומחייב את התובעת לשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ . סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום אחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל פגרהתביעה על סכום קצוב