התנגדות לבקשה לביטול פסק דין

בפני בקשה מטעמו של המבקש (הנתבע) לביטול פסק דין שניתן כנגדו, ביום 20.2.2013, לאחר שלא הוגש במועד כתב הגנה מטעמו, מהטעמים שכתב התביעה כלל לא הומצא לו, וכי עומדות לו טענות הגנה כנגד פרשת התביעה. המשיבה (התובעת) הגישה תגובה מטעמה והביעה התנגדות לבקשה לביטול פסק דין מטעמים שונים. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים מצאתי לנכון להורות על ביטול פסק הדין. המבחנים לצורך ביטול פסק הדין הינם- האם הוצגו טעמים המצדיקים את העדר התייצבותו של המבקש במועד שנקבע לדיון, האם המבקש העלה טענות הגנה הראויות לבירור, כאשר בשלב זה של ההליך המשפטי אין מדקדקים בבדיקת הטענות, או בדרכי הוכחתן, וכן יש ליתן את המשקל המתאים לכך שזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות הינה בבחינת זכות יסוד. המבקש טען כי כתב התביעה לא הומצא לו, ולכל היותר הומצא במען בו מתגורר אביו, אלא שהיחסים בינו לבין אביו לא היו שפירים ולכן האב לא מסר לו על המצאת כתב התביעה. המבקש טען כי הוא מתגורר ברחוב הורד 23, שכונת מונטיפיורי, נתיבות, בעוד שעל אישור המסירה נרשם כי המען הינו רחוב מסעוד אלפסי 23/1378, נתיבות, ואילו בתצהיר המוסר נרשם כי ההמצאה בוצעה ברחוב רקפת 17/8, נתיבות, ודבר מגוריו של המבקש במען זה אומת, לפי הטענה, עם משפחת אוחנה, אלא שהמבקש טען כי לא התגורר במען זה. המבקש המציא העתק של תעודת הזהות שלו שבו נרשם כי הוא מתגורר ברחוב הורד 23, נתיבות, ונראה, על פני הדברים, כי יש ממש בטענתו זו. זאת ועוד, לאור הגרסה שהעלה המבקש לגבי האירוע הנטען, נראה כי יש מקום לערוך בירור ענייני בטענות ההגנה שהעלה המבקש, ומבלי שיש בכך כדי לחוות דעה לגבי סיכויי קבלתן, וכן יש ליתן בנסיבות העניין משקל מתאים לזכות הפנייה לערכאות שיפוטיות, שהינה זכות יסוד. מהמקובץ לעיל, הנני מורה על ביטול פסק הדין. כפועל יוצא מכך הנני מורה על ביטול כל ההליכים שננקטו בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 1710647136. עם זאת, בנסיבות העניין תיק ההוצאה לפועל הנ"ל לא ייסגר, אך לא יינקטו בו הליכים כנגד המבקש עד למתן החלטה אחרת. המתווה הדיוני המבקש, הנתבע, יגיש כתב הגנה מטעמו בסדר דין מהיר עד ליום 15.9.2013 (כולל). הדיון בתובענה יערך על פי פרק ט"ז 1 (תובענות בסדר דין מהיר), לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, ועל פי האמור להלן. ככל שבעל דין מבקש להגיש מסמך שלא צורף לכתבי טענותיו עליו להגיש בקשה מתאימה בעניין זה בתוך 14 יום ממועד מתן החלטה זו. בעלי הדין יגישו בו זמנית תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם לבית המשפט וישירות צד שכנגד בתוך 60 ימים ממועד מתן החלטה זו . ככל שבעל דין מבקש להעיד עד שמאן ליתן תצהיר מטעמו יש להגיש בתוך פרק הזמן הנ"ל בקשה מפורטת לצורך זימונו לעדות לדיון שנקבע, תוך פירוט העובדות הנוגעות לסירוב העד להגשת תצהיר מטעמו, ומה היה אמור להיות תוכן עדותו של העד ונושא עדותו. בעלי הדין לא ירחיבו את חזיתות המריבה. ככל שפגרת בתי המשפט (לפי תקנות בתי המשפט (פגרות), תשמ"ג-1983), חלה במועדים שנקבעו בהחלטה זו, הרי שהיא באה במניין הימים לצורך ביצוע האמור בהחלטה זו, ואין בה כדי להאריך את המועדים שנקבעו בהחלטה זו. דיון הוכחות יערך בפני ביום 11.12.2013, מהשעה 12:00 ועד השעה 13:00. באחריות כל בעל דין לזמן לדיון את כל המצהירים, העדים והמומחים מטעמו, למעט אותם אלה שבעל הדין שכנגד הודיע במפורש כי הוא מוותר על חקירתם. בעלי הדין רשאים להגיש לבית המשפט, עד שבעה ימים לפני המועד שנקבע לדיון, רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון בכתב. בדיון ההוכחות הנ"ל יישמעו בעלי הדין וכל העדים. סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות. ביטול פסק דין