התנגדות לבקשה למינוי כונס נכסים

לפניי מונחת בקשת רשות ערעור - שהוכתרה על ידי המבקש כערעור - על החלטת רשמת ההוצאה לפועל (גב' מ' כפיר) מיום 4.3.12, במסגרתה דחתה את התנגדות המבקש למינוי כונס נכסים במסגרת תיק הוצאה לפועל מספר 01-81727-08-8 המתנהל כנגד המבקש לביצוע פסק דין. ההליך לפני רשמת ההוצאה לפועל 1. למען הסדר הטוב יובאו להלן, בקליפת אגוז, תמצית ההליכים המרכזיים שהתנהלו במסגרת הליכי ההוצאה לפועל, כפי שעולה מהבקשה והנספחים והרלוונטיים לדיון שלפניי: א. תיק ההוצאה לפועל נשוא ערעור זה נפתח כנגד המבקש ועוד 4 אחרים לביצוע פסק דין שניתן כנגדם (יצויין שהתיק נפתח לאחר ששולם הסכום של 132,000 ₪ על חשבון החוב) . ב. בשלב מסויים הסכימו המשיבים, הם הזוכים על פי פסק הדין ובתיק ההוצאה לפועל למחוק 4 מהחייבים בתיק, וההליכים בתיק ההוצאה לפועל המשיך להתנהל כנגד המבקש בלבד. ג. המבקש הגיש בקשה בטענת פרעתי (להלן: "בקשת הפרעתי הראשונה") שנדחתה בים 22.9.11 על ידי הרשמת הנכבדה עת ציינה כי אין המדובר אלא בבקשה בטענת קיזוז נטענת, שאינה בסמכות רשם ההוצאה לפועל. ד. המשיבים המשיכו לנקוט בהליכי הוצאה לפועל כנגד המבקש, ופעלו במסגרת הליכים אלו בין היתר אף למינוי כונס נכסים על נכס מקרקעין שגם למבקש זכויות בו (להלן: "הבקשה למינוי כונס נכסים"). המבקש הגיש התנגדות לבקשה למינוי כונס נכסים. ה. עם או בלי קשר, הגיש המבקש ביום 6.2.12 בקשה נוספת בטענת פרעתי (להלן: "בקשת הפרעתי השנייה"). בקשה זו הובאה לפני הרשם הנכבד מר א' לכנר, שלא עיכב את ביצוע פסק הדין והורה להמציאה לתגובת המשיבים (ראו החלטתו מיום 16.2.12). ו. ביום 4.3.12, לאחר שהתקבלה תשובת המשיבים להתנגדות המבקש לבקשה למינוי כונס נכסים, דחתה הרשמת הנכבדה את התנגדות המבקש וקבעה בסיפא להחלטתה שלאחר שתוגש לפניה הבקשה למינוי כונס בשנית תבחן אותה לגופו של עניין ותתן החלטה בהתאם. להשלמת התמונה יצויין שהמבקש אף הגיש בקשות נוספות להפחתת החוב בתיק בסכום של 300,000 ₪ ובקשה על פי הוראות סעיף 58 לחוק ההוצל"פ (כך נטען בבקשה שלפניי - ואינני מחווה דעה ביחס לכך) - בקשות שטרם התבררו לגופן. מכל מקום, החלטה זו מיום 4.3.12, המתייחסת לדחיית ההתנגדות לבקשה למינוי כונס נכסים היא ההחלטה נשוא בקשת רשות הערעור שלפניי. טענות המבקש בבקשת רשות ערעור 2. טוען המבקש ששגתה הרשמת הנכבדה עת דנה בבקשה למינוי כונס נכסים, בטרם ביררה את הבקשה בטענת פרעתי השנייה. 3. טוען המבקש ששגתה הרשמת שלא התייחסה לטענות אשתו, שהיא בעלת מחצית הזכויות בנכס, עליו מתבקש הצו, וכן בזכויות על פי סעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 שנרשמו לטובת שני בניו. דיון 4. לאחר שעיינתי בבקשה על צרופותיה, ומכח סמכותי לפי תקנה 119 (ז) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם - 1979 אני דוחה את הבקשה ללא צורך בתשובה. 5. כבר בראשית הדברים ייאמר - טרם ניתנה החלטה לגופה של הבקשה בטענת פרעתי השנייה. לא ניתן ללמוד מההחלטה נשוא בקשת רשות ערעור זו כי הרשמת הנכבדה נדרשה לטענות המבקש בבקשה בטענת פרעתי השנייה. 6. עיינתי בבקשת פרעתי השנייה, ומבלי לחוות כל עמדה או דיעה ביחס אליה, הרי הטענה המרכזית בה, אך לא היחידה, היא כי המשיבים לא ביצוע הקטנות החוב בתיק ההוצאה לפועל לאור תשלומים ששולמו על ידי המבקש להם ישירות וזאת החל מיום 1.10.11 ואילך, ובגין תשלומים שונים ששולמו במסגרות שונות. עניין זה טרם התברר על ידי הרשמת הנכבדה, ומובן שלאחר שתנתן החלטה בבקשה זו, יוכל כל צד המבקש להשיג על ההחלטה, לערער עליה בזכות. 7. מעיון בהחלטה נשוא דיון זה, הרי מתברר שאין היא מתייחסת, אלא לדחיית טענותיו של המבקש במסגרת ההתנגדות למינוי כונס נכסים, והדרך להשיג על ההחלטה היא במסגרת בקשת רשות ערעור בלבד. 8. צודקת הרשמת הנכבדה בקובעה שהמדובר בתיק לביצוע פסק דין וגם אם הוגשה בקשה בטענת פרעתי, אין לעכב את המשך מימוש פסק הדין, כל עוד לא עוכבו ההליכים, דבר שלא נעשה. 9. תשומת הלב שהוראות סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967 קובעות כי רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצוע פסק דין בעקבות בקשה בטענת פרעתי, מטעמים מיוחדים שיירשמו בלבד. כאמור, הרשם לכנר העביר לתגובת המשיבים את בקשת פרעתי השנייה, ללא עיכוב ביצוע פסק הדין. 10. גם לגופה של התנגדות למינוי כונס נכסים - לא מצאתי מקום להתערב בהחלטת הרשמת הנכבדה, הרשמת דנה בטענות המבקש לגופן ודחתה אותן עניינית ובאופן מנומק - הטענה כי המשיבים ויתרו על הפרשי ריבית והצמדה כאשר מחקו מתיק ההוצאה לפועל את ארבעת החייבים האחרים, אין לה על מה שתסמוך לאור הוראות פסק הדין כי החיוב הוא "ביחד ולחוד", ונימוקה של הרשמת מקובל עלי. אמנם הרשמת הנכבדה לא התייחסה בהחלטתה לטענת המבקש בהתנגדות למינוי כונס נכסים כי גב' שולמית רז היא בעלת הזכויות בנכס ולטובת בניו חיים רז וערן רז רשומה הערת אזהרה - אולם, בכל הכבוד, הרי במסגרת תיק ההוצאה לפועל ימונה כונס נכסים אך ורק על זכויות המבקש בנכס, תוך שזכויות צדדים שלישיים לא תפגענה, ומובן שסלולה דרכו של כל בעל זכויות להגיש בקשה או התנגדות מתאימה - והיא תתברר לגופה. למעלה מהצורך יצויין שהחלטת הרשמת הנכבדה מתייחסת אך ורק להתנגדות המבקש עצמו, וטרם מונה כונס נכסים וחזקה על רשמת ההוצאה לפועל שתשקול גם את עמדות בעלי הזכויות האחרים, לרבות הבנק, בטרם ימונה הכונס על זכויות החייב. 11. יובהר שאך בשל העובדה שלנכס בעלים נוספים, או בעלי זכויות אחרים, אין בה כדי לחסום את האפשרות למימוש זכויות חייב, בין בדרך של מינוי כונס נכסים ובין בדרך אחרת, שהרי לו טענה זו תתקבל, לא ניתן יהיה לממש במסגרת הליכי הוצאה לפועל כל זכות שיש לחייב פלוני כאשר הוא שותף בה עם אחר. 12. לסיכום האמור, החלטת רשמת ההוצאה לפועל סבירה, ראוייה ומנומקת ולא מצאתי מקום להתערב בשיקול דעתה, ובקשת רשות הערעור נדחית. 13. מאחר ולא התבקשה תגובה - אינני מחייב בהוצאות. מינוי כונס נכסיםכינוס נכסים