התנגדות לבקשה לתיקון כתב תביעה

לפני בקשה לתיקון כתב תביעה. התובעת הגישה שטר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. הנתבע 1 הגיש התנגדות לבקשה וההתנגדות נתקבלה. בהתאם הפך תצהירו של המבקש לכתב הגנה ובקשת הביצוע - לכתב תביעה. כעת מונחת לפני בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה. בכתב התביעה המתוקן נטען בין היתר כי הנתבע 1 הזמין ממנה סחורה תוך שהציג בפניה מצג שווא כאילו הסחורה מסופקת לנתבעת 2 שהנתבע 1 ערב לחובותיה. זאת בעוד שבפועל הפסיקה נתבעת 2 את פעילותה והסחורה סופקה לנתבעת 3 אשר לעמדת הנתבע 1 שטר החוב שעשה לא נועד להבטיח את חובה של נתבעת 3 כלפי התובעת. לאור האמור טענה התובעת כי הנתבע 1 עשה שימוש לרעה באישיות המשפטית של נתבעת 3 ועל כן יש לראות בנתבע 1 חב אישית בחובותיה של נתבעת 2. לחלופין, נטען כי פעילותה של נתבעת 2 הועברה אל נתבעת 3 ועל כן יש לראות בשתי חברות אלו כישות משפטית אחת. עוד נאמר כי חיובה של נתבעת 3 לשלם לתובעת את סכום התביעה נובע מהתעשרותה שלא כדין של נתבעת 3 על חשבון התובעת. התובעת הגישה בקשה במעמד צד אחד להיעתר לבקשה זו לאחר שלטענתה הבקשה הומצא לנתבעים אך אלה לא הגיבו במועד. לפיכך נעתרתי לבקשה והוריתי על קבלת כתב התביעה המתוקן. הנתבעים הגישו התנגדות לבקשה לתיקון כתב התביעה ובמסגרתו נטען כי לא היה מקום למתן החלטה בהיעדר תגובתם. לגופו של עניין נאמר כי כתב התביעה מפרט עובדות שלא בא זכרן בבקשת הביצוע וקיימות בו עילות חדשות. בין היתר נטען כי חיובה של נתבעת 3 מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט לשלם את סכום התביעה מהווה עילה חדשה. כן נטען כי ייחוס אחריותו של נתבע 1 לחובות החברות או מי מהן מהווה אף הוא עילת תביעה חדשה. דיון לאחר ששקלתי את טענות הנתבעים החלטתי לבטל את ההחלטה הנעתרת לבקשת התובעת לתיקון כתב התביעה במעמד צד אחד. עם זאת, וכפי שיפורט להלן, לא מצאתי טעם לדחות את בקשת התובעת לתיקון כתב התביעה. כידוע, במסגרת הליכים לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל מהווה השטר עצמו את עילת התביעה (י' זוסמן דיני שטרות (מהדורה שישית, התשמ"ג - 1983), 4-10). בנסיבות אלה אין זה מן הנדרש לפרט בכתב התביעה הנסמך על עילה שטרית את העובדות הקשורות בעסקת היסוד, ויש בכך כדי להשפיע על הגנתו של הנתבע (ע"א 293/90 גרינהולץ נ' מרמלשטיין (לא פורסם). בענייננו ניתנה לנתבע 1 רשות להתגונן ובקשת הביצוע הפכה לכתב תביעה רגיל. משכך, אין מגבלה על תיקון כתב התביעה והוספת טענות שמקורן בעסקת היסוד שנערכה בין הצדדים ולאו דווקא בעילה השטרית. זאת, כפוף לכללים הרגילים ולפיהן מדובר בבקשה שנועדה לחדד את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים, הבקשה שהוגשה בתום לב ואינה נגועה בשיהוי, ואין בה כדי לשלול מן הנתבעים הגנה שהייתה קמה להן אם הייתה מוגשת תביעה חדשה (רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה פ"ד נב(3)427). בענייננו אין טענה כנגד תום ליבה של התובעת, הבקשה אינה נגועה בשיהוי שכן לכאורה לא התקיים ולו דיון אחד לאחר הדיון בהתנגדות עצמה. כמו כן, אין כל טענה כי יש בתיקון כדי לשלול מן הנתבעים הגנה שהייתה קמה להם אילו הייתה התובעת מגישה את תביעתה המתוקנת כתביעה חדשה. למעשה, הבסיס להתנגדות הנתבעים לתיקון הוא, כי בכתב התביעה המתוקן נכללות עובדות חדשות ועילות חדשות. נראה לי כתב התביעה המתוקן אכן חורג מעצם האחיזה בשטר כבסיס לתביעה ובכך צודקים הנתבעים. יחד עם זאת, הפסיקה אינה שוללת באופן מוחלט תיקון כתב תביעה המאפשר הוספת עילות תביעה אם כי נאמר כי במקרה כזה יקמוץ בית המשפט את ידו. (א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהד' שביעית, בעמ' 122). לצד האמור נקבע כי חובתו של בית המשפט לאפשר ואף ליזום תיקון כתב תביעה כדי לברר מהן באמת השאלות השנויות במחלוקת. לנוכח ידיעת בית המשפט מהי השאלה השנויה במחלוקת וכאשר כתב התביעה אינו מאפשר לברר את אחריות הנתבע על פי עסקת היסוד, על בית המשפט לתת לכך ביטוי בהחלטתו כדי לאפשר את תיקון כתב התביעה (שם). ומן הכלל אל הפרט: אמנם, במסגרת כתב התביעה המתוקן חרגה התובעת מן העילה השטרית כפי שנוסחה בבקשה לביצוע שטר ולפיכך יש בסיס לטענת הנתבעים כי הוספה במסגרת כתב התביעה המתוקן עילת תביעה חדשה. עם זאת, סבורני כי האמור בהתנגדות הנתבע 1 לביצוע שטר ובאמור בעדותו בהליך זה הביא לשינוי בהגדרת השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. בקשת הביצוע בנוסחה המקורית אינה מאפשרת בירור שאלות אלה. לפיכך, סבור אני כי על בית המשפט לאפשר את תיקון כתב התביעה על מנת שהשאלות השנויות במחלוקת העולות מכתב התביעה מתוקן, ובהן שאלת אחריותה של נתבעת 3 לחוב שנוצר ואחריותו של נתבע 1 לחובות נתבעות 2-3 או מי מהן, תתבררנה כיאות. אוסיף כי מבחינה פרקטית אין משמעות רבה לתיקון זה שכן גם אילו לא הייתי מתיר לתובעת לתקן את תביעתה הרי שלא היה ניתן למנוע ממנה למחוק את תביעתה השטרית ולהגיש תחתיה תביעה חדשה בנוסח כתב התביעה המתוקן. מכיוון שתיקון כתב התביעה יצריך מן הסתם תיקון כתב ההגנה מטעם הנתבעים, אני מתנה את תיקון התביעה בכך שהתובעת תשלם לנתבעים, יחד ולחוד, הוצאות בסך 1200 ₪. כתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכים