התנגדות להגשת תצהיר עדות ראשית של עד שנפטר

בישיבת קד"מ שנתקיימה היום (24.02.14) נדונו בקשות שונות מטעם הצדדים, ונשמעו התנגדויות למסמכים שצורפו לתצהירי הצדדים. לגבי חלק מהבקשות ביקשו הצדדים לבחון נתונים ולהודיע עמדתם, או להשלים טיעונים. בתום הדיון קבעתי שלאחר שיוגשו עמדות הצדדים, תינתן החלטה במכלול המחלוקות שעלו. למען הסדר הטוב, להלן יפורטו מכלול העניינים הטעונים השלמה והכרעה. 1. בקשת התובעת להעיד מטעמה עדה נוספת, הגב' תרצה זהבי. בקשה זו היא המשך לבקשה שהגישה התובעת לזמן עדים נוספים מטעמה (5 במספר). במהלך הדיון צומצמה הבקשה, לזימון הגב' זהבי בלבד. בנוסף, מבוקש להגיש באמצעות עדה זו, את המסמך, נספח ד' לתצהיר מר עידן. בהתאם להחלטה, על התובעת להגיש בקשה נוספת לזימון העדה, כשלבקשה זו יצורף תצהיר עדותה הראשית של העדה. היה והעדה תסרב לחתום על תצהיר, יש לציין בבקשה את המאמצים שנעשו לצורך החתמת העדה על התצהיר, הנימוקים לסירוב, ותמצית עדות. הבקשה תוגש בתוך 30 יום, המשיבות יגישו תגובותיהן בתוך 30 יום. במסגרת זו יתייחסו הצדדים גם לבקשת התובעת להגיש באמצעות העדה את המסמך נספח ד' לתצהיר עידן 2. בקשת הנתבעת לצירוף סקר שנערך על ידי משרד החקלאות (נספח ז' לתצהיר הגב' אשכנזי), כנספח לחוות דעתה של הגב' יעל סקוטלסקי. צד ג' מצטרפת לבקשה, ואף צירפה חלק ממנו לתצהיר עדותה הראשית של הגב' אשכנזי. לעניין מסמך זה העלתה התובעת מספר התנגדויות. התנגדות ראשונה - המסמך לא גולה בתצהיר גילוי המסמכים מטעם הנתבעת וצד ג'. בתגובה טוענת הנתבעת כי המסמך לא היה ברשותה, וצד ג' טוענת כי הוא לא גולה מתוך טעות. לעניין התנגדות זו, ניתן להכריע כבר עתה (אף שבתום הדיון קבעתי שמכלול ההתנגדויות יידונו לאחר השלמת עמדות הצדדים). ככל שההתנגדות למסמך מבוססת על כך שהוא לא גולה במסגרת הליכים מקדמיים, ההתנגדות נדחית. הצדדים הבהירו כי לא מדובר במהלך טקטי בעטיו לא גולה המסמך, ובנסיבות אלו, ושעה שהבקשה לצירוף המסמך עלתה זמן רב טרם מועד ההוכחות, אין מקום למנוע הגשת המסמך בשל אי גילויו במסגרת ההליכים המקדמיים. התנגדות השנייה - המסמך נחזה כמסמך חלקי, לא ברור מי ערך את המסמך, לא ברור של מי הכיתוב המצוי על גביו, ובאמצעות מי ניתן להגישו. ב"כ צד ג' טענה כי ניתן להגיש את המסמך באמצעות הגב' אשכנזי, ולעניין זה ביקשה לבחון את מלוא הנתונים שנתבקשו, ולהוסיף לתצהירה של הגב' אשכנזי, התייחסות מפורטת לכך. בהתאם להחלטה, ב"כ צד ג' תבחן את הנתונים הנחוצים, ותוסיף לעניין זה סעיף משלים לתצהיר עדותה הראשית של הגב' אשכנזי. בהתאם לאמור בתוספת לתצהיר - תודיע התובעת עמדתה. צד ג' תגיש את ההשלמה הנדרשת בתוך 30 יום, ועמדת התובעת תימסר בתוך 30 יום. 3. צד ג' ביקשה לראות בתצהיר עדותה הראשית של הגב' אשכנזי, גם חוות דעת. בתוך 30 יום תגיש צד ג' את התצהיר שהוגש, כשהוא ערוך גם כחוות דעת, בהתאם לתקנות. 4. נספחים ב' ג' לתצהיר אשכנזי (תצהיר צד ג'). נספח ב' - מכתבו של מר אשל. התובעת מסכימה להגשה נוכח פטירת מר אשל, הנתבעת מתנגדת, אלא אם יוגש גם המסמך נספח ג', תוצאות ניסוי השדה שערך מר אדטו ואשר צורפו למכתב. לעניין נספח ג' - התובעת מתנגדת להגשה שלא באמצעות עורכו. בתגובה ביקשה ב"כ צד ג' להשלים טיעון לעניין האפשרות להגשת נספח ב', שלא באמצעות עורכו, נוכח פטירת העד, וכן לבחון האפשרות לזמן את מר אדטו לעדות. השלמת טיעון לעניין העד תוגש בתוך 10 ימים. הודעה לעניין האפשרות לזמן את מר אדטו לעדות, תוגש בתוך 30 יום. ב"כ הנתבעת הודיעה כי תמציא לתובעת עותק מכתב שנשלח בעבר ואשר אליו צורפו תוצאות ניסוי שדה, מכתב שאינו מצוי בידי ב"כ התובעת. ב"כ התובעת הודיעה כי לאחר שתקבל המכתב תשוב ותשקול עמדתה לענין נספח ג' (תוצאות ניסוי השדה שנערכו על ידי אדטו). לפיכך מכתב הנתבעת יומצא לתובעת בתוך 10 ימים, הצדדים יודיעו עמדתם בהתאם לאמור, בתוך 30 יום. 5. נספח ח' לתצהיר עידן (תצהיר התובעת). הנתבעת וצד ג' מתנגדות להגשת המסמך שלא באמצעות עורכו. מדובר במסמך המתייחס לתכשיר טופז. התובעת טוענת שתכשיר טופז זהה לתכשיר אופיר 2000. הנתבעת ביקשה לבדוק טענה זו, ובהתאם להודיע אם יש הסכמה להגשת המסמך, שלא לצורך הוכחת תוכנו, לכך יש התנגדות בכל מקרה. ב"כ התובעת ביקשה לשקול עמדתה לאחר שתתקבל עמדת הנתבעת, ובמידה ותהא התנגדות, מבוקש לזמן את נציג נוברטיס לצורך הגשת המסמך. הנתבעת מסכימה אך ורק לזימון אותו עד שיוכל להעיד מידיעה אישית לגבי המסמך, ולא לנציג אקראי. הנתבעת תודיע עמדתה בתוך 30 יום ובהתאם תודיע התובעת עמדתה. 6. מסמכים נוספים שצורפו לתצהיר עידן: נספח א', ההתנגדות מוסכמת, המסמך לא יהווה חלק מחומר הראיות. נספחים ב' ג' ה' ז1 ז2 ז3 ז5 ט' י'- אין התנגדות. נספח ד' - מדובר במסמך של משרד החקלאות, החלטה תינתן במסגרת ההחלטה הכוללת (ראה סעיף 1 לעיל). נספח ו', נספח ז4 - תוצאות מעבדה. יש התנגדות. ב"כ התובעת ביקשה לפנות למעבדות על מנת להודיע באמצעות מי מבוקש להגיש את המסמכים. הודעה תינתן בתוך 30 יום, הצדדים יגיבו בתוך 30 יום. נספחים יא, יב' לתצהיר, ניתנה החלטה במהלך הדיון, והגשתם הותרה. 7. מסמכים שצורפו לחוות דעת שדה - יש התנגדות להגשת מסמכים שלא נערכו על ידי מר שדה וצורפו לחוות דעתו, למעט נספחי חקיקה. החלטה תינתן במסגרת ההחלטה הכוללת. 8. נספחים שצורפו לתצהיר אשכנזי (צד ג') : - נספחים א', ה', ו' - מוסכם. נספחים ב' ג' ז' - יש התנגדות - ראה לעיל. נספח ד - מלוא תיק הרישוי - לא יהווה חלק מראיות, למעט מסמכים ספציפיים שצורפו לתצהירי הצדדים, לגביהם ניתנו החלטות נפרדות. 9. ב"כ צד ג' חזרה על טענתה כי התובעת לא השלימה הליכי עיון במסמכים, וב"כ התובעת הודיעה כי כל המסמכים יימסרו. חילופי דברים אלו לא מצאו ביטויים בפרוטוקול, והדברים נכתבים לפי מיטב זכרוני. התובעת תשלים הדרוש בתוך 15 יום. עדותדיוןמסמכיםתצהיר עדות