התפטרות חבר ועד העמותה

מונחת לפנינו בקשה לשחרור יתרת כספי הפיצויים שהפקידה המבקשת בקופה המרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי המשיבה (להלן: פסגות). מהבקשה עולה כי המבקשת, עמותת ידידי המכון להתפתחות הילד בירושלים (להלן: העמותה), הוקמה ביוזמת משרד הבריאות ביום 10.4.1989 במטרה לסייע למכון להתפתחות הילד בירושלים בציוד ובכוח אדם ככל שהוא מעבר לתקן. פעילות העמותה הופסקה במהלך ינואר 2009 וכל עובדיה פוטרו בעקבות החלטת משרד הבריאות על סגירת המכון להתפתחות הילד. בנסיבות אלה העמותה מבקשת כי כספי הפיצויים שנצברו בפסגות ישוחררו לטובת העמותה. אטעים כי בתחילה הוגשה הבקשה כנגד בנק לאומי וזאת מן הטעם שבראשית ימיה, הפקידה העמותה את כספי הפיצויים לקופה שנוהלה בבנק לאומי. בעקבות החלטת הממשלה על הוצאת קופות הגמל מהבנקים, הועברו כספי הפיצויים ל"פריזמה" ובהמשך לפסגות (ראו: נספח א' להודעת העמותה מיום 19.12.2012). בהחלטת בית הדין מיום 25.1.2013 שונה שם המשיבה לפסגות. לבקשתה ובתמיכה לה צרפה העמותה את המסמכים הבאים: [א] הצהרה של יו"ר העמותה, מר אברהם הופמן, על כך שהעמותה אינה מעסיקה עובדים ועל כך שאין לה חובות לפיצויי פיטורים. [ב] הצהרה של רו"ח העמותה, מר קרלוס צ'רטין, על כך שהעמותה חדלה להעסיק עובדים מיום 1.9.2009 ואינה חייבת כספי פיצויים. [ג] תצהיר של חבר ועד העמותה ובא כוחה בהליך זה, עו"ד צבי רוטנברג, בו הוא מצהיר על כך שיו"ר העמותה הנו מר אברהם הופמן, וכי הוא חתם בפניו על הבקשה למשיכת כספי הפיצויים. 5. בהחלטת בית הדין מיום 27.12.12 נדרשה העמותה להשלים בקשתה בדרך של צרוף מסמכים נוספים ועשתה כן כך שהונחו בפני בית הדין גם המסמכים הבאים: [א] תגובת פסגות לבקשה לשחרור כספי הפיצויים, מיום 2.1.2013, ממנה עולה כי אמנם מתנהל אצלה חשבון מספר 1776016 על שם העמותה ובו צבורים 15,194.93 ₪ (נכון ליום 31.10.2012) וכי אלו ישוחררו לטובת העמותה בכפוף לפסיקת בית הדין בעניין. [ב] פרטי העמותה כפי שמופיעים ברשם העמותות. [ג] הודעת התפטרות של ב"כ העמותה מחברותו בוועד העמותה (הכוונה ככל הנראה להנהלת העמותה - ר.ב.ה), מיום 10.12.2012. [ד] תצהיר ערוך כדין של רואה חשבון העמותה, מר קרלוס צ'רטין, ובו הוא מצהיר כי העמותה הפסיקה להעסיק עובדים החל מיום 1.9.2009 ועד היום. לטענתו, העמותה הפרישה לעובדיה פנסיה באופן שוטף ועם הפסקת פעילותה שילמה לעובדים הפרשי פיצויים, כך שבמועד זה היא אינה חייבת עוד כספים למי מהעובדים. בתוך כך פירט רואה החשבון בתצהירו את שמותיהם של תשעה עובדים אשר פוטרו וקיבלו כספי פיצויים ביום 31.7.2009. [ט] פסק דין מבית משפט השלום בירושלים מיום 21.11.2010 המוחק תובענה שהוגשה נגד העמותה. 6. בהודעה משלימה מיום 2.2.2013 הודיעה העמותה שאת כספי הפיצויים יש לשחרר לטובתה כיוון שהיא טרם נסגרה ופעילותה כרוכה בהוצאות על הנהלת חשבונות, ביקורת וכיוצא באלה. מה גם שהליך סגירת העמותה כרוך אף הוא בהוצאות משפטיות. 7. ביום 10.2.2013 התקיימה ישיבת תזכורת בהליך וזאת במטרה להשלים את המסד העובדתי. לישיבה התייצב עו"ד רוטנברג, ב"כ העמותה וחבר ההנהלה, שהצהיר לפרוטוקול הדיון כי לא מתנהלים הליכים נגד העמותה בבתי הדין לעבודה. כן הוסיף כי חשבון הבנק שאליו יש לשחרר את כספי הפיצויים הוא חשבון הבנק של העמותה ומורשיי החתימה בו הם יו"ר העמותה, רופאת המחוז לשעבר והוא עצמו. שימוש בכסף הצבור בחשבון הבנק כפוף להחלטת ההנהלה ולחתימת שניים ממורשיי החתימה. עו"ד רוטנברג הוסיף כי ככל שיוותרו כספים בחשבון לאחר תשלום ההוצאות, הוא ישתדל להעבירם למרכז וראייטי. 8. לאחר ששבנו ועיינו בבקשה ובכלל המסמכים שהוגשו לתמיכה בה ואשר פורטו לעיל, ולאחר שנשמע בא כוח העמותה באנו לכלל מסקנה כי העמותה זכאית למלוא כספי הפיצויים שנצברו לזכותה בחשבון מספר 1776016 הרשום על שמה והמתנהל בפסגות - קופות גמל ופנסיה בע"מ. 9. פסגות תשחרר אפוא את הכספים הצבורים בחשבון שפרטיו לעיל לטובת העמותה ותפקידם בחשבון מספר 506789/13 המתנהל בבנק לאומי (מספר בנק 10), סניף שער העיר (מספר סניף 904). 10. אין צו להוצאות.עמותותהתפטרות