התפטרות חבר ועד עובדים

זוהי תביעה לצווים הצהרתיים שבהם יקבע, כי 13 המהנדסים, שנבחרו בבחירות 11/1/00 ובכללם התובע, הם נציגי המהנדסים במועצת העובדים של חברת החשמל במחוז הצפון, וכן להורות על קיום בחירות לבחירתם של 7 מהנדסים נוספים למועצה זו. 1. התובע ביחד עם שני תובעים נוספים הגישו לביה"ד בתאריך 1.2.00 בקשה למתן צו מניעה שיאסור על המשיבים לבחור בתאריך 2.2.00 או במועד אחר את נציגי המהנדסים למועצת העובדים של חברת החשמל במרחב הצפון מתוך חברי מועצת המהנדסים (להלן: "המרחב"), וזאת עד לסיום ההליכים בתיק זה. - תובע מס' 2 אליעזר בן ברוך - הודיע כי הוא מייפה את כוחו של התובע להמשיך לטפל בתביעה גם בשמו. תביעתו נמחקה בתאריך 10.3.02 בגין העדר התייצבות לישיבת הוכחות בביה"ד. - תובע מס' 3 סבלי חוסיד - מהנדס במעמד עובד ארעי שתבע לאפשר גם לעובדים ארעיים במעמדו להציג מועמדות ולהיבחר למועצה. תובע זה הודיע לביה"ד בתאריך 10.3.02 שהוא מושך את תביעתו מאחר והפסיק לעבוד בחברה. תביעתו נמחקה במועד הנ"ל. התובע ועמיתיו הנ"ל היו חברי ועד המהנדסים במרחב הצפון בין השנים 1996 - 1993. 2. בתאריך 1.2.00 סירבנו לתת צו מניעה במעמד צד אחד היות וסברנו, כי המבקשים השהו את פנייתם לביה"ד במידה לא סבירה, והדיון בתיק נקבע לתאריך 6.2.2000 ואח"כ נדחה ל- 18.2.2000. 3. בתאריך 2.2.2000 התקיימו הבחירות למועצת העובדים בחטיבת המהנדסים במרחב הצפון. 4. בין התובע מס' 1 לבין הנתבעים מתנהלים משנת 1995 ואילך הליכים משפטיים שונים בבי"ד זה, אשר נפרט כאן את חלקם בלבד: א. תיק נו/243-14, נז/443-3 המבקש מס' 1 אדוארד חרס נגד : 1. חברת החשמל ואח'. בתיק זה הוגשה בקשה לפסילת מכרז פנימי מס' 4/95 בגין יריבות אישית בין המבקש לבין מר יעקב חי ומר קובל שנמנו על חברי ועדת המכרזים. בתאריך 14.12.95, ניתן פס"ד שפסל את המכרז הנ"ל, וכן את השתתפותם של מר חי ומר קובל בועדת המכרז, והורה לקיימו מחדש והפעם עם נציגים שונים מטעם ועד המהנדסים. ב.תיק נו/515-3 התובע אדוארד חרס נגד : 1. הסתדרות המהנדסים בישראל. 2. יעקב חי. 3. מוני קובל. בתיק הנ"ל הוגשה תביעה לאישור פסק בורר. בתאריך 29.7.98 נתקבלה התביעה וניתן תוקף של פסק דין לפסק הבוררות של רשות השיפוט הארצית של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י בתיק מס' 115/93. בפסה"ד נקבע, כי הסמכות למנות נציגים לועדת המכרזים נתון בידי נציגות העובדים, דהיינו ועד המהנדסים בשיתוף עם הסתדרות המהנדסים. ג. תיק נז/1562-3 ,נז/1563-3 בביה"ד בחיפה בתאריך 15.4.97 הגיש התובע מס' 1 תביעה כנגד הנתבעת מס' 1 ואחרות ובו בקשה לתיקון פסק בוררות מס' 135/95 של רשות השיפוט הארצית וכן הסעד הנדרש היה: 1. לקבוע את מועד קיום הבחירות לועד המהנדסים. 2. להחזיר למבקשים את כל זכויותיהם כחברי ועד המהנדסים רטרואקטיבית מאוקטובר 1995. תאריך 9.5.99, דחה כב' השופט הראשי מר דורון מיבלום ז"ל את הבקשה לתיקון פסק הבוררות הנ"ל. ד. בתאריך 29.6.99, הוגשה עתירה על- ידי התובע לצו מניעה זמני בתיק בש"א 6299/99 ותביעה עיקרית בתיק ע"ב 3184/99 מיום 1.9.99. התביעה היתה נגד: 1. חברת החשמל - ועדת המכרזים. 2. הסתדרות המהנדסים בישראל. 3. ועד המהנדסים בחברת החשמל צפון. 4. יעקב חי. 5. מוני קובל. בתאריך 26.1.00, ניתן צו מניעה זמני, אשר פסל את המכרז, וכן את הרכב הועדה שישבה במכרז מס' 3/99, וזאת לאור העובדה, כי בין חברי ועדת המכרזים ישבו המשיבים מס' 4 ו- 5 אשר עמם מסוכסך התובע מזה זמן רב. 5. התובע ואדם נוסף הגישו תביעה נוספת לביה"ד בתאריך 23.11.97 בתיק ע"ב 920179/97 נגד הנתבעים מס' 1 ואחרים, וכן 14 מהנדסים נוספים ובו ביקשו כנגד המשיבים, במסגרת כתב תביעה מתוקן מיום 26.12.99, את הסעדים הבאים: א. צו עשה כנגד המשיבים המורה להם לקיים לאלתר בחירות לבחירת נציגי המהנדסים למועצת העובדים בחברת החשמל צפון, בהתאם לתקנון הבחירות לועדי עובדים של נתבעת מס' 2. ב. סעד הצהרתי, כי מספר נציגי המהנדסים שייבחרו בבחירות למועצת העובדים כאמור לעיל יהיה 24, או לא פחות או יותר ממספר זה. ג. סעד הצהרתי המורה, כי ציבור המהנדסים הוא הגוף היחיד המוסמך לבחור את נציגיו למועצת העובדים בבחירות ישירות ורובניות. 6. בתאריך 17.1.2000 הגיש מבקש מס' 1 בקשה לביה"ד למחיקת התביעה ללא צו להוצאות. בבקשתו טען, כי התחייב במהלך מסע הבחירות בפני הציבור, כי יפעל בהתאם לרצונו, כפי שיבוא לידי ביטוי ובמיוחד בכל הנוגע להגדלת נציגות המהנדסים למועצת העובדים. כן ציין בבקשתו הנ"ל, כי בתאריך 11.1.00 נערכו הבחירות לועד המהנדסים בחברת החשמל, וכי מועמדותו זכתה רק ב- 423 קולות שהם 43.6% מקולות הציבור אשר לא הספיקו לבחירתו. על כן ביקש את מחיקת התביעה. 7. בתאריך 18.1.2000 נמחקה התביעה ללא צו להוצאות, למרות התנגדות הנתבעים מס' 4-18, אשר דרשו פסיקת הוצאות. כן נקבע, כי אם המבקש מס' 1 יגיש תביעה זהה בשנה הקרובה אזי תהיה שמורה לנתבעים מס' 4-18 הזכות לתבוע מחדש הוצאות בגין ההליך שהתקיים בתיק ע"ב 920179/97 8. לא חלפו ימים אחדים ממועד מחיקת התביעה בתיק עב 920179/97, ובתאריך 1.2.00 שוב הגיש התובע את תביעתו הנוכחית לצו המניעה הנוכחי, וכן בקשה והפעם לא לצו מניעה אלא לצו עשה כנגד הנתבעים להורות להם לקיים בחירות לבחירת נציגי המהנדסים למועצת העובדים בחברת חשמל, וזאת בבחירות ישירות ושוויוניות. גם הפעם למעשה התביעה מתייחסת כאמור לבחירת נציגי המהנדסים למועצת העובדים. 9. הבקשה לצו עשה נדחתה על- ידי מותב ביה"ד. על ההחלטה הנ"ל לא הוגשה בקשת רשות ערעור לביה"ד הארצי לעבודה. בתאריך 2.2.00 התקיימו כאמור הבחירות למועצת המהנדסים בחברת החשמל במרחב הצפון, עפ"י אישור של הסתדרות המהנדסים באזור הצפון. 10. כן, יש לציין, כי על- פי הרישומים של מזכירות ביה"ד אזי התובע הגיש תביעות נוספות נגד הסתדרות המהנדסים ונגד מר יעקב חי יושב ראש ועד המהנדסים, וזאת בתיקים: ע"ב 1659/00, ע"ב 2513/01, ע"ב 1421/03 ו- ע"ב 3235/03 . הרקע העובדתי: 11. תביעה זו היא פרק נוסף בסוגיית קביעות ונציגי סקטור המהנדסים במרחב הצפון של חברת החשמל (להלן: "החברה"). לשם הבהרת הרקע למחלוקת בין הצדדים מן הראוי לפרט את הרקע העובדתי. 12. בכל אחד ממרחבי חברת החשמל מקיימים מעת לעת בחירות לבחירת נציגי העובדים למוסדותיהם היצוגיים. הבחירות, ככלל, מתקיימות לפי תקנוני הבחירות של ההסתדרות הכללית, בכפוף לתקנונים נוספים עפ"י הסכמי האוטונומיה של סקטורים שונים כגון מהנדסים, הנדסאים ואחרים. תקנון נוסף הוא תקנון בחירה לארגון העובדים בחברת החשמל, שפורסם באוקטובר 1999. א. בחברת החשמל מתקיימות בחירות במסגרת 4 סקטורים עצמאיים: 1. פועלים - פקידים. 2. מהנדסים, 3. הנדסאים, 4.אקדמאים. הבחירות מתבצעות בהתאם להסדרי האוטונומיה מ- 1986 בין הסתדרות המהנדסים להסתדרות הכללית (היום - ההסתדרות החדשה). ב. המוסדות הייצוגיים של העובדים בחברת חשמל הם: - מועצת עובדים בכל אחד מהסקטורים. - ועד עובדים בכל אחד מהסקטורים. - מועצת עובדים וועד למרחב כולו. ג. אין מחלוקת שהבחירות לועד המהנדסים מתקיימות לפי תקנון הבחירות לועדי עובדים של ההסתדרות. ד. במרחב הצפון של החברה מכהן ועד מהנדסים המונה 9 חברים אשר נבחרו ביום11.1.00 בהתאם להסדרי האוטונומיה משנת 1986. ה. הואיל ומדובר במקום עבודה שבו מעל ל- 5000 עובדים, מאפשר תקנון הבחירות דלעיל לבחור גם למועצת העובדים. ו. מחוז הצפון מחולק לאזורי בחירה, וכל אזור מיוצג ע"י נבחריו במועצה, באזור בו מספר המועמדים גדול ממספר המקומות שהוקצו לו לייצוגו במועצה, מקיימים בחירות, באזור בו מספר המועמדים שווה או קטן מההקצאה, המועמדים הופכים להיות חברי מועצה ללא קיום בחירות. חברי הועד הם גם חברי המועצה. ז. עפ"י קביעת תקנון הבחירות למועצת המהנדסים (נוב' 96), נציגי המהנדסים במועצת העובדים "המרחבית" הכוללת הם: חברי ועד המהנדסים "המרחבי", יו"ר מועצת המהנדסים "המרחבית" והמזכיר שלה, חברים נוספים, הנבחרים מתוך חברי מועצת המהנדסים המרחבית, עד למכסה הכוללת של ייצוג סקטור המהנדסים במועצת העובדים הכללית ב-"מרחב". ח. יש לציין כי מרחב פעילותה של ההסתדרות מוגבל על ידי הסדרי האוטונומיה שלה עם הסתדרות המהנדסים והאדריכלים. ט. מראשית שנות ה- 90 מתקיים מאבק "פוליטי" ו-"משפטי" בעניין הייצוג של המהנדסים במוסדותיהם (ועד מועצת העובדים) כאשר הדמויות המרכזיות בו הם יו"ר ועד המהנדסים בשנים אלו - מר יעקב חי, והתובע שנותר כתובע יחיד בתיק זה. י. בראשית שנות ה-90 היו חברי ועד המהנדסים - 9 במספר - גם חברי מועצת העובדים של החברה בצפון . מאבק של ועד המהנדסים לייצוג מספרי הולם של הסקטור שלהם, הביא להגדלת הייצוג של המהנדסים במועצת העובדים מ- 9 חברים ל- 15, ולכך נתייחס בהמשך. יא. בתחילת שנת 2000 בעקבות מאבק משפטי ממושך בבי"ד זה ובביה"ד הארצי לעבודה בירושלים נקבע, כי הייצוג של המהנדסים, במועצת העובדים חייב להיות יחסי למספר העובדים, ולכן הוגדל ייצוג המהנדסים במועצת העובדים מ- 15 ל- 20 בבחירות בשנת 2000. יב. כאמור תמצית המבנה הייצוגי של העובדים הינו : 1) הייצוג עפ"י סקטורים. 2) כל סקטור בוחר את הועד שלו ואת מועצתו. 3) לכל סקטור יש ייצוג יחסי בועד המרכזי המרחבי ובמועצה המרחבית המרכזית. יג. ביום 11/1/00 התקיימו הבחירות של סקטור המהנדסים לועד שלהם. ביום 2/2/00 התקיימו הבחירות למועצת סקטור המהנדסים. לבחירות קדמה אסיפה כללית של חטיבת המהנדסים, אשר אישרה תקנון בחירות למועצת המהנדסים שנתקבל ע"י האספה הכללית שלהם בתאריך 24/11/96. יד. לבחירות למועצה בשנת 2000 למועצה קדמו פרסומים תחת הכותרות "הודעה מס' 5" מיום 16/1/00, שעניינן קיום הבחירות בסקטור המהנדסים. את קיום הבחירות ואת תוצאותיהן אשרר מזכיר המחוז של הסתדרות המהנדסים טו. הבחירות בסקטור המהנדסים למועצתו הן אישיות ומתקיימות ביחידות השונות של החברה במרחב. נציגי המהנדסים למועצת העובדים המרחבית הם 9 חברי ועד המהנדסים, ועוד חברי מועצת המהנדסים במספר שישלים את חלקם המספרי היחסי במועצת העובדים. לצורת הבחירה של המהנדסים הללו נתייחס בהמשך. להלן טענות התובע: 13. התובע טען לאי חוקיותיה של נציגות המהנדסים למועצת העובדים, וזאת כבר מיולי 94, כאשר צורפו 6 חברים מתוך מועצת המהנדסים ל- 9 חברי ועד המהנדסים, כדי להשלים את המכסה של 15 המקומות למהנדסים במועצת העובדים של מרחב הצפון בחברת החשמל, כאשר גדל מספר הנציגים שלהם מ- 9 ל- 15. 14. התובע טען שהנציגים הנוספים נבחרו מתוך מועצת המהנדסים בהרכבה החסר ובצורת "מחטף", במקום לקיים בחירות כלליות לשם בחירתם. 15. תקנון הבחירות למועצת המהנדסים צריך להיות התקנון משנת 1966. התקנון שנקבע בנובמבר 96 ואושר בדצמבר 1999 אינו תקף. חוסר התקפות נובע מכך שהוא לא יכול לחול על אירועים שקדמו לו. לכן תקנון המשנה הרכב המועצה ולא האספה הכללית אינו תקף. מועצת המהנדסים אינה הגוף המוסמך לבחור נציגות למועצת העובדים. בנוסף ועפ"י קביעת הסכמי האוטונומיה - כל תקנון צריך להיקבע או להיות מאושר ע"י האיגוד המקצועי ומרכז הסתדרות המהנדסים. 16. עוד טען התובע כי, באסיפה הכללית בשנת 96 נכחו רק 144 מהנדסים ובאסיפה בשנת 99 רק 85 מהנדסים. התקנון משנת 1966 קובע שרק אספה כללית בהיקף השתתפות של 40% מציבור הבוחרים- רשאית לקבל החלטות. 17. פניות של התובע בזמנו וזאת החל משנת 94 ואילך להסתדרות המהנדסים גרמו להוצאת הנחיה של המזכירות לקיים בחירות בקרב ציבור המהנדסים, אך הללו לא קויימו. 18. התקנת תקנות באספה כללית בה משתתפים כ- 10% בלבד מהציבור הכללי והמשתתפים כלל לא בקיאים בחומר - אינה תקינה, וזאת בנוסף לתופעות אחרות כמו בחירה של חברים מתוך ועדת הבחירות. 19. התובע טען, כי מנעו ממנו להיבחר לועד בשנת 1995, וכך קולה של האופוזיציה בועד לא נשמע כלל, וגם זאת בניגוד להנחיות של מרכז הסתדרות המהנדסים. 20. במהלך הדיון בבוררות וברשות השיפוט של ההסתדרות בתיק 135/95 שינתה הסתדרות המהנדסים את עמדתה מכך שהליך הבחירות בסקטור המהנדסים בחברת חשמל בצפון אינו תקין לעמדה שאין בו פסול, וזאת מאחר ויו"ר הועד - מר יעקב חי היה גם חבר מזכירות מרחבית וארצית בהסתדרות המהנדסים. 21. תקנוני הבחירות לועד עובדים לארגון עובדי חברת החשמל, תקנון הסתדרות המהנדסים ושיטת הבחירות הסקטוריאליות בחברה קובעים בחירות רובניות, אך יו"ר ועד המהנדסים מר יעקב חי מנהיג שיטות לפיהן הוא משתלט באופן בלעדי על חטיבת המהנדסים ועל מוסדותיהם הנבחרים, מקדם מקורבים ו"סותם פיות" למתנגדים. 22. עפ"י נהלי החברה עובד זמני מסיים את תקופת הניסיון שלו לאחר שנתיים לכל היותר ובכך הוא צריך להפוך להיות עובד קבוע שיש ל זכות לבחור ולהיבחר למוסדות ארגונו. 23. הגוף בהסתדרות המהנדסים הנוהג לאשר תוצאות הבחירות אינו מוסמך לכך, על כן אין הוא מפיץ את דברו לגורמים הרלבנטיים - שהם הנהלת החברה וארגון העובדים שלה. להלן טענות הנתבע מס' 1: 24. הבחירות למועצת המהנדסים בחברת החשמל מרחב צפון מתקיימות בהתאם להסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים משנת 1989 ואילך, והם חלק מחוקת ההסתדרות. 25. קיום הבחירות למועצה ב- 2/2/00 אושר על ידי הסתדרות המהנדסים. קדמה לכך אספה כללית של הסקטור ב- 19/12/99 שאשררה מחדש את תקנון הבחירות שאושר באסיפה הכללית ביום 24.11.96. בישיבה נכח התובע ולא הצביע נגד ההחלטות הנ"ל, ולאחר קיומן לא ערער על תוצאותיהן. 26. תקנון ועד עובדים אכן מתיר בחירת מועצת עובדים במקומות עבודה גדולים שמעל 5000 עובדים לפי שיטה רובנית אך אינו מחייב את השיטה. 27. תקנון הבחירות המיוחד בחברה קובע שכל סקטור ישלח את נציגיו למועצת העובדים המרכזית עפ"י הסדרי האוטונומיה. הסתדרות המהנדסים בצפון אישרה שנציגי המהנדסים למועצת העובדים הכללית יבחרו ע"י חברי מועצת העובדים. מקרב חברי מועצת העובדים, והנבחרים יכללו בתוכם גם את חברי הועד. 28. הנוהג הקיים שנים רבות הוא שהועד קובע את נציגיו לועד המרחבי והארצי. המועצה של המהנדסים בוחרת את יתרת הנציגים למועצת העובדים. התובע היה חבר ועד וידע את הכללים הללו. באפריל 2001 עם התפטרות חבר ועד, צורף התובע לועד המהנדסים ולמועצת העובדים עפ"י אותה שיטה, והוא לא מחה על כך. 29. אם הייתה מתקבלת התביעה לבחירות אישיות כלליות למועצת העובדים הואיל ולא היו אלא 13 מועמדים בלבד בבחירות האישיות לועד, אזי היה הייצוג במועצת העובדים חסר, כלומר 13 מהנדסים במקום 20. לעומת זאת התובע אינו משיג על הבחירות למועצת המהנדסים, אבל כן מערער על הבחירות למועצת העובדים. 30. הנהלת חברת החשמל, בהסכמת הועד הארצי, הסכימה שעובד יקבל קביעות לאחר 4 שנים לפחות. התקנון המיוחד של עובדי החברה קובע שהזכות להיבחר נתונה לעובד קבוע בלבד. 31. התקנון משנת 1996, עליו אין התובע חולק, לא שונה מאז ורק אושרר באסיפה הכללית בשנת 1999. הסתדרות המהנדסים אישרה את תקנוני הבחירות הללו. 32. תקנון מועצת המהנדסים משנת 1974 שהוצג ע"י העד אהרון גולדשטיין לא אושר ובעמודו האחרון ניתן לראות שהודפס רק בשנת 1981. 33. עד שנת 1993 היה מספר נציגות המהנדסים במועצת העובדים 9 בלבד כמספר חברי הועד. בעקבות סכסוך בין ועד המהנדסים לועד העובדים גדל הייצוג במועצת העובדים ל- 15. לצורך הגדלת מספר הנציגים התכנסה מועצת המהנדסים ובחרה את הנציגים הנוספים למועצת העובדים. 34. גם התקנון משנת 1966 שאושר כביכול על ידי האסיפה הכללית, ספק אם הוא תקף כיום. עפ"י תקנון זה קיימים 9 אזורי בחירה, אך הבחירות לועד המהנדסים בשנים: 1988, 1991, 1992, 1995 ו- 1999 לא נערכו בשיטה זו. גם הסתדרות המהנדסים לא טענה בשלב כלשהו כי תקנוני השנים 1966 ו- 1974 תקפים כיום ויש לפעול לפיהם. 35. האסיפה הכללית היא המוסד העליון של חטיבת המהנדסים והחלטותיה מחייבות את ועד המהנדסים ואת מועצתה. אפילו תקנוני השנים 1966 ו- 1974 קובעים שניתן לשנות על- פי התקנון ברוב של שני שלישים (2/3) מתוך חברי המועצה הנוכחים בישיבה במועצה כאשר נוכחים בה לפחות שליש (1/3) מחבריה. בישיבת המועצה בתאריך 13.7.93 נכחו 28 מתוך 60 חבריה -כלומר קרוב ל- 50%, ובה הוחלט לקבוע את שיטת בחירת נציגי המהנדסים למועצת העובדים. 36. בתאריך 11.10.01 אישר מרכז הסתדרות המהנדסים תקנון לבחירות לציבור המהנדסים במקומות עבודה שקבע את שיטת הבחירות לועדים, ביום 30.12.01 הועבר התקנון לאישור האגף לאיגוד מקצועי, אך במועד הרלבאנטי טרם אושר רשמית. הנתבעים פעלו על- פי רוח התקנון הנ"ל. גם תקנון זה קובע שאסיפה כללית רשאית להחליט על הקמת מועצת מהנדסים במקום העבודה בנוסף לועד, וזאת בכפוף לתקנון שיקבע ע"י האסיפה הכללית ובאישור המזכירות הארצית של הסתדרות המהנדסים. 37. בתאריך 2/2/00 התקיימו בחירות למועצת המהנדסים והתובע לא ערער עליהן. מתוך הנבחרים למועצה זו, בחרה המועצה את נציגיה למועצת העובדים כהשלמה לחברי הועד, שהם נציגים קבועים במועצת העובדים. להלן טענות נתבעות מס' 2 ו- 3: 38. ב"כ הנתבעות טען, כי תיק זה הנו זהה לחלוטין לתיק עב 92017/97 שנמחק עפ"י בקשת התובע ביום 18.1.00. לדבריו- התובע מנצל לרעה את הליכי ביה"ד ויש להטיל עליו הוצאות משפט בהתאם. עמדת הנתבעים הנה, כי נציגי המהנדסים למועצת העובדים ייבחרו על- ידי חברי מועצת המהנדסים של המחוז מבין חברי המועצה, כשכל חברי הועד חייבים להיות חברים במועצת העובדים. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 39. כפי שהוזכר בפרק על הרקע העובדתי, אזי המאבק על ייצוג המהנדסים במועצת העובדים בחברת החשמל בצפון, נמשך למעלה מעשור, כאשר בחלק מהתקופה לא הייתה מחלוקת בין התובע ליו"ר ועד המהנדסים - מר יעקב חי - ביחס לצורך להגדיל את הייצוג של המהנדסים במועצת העובדים המרחבית. רק בשנת 2000 בעקבות מאבק משפטי ממושך בבית דין זה של ועד המהנדסים נגד ארגון העובדים במרחב הצפון, נקבע כי נציגות המהנדסים במועצת העובדים המרחבית תהיה לפי חלקם היחסי בקרב ציבור העובדים, כלומר מספר החברים יגדל ל- 20 במקום ה- 15 שהיו עד למועד הנ"ל. 40. המאבק הנוכחי וכן המאבקים הקודמים של התובע, עניינם הוא מי צריכים להיות נציגי המהנדסים במועצת העובדים. לדעת התובע הנציגים צריכים להיבחר בבחירות כלליות וישירות בשיטה הרובנית. התובע לא חולק על כך שחברי הועד הם נציגים גם במועצת העובדים, אך לדעתו גם 15 המועמדים הראשונים שעמדו לבחירות לועד, זכו לקולות הבוחרים צריכים להיבחר למועצת העובדים, שכן בחירת חברי הועד נעשית באופן ישיר על- ידי כלל המהנדסים. 41. התובע הציג מועמדותו לבחירות לועד ומיקומו היה העשירי ברשימה, על כן לא נכלל בתוך תשעת חברי הועד. כאשר התפטר חבר ועד אחר, הוא הצטרף לועד ולמועצת העובדים. התובע לא הציג את מועמדותו למועצת העובדים בבחירות של שנת 2000 . 42. מועצת העובדים של המהנדסים נבחרת בשיטה אזורית רובנית. המרחב מחולק לאזורים עפ"י אתרי העבודה וכל אזור שולח למועצת המהנדסים את נציגיו. מועצת המהנדסים בוחרת מקרב חבריה את הנציגים שלה- בנוסף לועד- למועצת העובדים. לדעת התובע, כאמור את הנציגים למועצת העובדים, צריך לבחור ישירות ציבור המהנדסים. 43. לא מצאנו תימוכין לתביעה זו שמשמעותה קיום שלוש מערכות בחירות בקרב ציבור המהנדסים: א. בחירות כלליות לועד המהנדסים עליהן התובע לא מערער. ב. בחירות אזוריות למועצת המהנדסים - שגם עליהן התובע לא מערער. ג. בחירות כלליות בקרב המהנדסים למועצת העובדים הכללית במרחב אותן התובע מבקש לקיים. 44. בחירות אלו שבסעיף 34 ג' דרושות לתובע אם אין מספיק נציגים אשר נבחרו ישירות ע"י צבור המהנדסים, וזאת כידוע לנו, יכול להיות רק אם היו מספר מספיק של מועמדים לועד המהנדסים, שכן רק הועד נבחר בבחירות כלליות של כל ציבור המהנדסים. במציאות של בחירות 2000 היו רק 13 מועמדים לועד המהנדסים ואילו צבור המהנדסים היה צריך לאייש 20 נציגים למועצת העובדים המרחבית. 45. לא רק שלא מצאנו הוראות בתקנון הבחירות לועדי עובדים, או בתקנון הבחירות בחברת חשמל, שקובעים שזו צריכה להיות השיטה, גם לא מצאנו שהתובע חלק, על תקפותו של תקנון הבחירות למועצת המהנדסים, כפי שנקבע בשנת 1996 ואושרר בשנת 1990. יתרה מכך לא מצאנו הגיון ארגוני או ייצוגי לתביעה מעין זו. 46. כל מערכת ארגונית, שמבקשת להקים מתוכה גוף מייצג, קובעת גם את הכללים לבחירת אותו גוף. החברים באותה מערכת ארגונית הם בעלי המנדט לעשות זאת בכפוף לדרישות הסביבה בה הם פועלים. במקרה שלפנינו הסביבה היא עובדים במקומות עבודה, שעליהם חלים הכללים שנקבעו ע"י תקנון הבחירות לועדי עובדים. על כן, אנו דוחים את טענת התובע, כאילו האספה הכללית של המהנדסים אינה מוסמכת לקבוע תקנון בחירות אלא רק המועצה. 47. בפועל הבחירות למוסדות הנבחרים של המהנדסים -ועד ומועצת מהנדסים- התקיימו עפ"י תקנון ועדי העובדים של ההסתדרות במגבלות הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים, וזאת בהעדר תקנון עצמאי להסתדרות המהנדסים אותה עת, ועל- פי התקנון המיוחד שקבעה האספה הכללית בשנת 1996. 48. לא ברור לנו, מדוע התובע לא חולק על תקפות הבחירות למועצת הסקטור שלו, שמתקיימות לפי השיטה האזורית רובנית ואינן בחירות כלליות. אם שיטה זו תקפה דיה ודמוקרטית דיה, מדוע אם כן אין לקיים בשיטה זו גם את הבחירות למועצת העובדים הכללית? מועצת העובדים הסקטוריאלית נבחרת בשיטה הדמוקרטית המתאימה לארגון ומתקיימת מזה שנים רבות. התובע לא שכנע אותנו שיקולים שבצדק או בייצוגיות פוסלים שיטה זו. מה הטעם בהחלת מערכת בחירות שלישית- אם אין בה כדי להקל? על התובע וחבריו, התומכים בעמדתו, לפעול להשגת מטרתם - במסגרת הדיונים במועצת העובדים המרחבית, וזאת בדרך הדמוקרטית לשנוי החלטות ושינוי שיטת הבחירות. 49. השיטה הדמוקרטית הנהוגה גם בבחירות לנציגויות עובדים, מאפשרת לכל חבר בארגון לפעול במסגרת האסיפה כללית, או בדרכים ארגוניות נוספות וליזום ולהביא לשנוי, וזאת ע"י שכנוע הצבור בכללותו. האסיפה הכללית היא הגוף העליון שמכתיב את הנושאים בעניינים המרכזיים ולאחר מכן ציבור הנבחרים מוציא את הדברים אל הפועל. 50. שכנוע ציבור גדול והבאת הנושא לדיון באסיפה הכללית כדי להכריע בעניין מסוים, זו מערכה מסובכת וכלל לא פשוטה אבל אין מנוס ממנה. זו הדרך היחידה, העומדת בפני התובע לפעול להשגת שנויים בתקנון הבחירות או בכל עניין מרכזי אחר. במקום זאת, העדיף התובע, במהלך השנים האחרונות, לפנות לערכאות המשפטיות כגון ביה"ד לעבודה ורשות השיפוט של ההסתדרות, כדי להשיג את מטרתו בהכרעות שיפוטיות. 51. לא מצאנו כל פגם בתקנון 1996 הקובע את נציגות המהנדסים במועצת העובדים. כך נקבע באסיפה כללית, כשגם התובע עצמו לא טען לאי תקפותו של תקנון זה. 52. לעניין מספר המשתתפים באסיפה הכללית יש להעיר כי תוצאות בחירות כלליות, או החלטות באספות כלליות מתקבלות בכל פורום של משתתפים שכן אפשר להזמין ציבור לאספה, אך אי אפשר להכריח אותו לבוא. כך למשל- במדינת שוויץ, בה נוהגים להצביע, לעתים תכופות על מגוון רחב של נושאים ציבוריים, שיעור המשתתפים בבחירות נמוך מאוד והדבר לא מעיב על תקפותן. 53. גם הערותיו של התובע לעניין תקפות החלטות המועצה בפורום חסר, לא מבטלות את תקפות ההחלטות אפילו לפי התקנונים הישנים של שנת 1960 ו- 1974, שהתובע בחר להציג בפנינו. 54. אנו מסכימים עם התובע שאת תוצאות הבחירות בארגון עובדים צריך לאשרר הארגון היציג שלהם - במקרה שלפנינו, הסתדרות המהנדסים, אך אין ממש בטענתו של התובע שהבחירות לא קבלו תוקף מפני שיו"ר הסתדרות המהנדסים לא היה מוסמך לאשרן, אלא גורם אחר. מחד גיסא, התובע לא הוכיח טענה זו ולא הגיב תוך זמן סביר לעניין זה, כלומר מיד לאחר הבחירות. מאידך גיסא, אין פסול בתוצאות הבחירות מסיבה כזו, שכן לא בהכרח יודעים העובדים במקום עבודה, מהי ההירארכיה הפנימית בתוך הארגון הארצי היציג שלהם. 55. לא אופיו או דרך התנהלותו של יו"ר ועד המהנדסים בחברת חשמל מרחב צפון- עומדים כאן לדיון, הללו רק משפיעים על יכולתו של התובע להשיג את מטרותיו בתוך הועד ומועצת העובדים ותו - לא. הדרך היחידה העומדת בפני התובע היא לשכנע את שאר העובדים בסקטור שלו, כי דרכו ודעותיו הן נכונות וכי יש לערוך שינויים ארגוניים שונים כדי להשיגה. 56.לא מצאנו כל פגם בשיטת השלמת המקומות לנציגי המהנדסים במועצת העובדים מתוך הצבור שנבחר על ידם למועצתם הסקטוריאלית . לפיכך, גם השלמת המקומות מ- 9 ל- 15 בעקבות המאבק של שנת 93 נכנסת בקטגוריה זו. וכך גם ביחס ל- 20 הנציגים המכהנים כיום. 57. נוכח כל האמור לעיל, אנו דוחים את בקשותיו של התובע לסעדים כמפורט:- א. נדחית הבקשה לקבוע שהתובע חבר מועצה העובדים בעקבות השתתפותו בבחירות לועד המהנדסים ב- 11.1.00. ב. נדחית הבקשה לקבוע ש- 13 המהנדסים שהיו מועמדים באותן הבחירות לועד הם הנציגים למועצת העובדים. ג. נדחית הבקשה לקיים בחירות מיוחדות בשיטת הרובנית אישית לקביעת 7 החברים הנוספים למועצת העובדים. 58. התובע השלישי בתיק זה - סבלי חוסיד- ביקש למחוק תביעתו, כי אינו עובד בחברה, הואיל ומדובר בעניין עקרוני, מצאנו לנכון להתייחס לכך בקצרה. הנהלת החברה קבעה קריטריונים לאישור קביעות לעובדיה. תקנון הבחירות בחברה קבע, שרק עובד קבוע יכול להציג עצמו כמועמד לבחירות ולהיבחר. לכן כל עובד מעמד אחר כגון עובד זמני, עובד זמני ותיק, או עובד ארעי, אינו יכול להיות מועמד בבחירות לועד ולמועצת העובדים. לכן גם התביעה לעניין זה נדחית. 59. פרטנו בתחילת פסה"ד את התביעות הרבות שהגיש התובע לביה"ד. למיטב ידיעתנו- אזי ברובם של התיקים, לא נפסקו הוצאות משפטיות נגד התובע כשהתביעות נדחו. תיק זה הינו כאמור, תביעה "חוזרת וזהה" לתביעה שנמחקה ב- 18.1.00 בתיק ע"ב 920179/97 אין זה סביר בעינינו שהתובע "יגרור" באופן שיטתי את ועד המהנדסים ואת היו"ר שלה וכן את הסתדרות המהנדסים לביה"ד, היות ובדרכים דמוקרטיות הוא לא מצליח לאכוף את דעותיו עליהם. ביה"ד אינו יכול לשמש "ככלי משחק" קבוע לניגוח מתנגדיו של התובע, והגיע הזמן להפסיק זאת. 60. לאור האמור לעיל, אנו מחייבים את התובע לשלם לנתבעת מס' 1 הוצאות משפט בסך של 10,000 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. באשר לנתבעות מס' 2 ו- 3 היות ומעורבותן בניהול התיק הייתה קטנה יחסית- על כן התובע ישלם לכל אחת מהן הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. ועד עובדיםהתפטרות