עוֹרך דין דיני עבודה במכבים רעות - תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות), התשס''ז-2006

תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות), התשס''ז-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12, 14 ו-347 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - ''המועצה'' - מועצת העיריה; ''הממונה'' - הממונה על המחוז שבתחומו מצויה העיריה; ''העיריה'' - עיריית מודיעין-מכבים-רעות; ''הרובע'' - רובע עירוני - מכבים-רעות. 2. אכרזה על רובע עירוני מכבים-רעות שבתחום העיריה מוכרז בזה כרובע עירוני. 3. תחום הרובע תחום הרובע הוא השטח מתוך תחום השיפוט של העיריה, אשר היה תחום השיפוט של המועצה המקומית מכבים-רעות ביום ב' בחשון התשס''ד (28 באוקטובר 2003). 4. ועד הרובע בהתאם לסעיף 13 לפקודה, לרובע העירוני יהיה ועד שייקרא ועד רובע מכבים-רעות (להלן - ועד הרובע). 5. ועד הרובע הראשון (א) חברי ועד הרובע הראשון ימונו בידי המועצה ובאישור השר, לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים שיש להם, לדעתה, נגיעה בדבר. (ב) המועצה רשאית לבטל מינויו של חבר ועד רובע ולמנות במקומו חבר אחר בדרך האמורה בתקנת משנה (א). 6. הישיבה הראשונה הישיבה הראשונה של ועד הרובע הראשון תתכנס, בתוך 14 ימים מיום מינוי חברי ועד הרובע הראשון, על פי הזמנת ראש המועצה והוא ישב בראשה וינהל אותה עד שייבחר ראש ועד הרובע. 7. כהונת ועד הרובע הראשון ועד הרובע הראשון יכהן עד שייבחר ועד הרובע לפי הוראות תקנות אלה. 8. מספר חברי ועד הרובע מספר חברי ועד הרובע יהיה 9. 9. מועד הבחירות לוועד הרובע (א) הבחירות הראשונות לוועד הרובע יהיו במועד הבחירות הקרוב למועצת העיריה. (ב) הבחירות הבאות שייערכו אחרי הבחירות הראשונות יקוימו במועד עריכתן של הבחירות למועצה ובלבד שהשר לא קבע, בשל נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת לדעתו, מועד בחירות מוקדם או מאוחר ממנו. (ג) נדחו בחירות למועצה, יידחו גם הבחירות האמורות בתקנת משנה (ב) ויקוימו ביום הבחירות למועצה. 10. בחירות לוועד הרובע על הבחירות לוועד הרובע יחול חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ''ה-1965, בשינויים המחויבים לפי הענין ובכפוף לשינויים אלה: (1) כל מקום שנאמר בו ''מועצה'' יראו כאילו נאמר בו ''ועד הרובע''; (2) כל מקום שנאמר בו ''חבר המועצה'' יראו כאילו נאמר בו ''חבר ועד הרובע''; (3) כל מקום שנאמר בו ''רשות מקומית'' יראו כאילו נאמר בו ''ועד הרובע''; (4) לא יחולו הוראות סעיפים 3 עד 5, 8, 36 ,39א, 39ב, 39ג, 39ד, 39ה, 45א, 45ב, 63(5) ו-(6), 78 עד 84ב, 98 עד 101; (5) הוראות סעיפים 16, 35 ו-39 יחולו, למעט ההוראות הנוגעות למפלגה או לסיעה בכנסת. 11. תחילת כהונה ורציפותה ועד הרובע יתחיל לכהן 14 ימים לאחר פרסום ההודעה בדבר תוצאות הבחירות בהתאם לקבוע בתקנה 10; כהונת ועד הרובע הקיים תימשך עד שיתחיל לכהן ועד רובע חדש. 12. ישיבה ראשונה של ועד רובע נבחר ועד רובע נבחר יתכנס לישיבתו הראשונה, על פי הזמנת ראש העיריה, לא יאוחר מ-14 ימים מיום תחילת כהונתו; ראש העיריה ישב בראש הישיבה וינהל אותה עד אשר ייבחר ראש ועד הרובע כאמור בתקנה 13. 13. בחירת ראש ועד רובע (א) ועד רובע יבחר בישיבתו הראשונה את אחד מחבריו לראש הוועד; הבחירה תיעשה בהצבעה גלויה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הוועד הוא הנבחר; לא קיבל שום מועמד רוב כאמור, תיערך הצבעה שניה והמועמד שיקבל למעלה ממחצית הקולות של חברי הוועד המצביעים הוא הנבחר. (ב) ראש ועד הרובע לא זכאי לשכר או לכל תמורה אחרת בקשר לביצוע תפקידו. (ג) ראש ועד הרובע יוזמן לישיבות המועצה ויהיה רשאי להשמיע את עמדתו בנושאים הנוגעים לוועד הרובע. (ד) ראש ועד הרובע אחראי לכך שהחלטות ועד הרובע יבוצעו כהלכה; הצריכה ההחלטה הוצאה מכספים שיועדו לוועד הרובע בתקציב העיריה - יהיה ראש ועד הרובע אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב המאושר, לתקנות אלה או לכל דין אחר. 14. ועד נחשל נראה למועצה כי ועד רובע אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו לפי הפקודה, תקנות אלה או כל דין אחר, או שאינו מנהל כשורה את תחום שיפוטו, רשאית היא, באישור הממונה, להורות על בחירת ועד רובע ולקבוע את תאריך הבחירות או למנות, לאחר התייעצות עם הגופים הציבוריים הנוגעים בדבר, ועד מתוך אנשים שכשרים להיות חברי ועד או למנות, לאחר התייעצות כאמור, ועדה למילוי תפקידי ועד הרובע, ובלבד שמימון פעילותו של הוועד הממונה ייעשה מתקציב ועד הרובע. 15. ועד המסרב למלא חובה מסוימת (א) ראה ראש העיריה שוועד הרובע נמנע מקיום חובה או מביצוע עבודה שהוטלה עליו בתקנות אלה או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש ממנו בצו לקיים את החובה או לבצע את העבודה בתוך הזמן הנקוב בצו. (ב) לא קיים ועד הרובע את הוראות הצו בתוך הזמן האמור בו, רשאי ראש העיריה, באישור המועצה והממונה, למנות אדם לקיום החובה או לביצוע העבודה כאמור, לקבוע את השכר שישולם לאדם כאמור ולהורות שהשכר והוצאות העבודה ייפרעו מקופת הוועד. 16. ועדת ביקורת (א) המועצה תמנה לרובע ועדת ביקורת מבין תושבי הרובע, אשר אינם חברי ועד הרובע, מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם; מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. (ב) ועדת הביקורת תבדוק - (1) אם החלטות ועדת הרובע הוצאו לפועל כדין; (2) את פעולותיו של ועד הרובע ותוודא כי הן נעשו במסגרת תקציבו המאושר בתקציב העיריה; (3) אם תוקנו ליקויים בפעולות ועד הרובע אשר נמצאו בביקורות קודמות. (ג) לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד הרובע או כל מי שפועל מטעם ועד הרובע, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה. (ד) בתוך חודשיים מתום כל שנה תמציא ועדת הביקורת לוועד הרובע טיוטת דוח ביקורת מפורט שיתייחס לפעילות ועד הרובע ותאפשר לו להעיר הערות לטיוטה בתוך 14 ימים; ועדת הביקורת תקיים דיון בהערות ועד הרובע ותערוך את דוח הביקורת הסופי. ה) בתוך ארבעה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לידי ועד הרובע, ראש העיריה ולידי ועדת הביקורת של העיריה את דוח הביקורת הסופי; דוח הביקורת יהא פתוח לעיון כל תושב ברובע וסיכום תמציתי ממנו יופץ בדרך שיורה ועד הרובע, לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה. 17. חברי ועד הרובע הוראות סעיפים 120 עד 125 לפקודה, למעט סעיף 122א(ב)(3), יחולו על חברי ועד הרובע בשינויים אלה: (1) כל מקום שנאמר בו ''מועצה'' יראו כאילו נאמר בו ''ועד הרובע''; (2) כל מקום שנאמר בו ''השר'' יראו כאילו נאמר בו ''ראש העיריה''; (3) כל מקום שנאמר בו ''חבר המועצה'' יראו כאילו נאמר בו ''חבר ועד הרובע''. 18. מילוי מקומות פנויים (א) חבר ועד רובע ממונה שחדל לכהן, ימונה במקומו חבר אחר באותה דרך שבה נתמנה החבר שחדל לכהן. (ב) חדל לכהן חבר ועד רובע נבחר, יבוא במקומו המועמד ששמו מופיע ברשימה שממנה נבחר אותו חבר מיד אחרי שמות המועמדים שנבחרו מתוכה; ואם אותו מועמד כבר נכנס בדרך זאת קודם לכן או שהוא פסול או שאיננו יכול להיות חבר הוועד מכל סיבה אחרת, או שהודיע בכתב לראש הוועד שאין ברצונו להיות חבר הוועד - יבוא במקומו מי ששמו מופיע מיד אחריו ברשימה האמורה, וכן הלאה. (ג) אם אין מי שימלא את המקום הפנוי לפי תקנת משנה (ב), יבחר הוועד, בלא דיחוי, על פי החלטה של מחצית חבריו לפחות, אדם שהוא כשר לפי תקנות אלו להיבחר כחבר הוועד; בקבלת החלטה בענין זה יתחשב הוועד בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן, ולא יפסול מועמד שהוצע כאמור אלא באישור המועצה. (ד) לא בחרו חברי ועד הרובע חבר כאמור בתקנת משנה (ג) בתוך חודש ימים, ימנה הממונה אדם כשר לפי תקנות אלה לכהן כחבר הוועד תוך התחשבות בהצעת מגישי הרשימה שמתוכה נבחר החבר שחדל לכהן. 19. סדרי עבודת ועד הרובע (א) ראש ועד הרובע רשאי לכנס, בכל עת, ישיבה של ועד הרובע ובלבד שתקוים ישיבה אחת לפחות בשישה שבועות. (ב) ראש ועד הרובע יכנס ישיבה של ועד הרובע אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש מחברי ועד הרובע. (ג) לא כינס ראש ועד הרובע ישיבה של ועד הרובע בתוך 14 ימים מיום הגשת הדרישה כאמור בתקנת משנה (ב), רשאים חברי ועד הרובע שחתמו על הדרישה, לכנס ישיבה של ועד הרובע לדון בסדר היום הנדרש; יושב ראש הישיבה יהיה חבר ועד הרובע שיבחרו לכך חברי הוועד. (ד) רוב חברי הוועד הם מנין חוקי בישיבותיו; לא נכחו בישיבה למעלה ממחצית חברי ועד הרובע, תידחה פתיחת הישיבה בחצי שעה; לא היה מנין חוקי במועד האמור, תידחה הישיבה בשלושה ימים לאותה שעה ולאותו מקום (להלן - ישיבה נדחית); המנין החוקי בישיבה נדחית יהיה מנין הנוכחים ובלבד שלא יפחת משניים. (ה) ועד הרובע רשאי לקבוע את סדרי עבודתו וישיבותיו, והוא כשאין הוראה אחרת בפקודה ובתקנות אלה ובשים לב להוראות כלליות של השר. 20. פעולות ועד הרובע (א) כל מסמכי תשלום יהיו טעונים חתימה של הגופים המוסמכים בעיריה כנדרש על פי סעיף 191 לפקודה. (ב) פעולות ועד הרובע יבוצעו במסגרת התקציב שנקבע לביצוע פעולות אלה, בתקציב המאושר של העיריה. (ג) ועד הרובע רשאי לפעול באמצעות המועצה לצורך ביצוע פעולותיו. (ד) קיבלה העיריה פניה לביצוע פעולות מוועד הרובע, תעשה את כל הדרוש לביצוע הפעולה המבוקשת, לרבות התקשרות לרכישת טובין או שירותים, לפי הענין; פעולות כאמור ימומנו מתקציב שנקבע לביצוע פעולות אלה, בתקציב המאושר של העיריה. 21. הצעה לתקציב (א) לשם מילוי תפקידו לפי תקנות אלה, יכין ועד הרובע, בהתאם להוראות המועצה, הצעה לתקציב הנדרש לו למימון פעולותיו לשנת הכספים ויגישו לאישור המועצה. (ב) הצעה לתקציב לשנה מסוימת תוגש לאישור המועצה לא יאוחר מיום 1 באוקטובר של השנה הקודמת. (ג) המועצה תמסור לוועד את החלטותיה בכתב בדבר ההצעה עד יום 31 בדצמבר של השנה הקודמת. 22. הכללת מימון פעולות הוועד בתקציב העיריה המועצה תכלול, במסגרת תקציבה ובהתאם לתקציב שהיא תאשר, את הסכום הנדרש למימון פעולותיו של ועד הרובע. 23. ניהול חשבונות (א) חשבונותיו של ועד הרובע יתנהלו בהתאם להוראות החלות על חשבונות העיריה. (ב) ועד הרובע יגיש למועצה, מדי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; ועד הרובע יפיץ את תמצית הדוח הכספי לכל תושבי הרובע, בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה. 24. רואה חשבון (א) חשבונות ועד הרובע, יבוקרו בידי רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דין וחשבון על פעולותיו של ועד הרובע; העתק הדין וחשבון יועבר בידי רואה החשבון לממונה. (ב) ועד הרובע יישא בעלות שכרו של רואה החשבון. (ג) תקנות משנה (א) ו-(ב) ותקנה 23, לא יחולו אם ועד הרובע, בחר לנהל את כל פעילותו באמצעות המועצה בהתאם לתקנה 20(ג). 25. תחילה2 תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. ק''ת תשס''ז, 403. התקנות פורסמו ביום 28.12.2006. עירייהתקנות העיריותדיני עבודה