התפטרות מוצדקת פיצויים

1. התובע הגיש תביעה כנגד הנתבעת שעניינה - השלמת דמי הודעה מוקדמת, השלמת פיצויי פיטורין, פדיון חופשה בצירוף פיצויי הלנה, וכן פיצויים בגין הפרת הסכם. הנתבעת כפרה בכל טענות התובע, וטענה כי אין הוא זכאי לתשלום כלשהו. 2. הצדדים הסמיכו את המותב לפסוק לפשרה לפי ס' 79 א' לחוק בתי המשפט, ללא גבולות של רצפה ותקרה, ועל יסוד המסמכים שבתיק, עם נימוקים קצרים. 3. הצדדים הגישו לפי בקשתם טיעונים קצרים - במקביל. הטיעונים וכן התיק על כל מסמכיו הובאו בפני נציגי ציבור אשר השתתפו במתן פסק הדין. 4. לאחר שעיינו היטב בכל המסמכים בתיק, בתצהירי הצדדים ושקלנו את טענותיהם, אנו פוסקים לטובת התובע סך 22,715 ? (סכום קרן). 5. הנימוקים לפסיקתנו הם: א. על פי הסכם העבודה, זכאי התובע לקבל פיצויי פיטורין הן במקרה של פיטורין והן במקרה של התפטרות, אלא שבמקרה של התפטרות מסיבה שאינה מוצדקת הוא זכאי לתמורת הודעה מוקדמת של חודשיים מיום הודעתו, ובמקרה של התפטרות מסיבה מוצדקת, הוא זכאי לתמורת הודעה מוקדמת של 6 חודשים מיום הודעתו. יצויין כי גם במקרה של פיטורין, זכאי התובע לתמורת הודעה מוקדמת של 6 חודשים בנוסף לפיצויי הפיטורין. ב. ב"כ התובע טען כי יש לראות את התפטרות התובע כפיטורין, גם אם התפטר מיוזמתו, כיוון שמדובר בהתפטרות על פי ס' 11(א) לחוק פיצויי פיטורין, שדינה - כפיטורין. לטענתו, יש ליתן לתובע בכל מקרה השלמת הודעה מוקדמת של ארבעה חודשים בנוסף לחודשיים שקיבל. אין אנו מקבלים טענה זו. בהסכם העבודה (נספח א' לתצהיר התובע) נתנו הצדדים את דעתם לכל האפשרויות של סיום יחסי העבודה. מאומד דעתם של הצדדים עולה כי הבחינו במפורש בין פיטורין להתפטרות, וקבעו גמול גבוה יותר, כאשר ההתפטרות נעשית מסיבה מוצדקת. הצדדים הביאו בחשבון מצב של התפטרות כמו זו הנעשית על פי ס' 11(א) לחוק פיצויי פיטורין. הפרשנות המוצעת על ידי ב"כ התובע כאילו יש לראות את התפטרות התובע כפיטורין, משמעותה - הוספת תנאי נוסף להסכם שהצדדים לא התכוונו אליו. התפטרות התובע היא בכל מקרה "התפטרות" כמשמעותה בהסכם העבודה, ולא - "פיטורין". ג. ובאשר לשאלה האם התפטרות התובע היתה בגדר "התפטרות מוצדקת" - התשובה לה מצוייה בתוך ההסכם. הצדדים הגדירו במפורש מהי הפרה יסודית של ההסכם: "הפרה יסודית על ידי החברה של כל אחד מתנאיו היסודיים של ההסכם אשר לא נרפא על ידי החברה תוך 15 ימים לאחר שקיבלה הודעה מהעובד הכוללת תיאור של ההפרה או ההפרות הנטענות. הפרה יסודית תכלול, בין השאר, מקרים בהם החברה כפתה, ללא סיבה, שינויים יסודיים ומהותיים בתנאי ההעסקה של העובד, או שהחברה שינתה את מעמדו של העובד או תוארו" וכן "כל פעולה של החברה אשר במכוון פגעה בעובד באופן מהותי". (הציטוט נלקח מהתרגום שהופיע בסיכומי התובע). ד. בס' 1 להסכם העבודה בין הצדדים התחייב התובע למלא תפקידיו בהתאם להוראות שינתנו על ידי הדירקטוריון, בכפוף לאישורו ודיווח לדירקטוריון על פעולותיו. כפיפות להוראות הדירקטוריון ו/או שינוי זכויות חתימה ו/או מינוי יו"ר לדירקטוריון (פעיל או שאינו פעיל) ו/או סירוב הדירקטוריון לאשר הסכם מהותי, אינם בגדר הפרה קיצונית ובלתי מוצדקת של תנאי העסקתו של המנכ"ל - TERMINATION FOR JUST CAUSE כפי שהוגדר בין הצדדים בהסכם. לדירקטוריון סמכויות שהוקנו לו על פי דין (חוק החברות, ופקודת החברות אשר היתה בתוקף בעת ניסוח הסכם העבודה), והפעלת סמכויות אלה אינן בגדר פגיעה בתנאי העסקתו של התובע, ואין בכך כדי הפרה יסודית של ההסכם. התפטרות התובע לא היתה בשל ‎TERMINATION FOR JUST CAUSE כמשמעות המונח בהסכם העבודה. ה. לאחר שקבענו כי אין מדובר בהתפטרות מסיבה מוצדקת על פי הסכם העבודה, אנו קובעים כי התובע אינו זכאי לדמי הודעה מוקדמת לשישה חודשים. עקב קביעתנו דלעיל, אנו קובעים כי הסכם העבודה לא הופר על ידי הנתבעת ועל כן אין התובע זכאי לפיצוי בגין הפרת הסכם. ו. בין הצדדים היתה מחלוקת באשר למועד הודעתו של התובע על התפטרותו. כיוון שהתובע הודיע בכתב על התפטרותו ביום 2.12.99 (נספח ה' לתצהירו), יש לקבל את גירסתו באשר למועד ההתפטרות. לפיכך - זכאי התובע להפרשי הודעה מוקדמת (עד ליום 2.2.00) בסך 13,652 ש"ח, ולהשלמת פיצויי פיטורין בסך 3,180 ש"ח. הנתבעת לא סתרה את טענת התובע כי הוא זכאי לפדיון חופשה, ועל כן - תשלם לו סך 5,883 ש"ח כפדיון חופשה, ובסה"כ - 22,715 ש"ח. פדיון חופשה אינו נושא פיצויי הלנה, ועל כן - יתווספו לסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (3.12.00) ועד ליום התשלום בפועל. 6. הסכום שנפסק מהווה סילוק מלא ומוחלט של כל התביעות ההדדיות בין הצדדים מכל סוג ומין שהוא בגין יחסי העבודה ביניהם ולסיומם. סכום זה הינו גם הודעת סילוק על פי ס' 29 לחוק פיצויי פיטורין. 7. הסכום ישולם לתובע תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין על ידי הנתבעת. 8. כל צד ישא בהוצאותיו. 9. האגרה תוחזר לצד ששילם אותה על פי התקנות. פיצוייםהתפטרות