התפטרות נישואים פיצויי פיטורים

1. העובדות 1. התובע החל לעבוד אצל הנתבע כטכנאי נוף בתאריך 20.11.1972. 2. א) התובע נישא בתאריך 8.4.1979; ב) קודם נישואיו התגורר התובע בנתניה; ג) קודם נישואיה התגוררה אשת התובע בבת ים; ד) התובע ורעייתו התגוררו לאחר נישואיהם בנתניה עד לתאריך 1.11.1982, מועד בו העתיקו את מקום מגוריהם לנס ציונה; ה) בתאריך 11.1.1983 הודיע התובע על התפטרותו מעבודתו אצל הנתבעת. (מסמך "כב" לתצהיר התובע). ההתפטרות נכנסה לתוקפה בתאריך 31.1.1983 (סעיף 10 לתצהיר שושנה הרפז). 2. הסעד הנתבע התובע טוען, כי התפטרותו מזכה אותו בפיצויי פיטורים. 3. עיקר טענות התובע א) אשת התובע עובדת כאזרחית עובדת צה"ל בבסיס בצריפין; ב) הנסיעה מנתניה לצריפין כרוכה בזמן ממושך; ג) אשת התובע לא מצאה כל עבודה בנתניה וסביבתה ובדלית ברירה נאלצו בני הזוג להעתיק מקום מגוריהם לבת ים ולאחר מכן לנס ציונה, למקום הקרוב למקום עבודת אשת התובע; ד) על-פי סעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 (להלן - חוק פיצויי פיטורים) ותקנה 12(א) לתקנות שהותקנו לחוק זה (להלן - תקנות פיצויי פיטורים) זכאי התובע לפיצויי פיטורים, משום שפיטוריו היו לרגל נישואיו, והמרחק ממקום מגוריו בבת ים למקום עבודתו עולה על 40 ק"מ, בעוד שהמרחק ממקום מגוריו בנתניה למקום עבודתו הוא כ-7 ק"מ; ה) התובע זכאי לפיצוייפיטורים גם מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, משום שהנתבע לא התחשב בכך, שהתובע העתיק את מקום מגוריו למקום מרוחק ממקום העבודה, ולא הסכים לאפשר לו להגיע לעבודה בשעה מאוחרת יותר, תוך התחשבות בקשיי התחבורה ומשך זמן הנסיעה הרב מנס ציונה לנתניה. 4. עיקר טענות הנתבע א) התובע לא העתיק את מקום מגוריו עקב נישואיו. התובע נשאר לגור בנתניה לאחר נישואיו ואשתו הצטרפה אליו. ההתפטרות היתה כ-4 שנים לאחר הנישואים; ב) התובע עבר לגור מנתניה לנס ציונה. אף אחד מבני הזוג לא גר טרם נישואיו בנס ציונה; ג) "חניית ביניים" קצרה בדירה בבת ים לא מקנה זכות לפיצויי פיטורים מכוח החוק; ד) המרחק מבת ים לנתניה הוא פחות מ-40 ק"מ ומכל מקום התובע, שעליו נטל הראיה, לא הביא כל נתון לגבי מרחק זה; ה) התובע לא הוכיח, כי התפטרותו נבעה מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי העבודה לגביו, שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. 5. העתקת מגורים לרגל נישואים א) הזכות לפיצויי פיטורים מקורה בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות שהותקנו על-פיו. ב) על-פי סעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים רואים כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו לרגל נישואיו לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; ג) הסעיף בחוק כולל מספר תנאים מצטברים ואלה הם: (בתקנות נוספו סייגים נוספים): (1) התפטרות עקב העתקת מקום מגורים. (2) לרגל נישואים. (3) למקום בישראל. (4) מקום המגורים החדש הוא מקום בו התגורר בן-הזוג טרם הנישואים; ד) אם לא מתקיים אחד מתנאים אלה, לא נוצרה הזכאות לפיצויי פיטורים; ה) במקרה הנוכחי - ההתפטרות של התובע, שנכנסה לתוקפה בתאריך 31.1.1983, לא היתה עקב העתקת מקום מגורים לישוב בישראל בו גרה בת-זוגתו של התובע. בתאריך ההתפטרות - 31.1.1983 - שהוא התאריך הקובע, בני הזוג התגוררו כבר בנס ציונה, כלומר, אם היתה התפטרות לרגל נישואים היא היתה לשם העתקת מקום המגורים לנס ציונה. לית מאן דפליג, שבנס ציונה לא היה מקום מגורי בת-זוג התובע טרם הנישואים, ולכן התנאי הקבוע בסעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים לשם הכרה בהתפטרות כפיטורים - התפטרות עקב העתקת מקום מגורים לרגל נישואיו לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו לא התמלא; ו) בנ/ו מודה התובע, כי ההתפטרות היא לרגל המעבר לנס ציונה כדי להתקרב למקום עבודת אשתו בצריפין. הודאה זו "כמאה עדים דמי", ומשמעותה לענייננו, שההתפטרות לא היתה עקב העתקת מקום המגורים לישוב בישראל, בו גרה בת-זוג התובע טרם הנישואים; ז) בנימוקים שהעלינו די כדי לדחות את התביעה, המושתתת על סעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים, שהרי אם לא נתמלא אחד האלמנטים, המקנים את הזכאות - לא ניתן להעניק לתובע את הסעד המבוקש. טוען התובע, כי בתקופה 1.11.1982-28.8.1982 התגוררו בני הזוג בדירת אשתו ברחוב האורגים 22 בבת ים, ועובדה זו מקנה לו את הזכאות לפיצויי פיטורם מכוח סעיף 8(1) לחוק; ח) מבלי להיכנס לנסיונות הנתבע לקעקע את האמיתות העובדתית של גרסת התובע בדבר המגורים בבת-ים, נראה לי, שגם אם גרסת התובע לגבי המגורים בבת ים נכונה, אין בה כדי ליצור לתובע זכאות לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 8(1) לחוק; ט) בעת המגורים בבת ים לא התפטר התובע. בעת שהתובע התפטר כבר לא גר בבת ים. הכיצד ניתן לאמר, שההתפטרות היא עקב העתקת מקום המגורים לבת ים, (מקום מגורי בת-הזוג), כאשר בעת ההתפטרות כבר לא התגוררו התובע ובת-זוגו בבת ים; י) נעיר אגב כך, שעל-פי נספחים "ט"ז" ו- "כ"ב" לתצהיר התובע (נ/2) והחוזים למיניהם עולה ברורות, שהמגורים בבת ים אכן היו, אליבא גרסת התובע, דירת ארעי, "תחנת ביניים" כהגדרת בא-כוח הנתבעת, כשהמטרה לעבור ממקום זה במהרה, ולכן יש ספק, אם בכלל ניתן לראות במגורים בבת ים העתקת מקום מגורים, במובן סעיף 8(1) לחוק (תב"ע מא/329 - 3, [1], בע' נד); יא) תביעת התובע בעילה המבוססת על סעיף 8(1) לחוק פיצויי פיטורים נדחית. 6. הרעה מוחשית ונסיבות אחרות שביחסי העבודה א) התובע לא הוכיח, שהנתבע הרע במשהו את תנאי עבודתו סמוך לפיטורים. מבחינה עובדתית נדרש הנתבע להיטיב את תנאי עבודת התובע על-ידי הגמשת שעות העבודה; ב) כאשר מדובר בהתפטרות מחמת הרעה מוחשית. או נסיבות אחרות ביחסי עבודה, שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו, מדובר על נסיבות ותנאים, שהם תוצאה של מדיניות, התנהגות, מעשים של המעביד, ולא על נסיבות, שבהן העובד "מכניס את עצמו" לתנאי עבודה קשים יותר ודורש מן המעביד להתאים את תנאי העבודה לתנאים החדשים אליהם נקלע העובד על-ידי מעשיו שלו. אם במקרים מעין אלה יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורים, נגיע למצבים אבסורדיים. טול לדוגמה מקרה קיצוני של עובד, שמקום עבודתו בתל-אביב והעובר לגור באילת ודורש מהמעביד טיסה יום יום למקום עבודתו. ברור שבמקרה זה התובע, שבא לגור בנס ציונה, מקום המרוחק מאד ממקום עבודתו, אינו יכול לכפות על המעביד שינוי תנאי העבודה שלו בגלל סיבות סובייקטיביות של העובד. אם המעביד מסכים לכך הכל אתי שפיר, אך אם אינו מסכים, אין זו עילה המזכה את העובד בפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים. תביעת הנתבע בעילה זו נדחית גם היא. 7. הוצאות משפט התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט לרבות שכר טרחת עורך-דין בסך 50,000 שקלים בתוספת מע"מ. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית על-פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, אם לא ישולמו תוך 30 יום מתאריך המצאת פסק-דין זה לתובע. 8. אחרית דבר אין באמור בפסק-דין זה כדי למנוע תשלום מענק לפנים משורת הדין לעובד שעבד קרוב לעשר שנים ופרש. נישואין / חתונהפיצוייםפיטוריםפיצויי פיטוריםהתפטרות