אימות חתימה על כתב ויתור

לאחר שעיינתי בעמדות הצדדים ובהתחשב בהסכמה העקרונית לגביית העדות המוקדמת מצאתי כי ניתן לייתר את הדיון הקבוע. הנתבעים יעבירו לתובע כתב ויתור על סודיות רפואית עד ליום 7.5.12. התובע יחתום על כתב הויתור וכתב הויתור יועבר לנתבעים עד ליום 10.5.12. ככל שנדרש אימות חתימה על כתב הויתור ידאגו באי כוח התובע לכך בכדי שניתן יהיה לעשות שימוש בכתב הויתור. התובע יגיש תצהיר עדות ראשית עד ליום 10.5.12. התצהיר ייחתם על ידי התובע אך ניתן יהיה שלא לאמת את החתימה על ידי עורך דין. הנתבעים יעבירו לתובע מס' 1 שאלון לא יאוחר מיום 17.5.12. התשובות לשאלון יימסרו בתצהיר (שיוכל להיות לא מאומת) עד ליום 3.6.12. ככל שיש קושי לענות על שאלה מסוימת יינתן לכך הסבר במסגרת התשובות לשאלון ויצוין המועד שבו ניתן יהיה להשיב על שאלה זו. ניתן צו הדדי לגילוי מסמכים. תצהירי גילוי המסמכים יימסרו עד ליום 10.6.12 ויתייחסו למסמכים המצויים ברשות כל אחד מהצדדים עד לאותו מועד. בכדי למנוע בקשות ותקלות מובהר כי התצהירים יהיו ערוכים לפי התקנות (בהתאם לנוסח שבתוספת). הם יכללו פירוט מלא של המסמכים (ולא על דרך של ציון 'מסמכים רפואיים' באופן כללי או 'תיק רפואי מקופת חולים' זו או אחרת אלא ציון המסמכים כולם). ככל שהדבר מקשה תיעשה במסגרת התצהיר הפנייה למסמכים אשר יצורפו לו וימוספרו. התצהיר עצמו יכלול הפנייה לאותם מסמכים ולמספור שלהם. שני הצדדים יוכלו להעביר בשלב ראשון את התצהיר ללא אימות חתימת המצהיר וזה יוכל להיות מושלם בהמשך בכפוף לכך שעורכי הדין יצהירו כי הדברים בתצהיר נכתבו על ידי המצהיר ועל דעתו. כתב ההגנה של הנתבעים יוגש עד ליום 10.6.12. נקבעת ישיבת הוכחות לשמיעת חקירתו הנגדית של התובע מס' 1 ליום 17.6.12 בשעה 13:00. אין באמור בהחלטה זו כדי לשלול מהנתבעים לבקש חקירה נגדית משלימה במועד מאוחר יותר ככל שמצב התובע יאפשר זאת וכן הגשת שאלון משלים ומועדים לכך ייקבעו בתום החקירה הנגדית. אימות חתימהמסמכיםכתב ויתור / שטר סילוק / העדר תביעות