התפטרות פיצויים סעיף 14

כאשר העובד מקבל בפועל מאת קופה או קרן גמלאות, הנזכרים בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, סכום המכסה את פיצויי הפיטורים הסטטוטוריים, פוקעת חובתו של המעביד לשלם פיצויי פיטורים. זוהי ההלכה עוד מהתקופה שלפני קיומו של בית-הדין לעבודה: המ' 360/66. הגיונו המשפטי של סעיף 14 האמור הוא למנוע "נטל כספי כפול על המעביד וזכיה כפולה בפיצויי פיטורים על-ידי העובד". ומה שקורה, בפועל, כאשר סכום תשלומי המעביד לקרן הגמלאות נמוך יותר מסכום הפיצויים הסטטוטוריים הוא, שמפיצויי הפיטורים שבהם חייב המעביד מנכים את הסכום שהקופה או הקרן חייבת בו עקב התשלומים שהמעביד הפריש לה "על חשבון צבירת פיצויי פיטורים לעובד". האמור לעיל מלמד כי לא כל הפרשת סכומים על-ידי המעביד לקופה או לקרן ניתנת לקיזוז מסכום הפיצויים הסטטוטוריים שעל המעביד לשלם לעובד. התוצאה היא, שאם העובד טוען שמגיעים פיצויים סטטוטוריים בסכום הגבוה מן הסכומים שהצטברו מתשלומי המעביד לקרן, לא היה יסוד לדחות את התביעה על הסף בשל הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 קבע, במלים מפורשות, אימתי אפשר להתנות מראש על פיצויי פיטורים ופשיטא, שבכל מקרה אחר אי-אפשר להתנות מראש, על דרך של הסכם - שלא ישולמו פיצויי פיטורים; בסעיף 14 (רישא) לחוק נאמר: "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים, אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי... ובמידה שנקבע". מכאן, שאם לא נקבע כך בהסכם קיבוצי - לא יבוא תשלום כזה במקום הפיצויים, וכבר הסברנו שסעיף זה נתפרש כאינו גורע מן החובה שבחוק לשלם פיצויים, אלא בא למנוע תשלום-כפל. סעיף 16 קובע אפשרות לא לשלם פיצויי פיטורים כאשר הסכם קיבוצי החל על המעביד או על העובד, ובאין הסכם כזה - הסכם קיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף - קובע נסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד. בכל מקרה אחר אין, איפוא, לקבוע תנאים בדבר אי-תשלום פיצויים בנסיבות מסוימות, והסמכות לשלול את הפיצויים היא בידי בית-הדין לעבודה בלבד - לפי סעיף 17 לחוק (במאמר מוסגר נציין, כי בית-הדין הארצי לעבודה לא הסיס לפסוק שהסכם קיבוצי בדבר שלילת פיצויי פיטורים בנסיבות מסוימות הוא הסכם בלתי-אכיף, משום שההוראה המציינת את הנסיבות נמצאה בלתי-סבירה: דב"ע לו/2 - 3 - לא פורסם). בסעיף 28 לחוק נאמר: ,הסכם בין מעביד לבין עובד, שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה וההסכם אושר על-ידי שר העבודה או מי שהוסמך על-ידיו לכך, יבוא לעניין הפיצויים במקום הוראות חוק זה ובלבד שאין הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד המחייב תשלום פיצויי פיטורים". פירוט זה של הוראות מראה באיזו מידה טרח המחוקק לחסום את הדרך בפני תניות המונעות תשלום פיצויי פיטורים. ואם בכל אלה לא די, הוסיף המחוקק וקבע - בסעיף 29 לחוק - ש"פשרה לעניין פיצויי פיטורים והודאת סילוק לא יהא להם תקוף, אלא אם נערכו בכתב ונאמר בהם במפורש שהם לגבי פיצויי פיטורים";פיצוייםסעיף 14 לחוק פיצויי פיטוריםהתפטרות