ועדה רפואית ביטוח לאומי אוטיזם

1. בפני ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים (ילד נכה) מיום 23.5.2002 (להלן-הועדה), לפיה דחתה הועדה הרפואית את בקשת המערערת לקבל גמלת ילד נכה על פי סעיף 2 חלק ג' לתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998, וזאת החל מיום 1.7.1996. 2. נימוקי הערעור 2.1 הועדה דחתה את הערר בטענה כי אינה עונה על הגדרת ילד נכה על פי סעיף 2 (חלק ג') לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי, (דמי מחיה, עזרה ללימודים, וסידורים לילד נכה) התשנ"ח-1998. 2.2 הועדה לא שללה את חוות דעתה של ד"ר קופרמן, מומחית לפסיכיאטריה, ולא נתנה דעתה האם המערערת סובלת או לא סובלת מעיכוב התפתחותי מקיף - D.D.P. הועדה טענה כי על בסיס המסמכים הרפואיים שהוצגו בפניה, לא עלה כי המערערת סובלת מ- P.D.D, פרט למכתבה של ד"ר קופרמן. 2.3 הועדה לא מתייחסת אל האפשרות לזכות את המערערת בגמלת ילד נכה עקב נכותה, אשר הוכרה על ידי הועדה - פיגור שכלי עם הפרעה התנהגותית (אישיותית). 2.4 המערערת אובחנה מינקות כמי שסובלת מבעיות התפתחויות קשות, ולאחרונה אובחנה כמי שסובלת מ- P.D.D. ע"י ד"ר רות קופרמן, מומחית בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. 2.5 ילד הסובל מהפרעות התפתחות נרחבות מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כמי שזכאי לגימלת ילד נכה בשיעור 100% (ו-120% מגיל 14 ומעלה), וההכרה ניתנת רטרואקטיבית 48 חודשים, על פי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התשנ"ח-1998. 2.6 נפלה טעות בהחלטת הוועדה בכך שלא התייחס למסמכים הקובעים אוטיזם - וזאת הטעות המשפטית. 2.7 לאור האמור, התבקש בית הדין למנות מומחה מטעמו אשר יבחן האם המערערת סובלת מ- P.D.D , אם לאו. לחילופין התבקש בית הדין להחזיר את עניינה של המערערת לועדה, על מנת שזו תתיחס לאמור לעיל ותיתן החלטה בהתאם. 3. טענות המשיב 3.1 המערערת לא אובחנה כסובלת מאוטיזם (P.D.D) אלא כסובלת מפיגור שכלי, וזאת כל פי קביעת הועדה שהתיחסה גם למכתבה של ד"ר קופרמן אך העדיפה את האבחנות האחרות, בהסתמך על בדיקת פסיכיאטר מטעם המשיב והאישור מבית הספר בו לומדת המערערת. 3.2 הועדה לא הכירה בפגימה כ- P.D.D , ועל פי המבחנים בהתייחס לפיגור שכלי נמצאה הילדה עצמאית לחלוטין בפעולות היום-יום, ועקב כך לא קמה לה זכאות לגימלת ילד נכה. כעת, שעברה את גיל 18 היא מקבלת גמלת נכות. 3.3 אין לבית הדין סמכות למנות מומחה רפואי. משמדובר בערעור על וועדה לעררים שהיא המוסמכת לקבוע את סוג הפגימה והזכאות לגימלה והתפקוד בפעולות היום-יום. רק אם נפלה טעות משפטית יכול בית הדין להתערב בהחלטה. 3.4 נוכח המסמכים שהוגשו לתיק בית הדין ובעיקר ועדת האבחון, ברור מדוע הועדה החליטה להעדיף את הקביעה של פיגור שיכלי על פני פיגור של אוטיזם שלגביו יש קביעה של פסיכיאטרית אחת, שדעתה לא התקבלה על ידי הוועדה. 4. המסגרת המשפטית 4.1 סעיף 222 לחוק הבטוח הלאומי, הסמיך את השר להתקין "תקנות מחוץ לחוק" דהיינו תקנות הקובעות את ההסדרים הראשוניים עצמם, וסמכות זו היא רחבה ומקיפה דב"ע נה/198-01 עוזרי נעים נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ל'. 4.2 תקנה 6(א) לתקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התשנ"ח-1998. קובעת כי: "גמלה לפי תקנות אלו תשולם בעד תקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגימלה; ראה המוסד כי נתקיימו בילד תנאים המזכים בגימלה גם בתקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם הגימלה בעד התקופה האמורה ובלבד שלא תשולם גימלה בעד : 1... 2... 3... ילד נכה שלא כאמור בפסקאות 1 או 2 - בעד תקופה העולה על 48 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה" . 4.3 קיימות למעשה שתי מסגרות מקצועיות מדורגות הבוחנות את תפקודו של הילד הנכה. המסגרת הראשונה היא אחות בריאות הציבור והמסגרת השניה היא ועדת העררים, שהיא ועדה מקצועית, המורכבת משניים או שלושה חברים בעלי המקצועות המפורטים להלן: (1) רופא מומחה. (2) אח בעל נסיון של שנה אחת לפחות בבדיקות תלותם של ילדים נכים בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום. (3) פסיכולוג מומחה, פיזיטרפיסט, מרפא בעיסוק, או קלינאי תקשורת שהם בעלי תעודה מקצועית מוכרת בידי משרד הבריאות, (תקנה 5 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) התשנ"ה-1995). 4.4 על פי ההלכה הפסוקה, בית הדין לא ישים עצמו כבר סמכא במקום חברי הועדה המקצועית וכל אשר יבחן יהיה אם נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה (דב"ע נז'/47-01 חלבי סלאח עדואן נ' המוסד לביטוח לאומי (לא פורסם). 5. לאחר שעיינתי בכל המסמכים, הפרוטוקולים וכתבי הטענות בתיק הגעתי למסקנה כי לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה. 5.1 ועדת העררים מיום 23.5.2002, שהיתה מורכבת מ-2 רופאים מומחים ברפואת ילדים ואחות, עיינה במסמכים הרפואיים שהיו לפניה וכן במסמכים שהומצאו על ידי הוריה של המערערת, כמו גם בדו"ח אבחון של השרות למפגר ובבדיקה פסיכיאטרית שנערכה למערערת עם הגיעה לגיל בגרות על ידי פסיכיאטר של המשיב. בהחלטתה כתבה הועדה: "... למעט, מכתבה של ד"ר קופרמן, הילדה הנערה מוגדרת כסובלת מפיגור שכלי עם הפרעה התנהגותית (אישיותית) לאור זאת אין הועדה יכולה לקבל את האבחנה של D.D.P. אשר הועלתה לראשונה באחרונה". 5.2 בכתב הערעור טענה המערערת כי הועדה לא שללה את חוות דעתה של ד"ר קופרמן ומשבית הדין נדרש לטענה זו וחוות דעתה של ד"ר קופרמן לא נמצאה בתיק בית הדין, נתבקש ב"כ המערערת לצרף את חוות הדעת לתיק על מנת שבפני בית הדין יהיו כל המסמכים שהיו בפני הועדה. חוות דעתה , או ליתר דיוק מכתבה של ד"ר קופרמן שנכתב ביום 10.1.01 על טופס מזכר פנימי של קופת חולים מכבי הומצא לתיק ביום 8.6.03. 5.3 תוכנו של מכתבה של ד"ר קופרמן הובא לראשונה בפני הועדה הרפואית לעררים ביום 23.5.02, ולא ברור מדוע לא הוצג בפני ועדת האבחון שהתכנסה ביום 10.3.03 ואף לא בפני ועדת הערר שהתכנסה ביום 14.2.02 . 5.4 ילד נכה מוגדר בסעיף 1 לתקנות, כילד עם ליקוי מיוחד שפירושו "ילד שרופא מומחה למחלות ילדים, אשר המוסד הסמיכו לכך קבע כי מתקיים בו אחד הליקויים המנויים בתוספת השניה". בחלק ג' (2) לתוספת השניה נקבע כי: "(2) ילד הסובל מאוטיזם או מפסיכוזה וכן ילד במצב פסיכיאטרי - התנהגותי דומה ללקיויים האמורים ובתנאי שמלאו לו 90 ימים". 5.5 על פי תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) התשנ"ה 1995, בסמכות הוועדה לבטל או לשנות את החלטת פקיד התביעות בענינים אלה: 1. מידת התלות של הילד בעזרת הזולת. 2. הליקוי המיוחד ממנו סובל הילד. 3. הטיפול הרפואי המיוחד שהילד זקוק לו. 4. התקופה שבה היה הילד כזה. 5. מידת הצורך של הילד בהשגחה מתמדת. 5.6 משהסמכות לקבוע את הליקוי ממנו סובלת המערערת נתונה לוועדה שהורכבה כדין, ומשתכנסה הועדה פעמיים ובדקה את המערערת וכן התייחסה לכל המסמכים, כולל מכתבה של ד"ר קופרמן שהוצג בפניה, הרי שהיא פעלה במסגרת הסמכות הנתונה לה על פי הדין, ולא נפל כל פגם משפטי בעבודתה, כמו גם בהחלטתה. עוד יצויין כי הוועדה לא התעלמה ממכתבה של ד"ר קופרמן אלא לא קיבלה את דעתה הרפואית. 5.7 משכך הם פני הדברים - דין הערעור להידחות. 6. סוף דבר 6.1 הערעור נדחה. 6.2 בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 6.3רפואהביטוח לאומיועדה רפואית