ועדה רפואית ללא נוכחות

1. התובע לקה ביום 27/11/1990 באוטם שריר הלב, פגיעה אשר הוכרה כפגיעה בעבודה. ביום 18/10/2006 נבדק התובע ע"י ועדה רפואית מדרג ראשון. הועדה קבעה כי לצורך סכום התיק היא מבקשת מכתב עדכני של הקרדיולוג המטפל, בדיקת אקו ואגרומטריה שנעשו לאחר האירוע. עוד קבעה הועדה כי הסכום יערך ללא נוכחות. ביום 19/12/2006 העביר התובע באמצעות ב"כ את כל המסמכים הבאים: חוות דעת של פרופ' קפלינסקי, אישור רפואי מיום 7/11/2006, בדיקת אקוקרדיוגרפיה ובדיקת מאמץ. באת כוח התובע ביקשה לזמן את מרשה ואותה לועדה המסכמת. הנתבע מסרב לזמן את התובע וב"כ לישיבה זו ומכאן התביעה. יש להעיר כי לאור סרוב זה ומשתחילתו של ההליך בבקשה לצו זמני, טרם התכנסה הועדה המסכמת ולפיכך טרם ניתנה החלטת הועדה הרפואית. 2. בישיבה שהתקיימה ביום 11/4/2007 הודיעה ב"כ הנתבע כי: "עמדת המוסד היא שכאשר הועדה הרפואית קובעת שהישיבה הבאה תהיה ללא נוכחות, גם אם המבקש מבקש, בטרם התכנסה הועדה, לזמנו לטעון בפניה, אין מתירים לו ולא בוחנים את המקרה לגופו". 3. טענות התובע - 1. ועדה רפואית הינה גוף מעין שיפוטי ולפיכך חלים עליה כללי המשפט המנהלי, הדין וכללי הצדק הטבעי. לפיכך חובה עליה לידע את המבוטח על המועד בו היא מתכנסת ולאפשר לו לטעון בפניה. 2. כאשר הועדה מבקשת לאחר הישיבה הראשונה חומר רפואי נוסף אשר לא היה בפניה, ואשר המבוטח לא יכול היה להתייחס אליו בעת שנבדק, והמבוטח מבקש לטעון לגביו, הרי שיש לאפשר לו לממש את זכות הטיעון. 3. הנחיות הנתבע שלא לאפשר למבוטח לטעון בפניה בישיבה המסכמת עומדות בניגוד למעמדו של הנתבע כגורם נייטרלי השווה במעמדו לנפגע. 4. טענות הנתבע - 1. אין מדובר בהחלטת הנתבע שלא לזמן את התובע לועדה המסכמת אלא החלטת הועדה הרפואית. הנתבע מנחה את פקידיו לפעול על פי החלטת הועדה הרפואית. משהועדה הרפואית קבעה כי מדובר בסיכום ללא נוכחות הרי שאין הנתבע יכול לפעול כנגד החלטה זו. 2. על החלטת הועדה הרפואית פתוחה הדרך לערער בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובתקנות. 3. הנתבע מפנה לפסק דין בתיק בל' 3464/06 גדרון נ' המל"ל. 4. לתובע ניתנה זכות הטיעון והוא אף טען בפני הועדה בעצמו ובאמצעות באת כוחו. הועדה ביקשה תיעוד רפואי משלים בלבד. התובע יכול להשלים את טיעוניו בכתב, ואין כל נימוק מדוע אין הוא יכול לעשות כן. 5. זימון המבוטחים לועדות מסכמות יטיל עומס בלתי סביר על הועדות. 5. דיון והכרעה - התובע נבדק על ידי הועדה הרפואית ביום 18/10/2006. בישיבה זו מימש את זכות הטיעון בעצמו ובאמצעות באת כוחו. ביום 22/10/2006 יצא אל התובע וב"כ מכתב על ידי מזכירת הועדה הרפואית לפיו הועדה מיום 18/10/2006 לא סיכמה את דיוניה, וביקשה להמציא חומר רפואי כמפורט במכתב, ולאחר השלמת התיעוד, יסוכם הדיון ללא נוכחות. (נספח ב' לתביעה). אכן כטענת הנתבע החלטה זו הינה החלטתה של הועדה הרפואית כעולה מפרוטוקול הועדה הרפואית. אין חולק כי על דרישת הועדה להמצאת התיעוד הנוסף לא יכול היה התובע לדעת עת שנבדק על ידה שכן כאמור הודעה על החלטה זו יצאה אליו רק ביום 22/10/2006. 6. התובע המציא לנתבע ביום 19/12/2006 את החומר הנדרש ובתוספת חוות דעת רפואית של פרופ' קפלינסקי. התובע ביקש לזמנו בלווית באת כוחו לישיבה המסכמת. אקדים ואומר כי הגם שהנתבע טען נחרצות כי עמדתו היא משהועדה הרפואית קבעה כי מדובר בדיון ללא נוכחות הוא פועל על פי הנחיותיה, הרי שבפועל אין הוא נוהג כך באופן עקבי. בדיון שהתקיים ביום 7/3/2007 בתיק בש"א 4480/07 משה יצחקי נ' המוסד בפני כב' השופטת עציון הודיעה ב"כ המוסד כי במקרה שהועדה הרפואית קבעה כי יתקיים דיון ללא נוכחות והמבוטח מבקש לאפשר לו לשטוח טענותיו ואף להגיש מסמכים נוספים, אין מניעה לאפשר לו זאת. בעקבות עמדה זו קבע בית הדין בהחלטתו מיום 8/3/2007 כי יש להודיע למבוטח וב"כ על מועד כינוס הועדה, והם יהיו רשאים להופיע בפניה ולהשמיע טיעוניהם וכן להגיש בדיקות נוספות. 7. לטעמי עמדה זו של הנתבע כפי שהובעה בבש"א 4480/07 הנ"ל היא הראויה, ואבאר. התובע אכן נבדק בפני הועדה הרפואית ביום 18/10/2006 ומיצה את זכות הטיעון בכל הנוגע לבדיקה הקלינית ולמסמכים הרפואיים אשר היו באותה עת בפני הועדה. התובע לא יכול היה לדעת כי הועדה תבקש מסמכים רפואיים נוספים. אולם משנודע לו על כך מצא לנכון הן לצרף חוות דעת רפואית של פרופ' קפלינסקי אשר לא היתה בפני הועדה ביום 18/10/2006 והן לבקש לזמנו בלויית באת כוחו לועדה. וזאת בנוסף להמצאת המסמכים אשר התבקשו על ידי הועדה. בקשתו לאפשר לו לטעון לאור המסמכים החדשים ו/או לצרף מסמך רפואי נוסף, לא הובאה להחלטת הועדה אלא היתה זו החלטת פקיד התביעות לסרב לאפשר לתובע להופיע בפני הועדה לאור החלטתה מיום 18/10/2006. אינני מקבלת את טענת הנתבע כי סרוב זו הינו החלטה של הועדה הרפואית משהועדה לא שקלה את הבקשה לאור הממצאים שהומצאו לה. משכך עסקינן בהחלטת פקיד תביעות שהדרך לתקוף אותה הינה הגשת תביעה לבית דין זה. מסכימה אני עם ב"כ התובע כי משביקש התובע להופיע בפני הועדה לאור המסמכים החדשים שהתבקש ומשלא ניתנה החלטה של ועדה רפואית המונעת זאת יש לאפשר לו להופיע בפני הועדה, כפי שלא נמנע ממנו צירוף חוות דעתו של פרופ' קפלינסקי הגם שלא נתבקשה. 1. אין באמור כדי לגרוע מעצם סמכותה של הועדה לקבוע ישיבת סיכום ללא נוכחות לאחר השלמת תיעוד. אך משמבקש המבוטח טרם התכנסות הועדה לאפשר לו, למרות האמור, להופיע בישיבת הסיכום כדי להתייחס למסמכים אלה אין לשלול זאת בהחלטה של פקיד התביעות כפי שלא נשללה את הגשת חוות הדעת הרפואית הנוספת. משכך הפסיקה עליה מסתמך הנתבע בטיעוניו אינה רלוונטית לעניננו. בתיק בל/ 6668/05 דיין אלברט נ' המוסד לביטוח לאומי הרי שהטענה לפגיעה בזכות הטיעון נטענה לאחר שהועדה נתנה החלטת, ואילו בתיק בל/ 2909/07 קליין אלכסנדר נ' המוסד לביטוח לאומי מדובר בועדת רשות ונקבע כי עמדת המערער הובאה בפניה בהרחבה במסמכים והשאלה אם לזמנו נתונה לשיקול דעתה של ועדת הרשות. 2. לא כך בעניננו - משהתובע ביקש טרם כינוסה של הועדה הרפואית לישיבת הסיכום להופיע בפניה ומשלא ניתנה כל החלטת ועדה המתייחסת לבקשה זו. אין לקבל את טענת הנתבע כי איזון ראוי בין זכות הטיעון לעומס המוטל על הועדות הוא אפשרות לטעון בכתב וזאת מאחר ומדובר בענינים רפואיים שבהם להופעה וטיעון בפני הועדה יתכן ויש יתרון . 3. סוף דבר, התביעה מתקבלת. הנתבע יודיע לתובע ולב"כ על מועד כינוס הועדה. התובע וב"כ רשאים להופיע בפני הועדה ולהשמיע טיעוניהם ביחס למסמכים החדשים שהתבקשו על ידי הועדה, והומצאו לה במכתב מיום 19/12/2005. הנתבע ישלם לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום. רפואהועדה רפואית