ועדה רפואית נכות מעבודה

הנשיא (גולדברג): 1. כל אחד משני המערערים נפגע בתאונה שהוכרה כתאונת עבודה, ולכל אחד מהם נקבעה נכות זמנית על-ידי ועדה רפואית לעררים. כל אחד מהשניים הגיש ערעור לבית-הדין האזורי. 2. בתחילת הדיון בבית-הדין האזורי, בכל אחד מהערעורים (אשר נשמעו בנפרד), טען בא-כוח המוסד כי אין כלל מקום לערער על נכות זמנית, ובית-הדין האזורי (השופט מ. נחתומי) קיבל טענה זו ומחק את הערעורים על הסף. המערערים לפנינו, הגישו, כל אחד בנפרד, בקשות רשות ערעור; הרשות ניתנה (דב"ע נא/99 - 99; דב"ע נא/118 - 99), והדיון בערעורים אוחד בהיות השאלה שבמחלוקת, זהה. 3. בעת הדיון בפנינו, הסכים בא-כוח המוסד כי פסקי-הדין בטעות יסודם, וכי ניתן לערער על החלטות של ועדות רפואיות שעניינן נכות זמנית. אף כי דינו של הערעור להתקבל בהסכמה, מוצאים אנו לנכון להרחיב קמעה ולנמק את ההחלטה, על מנת שתשמש הנחיה למקרים דומים. 4. ועדה רפואית רשאית לקבוע דרגת נכות מעבודה, בלא הגבלת זמן, לזמן מוגבל או דרגת נכות לעבודה זמנית, וזאת לתקופה של עד שנה מהיום שבו נקבעה דרגת הנכות (סעיף 62 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, להלן - חוק הביטוח הלאומי). 5. סעיף 64א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי החלטת ועדה רפואית לעררים ניתנת לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית-דין אזורי לעבודה. הדיבור "החלטה" בסעיף זה, מכוון הן לקביעת דרגת נכות ללא הגבלת זמן, הן לקביעת דרגת נכות לזמן מוגבל, והן לקביעת דרגת כות מעבודה זמנית. מכאן, שניתן לערער על כל אחת מהשלוש. אף הגיונם של דברים מביא לתוצאה זהה. אין להעלות על הדעת מצב, שבו ועדה רפואית לעררים שהרכבה אינו כדין, או שטעתה טעות משפטית שעה שקבעה דרגת נכות מעבודה שאינה יציבה, תהא חסינה מפני בקורת שיפוטית, והחלטתה הבלתי תקינה תעמוד ותחייב פרק זמן של עד שנה. 6. בית-הדין האזורי, בהחלטתו, הסתמך על האמור במאמר של הד"ר קובובי [2]; אף כי הדבר לא נאמר בפסק-הדין, הכוונה היא למאמר: "בקורת שיפוטית על ועדות רפואיות לנפגעי עבודה". בית-הדין האזורי הסתמך בנושא זה אף על האמור בדב"ע לד/158 - 0 [1] לביסוס מסקנתו. עיון בפסק-דין זה [1], ובאמור במאמרו של הד"ר קובובי [2], המסתמך על אותו פסק-דין, מראה כי אין בו את אשר ביקשו למצוא בו נציג המוסד ובית-הדין האזורי בעקבותיו. כך אומר הד"ר קובובי במאמרו: "בית-הדין הארצי לא יתערב בהחלטת ביניים של ועדה רפואית הקובעת דרגת נכות זמנית, שכן בהחלטה מעין זו לא מתעוררת שאלת חוק, מה שאינו כן בהחלטה סופית" (ההדגשה הוספה; שם [2], בע' 47). פסק-הדין בדב"ע לד/158 - 0 [1], דן בהחלטת ביניים של ועדה רפואית, לשלוח את הנפגע לבדיקה רפואית נוספת תוך כדי אשפוז, לצורך קביעת דרגת נכות זמנית. אין צורך הרחיב את הדיבור על השוני שבין החלטת ביניים לבין החלטה סופית של ועדה רפואית לעררים שעניינה קביעת נכות מעבודה שאינה יציבה. נדגיש, כי בדב"ע לד/158 - 0 [1] הנ"ל, נאמר "שבדרך כלל לא ישמע בית-דין זה, ערעור על החלטת ביניים של ועדה רפואית לעררים" (ההדגשות הוספו). בענייננו, מדובר בהחלטות סופיות של הוועדה הרפואית לעררים לקביעת דרגות נכות זמניות. 7. מטעמים אלה ובהסכמת בא-כוח המוסד, מתקבלים שני הערעורים והעניין מוחזר לבית-הדין קמא על מנת שישמע את הערעורים לגופם. למותר לציין שמן הראוי שהדיון בערעורים אלה ייקבע בהקדם ומחוץ לתור. 8. שני הפרקליטים שייצגו את המערערים ויתרו על הוצאות. רפואהנכותנכות מעבודהועדה רפואית