ועדה רפואית נעולה

1. תביעה זו הוגשה עקב הודעת פקיד התביעות, מיום 7/9/06, בדבר מחיקת הערר שלו על החלטת הועדה הרפואית, בה נאמר כדלקמן: "מכיוון שלא הופעת לבדיקה רפואית אליה הופנית ע"י ועדה הרפואית לעררים ולאור מכתבה של עו"ד סעדה מיום 28/5/06 אנו מוחקים את הערעור שהוגש. כינון ועדה רפואית בהרכב שונה הינו בסמכות בית הדין בלבד. ..." 2. השתלשלות ורקע עובדתי א. התובע יליד 1961, בוחן רכב במקצועו. תביעתו של התובע להכיר בליקוי השמיעה והטנטון מהם הוא סובל הוכרה כתאונה בעבודה והתובע הועמד בפני וועדה רפואית לצורך קביעת דרגת הנכות. ב. ועדה רפואית מדרג ראשון שהתכנסה ביום 1/11/05 קבעה לתובע 5% נכות צמיתה בתחולה מיום 23/2/05. ג. התובע הגיש ערר על ההחלטה הנ"ל. התובע התייצב בפני וועדה רפואית לעררים ביום 7/5/06. הועדה לא סיכמה את דיוניה ובמכתבו של הנתבע מיום 8/5/06 הוא הופנה לבדיקת שמיעה שאמורה הייתה להתקיים ביום 22/5/06. ד. התובע לא התייצב לבדיקה. תחת זאת כתבה באת כוחו דאז עו"ד גלית סעדה מכתב לנתבע, אשר נתקבל ביום 28/5/06 ממנו עולה כי הועדה לא התעמתה עימות מקצועי ורפואי עם בעיית הטנטון של התובע ונהגה בו בזלזול, וזאת משום שסירבה לקבל בדיקת שמיעה שהתובע ביצע במכון "הדים", על כן ביקשה היא מעם הנתבע להעמיד את התובע בפני וועדת עררים בהרכב חדש ולחילופין למחוק את הערעור. ה. במכתבו מיום 7/9/06 הודע הנתבע לתובע כי מאחר והוא לא הופיע לבדיקה ולאור מכתבה של עו"ד סעדה, באת כוחו דאז, שנתקבל אצל הנתבע 28/5/06, הנתבע מחק את הערעור שהוגש. כן צוין כי כינון ועדה בהרכב שונה הינו בסמכות בית הדין בלבד. ו. בדיון שהתקיים ביום 12/6/07 בפני כב' השופט חסן הוחלט כי התיק יידון כתביעה ולא כערעור. ז. בהמשך ובמסגרת דיון שהתקיים בפני כב' השופטת (בדימוס) מרגלית פיקרסקי, ביום 26/12/07, ניתנה הנחיה הקובעת כך: "מדובר בערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 7.5.06. ב"כ המשיב מסכים להחזיר עניינו של המערער לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, על מנת שתתייחס גם למסמך מיום 27.4.06 אליו לא התייחסה בהחלטתה והוא גם לא נרשם ברשימת המסמכים. הסכמת המשיב ניתנה בכפוף לכך שהמערער יעבור את בדיקת השמיעה אליה הופנה ולא התייצב. ב"כ המערער עומד על דרישתו להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר...". בהתאם להנחיית בית הדין הגיש ב"כ התובע סיכומים מטעמו והתיק הועבר למתן פסק דין. ח. יוצא אפוא כי הצדדים נותרו חלוקים בשאלת זהות הרכב הועדה שתידון בעררו של התובע על הועדה מדרג ראשון. 3. תמצית טענות הצדדים הן כדלקמן: לטענת התובע יש להשיב את עניינו לדיון בפני ועדה רפואית לעררים בהרכב אחר מזו של הועדה הראשונה וזאת מהטעם שהועדה זלזלה בו והיא נגועה במשוא פנים, בסרבה לקבל תוצאות בדיקת טנטון שהוא עבר במכון "הדים". התובע טען כי תוצאות הבדיקה נמסרו לוועדה עוד קודם נתנה החלטתה וכגוף מעין שיפוטי היה עליה להתייחס למכלול המסמכים הרפואיים ולנמק החלטתה בהתייחס לתוצאות הבדיקה. עוד טען כי אין המדובר בתיקון פרוטוקול כטענת הנתבע וכי בהתנהגותה שללה ממנו הועדה את זכות הטיעון. הנתבע טען מנגד כי יש לבדוק אם קיימת עדות מוכחת למשוא פנים או לכך שהוועדה נעולה על החלטתה . הכרעה 4. כאמור נותרו הצדדים חלוקים בשאלה האם להחזיר את העניין לדיון בפני הוועדה באותו הרכב, או שמא בפני וועדה בהרכב חדש? הכלל ביחס לשאלה שבמחלוקת קובע: "הכלל הוא כי דרך המלך להחזרת עניינו של מבוטח לועדה רפואית היא החזרתו לועדה המקורית שבדקה את המבוטח, ורק במקרים נדירים, בהם עולה חשש של ממש כי הועדה תהא ,'נעולה' על החלטתה הקודמת, או שהרכבה אינו נאות, מועבר העניין לועדה בהרכב אחר" (ראה, עב"ל 282/99 אבן חן יהודית - המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי כרך לג (78), 28). 5. בנסיבות המקרה, עיון בפרוטוקול הועדה נשוא דיוננו מעלה כי: א. יש ממש בטענת התובע, לפיה הודעה לא התייחסה למסמך מיום 27/4/06 אשר תכליתו להבהיר את תוצאות הבדיקה מיום 23/4/06 שנערכה במכון הדים, וממנו עולה כי לתובע טנטון תמידי. תוצאות הבדיקה מיום 23/4/06 הומצאו לוועדה ואף נרשמו ברשימת המסמכים וחוות הדעת שעמדו בפני הוועדה. ב..הוועדה לא רשמה את מכתב ההבהרה לבדיקה, שנערך על ידי מי שבדק את התובע, ברשימת המסמכים וגם לא התייחסה אליו, וקבעה על יסוד יתר החומר ועל יסוד טענתו של התובע כי הוא שומע את הטנטון רק בהימצאו במקום שקט, כי הטנטון אינו תמידי. בהקשר זה, אנו סוברים כי היה על הועדה להתייחס למסמך, במיוחד בהיותו קשור לבדיקת הטנטון שעבר התובע מספר ימים קודם לכן, ומשכך יש לקרוא אותו כחלק בלתי נפרד ממנה. ג. הוועדה לא סיכמה את ממצאיה, וזאת דווקא בשל העדרה של בדיקת שמיעה עדכנית, לעומת זאת, וכעולה מהפרוטוקול, בחרה הועדה להגיע למסקנה סופית בכל הקשור לטנטון וקבעה שהתובע סובל מטנטון שאינו תמידי. ד. בנסיבות אלו, עולה כי החשש הסובייקטיבי מצד התובע, שמא הוועדה נעולה בדעתה בסוגיית הטנטון, הינה בלתי סבירה. על סמך כל האמור לעיל, שוכנענו גם מהשיקול של שמירת מראית פני הצדק להורות על העברת עניינו של התובע לדיון בפני וועדה רפואית לעררים בהרכב חדש. 5. לאור כל האמור, אנו קובעים שיש להחזיר את עניינו של התובע לדיון בפני וועדה רפואית לעררים, בהרכב חדש. ועדה זו תדון ותחליט בערעורו על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון, ותאפשר לתובע ולבא כוחו להופיע בפניה, ולטעון את טענותיהם, ולהציג בפניה מסמכים רפואיים ו/או בדיקות רפואיות. לאחר הדיון תשקול נימוקי הערר של התובע ותתייחס לבדיקות ולמסמכים הרפואיים שיובאו בפניה, ובכלל זה הבדיקה והמסמך הנלווה ממכון "הדים" מיום 27/4/06, תיתן את החלטתה במנומק. יחד עם זאת, אנו רואים לנכון, לחייב את התובע לבצע כל בדיקה שמיעה ו/או אחרת, שיידרש לבצעה על ידי הוועדה הרפואית לעררים בהרכבה החדש, וככל שיידרש לעשות כן. 6. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי פרוטוקול הוועדה לעררים מיום 7/5/06, לא יובא בפני הוועדה בהרכבה החדש. 7. סוף דבר - התביעה מתקבלת כאמור בסעיף 5 לעיל. על הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של -.1,500 ₪ ועוד מע"מ, תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. רפואהועדה רפואית