אובדן משלוח בדואר אוויר (דואר לא רשום)

בפני בקשה לדחיית התביעה על הסף ותגובתה של התובעת לבקשה. המדובר בתביעה על סך של 54,354 ש"ח בגין נזקים שנגרמו לתובעת עקב משלוח 2,091 מעטפות לנמענים שונים ביעדים שונים ברחבי העולם, שנשלחו על ידה בשירותה של הנתבעת. על-פי הטענה, חלק מדברי הדואר אלה אבדו ואחרים הגיעו לתעודתם באיחור. הנתבעת הגישה בקשה לדחייה על הסף, בה היא טוענת להיעדר עילת התביעה נגדה, מן הטעם שעומדת לה חסינות סטטוטורית הפוטרת אותה מאחריות לנזק לדבר דואר, שאינו דבר דואר רשום, ובכללם נזקי אובדן ואיחור במסירה של דברי דואר. אחריות הנתבעת למשלוח דבר דואר אל מחוץ לישראל מוסדרת לפי פרק ו' לחוק רשות הדואר שכותרתו אחריות וחסינות. סעיף 82 קובע כדלהלן: "82. בעל רישיון כללי אחראי לדבר דואר שנשלח על ידו - למעט חבילה - הנשלח לישראל או ממנה בהגבלות ובתנאים שפורשו לענין אחריות של מינהל דואר באמנת הדואר העולמית בתוקף אותה שעה ושעליהם פורסמה הודעה ברשומות. " בהתאם לסעיף זה פורסמה ביום 28/5/06 ברשומות הודעה בדבר הגבלות ותנאים לאחריות החברה לדבר דואר ולחבילה בשירות הבין-לאומי לפי חוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן: ההודעה), המפרטת את התנאים וההגבלות החלים על הנתבעת בהתאם לאמנת הדואר העולמית. בסעיף 3 להודעה שכותרתו הגבלת האחריות לדבר דואר נקבע כדלקמן: "החברה, עובדיה וכל הבאים מטעמה, לא יהיו אחראים לנזק, גניבה או אובדן של דבר דואר, שאירעו במהלך השירותים הניתנים על ידי החברה בתפקידה ועקב שירותים אלה, אלא אם כן נתקיימו כל אלה: (1) דבר הדואר הוא דבר דואר רשום; ....". בענייננו, אין כל מחלוקת על כך שדברי הדואר נשוא התביעה לא נשלחו בדואר רשום. לפיכך, על-פי סעיף 3 להודעה, לכאורה הנתבעת אינה אחראית לנזקים שנגרמו לתובעת, ובכללם אובדן של חלקם של דברי הדואר ומסירתם של אחרים באיחור. יחד עם זאת, כאשר מדובר בנזק שגרם פקיד הדואר קיים סייג להגבלת אחריותו וזאת לפי סעיף 85 לחוק הדואר שקובע: "85. נזק שגרם פקיד דואר המועסק על ידי בעל רישיון כללי במתן שירותי דואר ועקב שירותים אלה - לא ישא בו הפקיד במידה העולה על אחריות בעל רישין כאמור, אלא אם כן גרם לנזק בפעולה מכוונת או ברשלנות חמורה." בענייננו, טוענת הנתבעת בתגובתה כי הפקיד שטיפל בהזמנתה התרשל רשלנות רבתי, בין היתר בכך שלא שלח את דברי הדואר בדואר אוויר, אלא בדואר ים, למרות שהתובעת שילמה בגין שירות דואר אוויר. טענה זו טעונה בירור והוכחה במסגרת הדיון בהליך העיקרי. היה ויוכח כי אותו פקיד התרשל בטיפול בהזמנת התובע, ייתכן ויהיה מקום לייחס אחריות שילוחית לנתבעת כמעסיקתו של הפקיד [ראה בר"ע 653/05 (מחוזי- י-ם) ברוש אברהם נ' רשות הדואר (ס' 8 לפסק הדין); ת.ק. 1707/01 לביא רבקה נ' רשות הדואר (ס' 20 לפסק הדין)] לפיכך, אין מקום לדחות את התביעה על הסף בשלב זה. נקבע לקדם משפט ליום 6/7/09 בשעה 13:30. להודיע לצדדים. אובדן משלוחמשלוחדואר