ועדת חריגים לקויות למידה

1. לפני בקשת המבקש לצו עשה זמני שיורה למשיבה 1 (להלן - משרד החינוך) לבטל את המינוי של המשיבות 2 ו - 3 לתפקיד של מנהל/ת בית הספר היסודי ב' ו- א' בכפר ירכא בהתאמה ולמנות תחתיהן את המבקש כמנהל של אחד מבתי הספר היסודיים הנ"ל. לחילופין, עותר המבקש לבטל את המינוי של המשיבות 2 ו - 3 למשרות של מנהל/ת בית ספר יסודי ב' וא' בכפר ירכא ולכנס את ועדת היועצים העליונה על מנת שתמליץ על המועמד המתאים ביותר למשרות הנ"ל מקרב יתר המועמדים שהתמודדו על המשרות. בנוסף, עתר המבקש לגילוי פרוטוקול ועדת היועצים שהתכנסה ביום 15.8.2012 ולגילוי החלטת מנכ"לית משרד החינוך בנוגע לאיוש המשרות נשוא הליך זה. 2. במסגרת הבקשה, התבקש בית הדין ליתן צווי עשה זמניים במעמד צד אחד. בהחלטת בית הדין מיום 29.8.2012 לא ניתן צו במעמד צד אחד ונקבע דיון בבקשה במעמד הצדדים ביום 6.9.2012, לאחר שניתנה למשיבות הזדמנות להגיב לבקשה. ביום 6.9.2012 התקיים הדיון במעמד הצדדים. משרד החינוך הגיש תגובה שנתמכה בתצהירו של מר ג'מאל כבישי, מנהל תחום כח אדם בהוראה במשרד החינוך במחוז הצפון. המשיבות 2 ו - 3 לא הגישו תגובה מטעמן, אך התייצבו לדיון. 3. בהינתן כי עסקינן בהליך זמני המבוסס על ראיות לכאורה, המצהירים לא נחקרו על תצהיריהם והצדדים סיכמו את טענותיהם, תוך מתן הבהרות שהתבקשו על ידי בית הדין ונרשמו בפרוטוקול. ואלו העובדות הלכאוריות הצריכות לענייננו: 4. המבקש, תושב הכפר ירכא, משמש כמורה בחטיבת הביניים בכפר ירכא כ - 22 שנים וכסגן מנהל בחטיבה מזה כ - 10 שנים. 5. המשיבה 2, תושבת הכפר ירכא, מונתה לתפקיד של מנהלת בית הספר היסודי ב' בירכא, החל משנת הלימודים תשע"ג. 6. המשיבה 3, תושבת הכפר ירכא, מונתה לתפקיד של מנהלת בית הספר היסודי א' בירכא, החל משנת הלימודים תשע"ג. 7. מספר חודשים לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ג, פרסם משרד החינוך שתי הודעות בדבר משרות ניהול פנויות בבתי הספר היסודיים א' ו - ב' בישוב ירכא (הודעות על משרות ניהול פנויות תשע"ג/3 ו- תשע"ג/4). יצוין כי הודעות אלו לא הוצגו בפנינו על ידי מי מהצדדים. 8. במסגרת חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב 8ב' בנושא "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים" מיום 1 באפריל 2012 (להלן - חוזר המנכ"ל), פורסמו תנאי הסף שבהם נדרשים לעמוד מועמדים למשרות ניהול בבתי ספר יסודיים (נספח 3 לחוזר המנכ"ל) (חוזר המנכ"ל צורף כנספח ב' לבקשה) וכדלקמן: 8.1 ניסיון בהוראה - ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים (עד כיתה י"ב ועד בכלל) בארץ בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לענין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון: עבודה כמרצה/ כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב. 8.2 השכלה אקדמאית - תואר שני אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מהמוסד להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית. בהבהרה מיום 24.6.2012 (בהערת שוליים 1) צוין כי לגבי מכרזי ניהול שיערכו בשנות הלימודים התשע"ב והתשע"ג למשרות שתאוישנה בשנות הלימודים התשע"ג והתשע"ד יידרש המועמד לעמוד בתנאי הסף של סיום תואר ראשון אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל - כפי שהיה נהוג עד כה. 8.3 השכלה פדגוגית - תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רשיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רשיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. 8.4 הכשרה לניהול בתי ספר - החל משנת הלימודים תשע"ג (למשרות שתאוישנה בשנת הלימודים תשע"ד): תעודת סיום של התוכנית החדשה להכשרת מנהלים של מכון "אבני ראשה" והמוסדות האקדמיים או אישור על סיום לימודי שנה א' בתוכנית זו, כתנאי להשתתפות במכרזי ניהול בכל מוסדות החינוך. בהבהרה מיום 24.6.2012 (בהערת שוליים 2) צוין כי במכרזי ניהול שיערכו בשנות הלימודים התשע"ב והתשע"ג למשרות שתאוישנה בשנות הלימודים התשע"ג והתשע"ד ישארו תנאי הסף של ההכשרה לניהול בית ספר כפי שהיו נהוגים עד כה, דהיינו: סיום לימודי שנה א' לפחות באחת מן התוכניות להכשרת מנהלים בארץ או סיום תואר שני אקדמי מוכר במינהל החינוך או בארגון וניהול מערכות חינוך ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. 9. ביום 15.8.2012 התכנסה ועדת יועצים למשרת ניהול בית ספר במשרד החינוך - מחוז צפון (להלן - ועדת היועצים) למינוי מנהל בבית ספר יסודי א' בכפר ירכא וכן למינוי מנהל בית הספר היסודי ב' בכפר ירכא. 10. בפני ועדת היועצים הופיעו 7 מועמדים למשרת הניהול בבית הספר היסודי א' בירכא (לאחר שמועמד אחד הסיר את מועמדותו) ו - 6 מועמדים למשרת הניהול בבית הספר היסודי ב' בירכא. 11. המבקש והמשיבות 2 ו - 3 הגישו מועמדות לניהול שני בתי הספר הנ"ל. 12. ביום 16.8.2012, למחרת כינוס ועדת היועצים וטרם קבלת ההודעות בנוגע לתוצאות המכרז, פנה המבקש באמצעות בא כוחו למשרד החינוך בטענה שהמשיבות אינן עונות לתנאי הסף. לטענת המבקש, המשיבה 2 לא עסקה בכלל בהוראה בפועל ולפיכך, היא אינה עומדת בתנאי הסף הדורש ניסיון של 5 שנים לפחות בהוראה בפועל. בהתייחס למשיבה 3, טען המבקש שהיא עברה עבירת משמעת של נסיעה לחו"ל ללא היתר ועל כן היא אינה יכולה להתאים לתפקיד. במכתבו (נספח ג' לבקשה) ביקש המבקש לפסול את מועמדותן של המשיבות, לבטל את החלטת ועדת היועצים ושבכל מקרה משרד החינוך לא יאמץ את המלצותיה של ועדת היועצים לגבי המשיבות 2 ו - 3. 13. המבקש באמצעות בא כוחו פנה למשרד החינוך פעם נוספת במכתב תזכורת מיום 20.8.2012 (נספח ד' לבקשה). 14. ביום 23.8.2012 מר כבישי השיב למכתבו של ב"כ המבקש, שהטענות שהועלו כנגד המשיבות נבדקו בקפידה ונמצא כי המשיבות ענו על תנאי הסף ואין מניעה לזמנן לראיון בפני ועדת היועצים (נספח כג' לתגובת משרד החינוך). 15. המשיבה 2 היא בעלת תואר A.B. בריפוי בעיסוק ובעלת תואר Sc..M. במדעים בריפוי בעיסוק (עותק מהתעודות צורף כנספח ג' לתגובה). המשיבה 2 מועסקת במשרד החינוך מאז שנת 1992 ולזכותה 21 שנות ותק בהוראה במשרד החינוך (פרטי המשיבה 2 כפי שמופיעים במשרד החינוך ובכללם ותק בהוראה צורפו כנספחים ד' ו - ה' לתגובה). למשיבה 2 תעודת מורה מוסמך החל משנת 1995 (עותק מהתעודה צורף כנספח ו' לתגובה) ובשנת 2001 היא השלימה קורס אקדמי להכשרת מנהלים לבתי ספר (עותק מהתעודה צורף כנספח ז' לתגובה). 16. המשיבה 2 עסקה בהוראה באמצעות ריפוי בעיסוק של ילדים בעלי קשיי למידה. בין הצדדים ניטשה מחלוקת בשאלה, האם עבודתה של המשיבה 2 מהווה הוראה בפועל בבית ספר יסודי או על יסודי וזאת כנדרש בתנאי הסף למשרת מנהל בית ספר יסודי. עיקר המחלוקת נסובה סביב עבודתה של המשיבה 2 במתי"א - מרכז תמיכה יישובי-אזורי. יצוין כי הפרטים אודות המסגרת של מתי"א ובכלל זה אופן העסקתה של המשיבה 2 במתי"א נמסרו במהלך הדיון על ידי ב"כ המשיבה 1, מר כבישי והמשיבה 2 בעצמה. ערה אני לכך, שמשרד החינוך כלל לא התייחס לאופן העסקת המשיבה 2 במתי"א במסגרת תגובתו ואף המשיבה 2 לא הגישה תגובה מטעמה ואולם סברתי שהואיל ותכלית ההליכים המשפטיים הוא לברר את האמת, לא ניתן להתעלם מהדברים שנמסרו במהלך הדיון והרלוונטיים למחלוקת. בפרט, לאחר שניתנה לב"כ המבקש ההזדמנות להגיב לכל הדברים שנאמרו על ידי ב"כ המשיבה 1, מר כבישי והמשיבה 2. זאת ועוד, במסגרת הבקשה טען המבקש שהמשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף מכיוון שהיא לא עסקה בהוראה בפועל בבית ספר יסודי ו/או על יסודי. ואולם, מעבר לאמירה כללית זו, המבקש לא העלה טענות ספציפיות בנוגע לעבודתה של המשיבה 2 במתי"א ו/או לאופן עבודתו של מורה מתי"א, למרות שהמבקש ובא כוחו היו מודעים להעסקת המשיבה 2 במתי"א. כך גם, טענות המבקש לפיהן המשיבה 2 עסקה בהדרכה במתי"א ולא בהוראה הועלו לראשונה במסגרת הדיון. לפיכך, אינני סבורה שהעדר התייחסות של משרד החינוך לאופן העסקת מורים במתי"א במסגרת התגובה מונעת מבית הדין לקבל את ההבהרות של המשיבות, כפי שנמסרו במהלך הדיון. 17. מתדפיס פרטי העסקה של המשיבה 2 (נספח ה' לתגובה) וכן מטופס אישור שנות ניסיון בהוראה שהוגש על ידי המשיבה 2 במהלך הדיון בהסכמת ב"כ המבקש (סומן מש1/2), כמו גם מטענות הצדדים בפני עולה שהמשיבה 2 הועסקה במשך שנתיים בבית ספר יסודי אלאמל, ארבע שנים במעון דרור וביתר השנים במתי"א. תחילה, במתי"א ירכא ולאחר מכן במתי"א גליל. במקביל, במהלך השנים 1992-2002, המשיבה 2 עבדה גם במרכז טיפולי ירכא. 18. כפי שנמסר במהלך הדיון, מתי"א זה מרכז תמיכה יישובי-אזורי המספק שעות הוראה בתחום החינוך המיוחד לבתי ספר רגילים שמשולבים בהם תלמידים עם קשיי למידה ו/או צרכים חינוכיים מיוחדים. תפקידו של מתי"א לבצע את ההתאמה בין עובדי ההוראה בתחום החינוך מיוחד לבין בתי הספר השונים לפי צרכי התלמידים והתמחות המורים. מתי"א גליל, באמצעותו הועסקה המשיבה 2, מחזיק בכ- 2000 שעות הוראה המוקצות לבתי הספר באזור בהתאם לצרכי התלמידים הנזקקים לעזרה. בנוסף, להקצאת שעות הוראה, מתי"א מעבירה ההדרכות למורים באמצעות מדריכים מטעמה. שעות ההוראה של מתי"א הן חלק משעות ההוראה של בית הספר. מורה מתי"א הוא מורה לחינוך מיוחד המצוות לבית ספר ספציפי ומהווה חלק בלתי נפרד מצוות המורים של אותו בית הספר לרבות השתתפות בישיבות המורים של בית הספר. מורה מתי"א מקבל מערכת שעות שבועית המתואמת עם מנהל בית הספר בסמוך לפתיחת שנת הלימודים, הוא מקבל משכורת ממשרד החינוך ומפוקח על ידו. הפעילות של מורי מתי"א אינה מתבצעת במשרדי מתי"א, אלא בבתי הספר בהם שובצו. במשרדי מתי"א עובדים רק מנהל מתי"א שהוא מנהל של משרד החינוך ומזכירה. יצוין כי בהחלטתו של כב' השופט קוגן בפ"ה 19. המבקש הוסיף וטען במהלך הדיון, שבמסגרת עבודתה של המשיבה 2 במתי"א, היא עסקה בהדרכה בלבד. בשלב לכאורי זה, אין בידי לקבל את טענת המבקש וזאת לנוכח הבהרתו של מר כבישי לפיה, אין משרה מלאה בהדרכה במתי"א וכי היקף השעות המקסימלי בהדרכה עומד על 2/3 משרה. המשיבה 2 עבדה בהיקף של משרה מלאה ומכאן שהיא עבדה בהוראה בהיקף שאינו נמוך מהיקף של 1/3 משרה. 20. הוראה בהיקף של 1/3 משרה במשך למעלה מששה חודשים מזכה בשנת וותק בהוראה. 21. ועדת היועצים המליצה פה אחד על המשיבה 2 כמתאימה ביותר מבין כל המועמדים לאיוש משרת מנהל בית הספר היסודי ב' בירכא. בנימוקי הועדה צוין כי "נואל בחורה עם אג'נדה וחשיבה יצירתית יצאה מהקופסא בהפגינה מנהיגות, יכולת הובלה, שיתוף והקשבה והבנה לאחרים". ביום 19.8.2012 אישרה מנכ"לית משרד החינוך את מינויה של המשיבה 2 לאותה משרה (נספח ח' לתגובה). 22. ביום 22.8.2012 נשלחה אל המשיבה 2 ההודעה בדבר מינויה לתפקיד מנהלת בית הספר היסודי ב' בירכא לשנת הלימודים תשע"ג, שתחשב כשנת ניסיון ראשונה (נספח ט' לתגובה). 23. המשיבה 3 היא בעלת תואר A.B. בהוראת ספרות עברית והשוואתית, חינוך במגמת תוכניות לימודים ודרכי הוראה משנת 2000 וכן תואר שני (A.M) בחוג לחינוך במגמת ייעוץ חינוכי משנת 2005 (עותק מהתעודות צורף כנספח י' לתגובה). 24. המשיבה 3 מועסקת במשרד החינוך החל משנת 2001 כמורה יועצת ולזכותה 12 שנות ותק מזכה בהוראה (עותק מתדפיס פרטי עובד צורף כנספח יא' לתגובה). במהלך השנתיים האחרונות, המשיבה 3 שמשה כסגנית מנהל בית ספר יסודי חדשני בירכא (נספח יב' לתגובה). במהלך 5 השנים האחרונות, היקף המשרה של המשיבה 3 נע בין 90% לבין 100% משרה (נספח יג' לתגובה). המשיבה 3 היא בעלת תעודת מורה מוסמך החל משנת 2001 (נספח יד' לתגובה). בשנת 2011 המשיבה 3 השלימה את לימודיה בתוכנית האקדמית להכשרת מנהלים לבתי ספר (נספח טו לתגובה). 25. בשנת הלימודים תשע"ב, המשיבה 3 נסעה לירדן ללא קבלת אישור טרם הנסיעה. בעקבות הנסיעה הנ"ל, המשיבה 3 זומנה לשימוע פנימי במשרד החינוך במחוז צפון. לאחר השימוע, המשיבה 3 קיבלה נזיפה ממנהלת המחוז (נספח כ' לתגובה). 26. במסגרת הראיון שנערך למשיבה 3 בועדת היועצים, היא נשאלה על ההליך המשמעתי שנערך לה על ידי מר ג'לאל אסעד המשמש כיו"ר הועדה. חברי הועדה, מר יקי גוב ארי, המשמש כנציג הסתדרות המורים ומר פארס חוסין, המשמש כנציג משרד החינוך, סברו שהמדובר בשאלה בלתי רלוונטית, מהטעם שהעניין כבר מוצה בהליך המשמעתי. 27. ועדת היועצים החליטה להמליץ פה אחד על המשיבה 3 כמתאימה ביותר מקרב המועמדים לאיוש משרת מנהל בית הספר היסודי א' בירכא. בנימוקי הועדה צוין כי "שירין הפגינה ידע, יכולת ונסיון כמנהלת ביה"ס, להוביל את ביה"ס ולשתף פעולה עם הנפשות הפועלות בשטח". ביום 19.8.2012 אישרה מנכ"לית משרד החינוך את מינויה של המשיבה 3 למשרה (נספח כא' לתגובה). 28. ביום 21.8.2012 נשלחה אל המשיבה 3 הודעה בדבר מינויה למנהלת בית הספר היסודי א' בירכא לשנת הלימודים תשע"ג, כאשר שנה זו תחשב כשנת ניסיון ראשונה (נספח כב' לתגובה). 29. ביום 26.8.2012 התקבלו אצל המבקש הודעות של משרד החינוך לפיהן מנכ"לית משרד החינוך קיבלה את המלצת ועדת היועצים על מינוי מועמדים אחרים למשרות ניהול בית הספר היסודי א' ו - ב' בירכא (נספחים ה'1 ו - ה' 2 לבקשה). 30. ביום 27.8.2012, עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ג נודע למבקש כי המשיבות 2 ו - 3 מונו כמנהלות בתי הספר היסודיים ב' וא' בירכא בהתאמה. טענות הצדדים 31. טענות המבקש - 31.1 המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף לניהול בית ספר וזאת עקב היעדר ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על יסודיים בארץ בהיקף המזכה בוותק בהוראה. 31.2 יש לפרש את תנאי הסף פירוש דווקני וסטייה ולו הקלה ביותר מתנאי הסף מחייבת את פסילת המועמד. 31.3 משרד החינוך חרג מסמכותו ופעל באופן המנוגד לחוזר המנכ"ל שמינה את המשיבה 2 לתפקיד של מנהלת בית ספר, חרף אי עמידתה בתנאי הסף. 31.4 המשיבה 3 הסתירה מעיני ועדת היועצים את עבירת המשמעת שביצעה בעת שנסעה לחו"ל, ללא אישור. 31.5 ועדת היועצים לא שקלה את עבירת המשמעת שביצעה המשיבה 3 במסגרת מכלול השיקולים ו/או לא נתנה לנתון הנ"ל את המשקל הראוי. 31.6 המשיבה 3 לא נבחרה במכרז קודם שפורסם לפני תקופה קצרה לתפקיד של מנהלת בית ספר יסודי ה' בירכא בשל עבירת המשמעת שביצעה, דבר המחזק את הטענה שבחירתה של המשיבה 3 לתפקיד של מנהלת בית הספר היסודי א' בירכא נעשה שלא כדין. 31.7 המלצת ועדת היועצים על המשיבות 2 ו - 3 נבעה משיקולים זרים של "שמירה על אחדות ירכא" ולא בשל התאמתן של המשיבות למשרות. 31.8 המלצת ועדת היועצים על המשיבות 2 ו- 3 ניתנה שלא כדין, באופן בלתי סביר ומבלי שנשקלו כל השיקולים הרלבנטיים. 31.9 מנכ"לית משרד החינוך אישרה אישור אוטומטי את המלצת ועדת היועצים ונמנעה מלשקול את השיקולים הרלוונטיים באופן עצמאי. לפיכך, החלטתה של מנכ"לית משרד החינוך אינה חוקית ו/או בלתי סבירה ו/או בלתי מנומקת וטעונה ביטול מיסודה. 31.10 המבקש הוא המועמד המתאים ביותר לניהול אחד משני בתי הספר, היות שהוא עונה על תנאי המכרז ואף כישוריו עולים לאין שיעור על כישורי המועמדים האחרים. 31.11 מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש לאחר שפנה לבית הדין בהזדמנות הראשונה וללא שיהוי. 32. טענות המשיבה 1- 32.1 הבקשה לוקה בשיהוי. 32.2 הסעד המבוקש הינו צו עשה זמני, כאשר המבקש לא הביא הוכחות חותכות לזכותו המוחלטת לקבלת הסעד המבוקש. 32.3 יש לדחות את הבקשה בשל זהות הסעדים בבקשה ובתביעה העיקרית. 32.4 לזכות המשיבה עומדת חזקת התקינות המנהלית. 32.5 המבקש לא הוכיח את זכותו לקבל סעד כלשהו מבית הדין וסיכויי ההצלחה של התביעה העיקרית נמוכים מאד. המשיבות 2 ו - 3 עומדות בכל תנאי הסף למשרת מנהל בית ספר. בהתייחס למשיבה 3 - אין הוראה בחוזר המנכ"ל הפוסלת את מועמדותם של עובדי הוראה שעברו הליך משמעתי כזה או אחר. 32.6 מאזן הנוחות פועל לטובת המשיבה. המבקש כלל לא הצביע על הנזקים העלולים להיגרם לו במידה ולא ינתן הצו המבוקש, בעוד שטובת ילדי בית הספר היסודי א' ו - ב' בירכא מחייבת את המשך איוש המשרות על ידי המשיבות 2 ו - 3, במיוחד על רקע פתיחת שנת הלימודים הנוכחית והצורך בייצוב בתי הספר מבחינה פדגוגית-חינוכית ומבחינה מערכתית, קביעת מטרות והכנת תוכנית עבודה ויישומה. דיון והכרעה 33. בפתח ההכרעה אחזור ואדגיש שכל הקביעות הן לכאוריות בלבד ואין בהן כדי להשליך על ההכרעה הסופית, אשר תינתן לאחר הבאת המסכת העובדתית המלאה. 34. בהתאם לתקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן - תקנות סדר הדין האזרחי) החלה בבית הדין לעבודה מכח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991, כאשר מוגשת בקשה למתן סעד זמני עלינו לבחון את קיומם של שני תנאים מצטברים עיקריים: קיומה של זכות לכאורה, הנבחנת באמצעות בדיקתם של סיכויי התביעה העיקרית וקיומה של הצדקה למתן סעד טרם בירור התביעה לגופה, הנבחנת באמצעות מאזן הנוחות. בין שני התנאים קיימת "מקבילית כוחות", כך שככל שבית המשפט יתרשם כי סיכוייו של מבקש לזכות בתביעתו גבוהים, יקל עימו בדרישות מאזן הנוחות ולהיפך. שאלות משנה המסייעות להכרעה בהליך הזמני נוגעות להתנהגותם של בעלי הדין, תום ליבם, מועד הפניה לבית הדין והאם היא לוקה בשיהוי, ניקיון כפיים של המבקש והאם מתן סעד זמני הינו צודק ומידתי בהתחשב במכלול נסיבות העניין. מבחנים אלו רלוונטיים לא רק לצו מניעה זמני אלא גם לצו עשה זמני (עע (ארצי) 30914-04-10 שמחה בוסי נ' רשת הגנים של אגודת ישראל, ניתן ביום 12.9.2012). 35. הנה כי כן, השאלה הטעונה הכרעה בבקשה בשלב זה, על סמך ראיות לכאורה בלבד היא, האם המבקש הוכיח זכות לכאורה לביטול המינוי של המשיבות כמנהלות בתי הספר היסודיים א' וב' בירכא ומינויו תחתיהן או לחילופין, לביטול המינוי של המשיבות 2 ו - 3 ולכינוס ועדת היועצים העליונה לצורך בחירה מחודשת של הזוכים במכרז לניהול אותם בתי הספר, במידה כזו שתצדיק הענקת סעד זמני (שהוא הסעד המבוקש בתביעה העיקרית) כבר בשלב זה ועוד בטרם הוכרעה התביעה העיקרית. ככל שהתשובה לשאלה זו תהא בחיוב, יהיה מקום לבחון האם התקיימו יתר התנאים המצדיקים היענות לסעד זמני זה, בטרם הכרעה לגופו של עניין בתביעה העיקרית. 36. זאת ועוד, ככלל מטרתו של צו מניעה זמני, הינו שמירת המצב הקיים עד להכרעה סופית באשר לזכויות הצדדים בהליך העיקרי. ואולם, הבקשה שלפנינו היא בקשה לשינוי המצב הקיים, כך שהמשיבות 2 ו- 3 תסיימנה את תפקידן כמנהלות בתי הספר היסודיים א' וב' בירכא ובמקומן ימונה המבקש ו/או זוכה אחר מקרב המועמדים שהתמודדו על המשרות הנ"ל. הלכה הפסוקה היא, שאמות המידה לנתינת צו עשה זמני נוקשות יותר מאלו שבנתינת צו מניעה זמני וכי רק במקרים חריגים יעניק בית המשפט צו עשה, לאחר שיוצגו בפניו הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של המבקש ולא רק הוכחות על זכות לכאורה (דב"ע לג/ 3-3 מדינת ישראל נ' מרדכי גנץ, פד"ע ד' 164; דב"ע נא/3-195 תובנה מכונות תרגום בע"מ נ' עמיחי סגל, פד"ע כג 274). 37. המבקש מבקש את התערבותו של בית הדין בהליכי המכרז וביטול החלטת ועדת היועצים ומנכ"ל משרד החינוך בדבר הזוכה במכרז. בשאלה זו קבע בית הדין הארצי בפסק דין ע"ע 1070/01 גילה שנער נ' נציב שירות המדינה ניתן ביום 25.4.2001 כדלקמן: "ככלל, יש לייחס חשיבות רבה לאופן התנהלותו של מכרז ולתקינות הליכיו בכל שלב משלביו. משנסתיימו ההליכים ומשנבחר הזוכה בו, שוב אין להשיב הגלגל לאחור ובדין יש ליתן בידי הזוכה את פרי זכייתו. על אחת כמה וכמה משעה שבמשרה מכהן הזוכה במכרז, שבכך באה לידי מימוש סופי עצם תכליתו של המכרז. ביטולו של מכרז לא ייעשה אלא בהתקיים שיקולים כבדי משקל, מקום בו נמצא כי נפל פגם מהותי בהליכי המכרז או בהמלצת הוועדה, ממין אותם פגמים היורדים לשורשו של עניין והפוסלים מיניה וביה החלטתה של רשות ציבורית; כגון שיקולים זרים שאינם ממין העניין, כאלה הנגועים בהפליה, או בנגיעה אישית, או בהפרת זכות יסודית, כזכות לשוויון להגינות, או זכות הטיעון, או שנהגו כלפי משתתפים במכרז בניגוד לכללי הצדק הטבעי ושלא בתום לב ובמיוחד כמתחייב מיחסי עבודה." לפיכך, על המבקש להביא בפנינו שיקולים וטיעונים כבדי משקל שעל פיהם ימצא בית הדין סיבה מספקת ומבוססת על ראיות מוצקות, לכאורה, ועל פי אמות מידה שנקבעו בפסיקה כדי להביא לביטולו של המכרז. עמידתן של המשיבות 2 ו - 3 בתנאי הסף 38. לטענת המבקש, המשיבות 2 ו - 3 לא עמדו בתנאי הסף של המכרז למנהל בית ספר יסודי, כפי שנדרש בחוזר המנכ"ל. כלל יסוד בדיני מכרזים, כפי שהתפתח בפסיקתו הענפה של בית המשפט העליון ואף בפסיקת בית הדין הארצי הוא, כי יש לקיים את עקרונות השוויון והתחרות ההוגנת כלפי כל משתתפי המכרז, בכל שלביו ובנסיבות המתאימות גם כלפי מציעים פוטנציאליים. המשמעות העיקרית של כלל זה הינה, כי אין להשוות בין ההצעות או להכריע במכרז, אלא על פי התנאים שנכללו במכרז. בהתאם לכך, קבלת הצעה שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז מהווה פגיעה בשוויון כלפי יתר המציעים שעשו מאמץ לעמוד בתנאי הסף שנקבעו בו וכן כלפי מציעים בכח שנמנעו מלהשתתף במכרז ביודעם שאינם מקיימים תנאים אלה. ככלל, אי עמידה בתנאי הסף להשתתפות במכרז, מהווה פגם מהותי שיש בו כדי להצדיק פסילת ההצעה או אף ביטולו של המכרז בהתאם לנסיבות (ראו עע 25819-07-10 אורה חיים נ' מדינת ישראל - אגף המכס ואח', ניתן ביום 22.8.2010 והאסמכתאות המאוזכרות שם). 39. לטענת המבקש, למשיבה 2 אין ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה בפועל בבית ספר יסודי או על יסודי כנדרש בתנאי הסף. אקדים ואומר, שבשלב לכאורי זה, שוכנעתי שלמשיבה 2 יש ותק בהוראה בפועל בבתי ספר יסודיים העולה על הוותק הנדרש בתנאי הסף. ראשית, לפי רישומי משרד החינוך, המשיבה 2 היא בעלת 20 שנות וותק בהוראה (נספח ד' לתגובה). שנית, מאז שנת 1998, המשיבה 2 שמשה כמורה במתי"א, כאשר משנת 2003, המשיבה 2 עבדה רק במתי"א ובהיקף של משרה מלאה (מש1/2). שוכנעתי, לכאורה, שמורה במתי"א הינו מורה לכל דבר ועניין המשובץ על ידי מנהל מתי"א לבית ספר מסוים הנזקק להתמחותו הספציפית של המורה וזאת לשם סיוע לתלמידים בעלי קשיי ו/או לקויות למידה. מורה מתי"א מקבל בתחילת שנת הלימודים מערכת שעות שבועית המתואמת עם מנהל בית הספר אליו שובץ והוא מחויב למערכת השעות, ככל מורה אחר. משקבעתי שמורה מתי"א ובכלל זה המשיבה 2 משובץ לעבודה בבית ספר, אין מקום להידרש לטענת המבקש לפיה עבודה במתי"א הינה עבודה במסגרת שאינה מוכרת לוותק בהוראה בדומה לעבודה כמרצה/כמתרגל באוניברסיטה או במכללה או עבודה כרכז פר"ח וכמפורט בסיפא של תנאי הסף. זאת ועוד, אינני מקבלת את טענת המבקש, לפיה יש לאמץ פרשנות מצמצמת למושג הוראה, כך שהוא אינו כולל ריפוי בעיסוק. תחום ההוראה הינו תחום רחב והוא כולל בחובו התמחויות בתחומים שונים לרבות בתחום האמנות, הספורט והחינוך המיוחד. ריפוי בעיסוק הינו חלק מההוראה בחינוך המיוחד כאמור בתעודת ההסמכה של המשיבה 2 (נספח ו' לתגובה). מעדותו של מר כבישי עולה, שהשאיפה והמדיניות של משרד החינוך הינה ליצור מערכת חינוך במסגרתה יוכל כל תלמיד באשר הוא להתקדם ולהתפתח, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לתלמידים מתקשים ולתלמידים הסובלים מלקויות למידה שונות. מגמה זו מתאפשרת על ידי העסקתם ושילובם של אנשי מקצוע שונים (בעלי תעודת הסמכה בהוראה) כגון: מרפאים בעיסוק, יועצים חינוכיים וכיוצא בזה במסגרת הצוות המקצועי של בית הספר. מדיניותו של משרד החינוך אינה בלתי סבירה ולפיכך, משעה שמשרד החינוך הכיר במרפאים בעיסוק כעובדי הוראה לכל דבר, בית הדין לא יחליף את שיקול דעתו של משרד החינוך ויקבע שריפוי בעיסוק אינו נחשב להוראה, מקל וחומר כשעסקינן בהליך זמני. מכל מקום, תנאי הסף של ניסיון בהוראה כאמור בחוזר המנכ"ל, אינו מסייג את תחומי ההוראה ולפיכך הוא כולל את כל תחומי הדעת בהוראה. לנוכח הקביעה שהמשיבה 2 עסקה בהוראה בפועל, בהיקף שאינו נמוך מהיקף של 1/3 משרה ולנוכח העובדה שהיקף של 1/3 משרה במשך למעלה מששה חודשים מזכה בשנת וותק בהוראה, המשיבה 2 צברה שנות וותק בהוראה בפועל העולה על הוותק הנדרש בתנאי הסף. לאור כל האמור לעיל, לא מצאתי בשלב לכאורי זה, כי המשיבה 2 אינה עומדת בתנאי הסף. 40. בהתייחס למשיבה 3, טען המבקש שהיא הסתירה מועדת היועצים את העובדה שהיא עברה עבירת משמעת של נסיעה לחו"ל ללא היתר וקיבלה על כך נזיפה. משכך, לטענת המבקש, ועדת היועצים לא שקלה את מכלול השיקולים הרלוונטיים בעניינה של המשיבה 3. מעדותו של מר כבישי וכפי שהובהר במהלך הדיון, התיק האישי של כל מועמד מצוי בפני חברי ועדת היועצים והם מעיינים בתיק עוד בטרם כניסת המועמד לראיון בפני הועדה. כאשר המועמד נכנס לועדה, יו"ר הועדה מציג את כל את פרטי המועמד ואת כל הסוגיות הקשורות בתיק. כך היה גם בעניינה של המשיבה 3. עם כניסתה של המשיבה 3 לראיון בפני הועדה, מר ג'לאל אסעד יו"ר ועדת היועצים, העלה את סוגית העבירה המשמעתית. חברי הועדה, מר יקי גוב ארי, נציג הסתדרות המורים ומר פארס חוסיין, נציג משרד החינוך סברו שהמדובר בשאלה בלתי רלוונטית מאחר ואותו ענין כבר מוצה במסגרת ההליך המשמעתי. מכאן, שכל חברי הועדה היו מודעים לעבירה המשמעתית של המשיבה 3 לרבות להליך המשמעתי בעניינה ולתוצאותיו. ההחלטה של חברי הועדה ליתן משקל נמוך לעבירה המשמעתית של המשיבה 3 מצויה במסגרת שיקול הדעת של הועדה. בענין שיקול הדעת המינהלי נקבע, לא אחת, על ידי בית המשפט העליון ואף על ידי בית הדין הארצי לעבודה, שבית המשפט לא ישים את שקול דעתו תחת שקול דעתה של הרשות המוסמכת ולא יתערב בהחלטתה, אלא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשיקולים זרים, או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של ענין. בית המשפט לא ישים את שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה הרשות ללכת, כל עוד מצויה אותה אפשרות במתחם הסבירות (בג"צ 973/08 סימה בן שמעון ואח' נ' משרד החינוך, ניתן ביום 15.9.2009; עע 1123/01 בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו נ' יצחק צויזנר, פד"ע לו 438; עע 1279/02 מדינת ישראל נ' שלמה כרמי, פד"ע לח 415; עע 451/06 סלימאן ברקאת נ' משרד החינוך ואח', ניתן ביום 16.10.2006) לא מצאתי שהחלטתה של ועדת היועצים בעניינה של המשיבה 3 חרגה ממתחם הסבירות. אכן, אין מחלוקת שהמשיבה 3 עברה עבירה משמעתית בכך שנסעה לחו"ל, ללא היתר מראש. ואולם, אין המדובר בעבירת משמעת מסוג עבירות המשמעת החמורות (בפרט שהנסיעה נבעה מעניינים רפואיים). יתר על כן, מאחר ולא נטען שלמשיבה 3 היו עבירות משמעת נוספות, הרי שמדובר במעידה חד פעמית. לפיכך, אינני סבורה שעצם עבירת המשמעת של המשיבה 3, בפני עצמה, מצביעה באופן חד משמעי על אי התאמתה של המשיבה 3 לתפקיד של מנהלת בית ספר יסודי, אלא שעבירת המשמעת מהווה שיקול אחד במכלול השקולים והנתונים של המשיבה בנוגע למידת התאמתה לתפקיד. אשר על כן, לא מצאתי, בשלב לכאורי זה, שהמשיבה 3 לא עומדת בתנאי הסף ו/או שנפל פגם בהחלטת ועדת היועצים בעניינה. 41. טענתו של המבקש לפיה המשיבות 2 ו - 3 מונו משיקולים זרים ועל מנת "לשמור על האחדות בירכא" נזנחה בסיכומיו ובכל מקרה, המבקש לא הביא ולו ראשית ראיה לטענה זו. גם טענת המבקש כי מנכ"לית משרד החינוך לא הפעילה שיקול דעת עצמאית בנוגע למינוי של המשיבות 2 ו- 3 כמנהלות בית ספר, נטענה בעלמא. העובדה שמנכ"לית משרד החינוך קיבלה את המלצת ועדת היועצים אינה מלמדת על היעדר שיקול דעת עצמאי. 42. מסקנת הדברים היא שלא מצאתי פגמים שנפלו בהליכי המכרזים שקוימו למשרות מנהלי בית ספר יסודי א' ו - ב' בירכא, מקל וחומר שלא מצאתי, בשלב זה, כל פגם היורד לשורשו של עניין שבגינו יש לבטל את המכרזים ואת מינוין של המשיבות 2 ו - 3 לתפקידן. 43. משכך הם פני הדברים, אין מקום לבחון את יתר התנאים הקבועים בחוק ובפסיקה אשר על בית הדין לשקול במסגרת בקשה לסעדים זמניים. עם זאת, למעלה מהצורך, מצאתי לנכון להתייחס גם לסוגיות הבאות: שיהוי - אין בידי לקבל את טענת משרד החינוך, לפיה דין הבקשה להידחות מחמת שיהוי. הבקשה הוגשה ביום 29.8.2012, כיומיים לאחר שנודע למבקש על המינוי של המשיבות 2 ו - 3 כמנהלות בתי הספר וכשלושה ימים לאחר שהמבקש קיבל את הודעות מנכ"לית משרד החינוך, לפיהן הוא לא נבחר כזוכה במכרז לניהול בית הספר היסודי א' או ב' בירכא. יתר על כן, המבקש פנה למשרד החינוך כבר ביום 16.8.2012 מיד לאחר שפגש את המשיבות 2 ו - 3 ממתינות לראיון בפני ועדת היועצים ובטרם קבלת ההודעות בדבר תוצאות המכרז ואף לאחר מספר ימים, ביום 20.8.2012 שלח מכתב תזכורת ביום 20.8.2012. כפי שנמסר במהלך הדיון, מכתבו של מר כבישי הדוחה את טענות המבקש בנוגע לאי עמידתן של המשיבות בתנאי הסף והנושא תאריך 23.8.2012 התקבל אצל ב"כ המבקש רק ביום 30.8.2012 ולאחר הגשת הבקשה דנן. זהות הסעדים בהליך הזמני ובתביעה העיקרית - מעיון בתביעה העיקרית עולה כי הסעדים המבוקשים בבקשה זהים לסעדים המבוקשים בתביעה העיקרית. הלכה פסוקה היא כי בית הדין לא ייעתר לבקשה לסעד זמני במידה וקיימת זהות סעדים בין הבקשה לבין התביעה העיקרית, שכן היעתרות בית הדין לסעד הזמני תרוקן מתוכן את התביעה העיקרית (דב"ע לא/9-9 יעקב תבור ואח' נ' אל-על ואח', פד"ע ב 130). במאמר מוסגר יצוין, כי אילו התברר שמבחינת הדין המהותי עומדת למבקש עילה לכאורה מבוססת ושמאזן הנוחות נוטה לטובתו, לא היה בטענה בדבר זהות הסעדים כשלעצמה בכדי להצדיק הימנעות ממתן הסעד הזמני. 44. מאזן הנוחות- מאזן הנוחות נוטה באופן ברור לצד המשיבות. כפי שנפסק, יש לייחס חשיבות רבה לאופן התנהלותו של מכרז ולתקינות הליכיו בכל שלב משלביו ואולם משנסתיימו ההליכים ונבחר הזוכה בו, שוב אין להשיב את הגלגל לאחור ובדין יש ליתן בידי הזוכה את פרי זכייתו. אם יינתן הצו כמבוקש, המשיבות 2 ו - 3 ייפגעו באופן חמור מאחר שלא יינתן להן להנות מפרי זכייתן וגם המשיבה 1 אשר החליטה למנות את המשיבות לתפקיד תיפגע. יתר על כן, מתן צו כמבוקש עלול לגרום לנזקים לצדדים שלישיים, שכן החלפת מנהל בית ספר לאחר פתיחת שנת הלימודים עשויה לפגוע בניהולו ותפעולו הסדיר של בית הספר וכפועל יוצא בתלמידים ובצוות המורים של בית הספר. מנגד, למבקש לא יגרם נזק בלתי הפיך באם לא ינתן הסעד הזמני המבוקש. אמנם, במסגרת הבקשה טען המבקש, שאם לא ינתן הצו המבוקש יגרם לו נזק בלתי הפיך, וזאת מאחר שהמשיבות 2 ו - 3 ימשיכו למלא את תפקידן בשנת הלימודים הבאה ואף לאחריה והן תקבלנה קביעות, כך שיסוכל ביצועו של כל פסק דין שינתן לטובת המבקש בתביעה העיקרית. ואולם, מהמסמכים שצורפו לתגובת משרד החינוך (נספחים ט' וכב' לתגובה) עולה בבירור, שהמשיבות התקבלו לתפקידן לניסיון וכי שנת הלימודים תשע"ג מהווה שנת ניסיון ראשונה. יתר על כן, נזקו של המבקש ניתן לפיצוי כספי, ככל שבמסגרת ההליך העיקרי יתברר שהוא היה זכאי להתמנות כמנהל של אחד מבתי הספר היסודיים א' או ב' בירכא בשנת הלימודים הנוכחית וגם מטעם זה אין מקום להיענות לבקשה. 45. לאור כל האמור לעיל, לאחר שלא שוכנעתי, לכאורה, כי למבקש קיימת עילה להעתר לבקשתו ולאור מאזן הנוחות, אני דוחה את הבקשה לצו זמני, על כל רכיביה. סוף דבר 46. הבקשה נדחית. 47. המבקש ישא בהוצאות המשיבה 1 בגין הבקשה בסך של 2,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום. 48. התיק העיקרי נקבע לדיון מוקדם לתאריך 3.12.2012 בשעה 09:00. בקשות התובע לגילוי מסמכים ספציפי ידונו במסגרת הדיון המוקדם. 49. על הנתבעות להגיש כתב הגנה עד ליום 1.12.2012. ועדת חריגים