האם אפשר להתנגד לדרישת תשלום היטל ביוב ?

בפרק השלישי לחוק הביוב נקבע מנגנון לבירור טענות הנישומים כ נגד דרישה לתשלום היטל ביוב, וזאת כדלקמן: "בעל נכס הרואה עצמו נפגע על ידי דרישת תשלום לפי סעיף 28, רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו הדרישה לערור עליה לפני וועדת הערר, והוועדה רשאית לאשר את דרישת התשלום, בשינויים או בלי שינויים, או לבטלה; יושב ראש הוועדה רשאי להאריך את המועד להגשת הערר עד ליום השישים מיום שנמסרה דרישת התשלום הנדונה, אם ראה טעמים סבירים לכך". בניסיון להתמודד עם הכשלים שהתגלו בניהול משק המים והביוב, העביר המחוקק את הסמכויות שהוענקו לרשויות המקומיות בתחום הנ"ל לידי תאגידי מים וביוב. בהתאם לכך, נחקק בשנת 2001 חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, ובהמשך נחקק ביום 23.07.2009 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו- 2010), תשס"ט-2009, ואשר תחילתו ביום 15.07.2009 (להלן: "חוק ההתייעלות הכלכלית"). בהתאם לסעיף 75(1)(2) לחוק ההתייעלות הכלכלית, ב וטל הפרק השלישי בחוק הביוב, לרבות מנגנון הערר אשר נקבע בסעיף 30 לחוק. דא עקא, ס''ק 76(ג )(1) לחוק הנ''ל סייג את ביטול הפרק השלישי בחוק הביוב ככל המדובר ברשות מקומית בלא תאגיד, בקובעו: "ג. הוראות פרק שלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב) , בנוסחו לפני ביטולו כאמור בסעיף 75(2) לחוק זה, ימשיכו לחול לאחר תחילתו של חוק זה על רשות מקומית, למעט ההוראות לעניין קביעת אגרות והיטלים בחוקי עזר וזאת עד שיתקיים לגביה המפורט להלן, לפי העניין: לגבי רשות מקומית בלא תאגיד – נכנסו לתוקפם תעריפים שקבעה מועצת רשות המים והביוב לגבי אותה רשות מקומית לפי סעיף 15א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), כנוסחו בסעיף 75(1) לחוק זה, ואולם הוראות הפרק השלישי האמור בנוגע להגשת ערר או ערעור, ימשיכו לחול לגבי אותה רשות מקומית בנוגע להגשת ערר או ערעור בשל דרישת תשלום שנשלחה לצרכן לפני מועד כניסתם לתוקף של תעריפים אלה ובנוגע להליכים בקשר לערר או ערעור כאמור;" (ההדגשות אינן במקור - חברי הוועדה). ביום 30.06.2014 פורסמה ברשומות הוראת תיקון לכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה), תשע"ד-2014 ובה נקבע כי תחולתם הינה מיום 01.07.2014 (להלן: "תיקון כללי הרשויות המקומיות – ביוב") . בכללים הנ"ל קבעה מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, תעריפים להיטלי ביוב לנכסים ברשויות מקומיות שונות. להשלמת התמונה יצוין, כי ביום 31.12.2017 פורסמו ברשומות כללי המים והביוב (תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזורית), תשע"ח-2017 (להלן: "כללי המים והביוב") ובסעיף 17-18 לכללים הנ"ל, נקבע מנגנון לבירור טענות הנישומים כנגד דרישה לתשלום היטל ביוב, תחילה באמצעות פנייה למועצה האזורית עצמה ובהמשך באמצעות פנייה לרשות המים הממשלתית.היטל ביובאגרות והיטלי פיתוחשאלות משפטיותביוב