ועדת ערר בניה

ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה גזר (להן: "הועדה המקומית"), במקרקעין הידועים כחלקה 24, בגוש הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "השינויים המבוקשים בוצעו ללא היתר בניה ובסטיה מההיתר הקיים. לעניין השינויים המבוקשים במרתף, לפי תמונות מיום 30.7.2012 נראה לכאורה כי קיימת נישה לפתיחת דלת חיצונית. לענין הגבהה גובה המעקה, מבוקש מעקה בגובה נטו של 2.55 מ' הוועדה אינה מאשרת מעקה בגובה זה. לפיכך מחליטים לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת הדרישות לתיקון למעט גובה המעקה המבוקש (עד 1.50 מ') ובכפוף להתחייבות לאי פתיחת הדלת החיצונית של המרתף ושימוש ביחידה כיח"ד אחת בלבד." העורר מלין על ההחלטה בענין המעקה, לדבריו המעקה בוצע מסיבות אדריכליות על מנת "לתת קו אחיד בחזית המגרש" ולא קיימת חריגה בגובה הבנין המותר עפ"י התב"ע או בשטח. לענין המרתף - נישה לפתיחת דלת חיצונית הינה פרשנות של הועדה ללא כל בסיס עובדתי, ומאחוריה יצוק בטון יחד עם שאר קירות המרתף, כך שאין להתייחס לעורר כאל עבריין בניה. הועדה המקומית טוענת כי ההיתר השינויים הוגש לאחר בדיקת פקחים לפיה קיימות חריגות בניה, כי הערר הוגש באיחור, כי התכנית החלה במקרקעין המצויים באזור מגורים ד' מחייבת כניסה למרתף מתוך המבנה בלבד, כי הגבהה המעקה מגעת כדי קיר לכל דבר וענין, וכי הועדה המקומית הבהירה מראש כי אינה מאשרת קירות כאמור, ולכן הבקשה תוקנה, אולם הקיר נוצק עפ"י התבנית הראשונה. עוד נטען כי ההתחייבות שנדרשה לענין פתיחת הדלת צופה פני עתיד, והינה כלי לגיטימי לשמירת הוראות התכניות והחוקים. דיון והכרעה אנו סבורים כי אין ממש בטענות העורר בנוגע לקיר המבוקש. יוזכר כי בכגון דא, אנו נדרשים למבחן המגרש הריק מקום בו הוקדמה בנייה לתכנון - המבחן הראשון המשמש את מוסדות התכנון, ואת וועדת הערר בפרט, הינו "מבחן המגרש הריק": כפי שהסברנו למשל, בערר 313/10, מזרחי נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין, כדלקמן: "ככלל, הבהרנו לא אחת כי המבחן הראוי לטעמנו מקום בו מדובר בהכשרת הבניה בדיעבד, הינו "מבחן במגרש הריק" דהיינו יש להתייחס לבקשה באופן נטול דעה מוקדמת ואשר עשויה להיווצר מחד גיסא לקולא נוכח רצון להכשיר האלמנט שנבנה טרם קבלת היתר או לחלופין לחומרא מתוך תפישה לפיה אין להוציא חוטא נשכר. בעבר הובהר כי עמדת היועמ"ש מתירה להכשיר אלמנטים שנמצא כי ראויים תכנונית, הגם אם נבנו טרם קבלת היתר, וכי מגמה זו עולה בקנה אחד עם עקרון שלטון החוק, יחד עם זאת יש להביא בחשבון במניין השיקולים העובדה כי מדובר בהכשרת בניה בדיעבד, שיקול אשר נקבע בפסיקה כרלוונטי בעת בחינתה של בקשה. אנו סבורים כי המבחן שציינו לעיל (מבחן המגרש הריק) עונה במדויק על כוונת המחוקק כפי שהוסברה בהנחיות היועמ"ש." הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון, במסגרת עע"מ 9057/09 ‏ ‏ דן איגנר ועוד 32 אח' נ' השמורה בע"מ, כדלקמן: "לטעמי, כדאי במקרים רבים כשנשקלת השאלה האם "להכשיר "בניה בלתי חוקית שחברי מוסד התכנון יציגו לעצמם תחילה את השאלה - בהנחה שאין בניה בלתי חוקית שהכשרתה מתבקשת, האם, מבחינה תכנונית היה מקום לאשר את התוכנית אם לאו. בחינה זו רואה כביכול את השטח "כאילו" לא קיימת בו כל בניה בלתי חוקית. על בחינה זו אמונים חברי מוסדות התכנון. אם התשובה היא בשלילה, דהיינו שאין התוכנית ראויה, תהא הנטייה שלא להכשיר את הבניה הבלתי חוקית ולא לאשר את התוכנית. יחד עם זאת, כיון שהמדובר בהפעלת שיקול דעת בוודאי שאין לומר כי לעולם לא תוכשר בניה בלתי חוקית. לא אנסה כוחי בקביעות מוחלטות בהקשר זה. העניין ייגזר בהתאם לנסיבותיו של כל עניין ויש להתוות את הדרך ממקרה למקרה (ראו והשוו דעת השופטת ארבל בעניין פינקלשטיין, פסקה 24 וכן דעת חברתי השופטת חיות באותו עניין)." עפ"י הדין ותקנות התכנון והבניה - מעקה דוגמת זה המבוקש לגג הינו מעקה בגובה מינימלי של 30 ס"מ, ודאי שאין חובה ו/או הוראה המכירה לבנות קיר שלם אשר משפיע יוצר מראה של חדר נוסף לדירה. איננו רואים בכך כל הגיון תכנוני וברי כי לא מדובר בזכות קנויה, הקבועה בתב"ע או בתקנות ו/או בכל מקום אחר. הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח העובדה כי העוררים היו ערים לדרישות הועדה, תיקנו את בקשתם בהתאם לאותם דרישות אולם בפועל יצקו את אותו קיר שביקשו מלכתחילה ונדחה ע"י הועדה המקומית. דומה כי העוררים ביקשו להעמיד את הועדה בפני עובדה מוגמרת וזאת שלא כדין. לפיכך הערר בנושא זה נדחה. אשר לעניין ההתחייבות שהתבקשה, הוצגו בפנינו תמונות שצילמו פקחי הועדה המקומית בעת הבניה, מאותם תמונות לא ניתן ללמוד על כוונות כאלה ואחרות, ועדת הערר הבהירה לא אחת כי מוסדות התכנון אינם בוחנות לב וכליות. ואיננו רואים כל מקום להידרש להתחייבויות או הארות חיצוניות. ברי כי אין באמור כדי למנוע ממוסדות הפיקוח של הועדה המקומית, לבחון הבניה מפעם לפעם ככל שנוהגת בתחום התכנון בכללו. סיכומם של דברים הערר מתקבל בנושא ההתחייבות ונדחה לענין הקיר המבוקש.בניהעררועדת ערר