ועדת ערר היטל השבחה

העורר הגיש ערר על דרישת היטל ההשבחה ששלחה אליו המשיבה בסכום של 87,000 ₪, למועד התשלום. היטל ההשבחה שולם ע"י העורר תחת מחאה, בטענה כי לא היה בעלים או חוכר לדורות בעת אישור התכנית נשוא דרישת היטל ההשבחה. אין מחלוקת בענין זה בין הצדדים, אלא שהמשיבה טוענת כי דרישת היטל ההשבחה נשלחה לעורר על פי כתב התחייבות שנחתם על ידו בשנת 2002 ואשר לפיה התחייב לשלם את היטל ההשבחה. המשיבה גם ביקשה לצרף את המוכרים כצד לערר היטל ההשבחה, בהיותם החייבים על פי דין, היה ויוחלט כי העורר איננו החייב בהיטל ההשבחה. העורר טוען, ראשית, כי חתימתו על כתב ההתחייבות זויפה וצירף תצהיר על כך. כתב ההתחייבות איננו נמצא כלל בתיק עורך הדין שייצגו אז, וצירף אישור מעורך הדין על כך. נטען כי אף הוגשה תלונה במשטרה בענין זה. שנית, לגופו של ענין, בכל מקרה אין בכתב ההתחייבות כדי להקים חבות בהיטל השבחה על פי דין. ממילא אין צורך ואין גם סמכות לדון בסוגית הזיוף, במסגרת ערר היטל השבחה. דומה כי בענין שלפנינו, ניתנו כבר החלטות רבות על ידינו, לרבות אלו שפורטו בכתב הערר והן, בין היתר, ערר (ת"א) 85048/09 ירקון 48 אכסניות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א ועוד. במקרה שלפנינו, אין מחלוקת כי דרישת היטל ההשבחה שנשלחה ע"י המשיבה, לא נשלחה לחייב בה על פי דין. משכך, אין מנוס מביטול דרישת היטל ההשבחה. אשר לכתב ההתחייבות ולטענות הצדדים בנוגע לתקפותו או זיופו, כמו גם מערכת היחסים החוזית שבין המוכרים לקונה, עניינים אלה חורגים ממסגרת ערר היטל השבחה על פי חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 ומסמכותה של ועדת הערר לדון האם היטל השבחה הוטל כדין, אם לאו. אין בכך כדי למנוע מהצדדים כמובן, מלברר עניינים אלו בערכאות המתאימות. המשיבה ביקשה לצרף את המוכרים, כצד לערר. המשיבה לא שלחה למוכרים דרישת היטל השבחה, למרות שגם לשיטתה, הם החייבים בהיטל ההשבחה על פי דין. ועדת ערר איננה מהווה אינסטנציה לתיקון טעויות של המשיבה. לא ניתן באמצעות בקשה לצירוף "מוכרים" כצד לערר, להביא להטלת חיוב על צד, מקום שהמשיבה מלכתחילה לא יצרה את החיוב כלפיהם. אשר על כן, הבקשה לצירוף צד נדחית, וכאמור, דרישת היטל ההשבחה מבוטלת. למותר לציין, כי אין בכך כדי למנוע מהמשיבה לשלוח דרישת היטל השבחה לחייב בה על פי דין. המשיבה תשיב את תשלום היטל ההשבחה ששולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק התכנון והבניה, ממועד תשלומם ועד למועד החזרתם בפועל. בנסיבות העניין, המשיבה תישא בהוצאות העורר בשעור של 5% מסכום דרישת היטל ההשבחה. ההחלטה התקבלה פה אחד. היטל השבחהעררועדת ערר