שקילות לתואר מאוניברסיטה בלטביה

השופט י' עמית: 1. בעתירה המקורית נתבקש המשיב לבטל את החלטתו לזמן את העותרים, משרתי צבא קבע, משטרה ושב"ס, על מנת להזים את החשד, כי אישור השקילות לצורכי דירוג ושכר שהוענקו לתואר שקיבלו מאוניברסיטת לטביה, הוצאו תוך הצגת מצג שווא. כעת, משהוגשה העתירה המתוקנת באישור בית משפט זה, נתברר כי למעשה המדובר בעתירה חדשה. זהות העותרים השתנתה (חלק נגרעו וחלק הוספו) והסעד המבוקש השתנה אף הוא, וכיום מבקשים העותרים להורות למשיב לחזור בו מהחלטתו לשלול את אישורי השקילות לגבי אותם עותרים, אשר לא צלחו את הראיון. 2. דין העתירה המתוקנת להידחות על הסף לאור קיומו של סעד חלופי. המדובר בהחלטות פרטניות שניתנו לגבי העותרים ויש להם השפעה על שכרם. משכך, עומד לכל אחד מהעותרים אחד מהמסלולים הבאים: לגבי משרתי הקבע - ערר בפני ועדת הערר על פי סעיף 4 לחוק שירות קבע בצבא הגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע), התש"ע-2010. לגבי העותרים האחרים - פניה לבית הדין לעבודה שהוא הערכאה המוסמכת לדון בעניינם מכוח סעיף 24(א)(1) לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. 3. אשר על כן העתירה נדחית, ולפנים משורת הדין אין צו להוצאות. השכלה גבוהההכרה בתואר / שקילות לתואראוניברסיטה