זכות ערעור תביעות קטנות

1. בהתאם לסמכותי מכוח סעיף 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 ולאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, אני מוצאת כי אין היא מצריכה תשובה. 2. בקשת רשות הערעור מתייחסת לפסק בוררות שניתן ביום 21/4/13 על ידי הבורר חיים רשף, שמונה כבורר במסגרת תיק תביעות קטנות ת"ק 22246-03-12 בבית משפט לתביעות קטנות בעכו (כבוד השופטת זהבה (קאודרס) בנר) ביום 13/3/13. 3. כאמור, במסגרת בירורה של התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות, בנוגע לעלות עבודתו של המבקש כרצף בביתם של המשיבים, מינה בית המשפט לתביעות קטנות בורר ממועדון רוטרי, מר חיים רשף, מומחה לעבודות שיפוץ בניין. המינוי הוצא לאחר שבית משפט קמא קיבל את הסכמת הצדדים להעברת המחלוקת, ופורטו שם תנאים נדרשים, הכל כמפורט בהחלטה מיום 13/3/13. באותה החלטה העביר בית משפט לתביעות קטנות ברור התביעה לבורר וזאת בהתאם לסעיף 65 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט). כמו כן הודגש בהחלטה, כי פסק הבוררות הוא כפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, לפי סעיף 65ב(2) לחוק בתי המשפט (סעיף 8 של ההחלטה), וכי פסק הבוררות יהיה בפסק דין חלוט, ללא צורך באישורו של בית המשפט, וכי אין הליך ערעור לגביו (סעיף 9 של ההחלטה). 4. פסק הבוררות ניתן בתביעה ובתביעה שכנגד ביום 21/4/13, ולפיו חויב מר פהים ג'יריס לשלם למר דומני כמיסה סך של 4,500 ₪ תוך 30 ימים, ולהחזיר את השיק על סך 3,000 ₪ שהוגש לגביה בהוצאה לפועל. 5. משנתקבל פסק הבוררות עתר המבקש לבית משפט לתביעות קטנות לביטולו של פסק הבוררות ולהעברת המחלוקת לבית משפט השלום. בהחלטה שניתנה ביום 16/7/13, נדחתה הבקשה ופסק הבוררות נותר בעינו. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור, כאשר זו הוגשה גם כנגד הבורר כבעל דין, ואף תגובתו צורפה. 6. לטענת המבקש התוצאה של פסק הדין היא בגדר של עיוות דין וגרמה לו נזקים בלתי הפיכים. עוד טען המבקש כי נשללה ממנו זכות הטיעון בפני הבורר. עובדה אחרונה זו הוכחשה על ידי הבורר. 7. בהתייחס למעמדו של הבורר כבעל דין - אין מקום לראות את הבורר כבעל דין בבקשת רשות הערעור בתיק זה, ולפיכך אני מורה על מחיקתו. 8. המבקש הגיש בקשה לעיכוב ביצועו של פסק הבוררות שהיה לפסק דין מחייב. הבקשה נדחתה בהחלטה שניתנה ביום 23/8/13, על ידי כב' השופטת ר' למלשטרייך-לטר. 9. לגוף הבקשה למתן רשות ערעור, אין זכות ערעור על פסק הדין ואף לא זכות להגיש בקשת רשות ערעור. סעיף 65(ב) מחיל אמנם את חוק הבוררות על הליך זה, ואולם ממעט סעיפים מתוך חוק הבוררות לרבות סעיפים 23 עד 29, ובס"ק (2) לחוק בתי המשפט, ושולל זכות ערעור, בזו הלשון: "דין פסק בורר לפי סעיף זה, פרט לערעור כדין פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות" (ההדגשה אינה במקור - ש' ו'). בסעיף 9 של ההחלטה שניתנה על ידי בית משפט קמא בדבר מינוי בורר הבהיר בית משפט לתביעות קטנות, הדגיש וקבע - עוד קודם שמינה את הבורר, כי "פסק הבוררות יהיה, לפסק דין חלוט ללא צורך באישורו של בית המשפט ואין הליך ערעור לגביו" (ההדגשה אינה במקור - ש' ו'). 10. ההלכה בעניין זה הובהרה ברע"א 7255/11 (ד"ר משה וורמן נ' מרדכי רוזנס [27/11/11] כב' השופט א' רובינשטיין). כמפורט שם כאשר מדובר בתביעות קטנות קבע המחוקק מסגרת דיונית מיוחדת. מצד אחד אפשר הליך מהיר ואינו יקר לבירור התביעות, ומצד שני קבע מגבלות, כגון מועדים מקוצרים, ובהליך הערעור, שהוא ברשות בלבד ולא בזכות. עוד הוסיף המחוקק וקבע שכאשר מדובר לדיון בתביעה על דרך של בוררות, רשאי בית המשפט, בהסכמת הצדדים לדון בתביעה כבורר או להעביר הסכסוך להכרעה על ידי בורר, ולעניין זכות הערעור ומעמדו של פסק הבוררות, קבע הוראות מפורשות. כמפורט שם בסעיף 65(ב) לחוק בתי המשפט יש הוראה ייחודית וחריגה בנוגע לתביעות קטנות, ולפיה לא ניתן להשיג על פסק בוררות שניתן לפי סעיף 65(א) לחוק בתי המשפט והוראות חוק הבוררות, בנוגע לעילות ביטול ולתיקונו של הפסק כמו גם הצורך באישורו של הפסק אינם חלים. פסק הבוררות מושווה לפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, באופן המייתר אישורו של פסק הבוררות, כמו כן נשללה האפשרות כאמור להשיג עליו (ראה סעיפים ט' עד יא' להחלטה). הפועל היוצא מן האמור שפסק הבוררות שניתן על פי סעיף 65(א) לחוק בתי המשפט מסיים את המחלוקת, ומעגן את סופיותו של ההליך, במובן זה שאין עוד צורך באישורו של פסק הבוררות, מאחר שהוא מהווה פסק דין, והן במובן שלא ניתן עוד להשיג על אותו פסק. כל שנדרש הוא שבעלי הדין יהיו מודעים להחלת עקרון הסופיות על הליך כזה. משצוין הדבר בבירור במסגרת ההחלטה על מינויו של הבורר, הרי שהתמלא גם תנאי זה. 11. אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, ומאחר שלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות נוספות. העירבון, אם הופקד, יוחזר למפקידו. תביעות קטנותערעור