זכות קדימה בתמרור עצור

בפני בקשה לביטול פסילה מנהלית אשר הוטלה על המבקש ע"י קצין משטרה ביום 3.8.11 לאחר שיוחסה לו נהיגה ברכב אגב אי ציות לתמרור 302 (עצור) אשר היה מוצב בכיוון נסיעתו. ב"כ המבקש טען כי על אף העובדה שיש בידי המדינה ראיות לכאורה לביצוע העבירה מצד המבקש, חל בראיות אלו כירסום מהותי המצדיק את בטלות הפסילה המנהלית. ב"כ המבקש הפנה לפסיקה (ב"ש 263/92 סלמאן סאלם נגד מדינת ישראל) וטען לנסיבות דומות המצדיקות את בטלות הפסילה המנהלית. עוד הופניתי למצבו המשפחתי של המבקש ולעברו התעבורתי שלדעת ההגנה אינו מכביד. ב"כ המדינה טען כי יש ראיות לכאורה נגד המבקש וכי אין בהם כל כרסום. ביחס למסוכנותו של המבקש טען ב"כ המדינה כי למבקש עבר תעבורתי מכביד אשר אינו מצדיק כל התערבות שיפוטית בהחלטת הקצין הפוסל. חומר הראיות ועברו התעבורתי של המבקש הוגש לעיוני. דיון - עת נדרש בית המשפט לתת החלטה בבקשה מסוג זה, נמצאת שאלת מסוכנות המבקש בלב מערך השיקולים אותם ישקול בית המשפט. כשלב ראשון יבחנו הראיות שבתיק לצורך הבדיקה - האם קיימות ראיות לכאורה כנגד המבקש ביחס לעבירה המיוחסת לו. במידה ויתברר כי קיימות ראיות לכאורה, תבחן שאלת המסוכנות לאור חומרת העבירה המיוחסת, נסיבות ביצועה (לכאורה), ותק נהיגת המבקש, עברו התעבורתי ולעיתים נדירות ישקלו גם נסיבות אישיות מיוחדות של המבקש. בשפ 5928/96 אבי ארנפריד נ' מדינת ישראל [ 96 (1) 263], עמוד 2 נקבע ע"י בית המשפט העליון: "תקופת הפסילה נקבעה ע"י המחוקק, על בסיס שקלול התכליות השונות שלקידום השגתן ניתנה הסמכות לצוות עליה; וככלל, יהיה מקום לבחון קיצור של התקופה, רק במקום שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות התערבות בשקלול התכליות העומד בבסיס. במקרה דנן, אין בכוח הפגיעה שנפגעת נוחיותו של העורר - המרבה לנוע במסגרת עבודתו כנותן שירות למחשבים - כדי להוות נסיבה מיוחדת במשמעות האמורה" בית המשפט אינו אמור בשלב זה של ההליכים להיכנס ולבדוק את איכות הראיות עצמן. די אם יתרשם כי קיימות בתיק החקירה ראיות לכאורה לביצוע העבירה המיוחסת כדי שיעבור לבחינת שאלת המסוכנות לצורך ההכרעה בבקשה. בהתאם לפסיקתו האחרונה של בית המשפט העליון, די אף "בראיות גולמיות" בלבד ולא נדרש אף רף של ראיות לכאורה. בבשפ 8450/02 זינגר יהודה, עו"ד נ' מדינת ישראל 02 (5) 55, עמוד 2 נקבע ע"י בית המשפט העליון - "מסקנת המשטרה כי ראוי לפסול את העורר לנהיגה בפסילה מינהלית ל-30 יום הינה במיתחם הסבירות ואין מקום להתערב בה. סמכות הפסילה מכח סעיף 47 לפקודה הינה סמכות בעלת אופי מינהלי שחלים עליה כללי המשפט המינהלי (בש"פ 2296/92 ליפשיץ נ' מדינת ישראל, תק' על' 92(2) 2304). במקרה זה לא נמצא פסול במעשה המינהלי הנדון. נסיונו של העורר להביא את בית המשפט לבחינה פרטנית של חומר הראיות, ובכלל זה עריכת השוואה בין נתוני דוחות המשטרה ונסיון להסיק מהם על מהירות הנסיעה אינו מתאים לשלב זה של ההליך. ברי, כי נכון לעת זו, ובטרם הוחל המשפט, כל שיש בידי בית המשפט הוא חומר ראיות לכאורי של התביעה שטרם נחשף למבחן החקירה הנגדית וטרם עבר את כור ההיתוך של בחינה וניתוח הערכאה הדיונית. אולם הראיות במתכונת ההיולית הזו הן התשתית הראייתית הנבחנת נכון לשלב זה. " בהתאם לפסיקה, בית המשפט לא יכנס בשלב משפטי זה לטענות אותן העלה ב"כ המבקש שכן מיקומי הרכבים בשעת ביצוע העבירה לכאורה, שדה הראייה או יכולתו של המבקש להבחין ברכב אחר, אלו כולן שאלות אשר יבחנו עת ידון תיקו העיקרי. מעיון בראיות שהוגשו לעיוני ניכר כי קיימות יותר מראיות לכאורה לביצוע העבירה המיוחסת ע"י המבקש. השוטר זגורי מתאר בצורה ברורה ובהירה כיצד מבצע המבקש לנגד עיניו עבירה של אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור. די בתאור מפורט זה כדי לבסס קביעה חד משמעית כי יש ראיות לכאורה בתיק זה נגד המבקש. אף שקראתי את הפסיקה אליה הפנה ב"כ המבקש, לא מצאתי בה כל רלוונטיות למקרה הנדון. המדובר שם בתאונה כאשר בית המשפט מסביר את האיזונים שיש לבצע בין חומרת נסיבות העבירה לקלות העבר התעבורתי וההפך. כאמור, לא מצאתי רלוונטיות לפרשה זו. אשר על כן, תבחן להלן שאלת המסוכנות. המבקש שבפני בעל רשיון נהיגה משנת 2006 וצבר לחובתו 7 הרשעות קודמות. המדובר בכמות גדולה מאד של עבירות בתקופת נהיגה קצרה של כ- 5 שנים . גם ניתוח של העבירות אותן צבר המבקש אינו משפר את מצבו. עברו כולל עבירה זהה מיום 6.8.2008 (אי ציות לתמרור עצור) וכן אי ציות לרמזור אדום (שגם זו עבירה הכוללת אי כיבוד זכות אחר לנוע בדרך לפניך) מיום 14.2.08. לכן, אין המדובר רק בעבירות "טכניות" המרכיבות את עברו של המבקש. המדובר בנהג שביחס לנהיגתו בדרך כלל ניתן לקבוע כי היא מסוכנת ומקרה אחרון זה רק מחזק קביעה זו. אני מוצא לכן את החלטת הקצין הפוסל סבירה, נכונה ותואמת את נסיבות המקרה. אני מורה על דחיית הבקשה לאור מסוכנותו של המבקש. עותק מהחלטה זו יועבר באמצעות פקס למשרדי ב"כ הצדדים משפט תעבורהזכות קדימהתמרורים