חוב דמי מזונות

1.ביום 29.11.2007 ניתן צו כינוס לנכסי החייב, בעקבות בקשת החייב. הוטל עליו תשלום חודשי בסך של 500 ₪. 2.החייב מבקש להכריז עליו כפושט רגל. הכונ"ר מתנגד לבקשת החייב, וזאת על רקע יצירת חובות שלא בתום לב. 3.בפני בקשה נוספת של הגב' אברט זהבה, בת זוגו של החייב בעבר, ואם לשני ילדיו הקטינים, להקצבת מזונות מקופת הכינוס, עבור הקטינים המוחזקים על ידי המבקשת, או לחלופין להחרגת דמי המזונות והותרת הטיפול בגבייתם במסגרת הליכי הוצל"פ. דמי המזונות נקבעו עבור הבן הקטין, בהסכם מיום 23.9.2007 (להלן: "הסכם המזונות"), שקיבל תוקף של פסק דין, בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב והמרכז, ביום 17.11.1997 (תמש 20100/97), לפיו ישא החייב בתשלום דמי המזונות של בנו הקטין, החל משנת 1997, באופן שמחודש אוקטובר 2000 יעמדו דמי המזונות על סך של 1500 ₪, וכן על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה מיום 9.4.2000 (תמש 20103/97) לפיו יישא החייב בתשלום דמי מזונות עבור בתו הקטינה בסך של 1200 ₪ (לאחר כניסתה לגן חובה) וזאת בנוסף למחצית הוצאות רפואיות חריגות. 4.החייב אישר בדיון שנערך ביום 20.10.2008, כי אינו משלם מזונות מזה "7-8 שנים" (ע' 7). בהודעה נוספת מטעמו (מיום 17.12.2008) טען החייב כי מצבה הכלכלי של הגב' אברט איתן והיא נהנית מ"הכנסה נכבדה" מעבודות שונות. 5.על פי חוות דעת הכונ"ר הצהיר החייב בבקשתו על חובות בסך של 5,565,296 ₪ ל- 26 נושים. הוגשו 14 תביעות חוב בהיקף של 5,786,544 ₪. מחקירת החייב עולה, כי החל משנת 1980 הקים החייב עסקים וחברות למיניהן שנכשלו ונסגרו (מפעל למכשירי טלוויזיה, מוצרי אופנה, שיפוצים). נותרו חובות כספיים לספקים בחברת אופנה "בית גלי", ו"דן שירותי- עבדות שיפוצים (אשקלון)". בשנת 1995 הקים את חברת "אלפא פל" לצורך הקמת מרכז מסחרי ("קניון") בן 3 קומות ברהט שכלל 182 חנויות. מיזם עסקי זה נכשל אף הוא, ונותר חוב כספי לנושה מרסל בוהדנה שרכשה 2.5 חנויות במרכז המסחרי, ובתמורה שקיבל החייב השתמש לצורכי פרסום וקידום מכירות. בשנת 1997 הקים החייב חברה נוספת - בי"ס בתחום הקומסטיקה, "הלן פוגל בית הספר לקוסמטיקה". גם עסק זה נכשל והחייב עמד מול תביעות של 120 תלמידים, ולדבריו הסדירן מול בית ספר מתחרה, אליו הועברו התלמידים, בתמורה לסגירת החברה שבניהולו. 6.החייב טען בעדותו כי האמין בהצלחתם העסקית של החברות שהקים, וכי לבית הספר לקוסמטיקה היה בשנתיים הראשונות מחזור של 2 מיליון ₪ בשנה, ואולם הוא נאלץ לסגור את בית הספר מסיבות שונות, שלא היו בשליטתו. 7.בפירוט החובות שצורף לבקשת החייב, הצהיר החייב על חובות שנוצרו בין השנים 1990- 2001. במניין חובותיו הצהיר החייב על חוב מזונות לגב' אברט בסך כולל של 344,000 ₪; יצויין כי מההסכם המזונות הנ"ל עולה בנוסף, כי לחייב שני ילדים מנישואים קודמים, שהינם בני 16 ו- 11 במועד עריכת הסכם המזונות- שנת 1997. ואכן במניין החובות שפורטו על ידי החייב בבקשתו, כלול גם חוב מזונות נוסף בסך של 422,000 ₪ לערך, לנושה - בן לולו ברוריה. עוד הצהיר החייב על חובות אחרים שמקורם בין היתר, במתן ערבויות אישיות, וכן על חוב בסך של 104,663 ₪ עבור דמי שכירות מבנה בית הספר לקוסמטיקה. 8.ב"כ הכונ"ר טוען כאמור כי החובות נוצרו בחוסר תום לב וטעמיו עימו. החייב הקים שרשרת עסקים כשהוא מותיר אחריו שובל של חובות שלא נפרעו, שמועד היווצרותם עוד בשנת 1990. החייב היה מודע מטבע הדברים למצבו הכלכלי הרעוע כפי שניתן ללמוד מתיאור השתלשלות ועיתוי יצירת החובות כעולה מבקשתו לנקיטת הליכי פש"ר. מודעות זו עולה במובהק גם מהסכם המזונות משנת 1997 שכלולה בו הצהרת החייב לפיה יכולתו הכלכלית לזון ילדו מוגבלת, שכן הינו "שקוע בחובות כבדים מעל ל - 1,000,000 דולר, בש"ח, וכי אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו כאב כלפי הילד..." נמצא איפוא כי הקמת חברת הקוסמטיקה באותה שנה, ונטילת התחייבויות אחרות, תוך יצירת חובות נוספים עד שנת 2001, נעשו חרף ידיעתו של החייב כי הוא מצוי במצב של חדלות פרעון מזה שנים. 9.גם יצירת חובות עתק הנוגעים לאי תשלום דמי מזונות במהלך השנים, תוך שהחייב "מגלגל" בד בבד עסקים בהיקפים של מיליוני ₪ על פי דבריו, מלמדת לכשעצמה כי דרכו של החייב ביצירת חובותיו לא הייתה בתום לב. זאת ועוד; התעלמותו השיטתית של החייב מחובתו להעברת דמי מזונות, לא מנעה מהחייב להצהיר בתצהירו מיום 8.11.2007הנספח לבקשתו לנקיטת הליכי פש"ר, כי "אני מפרנס שני ילדים קטינים", תוך פירוט שמות וגילאים של ילדיה של הגב' אברט. החייב אישר כי הצהרה זו נטולת בסיס, נוכח כך שאינו משלם מזונות במשך שנים; בד בבד טען החייב בעניין זה בעדותו כי "אולי זו טעות סופר...היה מדובר על הילדים האחרים שלי" (ע' 7) אולם טענה זו, מסתבר, משוללת יסוד אף היא, נוכח כך שהחייב כלל כאמור חוב מזונות נוסף הקשור באי העברת דמי מזונות גם לילדים ה"אחרים", ואף עולה כי במועד הכנת התצהיר, ילדיו אלה - נוכח הפירוט בהסכם המזונות - היו כבר במעמד של בגירים (בני 26 ו- 21 שנים). 10.יצירת חובות לאחר הקמת עסקים וחברות בזו אחר זו, במצב של חדלות פרעון, תוך מתן ערבויות אישיות חסרות כיסוי ממשי והסתמכות על רווח עתידי, וזאת בלא לטרוח לפרוע חובות עבר, ובכללם חוב דמי מזונות בהיקף של מאות אלפי ₪, נגועה בחוסר תום לב מובהק. אין מקום לפתוח שערי ההליכים של פשיטת רגל בפני מי שיוצר חובות עצומים, בדרך של הרפתקנות ולוליינות כספית, תוך מודעות נמשכת למצבו הכלכלי הקשה, וניצול אמונם של אחרים כי החובות ייפרעו, ללא כיסוי של ממש להבטחות אלה. מסירת הפרטים כוזבים על ידי החייב באשר לעמידתו בתשלום דמי המזונות, במסגרת התצהיר הנועד לתמוך בבקשה להליכי פש"ר - באופן העלול להשפיע על קביעת רמת הכנסתו של החייב, ולפגוע בנושיו - יש בה כדי להעיד בנוסף על התנהלות שלא בתום לב, גם במסגרת ההליכים עצמם. 11.נוכח נסיבות אלה מתקבלת בקשת הכונ"ר. הליכי הכינוס יבוטלו, וב"כ הכונ"ר יעביר צו פורמלי לחתימה. נוכח האמור, ניתן למבקשת, הנושה אברט זהבה, להמשיך בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב לצורך גביית דמי המזונות. 12.החייב ישא בתשלום הוצאות המבקשת ושכר טרחה של ב"כ, בסך של 5000 ₪, ושל הוצאות הכונ"ר בסך של 3000 ₪, וזאת תוך 30 יום. חובמזונות