חובת גילוי מדיניות החזרת טובין

1. התובע החליט להחליף את עדשות המגע בהן עשה לטענתו שימוש משך שנים, למשקפי ראיה ומשקפי שמש אופטיות. 2. התובע פנה לחנות הנתבעת, נערכה לו בדיקת ראיה, וכעבור כשעה היו המשקפיים (משקפי הראיה) מוכנות. התובע טוען כי מהרגע הראשון ראה מטושטש, וכי נאמר לו כי העין צריכה להתרגל למספר החדש, וביחס למשקפי השמש נטען כי יודיע לנתבעת, ואלו ישלחו להתקנת עדשות ראיה. 3. אין מחלוקת כי התובע שילם סך 1,923 ₪. 4. התובע עובד כנהג מונית וטוען כי למחרת היתה ראייתו מטושטשת, נגרמו לו כאבי ראש, הוא נאלץ להפסיק נסיעה ונגרם לו הפסד עקב כך. התובע חזר למחרת לחנות והביע את מורת רוחו ולטענתו מנהל החנות הביע בוז לסיבלו והסכים לבצע בדיקה נוספת, ובה התגלה כי המספר שגוי והוגדל באופן משמעותי לטענתו מהבדיקה הקודמת. התובע שוב חש טשטוש, וכאבי ראש וכן כאבים בעיניים, שב לחנות, וטוען כי מנהל החנות "הרים עליו קולו" וטען בזלזול כי הוא רואה טוב. התובע נבדק שוב והוחזרו לו המשקפיים הראשונים, ושוב הוא לא ראה טוב. 5. למחרת הגיע התובע לחנות וביקש החזר כספי, וטוען כי לא היה שלט בענין מדיניות החזרת מוצרים בחנות, נתקל בסירוב ומכאן התביעה הכוללת בנוסף לתשלום ששילם גם אבדן ימי עבודה ועוגמת נפש. 6. בכתב ההגנה הנתבעת מאשרת את הרכישה, ההגעה לחנות פעמיים נוספות, וטוענת כי הוצע לתובע להחליף למסגרת צרה יותר והוא סירב. הנתבעת לא הכחישה, לא העלתה כל טענה ולא הביאה כל ראיה לסתור את טענת התובע בדבר היעדר שילוט בדבר מדיניות החזרת מוצרים בחנות. 7. בדיון העידו התובע ונציג הנתבעת. נציג הנתבעת אמר בדיון : "הבעיה היא שהמשקפיים קמורות לחלוטין. דבר כזה יכול לגרום לעיוות פריזמטי ואלכסוני והצענו לו שיחליף את המשקפיים לקטנות יותר או שיקבל זיכוי". 8. התובע קובל על היחס שקיבל וטוען כי הושפל, והוא אינו מוכן לקבל זיכוי. המשקפיים נותרו אצל הנתבעת. 9. לאחר ששמעתי את הצדדים באתי למסקנה כי יש לקבל את התביעה בחלקה משני טעמים מצטברים - האחד, היעדר שילוט בדבר מדיניות החלפת מוצר ותוצאתו המשפטית, והשני - העובדה שנציג הנתבעת מאשר בעייתיות במשקפיים, אשר על האפשרות לעיוות האמור שהן גורמות, היה עליו להודיע לתובע מראש. 10. סעיף 4ג' לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 קובע : חובת גילוי מדיניות החזרת טובין "(א) עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה - מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2). (ב) ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין. (ג) לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים. (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על - (1) מוצרי מזון או טובין פסידים; (2) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית; (3) טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן; (4) טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם; (5) טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת". 11. התוצאה האופרטיבית של אי הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין היא זכותו של הצרכן לקבל החזר כספי. 12. הנתבעת לא הביאה כל ראיה לסתור את טענת התובע בדבר אי הצגת מדיניות החזרה, ואף לא הכחישה את טענות התובע בענין זה, ולפיכך יש לקבוע כי לא הוצגה על ידה מדיניות החזרה כאמור. 13. מדובר במשקפיים אשר עדשותיהם הותאמו במיוחד לתובע לאחר בדיקת ראיה שנערכה לו. לפיכך יש לבדוק את תחולת ס"ק ד' (4) הקובע כי הוראות בעיף 4ג' לא יחולו על "טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן". אני מוצא כי ביחס לעדשות המשקפיים חל הסיג האמור, ולכן אין התובע זכאי, מכח סעיף 4ג', אלא להחזר כספי בגין המסגרת. 14. לא נטען מהו המחיר בנפרד של המשקפיים והעדשות. ספק בעיני אם הוצג מחיר כזה. 15. כאמור, נציג הנתבעת אישר קיומה של בעיה במשקפיים היכולה לגרום לעיוות. אני מוצא כי חלה על הנתבעת החובה להזהיר את התובע, מראש, מפני האפשרות כי יגרם עיוות כאמור, מקום שמדובר במשקפיים אשר יכולות ליצור בעיה כאמור. באי הזהרת התובע מפני הבעייתיות במשקפיים, הפרה הנתבעת את חובת הזהירות המוטלת עליה כלפיו כלקוח. לקוח המגיע לחנות המוכרת טובין, רשאי להניח כי ככל שקיימת אפשרות לפגם בהם, יוזהר הוא מראש. הנתבעת העמידה את התובע בסיכון כי יגרם העיוות האמור, בלא להזהירו תחילה, ועליה לפצותו בגין האמור. 16. לאור אמור לעיל ומחדלה של הנתבעת, אינני סבור כי יש לחייב את התובע להסכים לקבלת זיכוי, דבר המחייבו בהמשך ההתקשרות עם הנתבעת. 17. מכל האמור לעיל אני ממוצא כי על הנתבעת להשיב לתובע את מלוא סכום הרכישה. ביחס למסגרת מכח סעיף 4ג' לחוק הגנת הצרכן, וביחס לעדשות בשל הפרתה את חובת הזהירות אשר היא חבה כלפי התובע. 18. התובע טוען לנזקים נוספים בדמות אבדן ימי עבודה. אלו לא הוכחו בפני, אך הוא זכאי לפיצוי בין עגמת הנפש אשר נגרמה לו, ואותו אני אומד בסך 500 ₪. 19. אשר על כן אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובע סך 2,423 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל, ובנוסף הוצאות משפט בסך כולל של 300 ₪. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. פסק הדין ישלח לצדדים בדואר רשום. חובת הגילוי