חובת הבנק לשמירת מסמכים

מונחת לפניי בקשת התובעות (להלן: "המבקשות") למחוק את כתב הגנתו של הבנק המשיב, הוא הנתבע בתובענה דנא (להלן: "המשיב") לפי תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984, מחמת הפרת צו לגילוי מסמכים. המדובר בתביעה בעילה כספית, נזיקית והצהרתית בטענה כי המשיב ביצע פעולות בחשבון של אביהם המנוח של המבקשות, אשר התנהל אצל המשיב, כך בלא ידיעתו וללא הוראה מפורשת ממנו, הן בעודו בחיים הן לאחר פטירתו. לטענת המבקשות, המשיב פעל בניגוד להוראות החלות עליו לשמירת מסמכים, לפיהם נדרש לשמור מסמכים במשך 7 שנים מיום ביצוע העסקה או הפעולה הבנקאית ומשלא פעל בהתאם להוראות- התרשל. בנוסף, טוענות המבקשות כי המשיב גרם לנזק ראייתי בכך שלא שמר על מסמכים כנדרש ולפיכך יש להעביר את הנטל לכתפיו של המשיב. כאמור, במסגרת ההליכים המקדמיים, נתבקש המשיב לערוך גילוי מסמכים כאמור בתקנות סדר הדין האזרחי, המשיב עמד בנטל זה אך בחלקו בלבד וטען כי התביעה הוגשה בשיהוי ניכר, כזה המשיק לתום תקופת ההתיישנות, ובשל כך ולאור סגירת הסניף הרלוונטי, לא הצליח לאתר את מלוא המסמכים שנדרשו, חרף נסיונות האיתור שבוצעו. אחר שעיינתי בבקשה ובתגובה ובכתבי הטענות, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות מהטעמים שאפרט להלן. הסנקציה של מחיקת כתב טענות בשל מחדלו של בעל דין מלגלות מסמכים, כך נקבע לא פעם, היא סנקציה חריפה וככלל, ימעט בית המשפט לנקוט בה, אלא מקום בו נמנע בעל הדין מקיום הצו בזדון או תוך זלזול בהחלטות בית המשפט. בית המשפט לא ימחוק הגנתו של צד אשר הצהיר כי אין ברשותו את המסמכים שהתבקשו (גורן, סדר הדין האזרחי, עמ' 217). בענייננו, המשיב נתבקש לגלות מסמכים אשר הופקו בתוך תקופת ההתיישנות, החל מחודש מרץ 2004 ואילך, היינו, הנטל לגילוי הראייתי רובץ על המשיב החל ממועד זה בלבד. חובת הבנק לשמור את המסמכים למשך שבע שנים לפחות נגזרת הן מתקופת ההתיישנות והן מהוראת המפקח על הבנקים (ת"א (מרכז) 5976-08-07 ד"ר אפים לקח נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (3.2.12) בעמ' 38-39). עם זאת, גם אם יוכיחו התובעות כי הופרה חובה זו והמסמכים לא נשמרו כמתחייב, אך הבנק מצהיר כי עשה נסיונות אמיתיים לאיתור המסמכים, נסיונות אשר עלו בתוהו, אין די באי גילוי המסמכים אשר לא אותרו, כדי להוביל למחיקת ההגנה ולקבלת פסק דין. לתובעות שמורות כל הטענות המשפטיות הרלוונטיות, טענות אשר ניתן יהיה להעלות במהלך ניהול התיק, אולם אין בהיעדרם של המסמכים כדי להוביל לסנקציה החריפה של מחיקת ההגנה אך משום שלא אותרו מסמכים שונים. לאור האמור, אני מורה על דחיית הבקשה. הוצאותיה יישקלו במסגרת פסק הדין. בנקמסמכים