חובת הנאמנות למדינה

1. המשיבים 2 (להלן: הזוג קול) קיבלו בשעתו הלוואת משכנתא ממשלתית מן הבנק המערער (להלן: הבנק). משרד האוצר החליט על מבצע של מתן הנחות ניכרות למי שיפרע הלוואה כזו קודם זמנה, בתוך פרק זמן קצוב שבין 1 באוקטובר 87 עד 31 בדצמבר 87. בחוזר (מוצג 5) מיום 7 בספטמבר 87 הורה החשב הכללי לבנקים "להודיע באמצעות מכתבים ללקוחות, את פרטי המבצע". הבנק, אכן כתב אל הזוג קול ביום 30 בספטמבר 87 מכתב ובו הודיע להם, כי לפי תנאי המבצע, אם עד 24 באוקטובר 87 יפרעו קול את "ההלוואה הממשלתית", תינתן להם הנחה בסך 9,291 ש"ח. אבל עוד שלושה ימים קודם למכתבו של הבנק, היינו, ביום 27 בספטמבר 87, פרעו קול, באמצעות המשיב 1, את מלוא סכום ההלוואה בלא הנחה כלשהי. בית משפט קמא קבע, כי הבנק חב לקול חובת "גילוי נאות" מכוח סעיף 5 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א - 1981, ולכן היה חייב לגלות לקול מראש, ביום 27 בספטמבר 87, את דבר קיום המבצע לסילוק מוקדם של ההלוואות, ומשלא עשה כן הוא אחראי כלפיהם "הן מבחינת דיני החוזים והן מבחינת דיני הנזיקין". בית משפט קמא חייב את הבנק לשלם לקול את סכום ההנחה. בצירוף ריבית והצמדה. הבנק מצידו שלח הודעת צד ג' למדינת ישראל, ובית משפט קמא דחה את תביעת הבנק כלפי המדינה. הבנק מערער בשני ראשים - גם על חיובו בתשלום לקול וגם על דחיית תביעתו "לגלגל" את חיובו על אוצר המדינה. 2. לדעתנו יש לדחות את הערעור. קביעת בית משפט קמא, כי הבנק חב חובת גילוי נאות כלפי לקוחותיו מעוגנת היטב בחוק. טענת בא כוח הבנק, כי הוא פעל גם כנאמן מטעם המדינה, והיתה, כביכול, סתירה בין חובת הגילוי ללקוחות ובין חובת הנאמנות למדינה, אין בה כל ממש. הטענה יכלה להישמע, אילו הורתה המדינה לבנק להעלים מן הציבור את פרטי המבצע ללקוחות. כתוצאה מהפרת חובת הגילוי הנאות, חויב הבנק כדין בתשלום לקול. אשר ליחסים שבין הבנק והמדינה. מאחר שהפרעון המוקדם נעשה לפני תחילת המבצע, קיבלה המדינה מן הבנק, את מלוא הסכום שגבה מקול (בניכוי עמלת הבנק), וכדין קיבלה. שהרי כסף זה הוא כסף שמלכתחילה בא מאוצר המדינה וכדין חזר אליו. המדינה אינה נוקטת עמדה בשאלה, אם הבנק נהג כראוי בכך שלא גילה לקול את פרטי המבצע. אבל גם אילו סברה, כמו בית משפט קמא, שהבנק לא נהג כראוי, אין בכך כדי לגלגל על המדינה את טענתו של הבנק. סוף דבר. הערעור נדחה. אנו מחייבים את הבנק בהוצאות ובשכ"ט המשיבים 1 ו- 2 בסך 2,000 ש"ח ובהוצאות המדינה. המשיבה 3, בסך 2,000 ש"ח הכל בצירוף מע"מ צמוד מהיום. נאמנות