חובת צירוף מסמכים

לפניי בקשת המבקשת (הנתבעת) להורות לתובעת לפעול בהתאם לתקנה 11 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 (להלן: התקנות) ולפרט בכתב מהם המסמכים עליהם נסמכת תביעתה וכן לצרף את העתקם. המשיבה (התובעת) מתנגדת לבקשה. לטענת המשיבה, התביעה שהגישה נגד המבקשת עניינה אפליה מחמת היריון בעת הקבלה לעבודה ולפיכך חשיפת הראיות שבידיה בשלב מוקדם של ההליך ובטרם הגשת כתב ההגנה עלול לפגוע באינטרס גילוי האמור ולגרום להתאמת גרסת המבקשת כתב ההגנה לראיות שיוצגו. עוד נטען כי המבקשת לא נימקה מדוע המסמכים חשובים בשלב זה של ההליך ומדוע אי גילוים מונע ממנה לפרוס את גרסתה העובדתית במסגרת כתב ההגנה. המשיבה טענה כי חובת צירוף מסמכים מהותיים לכתבי הטענות שונה במהותה מהליך גילוי מסמכים ולכן יש להתיר לה להציג את ראיותיה במסגרת הליך גילוי המסמכים שיתבצע לאחר הגשת כתב ההגנה. בתשובתה לתגובת המשיבה, טענה המבקשת כי התחמקות המשיבה מלפעול בהתאם לתקנה 11 לתקנות היא חסרת תום לב ולא ברור מדוע צירוף המסמכים עלול לפגוע באינטרס גילוי האמת. עוד נטען כי בהתאם לפסיקה אין מקום להטיל 'חיסיון זמני' על שיחה בין שני בעלי דין אשר תוכנה אמור להיות בידיעת שניהם, ככל שקיימת שיחה כזו. המבקשת הוסיפה וטענה כי המשיבה לא נימקה מדוע יש לסטות מהוראות תקנה 11 לתקנות פרט לטענה סתמית ל'התאמות ושינויים בקשר לטענת האפליה'. הכרעה לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי דין הבקשה להתקבל, כפי שיפורט להלן. תקנה 11 לתקנות בית הדין לעבודה קובעת כדלקמן: "(א) התובע ירשום בכתב התביעה או ברשימה המצורפת אליה, מה הם המסמכים שעליהם הוא נסמך בתביעתו, בין שהם ברשותו ובין שאינם ברשותו. (ב) מסמך שרשם התובע כאמור בתקנה משנה (א) והוא ברשותו, יצרף העתק או תשלום שלו לכתב התביעה; אם איננו ברשותו - יציין בידי מי הוא נמצא לפי מיטב ידיעתו". בנסיבות אלה, הרי שהיה על המשיבה לפרט בכתב התביעה או ברשימה שהייתה אמורה להיות מצורפת לכתב התביעה מהם המסמכים עליהם היא נסמכת ובכלל כך הקלטות ותמלילים. משהמשיבה לא פעלה בהתאם לתקנה 11 לתקנות, הרי שדין הבקשה להתקבל. עם זאת, לא נעלם מעיני בית הדין כי עילת התביעה היא אפלייתה של התובעת בעת הקבלה לעבודה מחמת היריון וכי צירוף הראיות שברשותה לכתב התביעה בשלב בו טרם הוגש כתב ההגנה עלול לפגוע בהוכחת טענותיה ובאינטרס גילוי האמת. בנסיבות אלה, יש לאזן בין החובה לפעול בהתאם לתקנה 11 לתקנות לבין אינטרס המשיבה להוכחת תביעתה. לפיכך אני מורה כי המשיבה תפעל בהתאם לתקנה 11 לתקנות אולם ככל שיש מסמך שאין ברצונה לצרף לכתב התביעה בשלב זה, תפרט זאת ברשימת המסמכים שתוגש. סוף דבר הבקשה מתקבלת. בהתאם לתקנה 11 לתקנות תגיש המשיבה (התובעת) עד ליום 25.2.2014 רשימה של המסמכים עליהם היא נסמכת בתביעתה, בין שהם ברשותה ובין שאינם ברשותה (להלן: הרשימה). כמו כן, תצרף המשיבה את המסמכים לרשימה שתוגש. אם מסמך מהמסמכים אינו ברשותה - תציין בידי מי הוא נמצא למיטב ידיעתה. יצוין, כי אם המשיבה סבורה שאין מקום לצרף מסמך כלשהו המצוי ברשותה לרשימה ובכלל זה הקלטה או תמליל, לא יצורף המסמך והמשיבה תציין ברשימה את הסיבה לאי צירופו. רשימת המסמכים תומצא במישרין לידי המבקשת. כתב הגנה יוגש עד ליום 25.3.2014. יוזכר כי דיון קד"מ יתקיים ביום 8.7.2014 בשעה 9:30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. מסמכיםצירוף מסמכים